1. Концепція розвитку зовнішньоек політики в Україні


Назва1. Концепція розвитку зовнішньоек політики в Україні
Сторінка1/9
Дата13.03.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. Концепція розвитку зовнішньоек. політики в Україні.

ЗЕ політика України – це сукупність державних заходів, на основі яких здійснюється ЗЕД. В ній обґрунтовані основні орієнтири:1)інтенсивна інтеграція країни в світове господарство на основі поступового збільшення ступеня відкритості нац. економіки і експорту до 40-50%.2) послідовна перебудова товарної структури експорту і імпорту, її наближення до структурних співвідношень, характерних для економ. розвинених країн.3) створення потужного експортного потенціалу країни у складі міжнародних спеціалізованих галузей і видів виробництва.4)впровадження у практику найбільш сучасних форм економічної взаємодії з заруб. країнами на основі використання оперативного, більш інтенсивного руху товарів, послуг, капіталів, робочої сили.5) диверсифікація географічної структури ЗЕ зв’язків країни з більшістю країн світової більшості

6)забезпечення стабільної збалансованості ЗЕД країни

Етапи реалізації ЗЕП України:•1996-2000

скорочення експорту та імпорту товарів і послуг, системна криза; зовнішньо-торг. і платіжний дисбаланс, низька конкурентноспроможність товарів; непривабливість інвестиц. клімату•1999-2000

Відносна стабільність обсягів ЗЕ обороту; зміна структури ЗЕЗЮ вихід на нові міжн. ринки; активна допомога суб’єктам ЗЕЗ з боку держави; входження України в систему МПП•2001-2005

Зростання обсягів ЗЕ операцій, здійснення комплексної лібералізації; невтручання держави у експортно-імпортні операції; виконання всіх завдань, включених у концепцію ЗЕД України•2006-2010

Інтенсивний розвиток всіх сфер виробництва, формування прогресивної структури промислового виробництва; створення прогресивної структури ЗТ, пошук нових ринків збуту.

2. Сутність і принципи ЗЕД

ЗЕД – процес розвитку ек. зв’язків між суб’єктами світового господарства. ЗЕД України – процес розвитку госп. зв’язків між суб’єктами суспільного вир-ва. України та їх зарубіжними партнерами, що здійснюють на території України та за її межами.ЗЕД України здійснюється на основі норм-правового забезп:

-документи міжн економічного права.До такихпринципів належать: 1) Принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Він полягає у виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;обов’язку України неухильно виконувати всі договори і зобов’язання України в галузі міжнародних економічних відносин. 2)Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки; праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України; обов’язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України.

3) Принцип юридичної рівності і недискримінації, що полягає у рівності перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб’єктів.

4) Принцип верховенства закону, що полягає у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України; забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України.

5)Принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України; здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права.6) Принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів, дотримання вимог антимонопольного законодавства. В своїй діяльності держава керується також принципами оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, обов’язковості розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті (на території України запроваджується обов’язковий розподіл виручки в іноземній валюті від зовнішньоекономічної діяльності між валютними фондами суб’єктів цієї діяльності та Державним валютним фондом України і валютними фондами місцевих Рад народних депутатів України. Обов’язковому розподілу підлягає виручка в іноземній валюті від зовнішньоекономічної діяльності всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території України).Також існує принцип митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, який полягає в тому, що Україна самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Україна може запроваджувати ліцензування і квотування експорту та імпорту.

3. Суб’єкти ЗЕД

Відповідно до чинного законодавства України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в нашій країні є:- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають цивільну правоздатність і дієздатність відповідно до законів України і постійно мешкають на її території;

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і постійне місцезнаходження яких - на її території;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, що не є юридичними особами відповідно до законів України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;- структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності, що не є юридичними особами відповідно до законодавства України (філії, відділення і т.ін.), але мають постійне місцезнаходження на території України;

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України, в тому числі держава в особі її органів, органів місцевого самоврядування в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, що беруть участь у господарській діяльності на території України. Чинне законодавство не дає вичерпного переліку можливих (дозволених) видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваних її суб'єктами. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності виникає у фізичної особи з моменту придбання нею громадянської дієздатності, порядок, терміни та інші умови виникнення якої регулюються законодавством України, в першу чергу Цивільним кодексом. Фізичні особи, що мають постійне місце проживання на території України, мають відповідне право, якщо вони зареєстровані як підприємці відповідно до Закону України "Про підприємництво". Фізичні особи, що не мають такого права, набувають його, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законами держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є.Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їхніх установчих документів із моменту набуття ними статусу юридичної особи.

4. Право на здійснення ЗЕД.

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про підприємництво". Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених законом, в тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови, гірші від встановлених законом, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється. До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосована санкція у вигляді тимчасового призупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності.

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї діяльності у власність кошти, майно, майнові і немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними на свій розсуд. Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника у будь-якій платній або неоплатній формі без його згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених законами України.

5.Економічні передумови виходу суб'єктів ЗЕД на зовнішній ринок.

Економічними передумовами виходу суб'єктів ЗЕД на зовнішній ринок можна назвати наступні:1)По-перше це наявність попиту на товар, що виробляється суб'єктом ЗЕД на зовнішньому ринку 2) Наявність незайнятої ниші на ринку товару який збираються поставляти або відсутність конкурентів на цьому ринку. Або третій варіант коли конкуренти своїми об'ємами продукції не можуть задовольнити попит ( при появі нового ринку з товаром що має кардинально нові характеристики і аналогів якого немає ) 3)Наявність вільних виробничих потужностей для виробництва даного товару.4) Наявність вільних грошових оборотних засобів для підтримки свого товару на зовнішньому ринку 5)3дійснення маркетингових досліджень щодо товару, покупця, ринку, місцевого зак-ства, політичної стабільності, лояльності влади до іноземних виробників і т.д. Вивчення товару означає: наскільки товар, що виробляється або буде вироблятися даним підприємством відповідає потребам, смакам, бажанням споживача.Метою вивчення покупця є виявлення та детальне дослідження тих категорій осіб (споживачів) котрим адресована продукція фірми, а також їхніх звичок та мотивів, якими вони керуються у своїй поведінці на ринку Основною метою вивчення ринку є визначення потенціалу продаж і складення прогнозів і перспектив на майбутнє. Для вивчення перспектив фірма звичайно проводить дослідження у таких напрямках а) ємкість ринку тобто аналіз поточного суспільного попиту на даний товар (товари'' групи). б) характеристики ринку даного товару, аналізу стану ринкової конкуренції й оцінка впливу ін. екон. чинників.) тенденції зміни ємкості ринка та соц-економ фактори, що впливають на неї. г) прогноз продажу чи частки товарного ринку, яку компанія збира¬ється контролювати у майбуї ньому.д) аналіз регіональних ринків, тобто стан і перспективи збуту якогось товару на певній території.6) Економічна стабільність". на світових ринках і політична стабільність в країні в яку фірма буде поставляти товар.

6. Основні види ЗЕД і форми їх реалізації

Існують різноманітні класифікації видів зовнішньоекономічної діяльності, оскільки в різних випадках можуть використовуватися різноманітні критерії. Так, зовнішня торгівля може розглядатися з позицій напрямку ЗЕД (імпорт і експорт), а також із позицій предмета (товари, послуги) або ж регіональних особливостей (прикордонна торгівля) та засобу розрахунків (бартерні операції) та ін.В число основних видів ЗЕД можна включити:

- міжнародну торгівлю;- міжнародний лізинг; - використання активів з-за кордону;- контрактні форми ЗЕД;- міжнародні інвестиції.Переважаючою є міжнародна торгівля, тобто міжнародний обмін продуктами і послугами - результатами національної праці. Залежно від предмета і характеру здійснення зовнішньоторговельних операцій існують різноманітні форми торгівлі.Торгівля готовою продукцією, тобто призначеною та придатною для безпосереднього кінцевого споживання.Торгівля продукцією в розібраному вигляді, її імпорт, як правило, оподатковується митом за зниженими тарифами, що дозволяє "обходити" високі митні ставки на ввезення готової продукції.Зустрічні поставки- експортно-імпортні операції, при яких експортери зобов'язуються придбати в імпортерів товари на частину або повну вартість експортованої продукції, їхні найважливіші різновиди:бартерні операції передбачають безвалютний, збалансований, заснований на вартісній оцінці обмін товарами за договірними або світовими цінами, їх причиною є відсутність у партнерів конвертованої валюти;викуп застарілої продукції при збуті більш сучасних моделей і модифікацій. При цьому в ціну нової продукції зараховується залишкова вартість виробів, що повертаються;операції з давальницькою сировиною передбачають переробку закордонної сировини чи відходів із наступними розрахунками продуктами їхньої переробки.Постачання комплектного устаткування. Поставляються технологічні комплекси з повним комплектом послуг з їхнього проектування, спорудження, налагодження, підготовки до експлуатації в місцевих умовах.Торгівля ліцензіями. Мова йде про надання на певних умовах якомусь суб'єкту прав на використання винаходів, "ноу-хау" і т.д. протягом визначеного терміну за відповідну винагороду. Подорожі, туризм і транспорт. Надходження від транспортування товарів і туризму можуть стати важливим джерелом прибутку для міжнародних агентств повітряних сполучень, компаній морських перевезень, агентств з попереднього бронювання квитків і місць, а також готелів.

Міжнародний лізинг - надання в довгострокову оренду (на термін понад 12 місяців) виробничого устаткування, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, складських приміщень. Тим самим орендар, що не володіє валютними коштами для придбання відповідного об'єкта в повну власність, одержує можливість його експлуатації. Відповідно до правил Міжнародного валютного фонду зобов'язання, що випливають із лізингу, не включаються в обсяг зовнішньої заборгованості держави. Тому він знаходить підтримку держави. Крім того, орендні платежі, як правило, належать до операційних витрат і тому не оподатковуються. Орендар проводить орендні платежі за статтею витрат і має можливість після завершення терміну договору викупити предмет оренди за залишковою вартістю у свою власність, а може укласти новий ліцензійний договір на нове, більш сучасне устаткування. Його не цікавить проблема утилізації устаткування, що відслужило свій термін. При цьому мито стягується при придбанні із залишкової вартості, що являє собою значну економію для орендаря.

Використання активів із-за кордону

Роялті (royalties) є виплатами за використання активів, що знаходяться за кордоном, наприклад фірмових знаків, патентів, авторських прав або інших видів експертних документів, відповідно до підписаних контрактів, так званих ліцензійних угод (licensing agreements). За допомогою роялті оплачується також франчайзинг (franchising), тобто такий спосіб ведення бізнесу, при якому одна сторона - франшизер (franchiser) продає іншій незалежній стороні - франшизі (franchisee) право на користування своїм фірмовим знаком, що є істотним активом для фран-шизи. Крім того, франшизу на тривалій основі допомагає партнеру в здійсненні господарських операцій, поставляючи напівфабрикати і комплектуючі, надаючи управлінські послуги і технології. Досить часто фірми вдаються до придбання іноземних ліцензій або франчайзингу після того, як вони досягають успіхів в експорті своєї продукції на зовнішньому ринку. Цей крок звичайно припускає прийняття на себе більших зобов'язань у міжнародному плані, ніж експортна діяльність. Відповідальність буває переважно викликана тим, що фірма повинна направити досвідчений технічний персонал за кордон для сприяння ліцензіату або тримачу франшизи, у створенні й адаптації його виробничих потужностей для випуску нового виробу.

Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності

Ця форма ЗЕД є протилежною попередній, оскільки означає здійснення діяльності за кордоном. Комісійні (fees) є нічим іншим, як оплатою за здійснення певної діяльності за кордоном, зокрема: проведення банківських операцій, страхування, оренди або прокату (наприклад фільму "Зоряні війни"), проектно-конструкторських робіт й управлінських послуг. Проектно-конструкторські роботи, як правило, проводяться в рамках операцій "під ключ" (turnkey operations), які передбачають формування на контрактній основі виробничих потужностей, переданих в експлуатацію замовнику після забезпечення їхньої повної готовності до початку експлуатації. Комісійні виплати за управлінські послуги зазвичай є результатом попередньо підписаних контрактів на управління (management contracts) чи досягнутих домовленостей, відповідно до яких одна фірма надає іншій управлінський персонал для загального керівництва або спеціалізованих управлінських функцій.

Міжнародні інвестиції

У процесі інтернаціоналізації виробництва відбувається трансферт капіталу однієї країни в іншу в грошовій або речовій формі, відомий як "міжнародні інвестиції". Розрізняють два види міжнародних інвестицій: прямі і портфельні. Прямі інвестиції є різновидом іноземних, що супроводжуються контролем за діяльністю компанії навіть у випадку придбання невеличкої частки її акцій (на рівні 10 %). Володіння контрольним пакетом акцій закордонного підприємства є найвищим типом зобов'язань стосовно зовнішньоекономічних операцій. Воно не тільки передбачає право власності на прибуток із капіталу, але зазвичай означає і більш інтенсивний обмін кваліфікованими спеціалістами і новими технологіями між країнами, ніж у випадку відсутності контрольного пакета акцій у закордонному виробництві. Внаслідок високого рівня зобов'язань прямі інвестиції найчастіше (але не завжди) стають можливі після того, як фірма набула досвіду в здійсненні експортно-імпортних операцій. Операції щодо прямих капіталовкладень можуть бути розпочаті з метою відкриття доступу до певних ресурсів або ринку реалізації продукції фірми.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. Концепція розвитку зовнішньоек політики в Україні
Відносна стабільність обсягів ЗЕ обороту; зміна структури ЗЕЗЮ вихід на нові міжн ринки; активна допомога суб’єктам ЗЕЗ з боку держави;...
1. Концепція розвитку зовнішньоек політики в Україні
Відносна стабільність обсягів ЗЕ обороту; зміна структури ЗЕЗЮ вихід на нові міжн ринки; активна допомога суб’єктам ЗЕЗ з боку держави;...
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в Україні передбачено...
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020...
Так, у 2008 р за світовим індексом людського розвитку Україна посіла 82 місце серед 179 країн, за якістю життя 68 місце серед 104...
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТОКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ МІСТА КРИВОГО РОГУ НА 2012-2015 РОКИ
Концепція розвитку сфери культури Кривого Рогу на 2012-2015 роки розроблена з урахуванням завдань, що стоять перед містом у зв’язку...
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дана концепція визначає правові засади організації та провадження ріелторської діяльності в Україні з метою законодавчого забезпечення...
ПРОЕКТ Концепція розвитку домену. УКР
Україні в рамках процедури інтернаціоналізованих доменних імен (IDN), є загальнодоступним ресурсом спільного користування. Адміністрування...
Проект                                                  Концепція...
Ради Європи, зокрема Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи щодо розвитку місцевої демократії з метою визначення засад...
«Концепція розвитку системи контролю банків в Україні: теоретико-методологічні...
Університету банківської справи Національного банку України з обговорення питання, яке вперше за весь час існування кафедри стало...
ЛЕКЦІЯ ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЇ
Основна концепція сучасної екології (концепція екосистеми) життя можливе тільки в угрупованнях та за строго визначеної сукупності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка