КОДЕКС УКРАЇНИ


НазваКОДЕКС УКРАЇНИ
Сторінка67/88
Дата23.04.2013
Розмір16.1 Mb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   88
§ 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями

І. При розрахунках за інкасовими дорученнями (за інкасо) банк-емітент вчиняє ряд дій (здійснює банківську операцію з інкасування) з метою одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу (згода на оплату або гарантування оплати документів) на користь свого клієнта. Інкасову операцію банк здійснює за дорученням та за рахунок клієнта. Розмір оплати банківських послуг залежить від виду операції. Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті інкасування (інкасо) — це здійснення банком за дорученням клієнта операцій з розрахунковими та супровідними документами з метою одержання платежу або передавання розрахункових та/або супровідних документів проти платежу, або передавання розрахункових та/або супровідних документів на інших умовах.

Здійснення інкасування передбачає вчинення ряду правочинів за участю банків та їх клієнтів. Підставою для проведення такої банківської операції є договір доручення (ст.ІООО ЦК) між одержувачем коштів і банком-емітентом на проведення інкасування, який укладається на виконання договору банківського рахунка. Проте, при здійсненні інкасування банком-емітентом можуть бути залучені інші банківські установи, що передбачає вчинення ряду односторонніх та двосторонніх правочинів.

У відповідності з Уніфікованими правилами з інкасо інкасова операція здійснюється банком на підставі отриманих від клієнта інструкцій. Розмір комісійних банка залежить від виду операції. Розрізняють декілька видів інкасових операцій;

 • просте (чисте) інкасо — операція, відповідно до якої, банкзобов'язується отримати гроші від третьої особи на підставі платіжної вимоги, яка не супроводжується комерційними документами;

 • документарне (комерційне) інкасо — операція, відповідно доякої, банк зобов'язується пред'явити третій особі, отримані від свого клієнта документи, як правило, товаророзпорядчі, і видати їх ційособі тільки проти платежу або проти акцепту платежу.. .

709

За банківськими правилами розрахунки в порядку інкасо здійснюються па підставі платіжної вимоги-доручення (розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей з свого рахунка на рахунок отримувача), платіжної вимоги розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми грошей з рахунку платника на рахунок отримувача). Зарубіжні банки на інкасо приймають різні грошові та товарно-розрахункові документи: векселі, чеки, акції, облігації, заставні тощо.

Банк-емітент, який одержав інкасове доручення, має право залучати для його виконання інший банк (виконуючий банк). Зміст договору доручення на виконання Інкасо між банком-емітентом та виконуючим банком є тотожним до договору доручення між одержувачем коштів і банком-емітентом на проведення інкасування.

Випадки застосування та порядок здійснення розрахунків за інкасовими дорученнями встановлюються законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту. При укладені договору на виконання розрахунків за інкасовим дорученням сторони можуть передбачити положення, що містяться в Уніфікованих правилах з інкасо, які будуть обов'язковими для виконання сторонами, якщо ' інше не обумовлено імперативними нормами чинного законодавства України.

2. Інкасове доручення супроводжується визначеним договором певним переліком розрахункових документів, документів, що підтверджують відвантаження товару, його вартість, документи на виконання робіт або надання послуг. Банк повинен перевіряти відповідність реквізитів та фактичних даних розрахункових документів з тими, що містяться в інкасовому дорученні. Якщо виконуючий банк помічає відсутність певного документа або певний документ за зовнішніми ознаками не відповідає інкасовому дорученню, банк відповідно до ч.і ст.ПОО ЦК повинен негайно повідомити про не особу, яка надала інкасове доручення. У разі не усунення зазначених недоліків банк зобов'язаний повернути документи без виконання. Строк на усунення недоліків може бути передбачений договором, але він не може перевищувати терміну прийняття до виконання відповідного розрахункового документа, який встановлюється банківськими правилами. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті передбачає, що банк, повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, та/або розділ/пункт нормативно-правового акта НБУ, який порушено) та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку). Напис про причину повернення без виконання платіжної вимоги стягувача на примусове списання, стягнення

710

коштів засвідчують підписами керівник (його заступник) і головний бухгалтер (його заступник) банку/філії. У відділенні цей напис засвідчує підписом його керівник (у разі його відсутності — уповноважений працівник).

Банк платника подає документи своєму клієнту у тій формі, в якій вони одержані, за винятком банківських відміток І написів, необхідних для оформлення інкасової операції. Так, наприклад, банк платника на всіх примірниках прийнятих розрахункових документів і на реєстрах обов'язково заповнює реквізити "Дата надходження" і "Дата виконання", засвідчуючи їх підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку. На документах, прийнятих банком після закінчення операційного часу, крім того, ставиться штамп "Вечірня". Банк не має права робити виправлення в розрахунковому документі, за винятком випадків, обумовлених нормативно-правовими актами НБУ.

Документи, що підлягають оплаті при їх поданні (платіжна ви-мога-доручення, платіжна вимога), виконуючий банк зобов'язаний подати до платежу негайно з отриманням інкасового доручення.

Якщо документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен для одержання акцепту платника подати документи для акцепту негайно з отриманням інкасового доручення, а вимогу платежу має здійснити не пізніше, ніж у день настання строку платежу, визначеного у документі. Платіжна вимога-доручення, що надійшла до банка платника оплачується платником у порядку акцепта, При згоді повністю або частково оплатити платіжну вимогу-доручення платник оформлює її підписами осіб, шо уповноважені розпоряджатися рахунком і відбитком печатки на всіх екземплярах, які передає до обслуговуючого банка.

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті передбачена часткова оплата платіжних вимог. Факт списання банком коштів з рахунку клієнта та їх зарахування на рахунок оформляється меморіальним ордером за формою, яка міститься у додатках до цієї Інструкції. Дата складання меморіального ордера має відповідати даті списання коштів з рахунку платника. Меморіальний ордер засвідчується підписами відповідального виконавця банку, який його оформив, і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку. Меморіальний ордер, що оформлений для перерахування коштів на рахунки клієнтІв-отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених згідно з внутрішніми нормативними документами банку осіб. В інкасовому дорученні може бути передбачена умова щодо прийняття часткових платежів за наявності спеціального дозволу одержувача. Якшо такий дозвіл відсутній, то відповідно до ст.529 ЦК, одержувач може не приймати від платника виконання його зобов'язання частинами.

Одержані (інкасовані) суми негайно передаються виконуючим банком у розпорядження банку-емітента, який повинен зарахувати ш суми на рахунок клієнта. Виконуючий банк має право відрахувати з інкасованих сум належні йому кошти як оплату банківських

711

послуг та провести відшкодування витрат та (або) видатків, що були ним понесені при здійсненні відповідної операції.

3. Обов'язком банків (виконуючого банка та банка-емітента) є інформування одержувача коштів про хід виконання інкасового доручення. Це, з однієї сторони, зумовлено тим, що банки є представниками одержувача, а з іншої — для одержувача важливо знати чи погашене платником грошове зобов'язання. Адже в даному випадку не застосовується загальна норма ст.532 ЦК шодо місця виконання грошового зобов'язання, яка передбачає, що таким місцем є місцезнаходження кредитора. При розрахунках за інкасовими дорученнями сутність правовідносин передбачає, що місцем погашення грошового зобов'язання є місцезнаходження представника одержувача, тобто виконуючого банка або банка-емітента (якщо він самостійно виконує функції виконуючого банка).

Таким чином, з моменту списання суми боргу за поставлений товар, надані послуги або виконані роботи з рахунка платника погашається його грошове зобов'язання перед одержувачем платежу. Якщо платіж та (або) акцепт не були отримані, у строк передбачений договором платник вважається таким, що прострочив виконання свого зобов'язання (ст.612 ЦК). При цьому, виконуючий банк повинен негайно повідомити банк-емітент про причини неплатежу або відмови від акцепту. Банк-емІтент повинен негайно повідомити про це клієнта, запитавши у нього вказівки щодо подальших дій.

У разі неотримання вказівок щодо подальших дій у строк, встановлений банківськими правилами, а якщо він не встановлений, — а у розумний строк виконуючий банк має право повернути документи банку-емітентові.

§ 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

1. Відповідно до ст.1102 ЦК розрахунковим чеком (чеком) є документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку переказати вказану в чеку гро-1 шову суму одержувачеві (чекодержателю).

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті передбачено, що розрахункові чеки використовуються у безготівкових розрахунках юридичних та фізичних осіб з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги. Чеки використовуються тільки для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок одержувача коштів. Юридичні особи не можуть здійснювати обмін розрахункового чека на готівку та отримувати здачу з суми чека готівкою. Фізичні особи можуть обмінювати розрахунковий чек на готівку або отримувати здачу з суми розрахункового чека готівкою (але не більше, ніж 20% від суми цього чека).

Платником за чеком може бути лише банк, в якому чекодавець має грошові кошти на рахунку, якими він може розпоряджатися-Прийняття банком на себе зобов'язання по оплаті чека може виникати на підставі договору банківського рахунку або відповідно до чекового договору (договору на обслуговування розрахункових че-

712

в) який доповнює відносини між банком та клієнтом щодо застосування чеків при здійсненні розрахунків.

Відкликання чека до спливу строку для Його подання не допускається. Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті передбачено, що розрахунковий чек з чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержателя протягом Ю календарних днів (день виписки розрахункового чека не враховується). Строк дії чекової книжки — І рік, розрахункового чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку, — З місяці з дати їх видачі. День оформлення чекової книжки або розрахункового чека не враховується. Розрахункові чеки, виписані після зазначеного строку, вважаються недійсними і до оплати не приймаються. Строк дії невикористаної чекової книжки може продовжуватися за погодженням з банком-емітентом, про що він робить відповідну відмітку на обкладинці чекової книжки (у правому верхньому куті), яка засвідчується підписом головного бухгалтера і відбитком штампа банку.

Відносини між чекодавцем та чекодержателем регулюються відповідним цивільно-правовим договором (купівлі-продажу, підряду тощо). При цьому чек є самостійним зобов'язанням, незалежним від основного. Видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий. Грошове зобов'язання продовжується до моменту оплати чека платником. З моменту оплати чека платником грошове зобов'язання по основному договору погашається.

Порядок та умови використання чеків встановлюються ЦК, законами України про Національний банк України, про банки, про платіжні системи та переказ грошей в Україні, Іншими законодавчими актами України, та нормативно-правовими актами НБУ, зокрема, Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, При укладенні договору на виконання розрахунків за інкасовим дорученням сторони можуть передбачити положення, що містяться у Додатку № 1 до Конвенції, що встановлює Одноманітний закон про чеки, які будуть обов'язковими для виконання сторонами, якщо Інше не буде обумовлено імперативними нормами чинного законодавства України.

Розрахунковий чек обов'язково має містити всі реквізити, що передбачені його формою та додатком 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, і заповнюється від руки (кульковою ручкою, чорнилом темного кольору) або з використанням технічних засобів (місяць видачі та сума розрахункового чека мають зазначатися словами). Чек, в якому відсутній будь-який з реквізитів або до якого внесені виправлення, замість підпису використовується факсиміле, є недійсним.

Форма чека та порядок його заповнення встановлюються законом і банківськими правилами. Розрахункові чеки виготовляються на замовлення банку Банкнотно-монстним двором НБУ чи іншим спеціалізованим підприємством на спеціальному папері з дотриманням усіх обов'язкових вимог, передбачених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, за зразком, затвердженим НБУ. Розрахункові чеки (додаток 5 Інструкції)

.. . 713

брошуруються у чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів. Розрахункові чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одноразових операцій, виготовляються як окремі бланки, їх облік банки ведуть окремо від чекових книжок. Розрахункові чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку.

2. Банк-платник оплачує чек за рахунок грошових коштів чекодавця. Кошти, за рахунок яких проводяться платежі, можуть знаходитися на рахунку чекодавця, з якого списуються банком при оплаті за чеком. Чековим договором може бути передбачено депонування грошових коштів для покриття платежів за чеком, або банк-платник може надати кредит за рахунок якого покриваються чекові платежі.

Порядок та умови бронювання грошових коштів на рахунку для розрахунків із застосуванням чеків встановлюються банківськими правилами. Так, відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті для гарантованої оплати розрахункових чеків чекодавець бронює кошти на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки чеками" відповідних балансових рахунків далі — аналітичний рахунок "Розрахунки чеками") у банку-емі-тенті. Для цього разом із заявою на видачу чекової книжки чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення для перерахування коштів на аналітичний рахунок "Розрахунки чеками" (фізична особа може подавати заяву про перерахування коштів за відповідною формою на перерахування коштів з її рахунку або вносити суму готівкою). Чекову книжку на Ім'я чекодавця (фізичної особи) банк-емітент видає на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця. Один або кілька розрахункових чеків на ім'я чекодавця (фізичної особи) банк-емітент може видати на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена ним готівкою.

Чек підлягає оплаті платником за чеком за умови подання його до оплати у строк, встановлений банківськими правилами. Відповідно до положення Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті розрахунковий чек з чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержателя протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека не враховується).

Платник за чеком повинен пересвідчитись усіма можливими способами в справжності чека, а також у тому, що пред'явник чека є уповноваженою особою. Приймаючи розрахунковий чек до оплати за товари (виконані роботи, надані послуги), чекодержатель, відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, перевіряє:

 • відповідність його встановленому зразку;

 • правильність заповнення;

 • відсутність виправлень;

 • відповідність суми корінця чека сумі, зазначеній на самомучеку;

 • строк дії;

 • достатність залишку ліміту за чековою книжкою для оплатичека;

714

__ наявність на ньому чіткого відбитка штампа або печатки банку та даних чекодавця (прізвища, ім'я, по батькові — фізичної особи даних документа, що засвідчує їда особу).

'Після цього чекодержатель встановлює особу пред'явника розрахункового чека за документом, що її посвідчує. Після зазначеної перевірки чекодержатель відриває (відрізає) розрахунковий чек від корінця, ставить на звороті чека та корінці календарний штемпель і підписує цей чек, а також робить відмітку у відомості про прийняті до оплати розрахункові чеки. Розрахунковий чек, оформлений з порушенням вимог банківських правил, до оплати не приймається. Банк чекодержателя зобов'язаний перевірити заповнення реквізитів реєстру чеків згідно з вимогами встановленими Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та своєчасність пред'явлення їх до оплати.

Збитки, завдані у зв'язку з оплатою підробленого, викраденого або втраченого чека, покладаються на платника за чеком або чекодавця — залежно від того, з чиєї вини вони були завдані.

3. Якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в одному банку, то після перевірки правильності заповнення реквізитів розрахункових чеків і реєстру чеків банк на підставі першого примірника реєстру чеків списує кошти з відповідного рахунку чекодавця та зараховує їх на рахунок чекодержателя. У разі здійснення клієнтами різних банків розрахунків чеками банк чекодержателя приймає чеки з реєстром чеків і разом з другим та третім примірниками цього реєстру інкасує їх до банку-емітента. У цьому разі кошти на рахунок чекодержателя зараховуються банком, що його обслуговує, тільки після отримання їх від банку-емітента. Подання чекало банку чекодержателя на інкасо для одержання платежу вважається поданням чека до платежу. Прийняті на інкасо розрахункові чеки обліковуються за відповідним позабалансовим рахунком групи "Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо". Останній примірник реєстру чеків повертається чекодержателю з відміткою про оплату, якщо клієнти обслуговуються в одній установі банку, або з відміткою про дату прийняття його на інкасо, якщо клієнти обслуговуються в різних банках.

Умови інкасування розрахункових чеків повинні зазначатися в договорі банківського рахунка. На підставі договору банківського рахунка банк чекодержателя зобов'язаний прийняти чеки та провести їх інкасування, тобто за дорученням клієнта пред'явити їх для оплати платнику у порядку, встановленому ст.ПОО ЦК.

Банк-платник, отримавши розрахунковий чек разом з двома примірниками реєстру чеків, перевіряє:

 • належність чека до цього банку;

 • відповідність підписів та відбитка печатки чекодавця заявленим банку в картці зі зразками підписів та відбитка печатки або наявність напису "За дорученням від ";

 • чи не перевищує сума чека граничної суми ліміту чековоїкнижки;

 • належність номера чека до номерів чеків виданої чековоїкнижки та дотримання строків дії чекової книжки;

 • відповідність оформлення чека вимогам цього розділу.

715

Зробивши перевірку, банк-платник на підставі першого примірника реєстру чеків списує кошти з рахунку чекодавця та перераховує їх па рахунок чекодержателя. Сплачений розрахунковий чек разом з примірником реєстру чеків запишається в банку-платнику. На розрахунковому чеку ставиться штамп банку "Проведено". Зарахування коштів за інкасованим чеком на рахунок чекодержателя провадиться після одержання платежу від платника, якщо інше не передбачено договором між чекодержателем і банком. Обов'язком банку в якому обслуговується чекодержатель, є зарахування коштів на рахунок чекодержателя, як тільки вони поступили на кореспондентський рахунок банку від банка-платника.

4. Банк-платник може відмовитися від оплати розрахункового чека, якщо:

 • чек або реєстр чеків заповнено з порушенням вимог цьогорозділу або є виправлення, замість підпису стоїть факсиміле;

 • чек виписаний чекодавцем на суму, більшу, ніж заброньована на аналітичному рахунку "Розрахунки чеками".

У разі відмови за цих причин оплатити розрахунковий чек банк-платник викреслює цей чек з реєстру чеків, виправляє загальний підсумок і не пізніше наступного робочого дня надсилає його до банку чекодержателя. Одночасно банк-платник повідомляє електронною поштою банк чекодержателя про причини неоплати розрахункового чека.

Банк чекодержателя, отримавши розрахунковий чек і повідомленій про причини неоплати цього чека, списує суму реєстру чеків з відповідного позабалансового рахунку групи "Документи та цінності, що прийняті і відіслані на інкасо" та повертає розрахунковий чек чекодержателю з зазначенням причин його неоплати. Чекодержатель повинен повідомити чекодавця про неплатіж протягом двох робочих днів, наступних за днем вчинення протесту або рівнозначного акта.

Особа, що не надіслала повідомлення у зазначений строк, не втрачає своїх прав. Вона відшкодовує збитки, які можуть статися внаслідок неповідомлення про несплату чека. Розмір відшкодовуваних збитків не може перевищувати суми чека.

5. Банк-платник несе відповідальність перед чекодержателем у разі безпідставної відмови щодо оплати чека. У цьому випадку чекодержатель має право пред'явити позов до суду з вимогою оплати суму чека. Крім вимоги оплати чека, чекодержатель має право вимагати від банку-платника відшкодування витрат, пов'язаних з одержанням оплати, а також процентів у відповідності з ч.2 ст.625 ЦК.

Позов чекодержателя до банку-платника може бути пред'явлений протягом одного року з дня закінчення строку пред'явлення чека до оплати. Якщо разом з банком-платником солідарно несе відповідальність інший банк (наприклад, банк-аваліст), то регресій вимоги за позовами зобов'язаних осіб погашаються протягом одного року з дня, коли відповідна зобов'язана особа задовольнила вимогу, або з дня пред'явлення до цієї особи позову чекодержателя.

716

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   88

Схожі:

Кодекс України відносить
Частиною першою статі 1 Сімейного кодексу України встановлено, що Сімейний кодекс України визначає
Кодекс України  про адміністративні правопорушення
Митний кодекс України                                                               НОВИЙ!!!
КОДЕКС УКРАЇНИ
Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н....
РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
Даний кодекс розроблений в 1998 році у відповідності до Етичного кодексу Європейської Асоціації Психотерапії
Реферат СімейнИЙ кодекс України План
Кожна сім’я створюється на підставі шлюбу та кровного споріднення, установлення та інших прав, що не заперечує закон і моральні засади...
Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року, див п. 1 розділу I...
Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка