РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка8/9
Дата23.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

До теми 10: НАСИЛЬНИЦЬКА ЗЛОЧИННІСТЬ.


  - Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. - М. ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.- 207 с.

- Антонян Ю. М. Понятие и криминологическая классификация насильственных преступлений. - М., 1993.

- Горбачев В., Кінаш С. Попередження насильницьких корисливих злочинів //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції/Львів 17-18 жовтня 2000 року/ Гол. Ред. В.Регульський.-Л., 2000 С. 214-217

Гумін О.М. Кримінально-насильницька поведінка проти особи: моографія/Олексій Михайлович Гумін. – Львів:ЛьвДУВС, 2009. – 360с.

Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством: Монографія/ Олександр Миколайович Джужа. – К.: Атіка, 2009. – 240с.

Келлі Ліз. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм: Посібник. – Львів: Астролябія, 2011. – 176с.

- Кубко Є. Науково-практичний коментар до закону України “Про попередження насильства в сім’ї”// Право України – 2004 - №3. ст.149-150.

- Ліпка С. Окремі аспекти кримінологічної характеристики ювенотероризму (підліткового тероризму) // Право України. - 2002. - № 4.- С. 77-82

- Михайлов О.Є., Лихолоб В.Г. Профілактика насильницьких злочинів органами внутрішніх справ - К., 1993.- 234 с.

- Насильство в сім’ї - як боротися з ним державі. Що маємо і що слід зробити / Перекл.з англ.- М.: Глас, 1999. – 191 с.

  Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15 листопада 2001 року.  2789-III(з наступними змінами і доповненнями)[Електронний ресурс] / офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

- Проблеми насильства в сім’ї: правові та соціальні аспекти/ Під ред. А.П.Гетьмана.-Х.: Право, 1999.- 212 с.

- Роль ОВС у сфері запобігання та протидії насильству в суспільстві//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції/Львів 17-18 жовтня 2000р./Гол. ред. Регульський В.К.-Львів,2000.- 237 с.

- Тищенко В.В. Корысно- насильственные преступления: криминологический анализ. – Одесса: Юрид. лит, 2002. – 360 с.

Йосипів А.О. Детермінанти насильницької злочинності та протидія їй органами внутрішніх справ: монографія / Алла Олексіївна Йосипів. – Льві: ЛьвДУВС, 2011. – 276с.

Шалгунова С.А. Особа насильницького злочинця : вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення : монографія / С.А. Шалгунова ; Міністерство внутрішніх справ України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ : Ліра ЛТД, 2011. – 471с.

Ходимчук О.О. Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Оксана Олегівна Ходимчук ; Національна академія внутрішніх справ України. Київ : [б.в.], 2005. – 18с.
До теми 11: ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ .

  - Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (Теоретично-методологічне узагальнення) / Науково-дослідний ін-т фінансового права Нац. акад.. держ. податкової служби України та ін. – Вінниця: ДМ МКФ, 2006. – 1039 с.

  - Амбросьев С.В. Некоторые аспекты противодействия криминальной экономике // Российский следователь.- 2006.- № 6. – С. 32-35

- Горщаков А.А., Дидоренко Е.А., Иванов В.М., Розовский Б.Г. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. – Луганск, 1997. – С.29.

- Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень "Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними" – К., 1996.

- Берлач А.І. Тенденції та проблеми боротьби з криміналізацією економіки України //Науковий вісник НАВСУ:К., 2000.- Вип.1 – С. 78-83

Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю / В.Т. Білоус ; Державна податкова адміністрація України, Академія державної податкової служби України. Київ : Академія ДПС України, 2002. – 449с.

- Вишневецкий К.В. Социальная характеристика жертвы экономической преступности // Весник Московского университета МВД России. – 2006. № 2 . – С. 67-71

- Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной деятельности. – К., 1990.

Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії : монографія / О. Г. Кальман та ін.; за ред. О. Г. Кальмана; АПН України, Ін-т вивчення проблем злочинності. Харків : ТОВ "Новасофт", 2005. – 255с.

- Ігольніков А., Коровіна З. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України// Економіка України. – 2002. - №12. – С. 5-37.

Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: Теоретичні і прикладні проблеми. – Х, 2003р.

Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України : теоретичні та прикладні проблеми попередження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук / Олександр Григорович Кальман ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків : [б.в.], 2004. – 40с.

- Коваленко В. Загальносоціальні умови профілактики злочинів в економічній сфері // Право України.- 2004.- №8.- С.30-32

Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні /Сергій Йосипович Кравчук. Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2009. – 282с.

- Матусовський Г.А. Экономическая преступность: криминологический анализ. – Харьков, 1999. – 480с.

- Предборський В.А. Детінізація економіки в контексті трансформаційних змін: Питання теорії та методології: Монографія. - К.: Кондор, 2005.- 614 с.

- Подольный Н., Подольная Н. Теневая экономика и организованная преступность: проблемы определения размеров и динамики развития // Уголовное право. – 2006. – С.102-107

Пивоваров В.В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність : кримінологічна характеристика та попередження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Володимир Володимирович Пивоваров ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків : [б.в.], 2003. – 20с.

- Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса, 1997. – 572с.

- Турчинов О.В. Тіньова економіка: закономірності, механізм функціонування, методи оцінки. – К., 1996. – С.128-129.

- Якимова С.В. Кримінологічна класифікація корисливих злочинів на залізничному транспорті України // Науковий Вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. – Львів, 2005.– Вип. 1. – С. 43-54.

- Якимова С.В. Спеціально-кримінологічне попередження корисливих економічних злочинів на залізничному транспорті // Життя і право. – 2005. – № 5 (17). – С. 74-78.

- Якимова С.В. Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці): Автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.08 / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – 22 с.

Фінансова злочинність : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, 12-13 лютого 1999 р. / Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого, Департамент юстиції США та ін. Х. : Право, 2000. – 118с.
До теми 12: РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННОСТІ .Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні : соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В.С. Батиргареєва; Академія правових наук України, Інститут вивчення проблем злочинності. Харків : Право, 2009. – 573с.

  - Богатирьова В. Розвиток поняття рецидиву злочину: концептуальний аналіз / /Право України. – 2004. - № 5. – С. 158- 162

  - Власов Д.В. Основные направления деятельности ОВД по предупреждению рецидива насильственных преступлений против собственности // Российский следователь. – 2006. - № 7. – С. 37-41

  - Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика преступлений (основные понятия) // Российский следователь. – 2006. - № 7. – С. 57-58

  - Колб О.Г., Барчук А.І., Кулічук М.М., Телефанко Б.М. та ін. Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі: Метод. Рекомендації. – Луцьк: Ред.-вид. від. “Вежа” Волин. Держ. ун-ту ім. Лнсі Українки, 2000. – 55 с.

Колб О.Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі : навчальний посібник / О.Г. Колб. Луцьк : Вежа, 2005. – 492с.

Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : монографія / С.Ю. Лукашевич. Харків : Н.М. Вапнярчук, 2006. – 103с.

  - Михлик А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. – М. Дело, 2000. – 176 с.

  - Попов В.И. Особо опасный рецидив: криминологический и уголовно-правовой аспекты. Учебное пособие. – М., 1996.

  Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від1 грудня 1994  264/94-ВР(з наступними змінами і доповненнями)[Електронний ресурс] / офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

  - Тюремная реформа: поиски и достижения / Харьковская правозащитная группа; Худож.-оформитель И.Гаврилюк. – Харьков: Фолио, 1999. – 120 с.
До теми 13: ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ.

  - Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993р 3341-XII(з наступними змінами і доповненнями)[Електронний ресурс] / офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

  - Криминология – ХХ век / Под ред В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – С.Пб.: Юридический центр Пресс, 2000. – 554 с.

  - Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків. // Підприємство, господарство і право – 2004. – №6. – С.121-123.

  - Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и настоящее. – М., 1990.

  - Космина А. Хапай, поки гаряче:(боротьба проти кіберсквоттерів). // Український юрист. – 2004. – №10(22). – С.64.

  - Матеріали Міжнародної наукової конференції "Злочинність у сфері професійної діяльності. Дев’яті юридичні читання", присвяченої пам’яті доктора юридичних наук, професора О.Я. Свєтлова, яка відбулась 10 грудня 2010 р. на кафедрі кримінального права, кримінального процесу і криміналістики ОНУ імені І.І. Мечникова / [укладачі : Є.Л. Стрельцов, І.С. Доброход ; за загальною редакцією Є.Л. Стрельцова] ; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Економіко-правовий факультет, Кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики. Одеса : Астропринт, 2010. – 247с.

  - Паламарчук Л. Криміналістична характеристика осіб, які скоюють злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – №8 (34). – С.100-106.

  - Пшонка В. Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів. // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – №9 (39). – Ст.3-7.

  Расюк Е. Контроль за виконанням програм, спрямованих на запобігання вживанню наркотиків. // Право України 2003. – №11. – С.94-95.


До теми 14: ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ .

- Баранов С.О. Взаємодія правоохоронних органів України в боротьбі з організованими злочинними угрупуваннями на прикордонній території // Актуальні проблеми діяльності ОВС по попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. – С. 134-140.

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформація: Учебное пособие / Под. ред.. акад.. П.Д. Биленчука. – К.: Атика, 1999. – 272с.

Боротьба з організованою злочинністю : підручник / кер. авт. колективу Є.Д. Скулиш ; Національна академія Служби безпеки України. Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2010. – 255с.

. Водько М.П. Подобний О.О. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: / М.П. водьео, О.О. Подобний. – одеський держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса: Юридична література, 2010. – 192с.

Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Учеб. Пособие /И.В. Годунов. – м.: Высш. шк., 2003. – 497с.

Головкін О.В. Групова злочинність та її попередження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Олександр Васильович Головкін ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ : [б.в.], 2005. – 19с.

Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом : соціально-правове і кримінологічне дослідження : монографія / В.В. Голіна. Харків : Регіон-інформ, 2004. – 210с.

Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні : сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії / М.В. Корнієнко. Київ : Фонд Юрнауки АПС, 2004. – 299с.

- Долгий О.А. Організована злочинність: деякі практичні шляхи боротьби з її проявами // Вісник Луганського інстиутут внутрішніх справ МВС України. – 2000. – Вип. 1. – С.155-164.

- Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. – 216 с.

  - Костенко К.Г. Проблеми визначення ознак організованої злочинної групи // Вісник ЛІВС при НАВС України .– 2003. – №2(1). – С.237-240.

Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності : монографія / М.П. Водько, О.О. Подобний ; Міністерство внутрішніх справ України, Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса : Юридична література, 2010. – 190с.

Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні : сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії / М.В. Корнієнко. Київ : Фонд Юрнауки АПС, 2004. – 299с.

  - Марисюк К. До питання про ознаки транснаціональних злочинних організацій. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – 2004. – С.369-370.

Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері : монографія / Т.В. Мельничук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Одеська юридична академія".Одеса : Фенікс, 2010. – 244с.

Мірошниченко С.С. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності : монографія / С.С. Мірошниченко. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності : монографія / С.С. Мірошниченко. – 212с.

  - Ортинський В.Л. До поняття "організована злочинність" // Вісник національного університету ВС. – 2004. – №25. – С.146-152.

  - Ортинський В.Л. Соціально-небезпечна система : нелегальна економіка – організована злочинність – корупція (закономірності функціонування) // Вісник ЛАВС ім. 10-річниці незалежності України. – 2003. – №3. – С.3-16.

  - Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 397 c.

  - Поплавський І.Г. Транснаціональні і міжнародні організації злочинного формування з корумпованими зв’язками. // Вісник ЛІВС при НАВС України. – 2003. – №2(1). – С.270-271.

  - Подольный Н., Подольная Н. Теневая экономика и организованная преступность: проблемы определения размеров и динамики развития // Уголовное право. – 2006. – С.102-107

Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань : (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) : науково-практичний посібник / [В.Г. Андросюк ... [та ін.] ; за ред. Я.Ю. Кондратьєва, С.Д. Максименка, Б.В. Романюка ; Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. Київ : [б.в.], 2002. – 435с.

- Расюк Е.В. Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами //Право України. – 2004. - № 4

Транснаціональна злочинність: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук / Михайло Георгійович Вербенський ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпропетровськ : [б.в.], 2010. – 40с.

- Якимова С.В. Запобігання наркобізнесу організованих злочинних груп на залізничному транспорті // Теоретико-прикладні проблеми протидії організований злочинності та злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2005.– С. 131-135.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма курсу Міжнародні організації для студентів за напрямом підготовки 030205 – Країнознавство, галузь знань 0302 – Міжнародні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка