ДОГОВІР ОРЕНДИ об'єкта нерухомості


Скачати 94.21 Kb.
НазваДОГОВІР ОРЕНДИ об'єкта нерухомості
Дата24.04.2013
Розмір94.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ДОГОВІР ОРЕНДИ
об'єкта нерухомостім. ____________

"___" ______________ 20__ р.


_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди об'єкта нерухомості (надалі іменується "Договір") про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати за плату Орендареві у строкове користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове користування споруду, що визначена у цьому Договорі (надалі іменується "об'єкт‚ що орендується"), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Об'єкт, що орендується, належить Орендодавцеві на юридичному титулі права приватної власності на підставі ___________________, що підтверджується ____________________.

1.2.1. Об'єкт‚ що орендується‚ являє собою будівлю‚ що стоїть окремо‚ з підсобними (допоміжними) спорудами.

1.2.2. Адреса: _____________________________________________________.

1.2.3. Загальна площа: ______________________________________________.

1.2.4. Площа підвальних приміщень: __________________________________.

1.2.5. Вартість об'єкта‚ що орендується: _______________________________.

1.2.6. Кількість поверхів: ____________________________________________.

1.2.7. Стан об'єкта‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: _________

________________________________________________________________________.

1.2.8. Недоліки об'єкта‚ що орендується: _______________________________

________________________________________________________________________.

1.2.9. Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею:

а) ___________________________________________________________ кв. м

б) ___________________________________________________________ кв. м

1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _______________________ і про такий порядок відновлення об'єкта, що орендується: __________________________________.

1.4. Усі питання, пов'язані із наданням Орендареві права користування земельною ділянкою, на якій знаходиться об'єкт, що орендується, визначаються Сторонами у ________________________________, який укладається Сторонами одночасно із укладенням цього Договору.

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ

3.1. Приймання-передача об'єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників Cторін в кількості ____ чоловік від кожної Сторони, а разом - ________ чоловік.

3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передання об'єкта‚ що орендується‚ протягом ________ з дня набрання чинності цим Договором.

3.3. Протягом строку, визначеного у п. 3.2 цього Договору, Орендодавець повинен виїхати з об'єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до передання Орендареві.

3.4. Об'єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем протягом ____________ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

3.5. При переданні об'єкта‚ що орендується‚ складається Акт приймання-передачі, який підписується членами двосторонньої комісії.

3.6. Об'єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання Акта приймання-передачі.
4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди складає ________________ років з дати прийняття об'єкта‚ що орендується‚ за Актом приймання-передачі.

4.2. Строк оренди може бути скорочений лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

4.3. Орендар має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку за умови ___________________‚ попередивши про це Орендодавця в строк ________________‚ при цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається.
5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір орендної плати за весь об'єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ___________________ грн. за __________________________________________.

(строк)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця авансом не пізніше _________________ числа кожного ________________________________.

(місяця‚ кварталу‚ півріччя)

5.3. Орендар зобов'язаний протягом ____________________ з дати прийняття об'єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___________________________ авансом.

(строк)

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _____________________ за згодою Сторін.

(строк)

5.5. Орендна плата за домовленістю Сторін може вноситися в іншій формі, окрім грошової (наприклад, натуральній). У цьому випадку оплата здійснюється шляхом _________________________________________.

5.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п. 5.4 цього Договору на строк, що був оплачений, не застосовується.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем об'єкта‚ що орендується‚ в порядку, визначеному у ______________.

6.2. Орендодавець зобов'язаний самостійно і за власний рахунок здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт об'єкта, що орендується.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати об'єкт‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, що визначена у п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату;

- нести всі витрати з експлуатації об'єкта‚ що орендується;

- утримувати об'єкт‚ що орендується‚ у повній справності;

- за згодою Орендодавця, здійснювати за власний рахунок поточний ремонт об'єкта‚ що орендується‚ у строк _________-______;

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову‚ добудову та перепланування об'єкта‚ що орендується;

- підтримувати території‚ прилеглі до об'єкта‚ що орендується‚ та земельну ділянку в належному санітарному стані;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об'єкта‚ що орендується;

- застрахувати об'єкт‚ що орендується‚ на строк оренди щодо усіх звичайно прийнятих ризиків;

- безперешкодно допускати на об'єкт‚ що орендується‚ представників Орендодавця з метою перевірки його використання у відповідності до умов цього Договору;

- нести інші обов'язки як тимчасовий володілець та користувач об'єкта‚ що орендується.

7.2. Орендар має право:

- обладнати об'єкт‚ що орендується‚ на власний розсуд;

- упорядкувати територію‚ прилеглу до об'єкта‚ що орендується‚ на власний розсуд;

- здавати об'єкт‚ що орендується‚ у суборенду за умови письмової згоди Орендодавця.

7.3. Орендар самостійно і від власного імені укладає договори щодо надання комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями.
8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ОБ'ЄКТА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

8.1. Повернення Орендодавцю об'єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників Сторін.

8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передання об'єкта‚ що орендується‚ протягом ________ з дати закінчення строку оренди.

8.3. Протягом строку, визначеного у п. 8.2 цього Договору Орендар зобов'язаний виїхати з об'єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до передання Орендодавцю.

8.4. Об'єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендарем та прийнятий Орендодавцем протягом __________ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

8.5. При переданні об'єкта‚ що орендується‚ складається Акт приймання-передачі‚ який підписується членами двосторонньої комісії.

8.6. Об'єкт‚ що орендується‚ вважається фактично переданим Орендодавцю з моменту підписання Акта приймання-передачі.

8.7. Об'єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендодавцю у тому ж стані‚ в якому він був переданий в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН і вирішення спорів

9.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

9.2. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення в прийнятті об'єкта‚ що орендується‚ - неустойка в розмірі _________________ від вартості об'єкта за кожен день прострочення;

- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів - пеня в розмірі _____________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання об'єкта‚ що орендується‚ - неустойка у розмірі ______________ від _________________;

- за передання об'єкта‚ що орендується‚ або його частини в суборенду без письмової згоди Орендодавця - неустойка у розмірі ________________ від ___________.

9.3. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення у переданні Орендареві об'єкта‚ що орендується‚ -неустойка в розмірі _________________ від його вартості за кожен день прострочення.

9.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації (договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у разі, якщо він укладений на строк не менше ніж на три роки).

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується ____________________________________.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА реквізити СТОРІН
Орендодавець


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________

ПідписиЗа Орендодавця

Керівник ___________/___________/
м. п.

орендар


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________________________

сторінЗа Орендаря

Керівник ___________/__________/
м. п.


Схожі:

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується "Договір") про наступне
Інформація Виконавчого комітету Тернопільської міської ради про оголошення...
Назва об’єкта оренди: нерухоме майно нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 50,0 кв м
“Договір перевезення” складається з наступних розділів: вступу, 1)...
Ь сторін за перевезення вантажів; 3) Договір чартеру (фрахтування); 4) Договір найму (оренди) транспортного засобу; 5) Договір про...
2. МЕТА ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про таке
Вказати найменування сторони
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке
ТИПОВИЙ договір оренди землі

Договір оренди нежитлових приміщень

ДОГОВІР оренди комп'ютерної техніки

ДОГОВІР № оренди нерухомого майна (квартири)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР оренди торговельного місця

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка