Місце асиміляційного потенціалу природного середовища в системі природно-ресурсного потенціалу регіону


Скачати 45.49 Kb.
НазваМісце асиміляційного потенціалу природного середовища в системі природно-ресурсного потенціалу регіону
Дата29.03.2013
Розмір45.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
місце асиміляційного потенціалу природного

середовища в системі природно-ресурсного

потенціалу регіону

Крісанова О.П., аспірант

Сумський державний університет, м. Суми
На сьогоднішній день основними проблемами науково-практичних досліджень в області природокористування постають проблеми, пов'язані з управлінням природно-ресурсним потенціалом, стратегічним та тактичним плануванням дій, спрямованих на підтримку його стійкості. Важливим моментом при цьому є формування й наукове обґрунтування системи комплексних досліджень і рішення міжгалузевих і територіальних проблем природокористування на основі системного підходу, що дозволить визначити оптимальну організаційно - господарську структуру природокористування, інтенсивність і вид навантаження на природне середовище, обмеження й заходи, що компенсують антропогенний вплив на природне середовище.

Асиміляційний потенціал природного середовища це унікальний природний ресурс, який задовольняє суспільним потребам в можливості без саморуйнування розкладати природні й антропогенні речовини (відходи) й усувати їхній шкідливий вплив у наступних циклах біологічного (біотичного) круговороту, куди ці речовини утягуються. Це підтверджується принципом Ле-Шател’є: при виникненні зовнішніх подразників, які порушують стан навколишнього середовища, в біотичній системі повинні розвиватися процеси, які компенсують ці порушення. Така компенсація може проходити за рахунок спрямованої зміни зв’язку синтезу та розкладу органічних речовин [1]. Завдяки фізико-хімічним і біологічним процесам, що відбувається в біосфері, більшості шкідливих забруднюючих речовин розпадаються й включаються в природний біогеохімічний цикл, не наносячи збитку здоров'ю населення й природних систем.

Здатність природного середовища асимілювати зовнішні впливи життєдіяльності набуває у певних умовах вичерпання та обмеженості природних ресурсів соціально-економічного значення. Асиміляційні властивості природних середовищ, що обумовлюють ступінь утилізації відходів і функції самовідновлення, є похідною комплексу взаємозалежних факторів фізико-хімічної і біологічної природи, властивих певному регіону, і змінюються в часі. Дія цих факторів обумовлюється законом перерозподілу енергії квазізамкнутої системи в умовах постійного надходження енергії з космосу, що послідовно перетворюється у внутрішні зв'язки й об'єкти системи [2]. З одного боку, це процеси руйнування і трансформації органо-мінерального матеріалу, з іншого — транспортування та розповсюдження продуктів руйнування відходів життєдіяльності і синтез нових сполук.

З погляду господарських інтересів природно-ресурсний потенціал території має тим більшу корисність, чим вищий її асиміляційний потенціал, тобто здатність природних й антропогенних ландшафтів асимілювати відходи, тим більший потенціал їхньої утилізації і можливість розміщення різних видів господарської діяльності на певній території. Здатність природно-антропогенних ландшафтів протистояти техногенному забрудненню визначає напрямки і масштаби їхнього господарського використання.

Економічні інструменти екологічної політики ефективні не завжди. Так ставки екологічних платежів є недостатньо високими, і підприємствам-забруднювачам часто виявляється ефективніше платити й забруднювати, ніж знижувати або запобігати забруднення. Крім того, ці платежі не враховують вичерпність асиміляційного потенціалу території, ні на найближчий час, ні, тим більше, на тривалий строк. Тому у більшості випадків має місце так званий "вільний доступ" до використання такого важливого природного ресурсу як асиміляційний потенціал природного середовища. В результаті, емісії забруднюючих речовин набагато перевищують можливості природного середовища їх асимілювати. Можна зробити висновок про те, що забруднювачі фактично привласнюють асиміляційний потенціал, коли здійснюють викиди (скидання) за символічну плату. Тому сьогодні виникла необхідність невідкладного введення в дію більше ефективного економічного механізму захисту навколишнього середовища за допомогою системи екологічних платежів. Приклад можливого такого механізму наведений на рис.1.

Однак дотепер рішення цього питання не сформувалося, а основним напрямком розробки нового інструмента є використання асиміляційного потенціалу як ринкового продукту. Такий підхід відповідає теорії ефективного забруднення навколишнього середовища й гарантує раціональне природокористування, яке забезпечує відсутність деградації навколишнього середовища.


Рисунок 1 - Економічний механізм управління природно-ресурсним потенціалом територій з врахуванням асиміляційного потенціалу природного середовища

Систематизація території в рамках природних територіально-господарських систем за типами господарської діяльності й умовами асиміляції її відходів, з одного бо­ку, дозволяє адекватно оцінити можливість розміщення і допустимі рівні техноген­ного навантаження в більш однорідних умовах, з іншого — сформувати відповідні їм програми соціального й еколого-економічного розвитку. Розміщення визначеної кількості підприємств з урахуванням їхнього сумарного забруднення на території природно-господарського комплексу за умови обмеження зміни якості природних ресурсів до певної межі (встановленого екологічного стандарту якості природних середовищ) залежить при заданому рівні очищення викидів і скидів від здатності природних середовищ асимілювати забруднення.

Таким чином проблема використання такого важливого та специфічного природного ресурсу як асиміляційний потенціал природного середовища спонукає суспільство до вирішення таких завдань, як:

  1. екологізація галузей народного господарства;

  2. оптимізація територіальної організації виробничої діяльності, а саме організація розміщення підприємств з урахуванням асиміляційного потенціалу територій та економічно-виробничого потенціалу територій;

  3. використання асиміляційного потенціалу природного середовища для зменшення витрат у практиці управління відходами.


список літератури

  1. Горшков В.Г., Кондратьев К.Я.. Концептуальные аспекты экологических исследований/ Вестник АН СССР. Выпуск №10 – Москва: «Наука», 1988.– 46 с.

2. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / Під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. К.:ЗАТ «Нічлава».2006.-704с.

Схожі:

Характеристика складових природно-ресурсного потенціалу: земельні,...
Сили природи, які за певного рівня роз­витку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства....
Рідкісних металів, істотні запаси будівельних матеріалів, каолінових...
Характеристика складових природно-ресурсного потенціалу: земельні, водні, лісові, мінеральні, рекреаційні ресурси
Курс лекцій Розділ 2: підрозділ 3: тема 13
Тема 13. Виробнича потужність – як узагальнення ресурсного потенціалу підприємства
Шляхи реалізації життєвого потенціалу особистості
...
Як класифікуються видові прояви потенціалу підприємства?
Охарактеризуйте системний підхід, як основний у процесі формування потенціалу підприємства
Поняття та суть економічного потенціалу підприємства
Характеристика методик оцінювання зовнішнього і внутрішнього потенціалу підприємства
5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Без характеристики накопиченого потенціалу підприємства неможливо висувати перспективні цілі, виробляти найбільш прийнятну стратегію...
1 Сутність і структура потенціалу підприємства
Мета навчальної дисципліни—вивчення закономірностей, принципів, особливостей розвитку, конкурентоспроможності потенціалу підприємства,...
ЗВЕРНЕННЯ
Тож, розвиток рекреаційного потенціалу Карпат поєднує збереження їх природної цінності та підтримує добробут місцевого населення...
Програма економічного і соціального розвитку Щорського району
Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка