Дипломатичної служби під час роботи у закордонній дипломатичній


НазваДипломатичної служби під час роботи у закордонній дипломатичній
Сторінка1/14
Дата25.04.2013
Розмір1.72 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Право > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 30 листопада 2011 р. N 1232

Київ
Деякі питання розслідування та

обліку нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 829 ( 829-2012-п ) від 05.09.2012

N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення розслідування та ведення

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

виробництві, що додається.
2. Надати право роз'яснювати вимоги Порядку, затвердженого

цією постановою:
Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки -

щодо розслідування та обліку нещасних випадків і аварій на

виробництві;
Міністерству охорони здоров'я - щодо розслідування та обліку

гострих, хронічних професійних захворювань і отруєнь.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 листопада 2011 р. N 1232
ПОРЯДОК

проведення розслідування та ведення обліку

нещасних випадків, професійних захворювань

і аварій на виробництві

Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і

аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та

організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях,

представництвах, інших відокремлених підрозділах (далі -

підприємства).
2. Дія цього Порядку поширюється на:
1) власників підприємств або уповноважені ними органи (далі -

роботодавці);
2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без

громадянства, які відповідно до законодавства уклали з

роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені до

роботи роботодавцем;
3) фізичних осіб - підприємців;
4) членів фермерського господарства, членів особистого

селянського господарства, осіб, що працюють за договором,

укладеним відповідно до законодавства (далі - особи, що

забезпечують себе роботою самостійно).
Дія цього Порядку також поширюється на працівників

дипломатичної служби під час роботи у закордонній дипломатичній

установі України та осіб, які відповідно до законодавства про

працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових

частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та

організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС,

Держспецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,

Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, МНС, Держспецзв'язку,

Держтехногенбезпеки.
3. Дія цього Порядку не поширюється на:
1) осіб рядового і начальницького складу органів та

підрозділів Держспецзв'язку;
2) військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, Збройних

Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецтрансслужби;
3) осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх

справ, військовослужбовців внутрішніх військ, курсантів (слухачів)

навчальних закладів МВС;
4) осіб, що утримуються в установах виконання покарань та

слідчих ізоляторах;
5) осіб рядового і начальницького складу Державної

кримінально-виконавчої служби;
6) осіб рядового і начальницького складу Держтехногенбезпеки;
7) осіб рядового і начальницького складу органів та

підрозділів цивільного захисту МНС;
8) військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби та

її регіональних управлінь, Морської охорони, органів охорони

державного кордону, розвідувального органу Адміністрації

Держприкордонслужби, навчальних закладів, науково-дослідних

установ та органів забезпечення Держприкордонслужби у період

проходження ними військової служби.
4. Порядок проведення розслідування та ведення обліку

нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами,

курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами,

аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу,

визначається МОНмолодьспортом за погодженням з відповідним

профспілковим органом.
5. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з

працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на

громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не

належить підприємству і не використовується в інтересах

підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та

обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
6. Розслідування нещасних випадків та професійних

захворювань, що сталися з працівниками, які перебували у

відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо

інше не передбачено міжнародними договорами України.
Розслідування та облік нещасних випадків
7. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного

випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на

працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що

сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок

яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення,

травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого

професійного захворювання і гострого професійного та інших

отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку,

обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним

струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших

ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу,

зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного

і рослинного світу, які призвели до втрати працівником

працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності

переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий

день, зникнення, а також настання смерті працівника під час

виконання ним трудових (посадових) обов'язків.
До гострого професійного отруєння належить захворювання, що

виникло після однократного впливу на працівника шкідливої речовини

(речовин).
До гострого професійного захворювання належить захворювання,

що виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої

зміни) впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та

хімічного характеру.
8. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який

його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні

негайно повідомити керівника робіт, який безпосереднього здійснює

контроль за станом охорони праці на робочому місці (далі -

безпосередній керівник робіт), чи іншу уповноважену особу

підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги

потерпілому.
У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник

робіт зобов'язаний:
терміново організувати надання першої невідкладної допомоги

потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до

лікувально-профілактичного закладу;
негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального

розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та

машини, механізми, обладнання, устаткування (далі - устаткування)

у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного

випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших працівників і

не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих

процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних

випадків.
9. Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом

доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому носії

екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на

нещасний випадок на виробництві за формою згідно з додатком 1:
1) підприємству, де працює потерпілий;
2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань (далі - Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де

працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з

фізичною особою - підприємцем або особою, що забезпечує себе

роботою самостійно;
3) територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем

настання нещасного випадку;
4) закладові державної санітарно-епідеміологічної служби,

який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за

підприємством, де працює потерпілий, або такому закладові за

місцем настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем

або особою, що забезпечує себе роботою самостійно, у разі

виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).
Лікувально-профілактичний заклад обов'язково проводить у

порядку, встановленому МОЗ, необхідні дослідження і складає

протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю

(наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його

сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а також

висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу

згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та

споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) подаються на запит

роботодавця, Фонду до утворення комісії з проведення розслідування

нещасного випадку (далі - комісія) або голови комісії після її

утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту.
10. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок

(крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку),

зобов'язаний:
1) протягом однієї години передати з використанням засобів

зв'язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про

нещасний випадок згідно з додатком 2:
Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався

нещасний випадок;
керівникові первинної організації профспілки незалежно від

членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на

підприємстві кількох профспілок - керівникові профспілки, членом

якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій

найманими працівниками особі з питань охорони праці);
керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо

потерпілий є працівником іншого підприємства;
органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням

підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який

здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у

разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три

особи та організувати проведення розслідування.
Роботодавець зобов'язаний створити належні умови для роботи

комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою,

автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати,

пов'язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів,

інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і

об'єктивного проведення розслідування нещасного випадку.
11. До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби

охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено

виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник

Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної

профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок -

представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі

відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками особа

з питань охорони праці), а також представник підприємства, інші

особи.
Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, до складу

комісії входять також представники такого підприємства та

первинної організації профспілки, а у разі відсутності на

підприємстві профспілки - уповноважена найманими працівниками

особа з питань охорони праці.
До складу комісії не може входити безпосередній керівник

робіт.
У разі виявлення гострого професійного захворювання

(отруєння) до складу комісії входить також представник закладу

державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює

санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством. У разі

відсутності на підприємстві, у фізичних осіб - підприємців чи в

осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, необхідної

кількості осіб для утворення комісії до складу комісії входять

представники роботодавця (роботодавець) та райдержадміністрації чи

виконавчого органу місцевого самоврядування.
У разі настання нещасного випадку на судні морського або

річкового чи рибопромислового флоту під час плавання або

перебування в іноземному порту комісія утворюється капітаном

такого судна, про що повідомляється власник судна, який відповідно

до вимог пункту 10 цього Порядку повідомляє Фонд про нещасний

випадок за місцем реєстрації (приписки) судна.
У разі настання нещасного випадку в закордонній дипломатичній

установі України комісія утворюється керівником такої установи або

особою, яка його заміщає, про що повідомляється МЗС, яке

відповідно до вимог пункту 10 цього Порядку повідомляє про

нещасний випадок Фонд.
Потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його

інтереси, не входить до складу комісії, але має право брати участь

у її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо

нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі

викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і

причин настання нещасного випадку та одержувати від голови комісії

інформацію про хід проведення розслідування.
Голова комісії зобов'язаний письмово поінформувати

потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його

інтереси, про його або її права і з початку роботи комісії

запросити до співпраці.
Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові

пояснення щодо нещасного випадку та проводити опитування

роботодавця, посадових осіб, інших працівників підприємства, у

тому числі потерпілого, та опитати осіб - свідків нещасного

випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити,

пов'язані з проведенням розслідування.
12. У разі коли нещасний випадок стався з фізичною особою -

підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та

добровільно застрахована у Пенсійному фонді України за умови

сплати нею внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього

Порядку), розслідування організовує Фонд за місцем настання

нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три

особи.
До складу комісії входять представник Фонду за місцем
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

С.І. Черніков майор вн служби
Література: В. Г. Аветисян, М.І. Адаменко. „Рятувальні роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій”
Урок №37 Дата 30. 01. 2012 Вчитель Приймак Д. М. Тема: «Безпека людини...
Мета уроку: повторити правила техніки безпеки під час роботи з електричними приладами і пристроями, безпека під час грози; розвивати...
Результати роботи під час курсового підвищення кваліфікації
Які знання (педагогічні технології, досвід, інновації) одержані під час курсового
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Жовтневого РВ ГУМНС України в Миколаївській...
НАВЧАЛЬНА МЕТА: тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дії особового...
Тема: Охорона праці під час роботи на автоматизованому обладнанні. Мета
Мета: Дізнатися про основні правила безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні
Вимірювання довжини відрізків
Практичні роботи учні можуть виконувати як у класі, так і деякі з них вдома. Важливим етапом під час виконання цих завдань є аналіз...
Начальник СДПЧ 25 майор вн служби
Тема: 10. Психологичні особливості діяльністі пожежних під час виконання функціональних обов’язків
Випробовувачі напівпровідникових елементів. Порядок підготовки приладів...
Мета. Розглянути особливості напівпровідникових випробовувачі та їх застосування під час перевірки роботоздатності напівпровідникових...
Введення групи до теми тренінгу та надання необхідної інформації
Далі дається План-графік роботи під час тренінгу: час проведення тренінгу, перерви тощо
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення пожежно-тактичних занять з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дії особового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка