АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»


Скачати 142.78 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»
Дата15.04.2013
Розмір142.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»

20300 м.Умань Черкаська обл. вул.Енгельса буд.16 кв.4 Код 21382786 Св-во №001411 АПУ 23.02.2001 р. №99

терм. дії до 23.12.2015 р. р/р 26007010185801 ПАТ"ВТБ Банк"в м.Києві МФО 321767 Т.04744 4-21-10, 067 8980003


Голові правління кредитної спілки

«Вінничанка» Гаврилюку В.А.

Національній комісії регулювання ринків

фінансових послуг України

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


(звіт незалежного аудитора)

за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «Вінничанка» с. Джулинка Бершадського району Вінницької області станом на 31.12.2011 року

м.Умань 12 березня 2012 року


  1. Основні відомості про аудиторську фірму.


Повна назва


Товариство з обмеженою відповідальністю

аудиторська фірма «Аудит К»

Код ЄДРПОУ

21382786


Місцезнаходження

20300 Черкаська область м.Умань вул.Енгельса, буд.16, к.4 Тел. (04744) 4-21-10, (067) 898-00-03 Auditk@meta.ua

Номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата проведення державної реєстрації

№10251200000000327, 06 червня 1995 року

Орган що видав свідоцтво

Уманський міськвиконком


Серія, дата видачі сертифіката аудитора,

та термін його дії

Серія А, №000557, рішенням Аудиторської Палати України №41 від 25.01.1996 року, термін дії сертифіката продовжено до 25.01.2015 року

Номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№1411 від 23.02.2001 року, видано Аудиторською Палатою України, продовжено до 23.12.2015 року

Номер та дата свідоцтва

про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Видано:

Реєстраційний номер свідоцтва - №001806

Серія та номер свідоцтва – А №001806

Дата видачі свідоцтва – 26.05.2011 року

Строк дії свідоцтва – з 26.05.2011 року по 25.01.2015 року
2. Основні відомості про замовника.
Повна назва

Кредитна спілка «Вінничанка»

Код ЄДРПОУ

37513847

Місцезнаходження


вул. Дзержинського,1 с. Джулинка Бершадського району Вінницької область

Дата реєстрації

28.09.2011 року рішенням Бершадської РДА

Дата внесення змін до

установчих документів

Змін не було

Серія, номер, дата видачі

та термін дії свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане 03.11.2001 р № 676 реєстраційний номер 14102661 серія та номер свідоцтва КС № 942 дата видачі свідоцтва 03.11.2011 р код фін.установи - 14

Членство в асоціаціях

інформація відсутня

Серія, номер, дата видачі

та термін дії ліцензії

(на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки


ліцензія відсутня

Інформація про кількість відокремлених підрозділів (відділень, філій, та представництв)

немає


Основні види діяльності
(КВЕД) 65.22.0 надання кредитів3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Дата і номер договору на проведення аудиту: 25 листопада 2011 року №27

Дата початку проведення аудиту: 25 листопада 2011 року

Дата закінчення проведення аудиту 12 березня 2012 року
4. Перелік перевіреної фінансової інформації.

Аудиторською фірмою "Аудит К" перевірено фінансову інформацію, яка міститься у наступних представлених документах :

  1. Баланс станом на 31.12.2011 року;

  2. Звіт про фінансові результати за 2011 рік;

  3. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;

  4. Звіт про власний капітал за 2011 рік;

  5. Примітки до фінансової звітності за 2011 рік;

  6. Річні звітні дані за 2011 рік;

  7. Головна книга за 2011 рік;

8. Первинні бухгалтерські документи.

Аудиторська перевірка проводилась в присутності голови правління Гаврилюка В.А.
5.Відповідальність управлінського персоналу.

Керівництво КС “Вінничанка” несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї зві­тності у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні” від 16.07.1999 року №996-XIV та національних Положень (стандартів) бухгалтер­ського обліку.

Відповідальність управлінського персоналу КС “Вінничанка” охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного представлення фі­нансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обста­винам.

6. Відповідальність аудиторів.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів кон­тролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти ви­магають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання ау­диту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

В обов’язки аудитора входить підготовка аудиторського звіту за даними фінансової звітності згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародними стандартами аудиту надання впевненості та етики.

7. Обсяг аудиторської перевірки.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо суми і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включа­ючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або поми­лки.

Виконуючи оцінку цих ризиків аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зробле­них управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Перевірка проведена у відповідності з вимогами Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про кредитні спілки” та Міжнародних стандартів аудиту з метою отримання достатнього рівня впевненості про наявність і одночасно відсутність суттєвих відхилень між даними фінансової звітності підприємства і вимогами діючими законодавства нормативних актів по її складанню і розкриттю.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також дано оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні згідно Закону України від 16.07.1999 р. №996-Х1V “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинним протягом періоду перевірки та існуючим у спілці принципам бухгалтерського обліку.

Методика аудиту: шляхом вибіркового вивчення носіїв синтетичного та аналітичного обліку, окремих облікових та розпорядчих документів установчого характеру і згідно затвердженої облікової політики формувалась впевненість в тому, що фінансова звітність та звітні дані не містять суттєвих неточностей.

Підстава для проведення аудиту:

- Законів України “Про аудиторську діяльність”, "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг",“Про кредитні спілки”, "Про господарські товариства"“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міжнародні стандарти аудиту надання впевненості та етики, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України,

Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,

  • Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України від 25.12.2003 року №177;

  • Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки (розпорядження №6314 від 12.10.2006 року).

Аудиторський висновок, що подається до Нацфінпослуг, складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту надання впевненості та етики 700, 705, 720.

Проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

З метою забезпечення ефективної діяльності кредитної спілки в кредитній спілці створено та затверджено: Положення про конфіденційність та порядок надання інформації зацікавленим особам; Положення про спостережну раду КС; Положення про кредитний комітет КС; Положення про ревізійну комісію КС; Положення про документообіг; Положення про діяльність органів управління кредитної спілки; Положення про фінансові послуги; Положення про фінансове управління.
8. Висловлення думки аудитора щодо розкриття інформації в окремих компонентах фінансових звітів.
Облік необоротних активів та їх зносу.

Станом на 31.12.2011 року сальдо по незавершеному капітальному будівництву відсутнє.

Вартість нематеріальних активів за первісною вартістю станом на 31.12.2011 року склала 2 тис.грн., знос – 0 тис.грн., залишкова вартість – 2.

Вартість основних засобів станом на 31.12.2011 року відсутня.

Згідно Наказу "Про облікову політику" передбачено нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку помісячно за прямолінійним методом, а на малоцінні необоротні матеріальні активи при вводі в експлуатацію - в розмірі 100% вартості.

Необоротні активи на підприємстві власні. Відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності надходження, інвентаризації основних засобів відповідає стандарту №7 “Основні засоби”.

Висловлення думки аудитора щодо фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції на балансі спілки відсутні.

Висловлення думки аудитора щодо витрат.

Витрати кредитної спілки визначались і нараховувались згідно П(С)БО №16 “Витрати”.

Бухгалтерський облік витрат здійснювався за Планом рахунків за рахунками 8-го класу "Витрати за елементами".

Кошторис витрат помісячно затверджувався Спостережною Радою. Списання витрат здійснювалось по акту, який складався комісією і затверджувався.

По закінченні періоду накопичені витрати рахунків 8-го класу знайшли своє відображення на бухгалтерському рахунку 79 "Результат фінансових операцій" за 2011 рік.

Висловлення думки аудитора щодо обліку запасів.

Станом на 31.12.2011 року запаси на балансі кредитної спілки числяться в сумі 11 тис.грн.

Висловлення думки аудитора щодо дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року відсутня.

На балансі спілки станом на 31.12.2011 року числиться дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів в сумі 13 тис.грн.

Розрахунки за позиками станом на кінець року числяться на рахунку 376 “Розрахунки по наданих кредитах” в сумі 520 тис.грн..

На суму наданих кредитів не сформовано резерв покриття втрат від неповернення позичок.

Станом на 31.12.2011 року на балансі спілки на балансовому рахунку 381 “Резерв покриття втрат від неповернення позичок” сума відсутня.

В примітках до фінансової звітності інформація про дебіторську заборгованість розкрита вірно.

Висловлення думки аудитора щодо обліку зобов’язань.

Облік зобов’язань в спілці ведеться у відповідності з П(С)БО №11 “Зобов’язання”.

Довгострокові зобов’язання (внески членів КС на депозитному рахунку) на кінець року не числяться. Поточні зобов"язання станом на кінець періоду відсутні.

Висловлення думки аудитора щодо власного капіталу.

Пайовий капітал станом на 31.12.2011 року накопичений сумі 450 тис. грн.

Додатковиий вкладений капітал станом на 31.12.2011 року накопичений в сумі 67 тис. грн.

Резервний капітал в 2011 році сформований за рахунок відрахувань з прибутку в сумі 2 тис.грн. та внесків в сумі 1 тис.грн.,

Станом на 31.12.2011 року резервний капітал числиться в сумі 3 тис. грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 року числиться в сумі 27 тис.грн.

Згідно Наказу "Про облікову політику" передбачено облік нарахованих відсотків на додаткові пайові внески проводити через балансовий рахунок 443 «Прибуток використаний», зарахування в резервний капітал від розподілу прибутку - через рахунок 443 «Прибуток використаний».

Висловлення думки аудитора щодо обліку фінансових результатів.

Для визначення доходів від операційної та фінансової діяльності кредитна спілка керується нормами П(С)БО №15 “Доходи”, застосовуючи при цьому в бухгалтерському обліку рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності", які призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності кредитної спілки.

Згідно з розділом ІУ Методрекомендацій, фінансовий результат від діяльності кредитна спілка визначає на кінець звітного періоду (кварталу) та на кінець року.

Фінансові результати діяльності КС “Вінничанка” задекларовані в фінансовій звітності, реальні і підтверджуються.

Фінансові результати діяльності кредитної спілки в балансі відображені вірно.

За результатами фінансово-господарської діяльності кредитна спілка в 2011 році одержала 29 тис. грн. прибутку.

Діяльність спілки зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому.

Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції спілки. Безпосередній вплив подій на даний час не може бути визначений.

Фінансова звітність не включає будь-яких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Відповідний вплив буде відображений в фінансовій звітності, коли він стане відомий і зможе бути оцінений.

На момент написання аудиторського висновку дані фінансової звітності КС “Вінничанка” відповідають даним бухгалтерського обліку, а надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб’єкту перевірки.

Стан бухгалтерського обліку та звітності.

В бухгалтерському обліку КС “Вінничанка” застосовуються регістри для накопичення аналітичних даних про склад та рух активів, капіталу і зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів методом подвійного запису інформації відповідно до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.

Бухгалтерський облік в КС “Вінничанка” здійснюється автоматизовано.

Річна інвентаризація проведена згідно наказу про інвентаризацію відповідно до чинного законодавства.

Аналітичні дані в облікових реєстрах погоджені з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

Стан бухгалтерського обліку в спілці відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – ХІУ від 16.07.1999 року, затвердженим стандартам та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Господарська діяльність на КС “Вінничанка” здійснювалась згідно Наказу “Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику”. На протязі року облікова політика в спілці не змінювалась.

Форма ведення бухгалтерського обліку в спілці дає можливість оперативно, за короткий термін одержати обліково-економічну інформацію та аналізувати результати діяльності спілки.

9. Висловлення думки.

В зв’язку з тим, що перевірка мала вибірковий характер та обмеженість в часі, слід врахувати можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора.

Перевіркою даних синтетичного і аналітичного обліку фінансово-господарської діяльності за 2011 рік підтверджуються статті та підсумок балансу, звітність складена відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України та прийнятою обліковою політикою, реально і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан КС “Вінничанка” станом на 31 грудня 2011 року.
а думку аудитора, за наслідками проведення аудиту річних звітних даних кредитної спілки, кожен додаток (складова звітних даних) відповідає Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 року №177.
а результатами здійснених аналітичних процедур узгодження інформації, яка міститься у річній фінансовій звітності, з інформацією, яка наведена у формах звітних даних замовника, встановлено:

Порядок передбачає формування доходів від отриманих процентів за кредитами, наданими членам кредитної спілки за касовим методом на відміну від методу нарахування, який передбачається принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності до статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Внаслідок таких методологічних розбіжностей загальна сума доходів, яка відображена у "Звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки" відрізняється від суми у "Звіті про фінансові результати". На відміну від доходів Порядок передбачає формування витрат за процентами за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки методом нарахування, що збігається з принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності до статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".

Внаслідок вищевикладених розбіжностей між вимогами, які містить Порядок, та принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності у відповідності до статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" у "Звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки" загальна сума прибутку станом на 31.12.2011 року не збігається із сумою балансового прибутку, який відображено в Балансі Замовника на звітну дату. По інших показниках Звітних даних не встановлено розбіжностей з фінансовою звітністю та даними бухгалтерського обліку.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки.

В в’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, немає змоги дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження не мають впливу на фінансову звітність та на стан справ у цілому. Дані факти були підтверджені за результатами здійснених аналітичних процедур узгодження інформації, яка міститься у річній фінансовій звітності із даними інвентаризації.

Аудиторами проведена калація облікових залишків підприємства, за результатами якої не можна стверджувати, що інформація наведена в фінансовій звітності про наявність залишків запасів та основних засобів станом на 31.12.2011 року, не є достовірною або викривленою.

Умовно-позитивна думка.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі „Підстави для вислов­лення умовно-позитивної думки” фінансова звітність, що складена у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні” від 16.07.1999 року №996-XIV та діючих П(С)БО, та звітні дані надають достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан КС “Вінничанка” станом на 31.12.2011 року, за період діяльності КС “Вінничанка” з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Про перевірку вчинено відповідний запис на річній фінансовій звітності та звітних даних кредитної спілки “Вінничанка” за 2011 рік.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено у трьох примірниках: один із них залишається у виконавця, а два передаються замовнику.
Додаток:

-Баланс станом на 31 грудня 2011 року

-Звіт про фінансові результати за 2011 рік

-Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
-Звіт про власний капітал за 2011 рік
-Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
-Звітні дані за 2011 рік

Директор аудиторської фірми “Аудит К”

Незалежний аудитор

(сертифікат аудитора серії А №000557) Підгорна Н.М.


Схожі:

ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
С интез-Аудит-Фінанс Аудиторська фірма
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиції Запоріжжя"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка