Розчини


Скачати 82.93 Kb.
НазваРозчини
Дата18.12.2013
Розмір82.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії,

Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області


Розвиток пізнавальної діяльності учнів з особливими можливостями на уроках хімії

1. Що ми розуміемо під словами « інклюзивна освіта»?
Інклюзивна освіта – перспектива нова.

Хоч різні можливості – рівні права!

Кожна дитина – це цілий світ,

Освіта, повага і рівність для всіх!

Видатний український філософ Г. Сковорода, говорячи про людей, уражених хворобою, у «Розмові п’яти подорожніх про істини щастя в житті», ставить риторичне запитання: «Невже гадаєш, що премилосердна й дбала матір наша природа зачинила їм двері до щастя, ставши для них мачухою?».

Це риторичне запитання нині хвилює багатьох спеціалістів, причетних до навчання, виховання, соціальної реабілітації дітей, яких природа позбавила достатньою мірою сприймати світ і відчувати свою належність до нього через хвороби, травми, патологічні стани.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою.

Основний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що:

Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.

Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання.

В чому полягає конкретна робота учителя в інклюзивному класі?
Безумовно, робота будь-якого учителя з особливими дітьми вимагає певної фахової підготовки:

 • Учитель повинен гарно орієнтуватися у змісті навчальної програми, вміти виділяти в ній основні поняття, які дитина може засвоїти.

Для цього вчитель створює у календарному плані спрямованість корекційно-розвивальної роботи з дитиною. Наприклад, в темі: «Розчини» 9 клас пізнавальна діяльність дитини полягає в наступному:


7

Тема 1. Розчини
Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хiмічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати.
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.
Електролітична дисоціація.
Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні (елементарні) рівняння.

Учень:
наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, суспензій, емульсій, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів;
складає рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах;
розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони;
встановлює відмінність між електролітами й неелектролітами, сильними і слабкими електролітами;
пояснює суть процесів розчинення та електролiтичної дисоціації, вплив різних чинників на розчинення, утворення водневого зв’язку;
обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;
обчислює масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;
виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Пізнавальна діяльність: вчити аналізувати склад дисперсних систем, колоїдних та істинних

процеси розчинення та електролітичної дисоціації; вплив різних чинників на розчинення;

робити висновки про значення розчинів у природі та житті людини;
коригувати самоконтроль під час складання рівняння електролітичної дисоціації речовин, рівняння реакцій обміну; обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині; приготування розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини.

 • Перед вивченням теми учитель повинен проаналізувати зміст підручника.

 • Використовувати маркери для виділення важливої інформації.

 • Надати короткий зміст параграфів підручника (створення опорних схем).

 • Під час складання завдань використовувати речення з пропущеними словами.

 • Використовувати дидактичні картки.

 • Забезпечити учнів списком запитань для попереднього опрацювання.

 • Вказувати номери сторінок для знаходження вірних відповідей.

 • Акцентувати увагу дитини на завданні (коли ти прочитаєш цей параграф, то зможеш дати відповіді на такі питання…)

 • Представлення альтернативи об’ємним письмовим завданням.

 • Забезпечити школяра копією конспекту інших учнів або записами учителя.

 • Складати конспекти кожної нової теми, підкреслюючи основні пункти, які повинні бути вивчені.

 • Скласти список нових слів, термінів, понять. Дати їх короткі визначення.

 • Обмежити кількість усних та письмових відповідей.

 • Змінити швидкість подачі матеріалу, щоб дитина змогла виконати відповідні завдання.

 • Здійснювати маркірування завдань у підручниках.

 • На початку уроку видавати інструктивний листок з певними завданнями.

 • Виконання завдань починати з найлегшої частини та проводити послідовно.

 • Використовувати стрілки у вправах для позначення зв’язку між явищами та поняттями.3. У 9 класі з хімії в темі: «Розчини» можна виділити такі основні аспекти:

 • Поняття про суміші

 • Поняття про розчини

 • Склад розчинів

 • Особливості будови молекул води

 • Поняття про розчинність речовин

 • Кількісний склад розчину

 • Електролітичну дисоціацію

 • Реакції обміну між розчинами електролітівПід час формування понять про суміші та розчини учням можна запропонувати виконати такі завдання:

 1. Вставити пропущені слова у реченнях, використовуючи підручник :

  • Суміші – це системи які складаються з ________ і _________ компонентів(ст. 18)

  • Однорідні суміші дістали назву істинних __________ (ст.18).

  • Розчини за агрегатним станом поділяють на рідкі (солодка вода), газуваті (_________) та ________ (сплави металів)(ст. 18).

  • Склад розчину → розчинник + розчинена речовина (ст.19).

  • Розчинник – це компонент розчину вміст якого ________ переважає(ст.19).

  • Розчинена речовина – це _________ речовин, наявних у розчині (ст.19).

  • Вода – універсальний розчинник на Землі(ст.20).

  • Молекули води – полярні.


H2O

Визначи полярність інших молекул води !!! (ст. 21).

 • Розчинність – це здатність речовини _______ в тому чи іншому розчиннику з утворенням істинних _________(ст.22).

 • Насичений розчин – розчин, у якому дана речовина за даної температури більше ______ розчиняється (ст.23).

 • Заповни схему (ст.24).Під час формування понять про кількісний склад розчину учень виконує завдання за карткою в якій визначена послідовність дій:

 • Знайди визначення масової частки розчиненої речовини (ст.37).

 • Запиши формулу для обчислення масової частки (ст.37).

 • Розв’яжи задачу, використовуючи наступний алгоритм:

 1. Зроби скорочений запис умов задачі.

 2. Визначи масу розчину.

 3. За формулою визначи масову частку розчиненої речовини.

Наприклад:


Визначи масову частку кухонної солі, якщо у воді массою 90г розчинили сіль массою 10г.
Дано: Розвязок:

m (NaCl) = 10г 1. Визначення маси розчину

m (H2O) = 90г m (NaCl) роз. = m (NaCl) + m (H2O)

m (NaCl) роз. = 10г + 90 г = 100г

Знайти: 2. Визначення масової частки NaCl за формулою

ω (NaCl) m1(реч)

ω = х 100%

m2(роз)

10г

ω (NaCl) = х 100% = 10%

100г

Відповідь: ω (NaCl) = 10%
Наступну задачу розв’яжи самостійно, використовуючи попередній приклад!!!

Визначи масову частку цукру, якщо у воді масою 80г розчинили цукор масою 20г.

Під час вивчення реакцій обміну між розчинами електролітів учням можна запропонувати роботу з наступними інструктивними картками та опорними схемами:


Реакції йонного обміну
Реакції йонного обміну - це реакції обміну в розчині за участі йонів.

Реакція нейтралізації - це реакція йонного обміну між кислотою та лугом.

Умови, за яких реакція йонного обміну відбувається до кінця:

1) виділення газу;

2) утворення осаду;

3) утворення слабкого електроліту (води тощо).

Хімічна суть реакції йонного обміну наочно передається її рівнянням, записаним у йонній формі.


Алгоритм одержання йонної форми рівняння реакції з молекулярної
1. Перепишіть рівняння реакції, записавши розчинні солі, сильні кислоти та сильні основи розкладеними на йони. Формули слабких електролітів, осадів і газів залишите у молекулярній формі. Одержите йонне рівяння у повній формі.

2. Скоротіть однакові йони, що стоять у лівій і правій частинах рівняння. Одержите скорочену форму йонного рівняння. Бажано перевіряти її правильність, використовуючи закон збереження заряду: заряд усіх частинок, які стоять в лівій частині рівняння, дорівнює заряду частинок у правій частині.


Інструктивна картка
1. Скласти молекулярне та іонне рівняння реакції, яка відбувається у водному роз­чині між ферум (III) сульфатом і натрій гідроксидом.

Розв'язання.

1) Складаємо молекулярне рівняння.

Fe2(SO4)3 + 6NaOH -> 3Nа2SO4 + 2Fе(ОН)3 ↓

 1. Складаємо іонне рівняння, зображуючи формули розчинних електролітів у ви­гляді іонів, на які вони дисоціюють, а формулу речовини, що випала в осад, зали­шаємо без змін. Кількість іонів електролітів записуємо за допомогою коефіцієнтів.

3+ 2- + - + 2-

2Fe + SO4 + 6Nа + 6OН → 6Nа + 3SO4 + 2 Fe(OH)3↓

Виключаємо з правої і лівої частин рівняння однакові кількості одноіменних іонів (вони підкреслені) і записуємо скорочене іонне рівняння.
3+ -

2Fe + 6OН → 2Fe(OH)3 ↓

Поділивши всі коефіцієнти рівняння на 2, остаточно одержимо:

3+ -

Fe + 3OН → Fe(OH)3 ↓

Спробуй самостійно за зразком скласти подібні рівняння взаємодії натрій хлориду з аргентум нітратом. 1. Скласти молекулярне рівняння, яке б відповідало рівнянню у скороченій іонній формі.

2+ 2-

Ba + SO4 → BaSO4 ↓

Розв'язання.

Під символами іонів лівої частини рівняння записуємо такі іони з протилежним зна­ком, які б утворювали з вихідними іонами розчинні електроліти.

2+ 2-

Ва + SO4 → BaSO4 ↓

- + + -

2Сl + 2Nа → 2Nа + 2Cl

Додавши обидві рівності, одержимо рівняння в іонній формі.

2+ - + 2- + -

Ва +2Сl + 2Na + SO4 → ВаSO4 ↓ + 2Nа + 2Сl

Об'єднавши іони у формули сполук, запишемо молекулярне рівняння.

ВаСІ2 + Nа2SO4 → ВаSO4 ↓ + 2NaСl

Спробуй самостійно за зразком скласти подібні рівняння утворення аргентум хлориду.
Всі завдання відповідають підручнику: О.Г. Ярошенко Хімія 9кл, К. Освіта, 2009

Схожі:

Урок хімії в 9 класі з теми програми «Розчини»
Базові поняття й терміни: розчини, компоненти розчину, розчинник, розчинена речовина, розчинність, електроліти, неелектроліти, електролітична...
C Сольові розчини внутрішньовенно D
Хворий, 25 років, скаржиться на озноб, виражену загальну слабкість, холодний піт
• узагальнити і закріпити знання учнів по темі «Розчини»
Мислячий розум не відчуває себе щасливим, поки не вдається зв'язати воєдино розрізнені факти, їм спостережувані
ПЕРЕЛІК нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд ДП "Житомирстандартметрологія"...
Хімічні реактиви. РЕАКТИВИ, РОЗЧИНИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА МАТЕРІАЛИ ДОПОМІЖНІ. Методи готування
Урок з математики, природознавства
Мета: Дати уяву дітям про суміші і розчини. Формувати вміння працювати із законом збереження маси. Узагальнення отриманих знань при...
Методичний посібник Розроблено: Л. В. Петриченко
Задачі на розчини та сплави викликають серйозні труднощі. Тому розв’язані задачі такого типу допоможуть школярам і стануть для них...
Розділ V. Задачі з теми „Метали”
Одним з найбільш цікавих та різноманітних видів задач є задачі, пов’язані з хімічними реакціями, що протікають при зануренні пластинок...
Які речовини відносять до вуглеводів і звідки ця назва походить?
Запропонуйте план визначення кожної з цих речовин, використовуючи розчини карбонату натрію, гідроксиду натрію, купруму (II) сульфату....
Задачі на розчини посідають особливе місце в курсі хімії. Їхнє значення...
Характеристикою розчину є кількість речовини, яка міститься в певній масі або об’ємі розчину. Ця характеристика називається концентрацією....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка