РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка8/9
Дата23.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

До теми 10: НАСИЛЬНИЦЬКА ЗЛОЧИННІСТЬ.


  - Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. - М. ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.- 207 с.

- Антонян Ю. М. Понятие и криминологическая классификация насильственных преступлений. - М., 1993.

- Горбачев В., Кінаш С. Попередження насильницьких корисливих злочинів //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції/Львів 17-18 жовтня 2000 року/ Гол. Ред. В.Регульський.-Л., 2000 С. 214-217

Гумін О.М. Кримінально-насильницька поведінка проти особи: моографія/Олексій Михайлович Гумін. – Львів:ЛьвДУВС, 2009. – 360с.

Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством: Монографія/ Олександр Миколайович Джужа. – К.: Атіка, 2009. – 240с.

Келлі Ліз. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм: Посібник. – Львів: Астролябія, 2011. – 176с.

- Кубко Є. Науково-практичний коментар до закону України “Про попередження насильства в сім’ї”// Право України – 2004 - №3. ст.149-150.

- Ліпка С. Окремі аспекти кримінологічної характеристики ювенотероризму (підліткового тероризму) // Право України. - 2002. - № 4.- С. 77-82

- Михайлов О.Є., Лихолоб В.Г. Профілактика насильницьких злочинів органами внутрішніх справ - К., 1993.- 234 с.

- Насильство в сім’ї - як боротися з ним державі. Що маємо і що слід зробити / Перекл.з англ.- М.: Глас, 1999. – 191 с.

  Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15 листопада 2001 року.  2789-III(з наступними змінами і доповненнями)[Електронний ресурс] / офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

- Проблеми насильства в сім’ї: правові та соціальні аспекти/ Під ред. А.П.Гетьмана.-Х.: Право, 1999.- 212 с.

- Роль ОВС у сфері запобігання та протидії насильству в суспільстві//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції/Львів 17-18 жовтня 2000р./Гол. ред. Регульський В.К.-Львів,2000.- 237 с.

- Тищенко В.В. Корысно- насильственные преступления: криминологический анализ. – Одесса: Юрид. лит, 2002. – 360 с.

Йосипів А.О. Детермінанти насильницької злочинності та протидія їй органами внутрішніх справ: монографія / Алла Олексіївна Йосипів. – Льві: ЛьвДУВС, 2011. – 276с.

Шалгунова С.А. Особа насильницького злочинця : вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення : монографія / С.А. Шалгунова ; Міністерство внутрішніх справ України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ : Ліра ЛТД, 2011. – 471с.

Ходимчук О.О. Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Оксана Олегівна Ходимчук ; Національна академія внутрішніх справ України. Київ : [б.в.], 2005. – 18с.
До теми 11: ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ .

  - Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (Теоретично-методологічне узагальнення) / Науково-дослідний ін-т фінансового права Нац. акад.. держ. податкової служби України та ін. – Вінниця: ДМ МКФ, 2006. – 1039 с.

  - Амбросьев С.В. Некоторые аспекты противодействия криминальной экономике // Российский следователь.- 2006.- № 6. – С. 32-35

- Горщаков А.А., Дидоренко Е.А., Иванов В.М., Розовский Б.Г. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. – Луганск, 1997. – С.29.

- Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень "Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними" – К., 1996.

- Берлач А.І. Тенденції та проблеми боротьби з криміналізацією економіки України //Науковий вісник НАВСУ:К., 2000.- Вип.1 – С. 78-83

Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю / В.Т. Білоус ; Державна податкова адміністрація України, Академія державної податкової служби України. Київ : Академія ДПС України, 2002. – 449с.

- Вишневецкий К.В. Социальная характеристика жертвы экономической преступности // Весник Московского университета МВД России. – 2006. № 2 . – С. 67-71

- Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной деятельности. – К., 1990.

Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії : монографія / О. Г. Кальман та ін.; за ред. О. Г. Кальмана; АПН України, Ін-т вивчення проблем злочинності. Харків : ТОВ "Новасофт", 2005. – 255с.

- Ігольніков А., Коровіна З. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України// Економіка України. – 2002. - №12. – С. 5-37.

Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: Теоретичні і прикладні проблеми. – Х, 2003р.

Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України : теоретичні та прикладні проблеми попередження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук / Олександр Григорович Кальман ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків : [б.в.], 2004. – 40с.

- Коваленко В. Загальносоціальні умови профілактики злочинів в економічній сфері // Право України.- 2004.- №8.- С.30-32

Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні /Сергій Йосипович Кравчук. Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2009. – 282с.

- Матусовський Г.А. Экономическая преступность: криминологический анализ. – Харьков, 1999. – 480с.

- Предборський В.А. Детінізація економіки в контексті трансформаційних змін: Питання теорії та методології: Монографія. - К.: Кондор, 2005.- 614 с.

- Подольный Н., Подольная Н. Теневая экономика и организованная преступность: проблемы определения размеров и динамики развития // Уголовное право. – 2006. – С.102-107

Пивоваров В.В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність : кримінологічна характеристика та попередження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Володимир Володимирович Пивоваров ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків : [б.в.], 2003. – 20с.

- Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса, 1997. – 572с.

- Турчинов О.В. Тіньова економіка: закономірності, механізм функціонування, методи оцінки. – К., 1996. – С.128-129.

- Якимова С.В. Кримінологічна класифікація корисливих злочинів на залізничному транспорті України // Науковий Вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. – Львів, 2005.– Вип. 1. – С. 43-54.

- Якимова С.В. Спеціально-кримінологічне попередження корисливих економічних злочинів на залізничному транспорті // Життя і право. – 2005. – № 5 (17). – С. 74-78.

- Якимова С.В. Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці): Автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.08 / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – 22 с.

Фінансова злочинність : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, 12-13 лютого 1999 р. / Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого, Департамент юстиції США та ін. Х. : Право, 2000. – 118с.
До теми 12: РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННОСТІ .Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні : соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В.С. Батиргареєва; Академія правових наук України, Інститут вивчення проблем злочинності. Харків : Право, 2009. – 573с.

  - Богатирьова В. Розвиток поняття рецидиву злочину: концептуальний аналіз / /Право України. – 2004. - № 5. – С. 158- 162

  - Власов Д.В. Основные направления деятельности ОВД по предупреждению рецидива насильственных преступлений против собственности // Российский следователь. – 2006. - № 7. – С. 37-41

  - Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика преступлений (основные понятия) // Российский следователь. – 2006. - № 7. – С. 57-58

  - Колб О.Г., Барчук А.І., Кулічук М.М., Телефанко Б.М. та ін. Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі: Метод. Рекомендації. – Луцьк: Ред.-вид. від. “Вежа” Волин. Держ. ун-ту ім. Лнсі Українки, 2000. – 55 с.

Колб О.Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі : навчальний посібник / О.Г. Колб. Луцьк : Вежа, 2005. – 492с.

Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : монографія / С.Ю. Лукашевич. Харків : Н.М. Вапнярчук, 2006. – 103с.

  - Михлик А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. – М. Дело, 2000. – 176 с.

  - Попов В.И. Особо опасный рецидив: криминологический и уголовно-правовой аспекты. Учебное пособие. – М., 1996.

  Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від1 грудня 1994  264/94-ВР(з наступними змінами і доповненнями)[Електронний ресурс] / офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

  - Тюремная реформа: поиски и достижения / Харьковская правозащитная группа; Худож.-оформитель И.Гаврилюк. – Харьков: Фолио, 1999. – 120 с.
До теми 13: ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ.

  - Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993р 3341-XII(з наступними змінами і доповненнями)[Електронний ресурс] / офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

  - Криминология – ХХ век / Под ред В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – С.Пб.: Юридический центр Пресс, 2000. – 554 с.

  - Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків. // Підприємство, господарство і право – 2004. – №6. – С.121-123.

  - Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и настоящее. – М., 1990.

  - Космина А. Хапай, поки гаряче:(боротьба проти кіберсквоттерів). // Український юрист. – 2004. – №10(22). – С.64.

  - Матеріали Міжнародної наукової конференції "Злочинність у сфері професійної діяльності. Дев’яті юридичні читання", присвяченої пам’яті доктора юридичних наук, професора О.Я. Свєтлова, яка відбулась 10 грудня 2010 р. на кафедрі кримінального права, кримінального процесу і криміналістики ОНУ імені І.І. Мечникова / [укладачі : Є.Л. Стрельцов, І.С. Доброход ; за загальною редакцією Є.Л. Стрельцова] ; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Економіко-правовий факультет, Кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики. Одеса : Астропринт, 2010. – 247с.

  - Паламарчук Л. Криміналістична характеристика осіб, які скоюють злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – №8 (34). – С.100-106.

  - Пшонка В. Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів. // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – №9 (39). – Ст.3-7.

  Расюк Е. Контроль за виконанням програм, спрямованих на запобігання вживанню наркотиків. // Право України 2003. – №11. – С.94-95.


До теми 14: ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ .

- Баранов С.О. Взаємодія правоохоронних органів України в боротьбі з організованими злочинними угрупуваннями на прикордонній території // Актуальні проблеми діяльності ОВС по попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. – С. 134-140.

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформація: Учебное пособие / Под. ред.. акад.. П.Д. Биленчука. – К.: Атика, 1999. – 272с.

Боротьба з організованою злочинністю : підручник / кер. авт. колективу Є.Д. Скулиш ; Національна академія Служби безпеки України. Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2010. – 255с.

. Водько М.П. Подобний О.О. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: / М.П. водьео, О.О. Подобний. – одеський держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса: Юридична література, 2010. – 192с.

Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Учеб. Пособие /И.В. Годунов. – м.: Высш. шк., 2003. – 497с.

Головкін О.В. Групова злочинність та її попередження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Олександр Васильович Головкін ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ : [б.в.], 2005. – 19с.

Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом : соціально-правове і кримінологічне дослідження : монографія / В.В. Голіна. Харків : Регіон-інформ, 2004. – 210с.

Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні : сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії / М.В. Корнієнко. Київ : Фонд Юрнауки АПС, 2004. – 299с.

- Долгий О.А. Організована злочинність: деякі практичні шляхи боротьби з її проявами // Вісник Луганського інстиутут внутрішніх справ МВС України. – 2000. – Вип. 1. – С.155-164.

- Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. – 216 с.

  - Костенко К.Г. Проблеми визначення ознак організованої злочинної групи // Вісник ЛІВС при НАВС України .– 2003. – №2(1). – С.237-240.

Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності : монографія / М.П. Водько, О.О. Подобний ; Міністерство внутрішніх справ України, Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса : Юридична література, 2010. – 190с.

Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні : сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії / М.В. Корнієнко. Київ : Фонд Юрнауки АПС, 2004. – 299с.

  - Марисюк К. До питання про ознаки транснаціональних злочинних організацій. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – 2004. – С.369-370.

Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері : монографія / Т.В. Мельничук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Одеська юридична академія".Одеса : Фенікс, 2010. – 244с.

Мірошниченко С.С. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності : монографія / С.С. Мірошниченко. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності : монографія / С.С. Мірошниченко. – 212с.

  - Ортинський В.Л. До поняття "організована злочинність" // Вісник національного університету ВС. – 2004. – №25. – С.146-152.

  - Ортинський В.Л. Соціально-небезпечна система : нелегальна економіка – організована злочинність – корупція (закономірності функціонування) // Вісник ЛАВС ім. 10-річниці незалежності України. – 2003. – №3. – С.3-16.

  - Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 397 c.

  - Поплавський І.Г. Транснаціональні і міжнародні організації злочинного формування з корумпованими зв’язками. // Вісник ЛІВС при НАВС України. – 2003. – №2(1). – С.270-271.

  - Подольный Н., Подольная Н. Теневая экономика и организованная преступность: проблемы определения размеров и динамики развития // Уголовное право. – 2006. – С.102-107

Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань : (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) : науково-практичний посібник / [В.Г. Андросюк ... [та ін.] ; за ред. Я.Ю. Кондратьєва, С.Д. Максименка, Б.В. Романюка ; Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. Київ : [б.в.], 2002. – 435с.

- Расюк Е.В. Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами //Право України. – 2004. - № 4

Транснаціональна злочинність: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук / Михайло Георгійович Вербенський ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпропетровськ : [б.в.], 2010. – 40с.

- Якимова С.В. Запобігання наркобізнесу організованих злочинних груп на залізничному транспорті // Теоретико-прикладні проблеми протидії організований злочинності та злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2005.– С. 131-135.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка