ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» ДОПОВ І Д Ь з дисципліни: «Метрологія та стандартизація» на тему


Скачати 161.23 Kb.
НазваДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» ДОПОВ І Д Ь з дисципліни: «Метрологія та стандартизація» на тему
Дата08.02.2014
Розмір161.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»


Д О П О В І Д Ь

з дисципліни: «Метрологія та стандартизація»
на тему:
«Державне регулювання процесів природокористування, національна система стандартів. Екологія будівництва – природна краса простих рішень»

Розробив:

студент КБК,

група Б-31(144)

Лабінський М.

Керівник:

Викладач КБК

Стадниченко Л.В.

м. Кривий Ріг

2011

ЗМІСТ
1 ВСТУП……………………………………………………………………………………………. .2

2 ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНИ……………………………………………………………………2

2.1 Загальні положення…………………………………………………………………………….2

2.2 Закони України…………………………………………………………………………………3

2.3 Державні стандарти в галузі охорони навколишнього середовища………………………...3

2.3.1 Системи управління навколишнім середовищем (СУНС)……………………………..…….3

2.4 Екологічні нормативи………………………………………………………………………….4

2.5 Законодавче забезпечення пом’якшення негативного впливу на клімат

при здійсненні будівельної діяльності………………………………………………………..5

3 ЕКОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА – ПРИРОДНА КРАСА ПРОСТИХ РІШЕНЬ……………...5

3.1 Економне використання енергоресурсів……………………………………………………...6

3.2 Пасивне будівництво………………………………………………………………………......7

3.2.1 Перший екологічно-чистий і енергоефективний (пасивний) будинок на Україні……....8

4 ЕКОЛОГІЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ…………………………………….9

5 ВИСНОВОК……………………………………………………………………………………….9

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………..10

1 ВСТУП
Із усіх глобальних проблем проблема забруднення навколишнього середовища зараз обговорюється найбільше, оскільки люди відчувають безпосередньо на собі забруднення річок, морів, океанів, повітря, ґрунтів, що здійснює сучасна цивілізація. Зараз уже всюди розпочалася протидія цим забрудненням. У найбільших масштабах такі про­блеми вдається вирішувати, але дуже важливо було б і корисно створити такі біологічні процеси, щоб вони не порушували існуючої рівноваги.

Для України питання екологічної безпеки набувають пріоритетного значення, оскільки саме екологія визначає і визначатиме в найближчому майбутньому норми і стиль життя суспільства.

Екологічна криза — явище загальносвітове, глобальне. В Україні вона відбувається в умовах кардинальних змін у всіх сферах життя. Вирішальна роль при втіленні в життя стратегії екологічної без­пеки має належати концепції прийнятого ризику яка потребує не тільки вивчення факторів і джерел підвищеного ризику, а й передбачення наслідків природних і техногенних катастроф.


 1. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНИ


  1. Загальні положення


Екологізація свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язане в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування. Новою в даній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базується на законодавчих та організаційно-технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі є дуже гострою. Вона була сформована протягом двох століть і нині набула свого критичного значення. Тому існує об’єктивна необхідність втручання держави в природно-екологічну сферу з метою досягнення збалансованого стану.

Можна виділити кілька основних положень механізму реалізації екологічної концепції України:


 • Постійне і неухильне збільшення частки засобів державного бюджету, що направляються на охорону навколишнього середовища і природних ресурсів.

 • Поетапне формування екологічного механізму, що забезпечує стійке відтворення навколишнього середовища і природних ресурсів.

 • Поетапне формування нормативно-правового механізму, що співвідносить розвиток усіх сфер суспільного виробництва, його галузей, окремих підприємств і всіх членів суспільства з реальним станом природних ресурсів і умов навколишнього середовища.Виходячи з попередньо зазначеного, неважко зрозуміти важливість конституційного

закріплення і регулювання екологічних правовідносин. У надзвичайно стислі терміни розроблено і оформлено правові засади для вирішення екологічних проблем, впроваджено економічний механізм природокористування, у відповідності з міжнародними вимогами створюється національна система стандартів щодо забезпечення екологічної безпеки та природокористування.  1. Закони України


Таблиця 1

Про охорону навколишнього середовища

від 25.06.1991 р. № 1264

Про природно-заповідний фонд України

від 16.06.1992 р. № 2456

Про охорону атмосферного повітря

від 16.10.1992 р. № 2707

Про охорону земель

від 19.06.2003 р. № 0962

Про рослинний світ

від 09.04.1999 р. № 0591

Про тваринний світ

від 13.12.2001 р. № 2894

Про зону надзвичайної екологічної ситуації

від 13.07.2000 р. № 1908

Про основи містобудування

від 16.11.1992 р. № 2780

Про відходи

від 05.03.1998 р. № 0187

Про об'єкти підвищеної небезпеки

від 18.01.2001 р. № 2245

Про захист населення і територій від надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру

від 08.06.2000 р. № 1809-ІІІ

Про поводження з радіоактивними відходами

від 30.06.1995 р. № 0255

Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами

від 14.09.2000 р. № 1947

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

від 14.01.2000 р. № 1393

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки

від 21.09.2000 р. № 1989


2.3 Державні стандарти в галузі охорони навколишнього середовища
Мета екологічної стандартизації та нормування – це встановлення комплексу обов’язкових норм, правил та зобов’язань з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки .

Державні стандарти визначають поняття та терміни, а також режим використання та охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги з передбачення шкідливого впливу забрудненого навколишнього природного середовища на здоров’я людей, інші питання, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсів.

Правила використання стандартів на території України встановлює Державний комітет з стандартизації, метрології та сертифікації.

Виконання екологічних стандартів є обов’язковим і охороняється діючим законодавством.

2.3.1 Системи управління навколишнім середовищем

(СУНС)
Сучасні масштаби і темпи розвитку продуктивних сил потребують зміни відношення до охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Це завдання великого економічного і соціального значення.

Проблеми збереження природи Землі в усьому її багатстві, що стоять перед людством, потребують тісного міжнародного співробітництва.

В Україні видано стандарти серії 14000, гармонізовані з ISO:

ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середо­вищем склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середо­вищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.

ДСТУ ISO 14001-97. установлює вимоги до системи управління навколишнім середовищем. Він може використовувати в організаціях усіх типів і масштабів діяльності з урахуванням географічних, культурних та соціальних відомостей.

Успіх функціонування цієї системи (рис. 1) залежить від усіх ієрархічних і функціональних рівнів організації, особливо від вищого керівництва

Рис. 1 Модель системи управління навколишнім середовищем
2.4 Екологічні нормативи
являють собою систему, яка вміщує у собі:

а) нормативи екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в навколишньому природному середовищі, гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого впливу на навколишнє природне середовище;

б) гранично допустимі викиди (ГДВ) та скиди (ГДС) в навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів.

Центральне місце серед перелічених екологічних нормативів займають нормативи гранично допустимих концентрацій шкідливих речових в атмосфері, водоймах, ґрунтах, а також нормативи гранично допустимих викидів шкідливих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення. Якщо перший вид екологічних нормативів дає характеристику екологічного стану в республіці, області, місті, районі без уточнення джерела впливу, то другий вид має на увазі конкретне джерело такого впливу.

Екологічні нормативи розроблюються та впроваджуються в дію Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством охорони здоров’я та іншими вповноваженими на те державними органами згідно з законодавством України.

Закон передбачає спеціальні екологічні вимоги щодо проведення наукових досліджень, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного обладнання, технологій та систем; під час розміщення та розвитку населених пунктів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995р. № 554 зі змінами від 14.02.2001 p. NQ 142 затверджено перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, згідно якому будівельна галузь посіла наступні сходинки:
Таблиця 2

5

Будівництво газосховищ.

11

Промисловість будівельних матеріалів (виробництво цементу,

асфальтобетону, азбесту, скла).

15

Будівництво гідроенергетичних і гідротехнічних споруд і меліоративних

систем.

20

Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд.

21

Будівництво водозаборів поверхневих і підземних вод для централізованих

систем водопостачання населених пунктів, водозабезпечення меліоративних

систем, окремих промислових підприємств; будівництво водозаборів

мінеральних вод.


2.5 Законодавче забезпечення пом’якшення негативного впливу на клімат

при здійсненні будівельної діяльності
Нормативним актом, який визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в Україні і спрямований на формування повноцінного життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування є Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 року. Закон орієнтує розвиток містобудівних відносин на сталий розвиток населених пунктів, що досить важливо у контексті зміни клімату і передбачає соціально, економічно і екологічно збалансований їх розвиток.

Важливим видом будівельної діяльності, що впливає на клімат з точки зору гіперурбанізації є діяльність щодо планування і забудови територій. Опосередковує дані відносини Закон України “Про планування і забудову територій” від 20 квітня 2000 р.

Правові засади оздоблення населених міст поглиначами парникових газів - зеленими насадженнями визначені Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів, які були затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 29.07.1994р. № 70.

Правове регулювання здійснення централізованого тепло -, газо -, та водопостачання передбачене цілою низкою нормативних актів. Відносини між споживачами і виконавцями у наданні послуг з централізованого холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання та водовідведення врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997 р. № 1497, якою були затверджені Правила надання населенню послуг з водо -, теплопостачання та водовідведення.
3 ЕКОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА – ПРИРОДНА КРАСА ПРОСТИХ РІШЕНЬ
Ви, напевно, помічали, що в одному будинку легко і приємно знаходитися, і ми говоримо "дихається легко", в іншому, навпаки, не покидає відчуття дискомфорту, навіть може боліти голова. Причин, чому в одних будинках ми відчуваємо себе добре, а в інших наше самопочуття погіршується, насправді багато, і ряд з них безпосередньо пов'язаний з характером проекту і з будівельними матеріалами, з яких побудовані стіни. Зупиняючи свій вибір на тому або іншому проекті, ми більшою мірою звертаємо увагу на його зовнішню красу і зручність і рідко цікавимося, як цей проект і використовувані в нім будівельні матеріали відіб'ються на здоров'ї майбутніх мешканців. Продовжуючи розмову про стіни і технології їх будівництва, варто поговорити і про цю проблему. Перш, ніж вирішити, з чого і за якою технологією будувати стіни, давайте визначимо наші вимоги: довговічності, екологічності, безпеки і комфортності мешкання, тобто визначимо ідеологію будівництва. Саме від цього залежатиме вибір матеріалів, технологія і багато що інше. Треба сказати, що в загальному відношенні до Будинку ми зараз дуже відрізняємося від європейців або американців.

3.1 Економне використання енергоресурсів
Для України розвиток екологічного житла1 і створення екологічних житлових утворень має велике значення. По-перше, це зумовлено необхідністю в найближчий час переходу до стійкого розвитку в цілях збереження цивілізації. По-друге, до кінця не вирішена житлова проблема, оскільки велика кількість сімей не мають власної квартири чи будинку. По-третє, низька енергоефективність. Сучасні багатоповерхові будівлі забезпечені централізованими системами інженерного обладнання, які є неефективними з енерговитрат.


Рис. 2 Середньорічне споживання теплової енергії на опалення, кВт* год/м²/рік
Будівельний сектор економіки витрачає близько 30 % від споживання в Україні палива. У зв’язку з широким застосуванням в житловому будівництві енергетичних ресурсів органічного походження виникає багато екологічних проблем: вичерпуються не відновлювальні природні ресурси (вугілля, нафта, газ), забруднюється повітряне середовище, відбувається теплове і хімічне забруднення поверхневих і підземних вод, спотворюються природні ландшафти та забруднюється земна поверхня.

Таким чином, будівництво екологічного житла — стратегічно важлива науково-технічна, економічна, соціальна і політична задача. Енергоефективність є однією з нагальних соціально-економічних проблем та елементом світової культури раціонального природокористування. Зменшення витрат енергоносіїв для забезпечення екологічності в будівництві доцільно за рахунок запровадження новітніх технологій термореновації будівель шляхом підвищення теплоізоляційної здатності захисних конструкцій будівель.

Певні засади державної політики у галузі пом`якшення негативного впливу на клімат житлово-комунального сектору передбачені у «Основних напрямах прискорення реформування житлово-комунального господарства», які схвалені Указом Президента України від 19 жовтня 1999 року № 1351/99.

3.2 Пасивне будівництво
Один із шляхів – енергозбереження – зменшення непродуктивних витрат енергії у всіх сферах життєдіяльності людини. Зокрема цілком реально зменшити витрати енергії на опалення будівель до рівня, який дозволяє повністю відмовитись від традиційних енергоносіїв і суттєво зменшити забруднення довкілля. Все більшої популярності набуває так зване “пасивне будівництво”2 – будівництво будівель практично незалежних від традиційних енергоносіїв.

Для будівництва стін використано екологічно найчистіший, найдешевший у виробництві і найдовговічніший в експлуатації природний матеріал – гіпс. Для утеплення стін застосовано один з найкращих теплоізоляторів – пінополістирол, а залізобетонний каркас надав будівлям міцності і сейсмічної стійкості. Так автори технології отримали надзвичайно теплий, екологічний і комфортний для проживання будинок з показниками значно кращими, ніж у дерев’яних будинків. Виявляється, віддавна відомий і незаслужено недооцінюваний у будівництві гіпс, може слугувати не тільки оздоблювальним матеріалом, але цілком придатним до використання в якості основного будівельного матеріалу для будинків. При цьому він має цілий список переваг і повністю позбавлений недоліків. Але найважливішим і найцікавішим є те, що за гіпсом не потрібно їздити за кордон. Україна, а особливо її західні регіони, мають величезні запаси гіпсу, якими нас нагородила сама природа і якого вистачить на сотні і тисячі років інтенсивного будівництва

Рис. 3 Виробництво природного гіпсу

Виробництво стінових будівельних блоків і сухих сумішей на основі гіпсу не потребує теплової енергії.

Рис. 4 Витрати природного газу на отримання 1 м² стінової конструкції.
Пропонується будівництво виробничого комплексу продуктивністю до 250 тис. м²

житла / рік.Рис. 5 Порівняльна характеристика теплоізоляції будівельних матеріалів.

Для опалення таких будинків успішно можна використовувати відновлювані джерела енергії: енергію сонця, теплову енергію Землі та ін. Використання їх у традиційних будинках нерентабельне через високу собівартість пристроїв для отримання цієї енергії.
3.2.1 Перший екологічно-чистий і енергоефективний(пасивний) будинок на Україні

Перший екологічний і енергетично-вигідний (пассивный) будинок в Києві спроектований з урахуванням основних вимог до енергетично-вигідної форми будівлі і з урахуванням орієнтації по сторонах світа.


Для будівництва будинку підібрані екологічно чисті будівельні матеріали (в першу чергу українського виробництва!), інженерні системи, що забезпечують максимальний сучасний комфорт і здорову атмосферу для мешкання сім'ї з 4-5 осіб + 1 гість.
4 ЕКОЛОГІЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
Отже, архітекторам сьогодення слід звернутися до "екологічного архітектурного проектування" – в якому за допомогою конструкційних та художніх засобів покращуються енергетичні ознаки будівлі. Планування, що усвідомлює свою відповідальність перед наступними поколіннями за збереження їх основ життя, повинно включати цілісну екологічну концепцію будівлі:


5 ВИСНОВОК
"Тільки тоді, коли буде зрубане останнє дерево,

коли буде отруєна остання річка, коли буде зловлена остання рибка,

тоді ви встановите, що гроші непридатні до споживання."
Індіанський вождь Сіатл, 1854
У прагненні піднятись над Природою і примусити її служити собі , людина врешті-решт зрозуміла, що тільки у згоді з Нею можливе майбутнє для неї та її дітей. Адже будь-яке насильницьке втручання в Природу, нехтування її одвічними законами призводить до жорстокої, але справедливої помсти. Спрацьовує захисний механізм і Природа усуває загрозу. Цією загрозою сьогодні є сама людина.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Андрейцев В. І. Екологічна політика: проблеми правового забезпечення // Київський університет,1993. №12, вересень. с. 2-3; №13, жовтень. с. 3; №15 грудень. с. 3

 2. Андрейцев В. І., Лапечук П. І. Екологічна безпека і її конституційне забезпечення // Голос України, 1994. 15 квітня.

 3. Андрейцев В.І. Політика. Інновації. Приватизація. Екологічна безпека. Право. (Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України). Ексклюзивні нариси. К. 1996. с. 140

 4. Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами. М:. Наука, 1990.- с. 213

 5. Тимошенко А. С. Глобальная экологическая безопасность. Международно- правовой аспект // Советкое государство и право, 1989. №1.- с. 83- 93

6 Рамкова конвенція ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу в Україні у галузі

будівництва, ратифікованого 15 березня 1999.

7 ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середо­вищем склад та опис

елементів і настанови щодо їх застосування. К: Держстандарт, 1997

8 ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середо­вищем. Загальні настанови

щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. К: Держстандарт, 1997

9 Румянцева Е. О. О развитии рынка строительных материалов с позиции экологической

безопасности // Строительные материалы, 2003. №12. с. 42-43

10 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

при проектуванні будівництві підприємств будинків і споруд ДБН А.2.2-1-2003. К:

Українським державним головним науково-досліднимі виробничим інститутом інженерно-

технічних і екологічних вишукувань, 2003

11 Новости нормативного регулирования // Будмайстер, 2002. №4. с. 38-39

12 Экономов А. Региональные правила застройки // Строительство и реконструкция, 2002

(№ 1-2). с. 14

13 Пелых Ю. Юрий Пелых: Взаимоотношения строительного комплекса и государства должны

базироваться на принципах стратегического партнерства // Будмайстер, 2001. №23/24 .

с. 28-29


1 Екологічний будинок (экобудинок) — це не просто будинок з екологічно чистих матеріалів, які НЕ ШКОДЯТЬ здоров'ю людини, що живе в нім, — це у всіх розуміннях комфортний і "приємний" для життя будинок.


2 Пасивний будинок (нім. Passivhaus) — будинок з малим споживанням енергії (близько 10 % від звичайного енергоспоживання), який в ідеалі повинен бути незалежною енергосистемою.
Схожі:

ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж» Практичні завдання з предмету: філософія Виконав
Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного та релігійного світоглядів
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Т 19 Метрологія, стандартизація і...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Методичні вказівки
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація” для студентів спеціальностей “Технології та засоби телекомунікацій”, “Телекомунікаційні...
ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інформація про прийом документів для вступу у ДВНЗ «Нововолинський...

Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни
Реферат може бути написаний по будь-якій темі з приведеного списку. За бажання написати реферат на тему, яка не увійшла до переліку,...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Антонюк Т. М. голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури ВНЗ I II...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка