Завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників


Скачати 54.71 Kb.
НазваЗавідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Дата15.04.2013
Розмір54.71 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Туризм > Диплом
В.Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ
Фізичне виховання — важливий за­сіб фізичного, соціального та духовно­го розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «фізична культура» є фор­мування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фі­зичного розвитку та фізичної підго­товки; гармонійний розвиток природ­них здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного ви­ховання в організації здорового спо­собу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і вихов­них завдань:

 • формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров'я, фізичного роз­витку;

 • розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використан­ня їх у повсякденній та ігровій діяль­ності;

 • розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних зді­бностей;

 • формування ціннісних орієнта­цій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

 • формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних за­кладів на вивчення предмета перед­бачено:

  • у 5— 7-х класах — 2,5 год на тиж­день (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчан­ня з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в за­гальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з ви­вченням двох іноземних мов — 2 год.);

  • у 8—9-х класах — 3 год на тиж­день (наказ МОН України від 05.02.09 №66);

  • у 10-х класах — 2 год на тиждень (лист МОН України від 10.08.10 № 1/9-543);

  • в 11-х класах — 2 год на тиждень (наказ МОН України від 25.04.01 № 342);

  • у 10-х класах спортивного та військово-спортивного профілів — 5 год на тиждень (лист МОН України від 10.08.10 №1/9-543);

  • в 11-х класах спортивного профілю — 5 год на тиждень (наказ МОН України від 20.05.03 № 306).

З 2009/10 навчального року у 5—9-х класах запроваджена нова на­вчальна програма з фізичної культури (авт. І.Ю. Круцевич та ін., в-во «Літера», 2009). звертаємо увагу на те, що змістове наповнення уроків фізичної культури за новою програмою на­вчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому, обов'язковим є включення засобів те­оретичної і загально-фізичної підго­товки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5—6-х класах учні мають опанувати 5—6 варіативних модулів, у 7—8-х класах — 3—5 модулів, у 9-му класі — 3—4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. однак не виключається можливість вмотивова­ного збільшення або зменшення кіль­кості годин на вивчення окремих мо­дулів.

У 2010/2011 навчальному році запро­ваджено нова навчальна програма для старшої школи. Навчальна про­грама «Фізична культура. 10—11 кла­си» (авт. І.Ю. Круцевич та ін., в-во «Літера», 2010) побудована за тими ж принципами, що і програма для 5—9-х класів. За цією програмою змістове наповнення навчальний за­клад також формує самостійно з ва­ріативних модулів.

Варіативні модулі є логічним про­довженням тих, які освоювалися в середній школі (6-й та 7-й роки ви­вчення). Однак не виключається мож­ливість вивчення матеріалу, розпочи­наючи з першого року вивчення модуля. При цьому, слід зробити ко­рекцію кількості навчальних годин, передбачених на вивчення, та орієн­товних навчальних нормативів, зважа­ючи на вік учнів. Учні 10-го класу за рік мають опанувати 2—3 варіативні модулі по 20—35 год кожен.

Класи спортивного профілю на­вчатимуться за «Навчальною програ­мою з фізичної культури для загально­освітніх навчальних закладів. спортивний профіль. 10—11 класи», яка рекомендована МОН України (лист МОН України від 14.01.04 № 1/11-95) і надрукована в журналі «Фі­зичне виховання в школі» (№ 2,2004).

Звертаємо особливу увагу на організацію занять фізичною культурою учнів, які за результатами медично­го огляду тимчасово віднесені до спе­ціальної медичної групи. Вони відвідують обов'язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загаль­ного фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ста­виться «зараховано».

Для учнів спеціальних медичних груп ор­ганізовуються два додаткових заняття за програмами «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загально­освітніх навчальних закладів. 1—4 класи (авт. Майєр В.І., Дерев'янко В.В.) та «Фізична культура» для спе­ціальних медичних груп загальноос­вітніх навчальних закладів. 5—9 класи (авт. Майєр В.І., Дерев'янко В.В.).

Вивчення предмета у 10—11-хкла-сах здійснюється окремо для юнаків і дівчат. Поділ класу на групи здійсню­ється згідно наказу Міністерства осві­ти і науки України від 20.02.02 № 128. За наявності можливостей уроки фі­зичної культури в 5—9-х класах також варто проводити для дівчат і хлопців окремо.

З метою виявлення рівня фі­зичної підготовки випускників, пере­вірки їх знань щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та поліпшення свого здоров'я Міністер­ство освіти і науки запровадило держав­ну підсумкову атестацію з фізичної культури в 11-му класі за вибором учнів. До проходження державної підсумкової атестації з фізичної культури допуска­ються учні основної медичної групи.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури здійснюється за такими видами діяльності:

 1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

 2. Виконання навчального норма­тиву (з урахуванням динаміки особис­того результату).

 3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

 4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

Під час оцінювання оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрово­го чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, розроблені для кожного року вивчення модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При оцінюванні навчальних досяг­нень із фізичної культури учителі можуть засто­совувати різноманітні системи нара­хування «бонусних» балів : особисті досягнення шко­лярів упродовж навчального року; сту­пінь активності учнів на уроках; залу­чення учнів до занять фізичною куль­турою в позаурочний час; участь у зма­ганнях всіх рівнів. Наприклад, якщо учень (учениця) виконав(ла) за­лікову вправу на певний рівень, але, при цьому, його (її) особистий резуль­тат виконання цієї вправи поліпшив­ся порівняно з попереднім показни­ком, учитель може виставити оцінку, на 1—2 бали вищу за ту, що передба­чається контрольними навчальними нормативами.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 №371.

Наголошуємо увагу на попередження нещасних ви­падків під час проведення занять, та дотримання вимог без­пеки під час проведення занять, а, осо­бливо, при складанні контрольних на­вчальних нормативів, коли учні вико­нують вправи з максимальним наван­таженням. При складанні нормативів потрібно дотримуватись таких вимог:

 1. Контрольні навчальні нормати­ви складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нор­мативу не скаржаться на погане само­почуття та стан здоров'я.

 2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

 1. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а піс­ля — відновлювальні вправи.

 2. Учні мають можливість пере­скласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов'язаний забезпечи­ти безумовне дотримання правил і ви­- конання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

У вересні місяці кожного на­вчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних на­вчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ із максимальною інтенсивністю

Схожі:

Завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського...
В. Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
В. Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського...
Освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я й здоров’я оточуючих як до найвищої соціальної цінності,...
Методист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського...
А. К. Кравцов, методист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Методист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського...
А. К. Кравцов, методист кабінету охорони праці, фізичної культури та здоров’я Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
Завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського...
Н. М. Гладка, завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського...
Н. М. Гладка, завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка