Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система)


НазваАвтоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система)
Сторінка3/5
Дата18.04.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5

10. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Оператора з усіма без винятку Абонентами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).

10.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення):

  • Офіційному веб-сайті Оператора: alchevsk.net (постійно доступний для ознайомлення) та/або

  • у Центрах обслуговування абонентів Оператора.

10.3. Цей Договір діє безстроково. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 3.4. Договору. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх введення в дію:

  • Офіційному веб-сайті Оператора: alchevsk.net (постійно доступний для ознайомлення) та/або

  • у Центрах обслуговування абонентів Оператора.

При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг письмово повідомивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 7 (семи) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

10.4. Припинення (розірвання) договору можливе внаслідок анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії Оператора на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій. У разі прийняття рішення про дострокове припинення договірних відносин на вищевказаних підставах, Оператор офіційно оприлюднює інформацію про припинення Договору у порядку передбаченому п.10.3 Договору

10.5. Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Оператора не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору. У випадках, передбачених цим Договором, Абонент зобов’язаний у визначений строк також сплатити Оператору фактично понесені ним витрати за надані послуги.

10.6. Інтернет-Провайдер вправі розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Абонента за 7 (Десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації у будь-яких джерелах, вказаних у п. 10.2. цього Договору або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту.

10.7. Якщо одне або більше положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі, здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.
11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі, або Заяві про приєднання до Договору, і вважається прийнятим у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено на вказану адресу або через 5 (п’ять) календарних днів після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, адресованому на вказану адресу; за умови, що будь-яке повідомлення або документ, які передаються Оператору, вступають в силу лише після їх отримання Оператором, причому, лише у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані до уваги підрозділу Оператора, які вказані нижче.

11.2. Інтернет-Провайдер надає Послуги й виконує інші обов'язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

11.3. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Інтернет-Провайдера за якість Послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлене письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

11.4. Абонент особисто використовує надані йому Послуги. Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використанням наданих Абонентові Послуг Інтернет-Провайдера допускається винятково на підставі окремих письмових угод з Абонентом, що є невід’ємними частинами цього Договору.

11.5. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10 (десяти) денний строк повідомити про це один одного.

11.6. У разі, якщо абонент є власником квартири або приміщення у дво- або багатоквартирному житловому будинку, то укладенням цього Договору він надає Оператору право використання належних йому на праві спільної сумісної власності приміщень загального користування, опорних конструкцій будинку, механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, а також споруд, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

Право, що визначено у попередньому абзаці Договору, Абонент надає Оператору в цілях будівництва, реконструкції, ремонту, експлуатації телекомунікаційної мережі з використанням якої Оператор надає послуги.

11.8 Абонент погоджується із тим, що його персональні дані, надані Оператор у зв’язку з наданням послуг, можуть оброблятись Оператором з метою здійснення ним прав та виконання обов'язків у сфері господарських, адміністративно-правових, податкових правовідносин відповідно до вимог законодавства України. При цьому терміни «персональні дані» та «обробка персональних даних» Абонент розуміє у редакції, наведеній у статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

11.7 Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУГАЛІНК»

Юр. адреса: 94214, Украина, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Гмирі 20/50

Для листування (офіс): 94214, Украина, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Леніна 42/6

р/р № 26004301149970 в ПАТ «Банк Форум» м. Київ, МФО 322948

Код ЄДРПОУ 36369146

ІПН 363691412063 СВ № 100228669

Тел./факс: (06442) 5-02-20
Адреси Центрів обслуговування абонентів:

1. м. Алчевськ, вул. Леніна, буд. 42, офіс 6

тел.: (06442) 5-02-20

(066) 323-33-31

2. м. Алчевськ, вул. Леніна, буд. 86

тел.: (06442) 5-02-20

(066) 323-33-31

3. м. Алчевськ, вул. Гмирі, буд. 20 (офіс КС «Капітал-кредит»)

тел.: (06442) 5-02-20

(066) 323-33-31

4. м. Перевальськ, вул. Леніна, буд. 35

тел.: (06441) 3-30-60

(099) 158-50-02

ДОДАТОК №1

до Публічного договору №1

від «20» грудня 2011 року
Бланк заяви заповнюється особисто Абонентом з наданням наступних документів:

  • оригінал паспорту;

  • оригінал ідентифікаційного коду;

  • ксерокопія паспорту;

  • ксерокопія ідентифікаційного коду.АНКЕТА-ЗАЯВА

підключення до послуги Інтернет


АНКЕТА- ЗАЯВКАна подключение к услуге Интернет
Общие сведения о физическом лице


Фамилия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Имя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт №

 

 

-

 

 

 

 

 

 

кем выдан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата выдачи

 

 

-

 

 

-
 

 

 

 
ИНН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дом. телефон
0

 

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 
Мобильный

0

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

1   2   3   4   5

Схожі:

3ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПО ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ НАФТОПРОДУКТІВ
АЗС-СИСТЕМА, варіанти виконання АЗС-СИСТЕМА. 01, (надалі по тексту ЕККА) призначений для виконання функцій керування відпуском та...
Customer Solution Case Study
Централізована комплексна автоматизована система страхового обліку на базі технологій Microsoft дала змогу НАСК «Оранта» консолідувати...
1. Автоматизована система для нарахування пенсії працівникам
Вступ
7. Спрощена система оподаткування,обліку та звітності
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати...
Банківська система США, Великобританії, Німеччини
Банківська система СА називається федеральна резервна система. Назва склалася еволюційно, враховуючи територіальний поділ і розміщення...
План-конспект уроку №28 Тема: Автоматизована система «Електронний переказ»
Мета: Ознайомити учнів з принципом роботи ««Електронний переказ», його можливостями
ТЕМА ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА РОСІЇ
До 1917 р кредитна система Росії розвивалася за капіталістичними законами. У Російській імперії існувала трирівнева кредитна система,...
Тема уроку: Народовладдя. Мета уроку
Основні поняття і терміни: народовладдя, вибори, електорат, абсентеїзм, виборча система, мажоритарна виборча система, пропорційна...
Податкова система України
Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави
Система позакласної роботи із світової літератури (драмгурток «Мельпомена»)
Позакласною роботою з літератури формується система уявлень про світову культуру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка