Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання


НазваНавчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання
Сторінка6/9
Дата14.03.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   912 КЛАС Блок ІІІ «ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА» (70 годин)

Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ІІІ.1 Цивільне право України

Тема 1. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин (4 год.)

Предмет, метод, принципи (загальні засади) регулювання та функції цивільного права. Звичай ділового обороту. Аналогія закону. Аналогія права. Цивільний кодекс України (ЦКУ).

Цивільні правовідносини. Особливості цивільних правовідносин. Склад цивільних правовідносин (суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин (юридичні факти). Види цивільно-правових відносин за економічним змістом (майнові, немайнові), за юридичним змістом (абсолютні, відносні), за об’єктом (речові, зобов’язальні), залежно від структури (прості, складні), за цілями та характером спрямування (регулятивні, охоронні).

Обставини, за яких виникають цивільні права та обов’язки. Види юридичних фактів. Дії (правомірні, неправомірні) та події. Правомірні дії (юридичні акти, юридичні поступки, юридичний стан).

Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види. Річ та її види

Називати предмет галузі; суб’єкти цивільно-правових відносин; метод правового регулювання; джерела цивільного права; принципи цивільного права

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни цивільне право; цивільні правовідносини; об’єкти цивільних правовідносин; річ

Пояснювати аналогію закону та аналогію права

Описувати особливості цивільних правовідносин; склад цивільних правовідносин; звичай ділового обороту; об’єкти цивільних правовідносин

Аналізувати окремі положення ЦКУ

Розрізняти види цивільних правовідносин

Характеризувати обставини, за яких виникають цивільні права та обов’язки; види юридичних фактів


Тема 2. Суб’єкти цивільних правовідносин (3 год.)

Фізичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин. Правоздатність та її характерні ознаки. Дієздатність. Зміст цивільної дієздатності (угодоздатність, деліктоздатність, тестаментоздатність, трансдієздатність). Види дієздатності (повна, неповна, часткова, обмежена у за рішенням суду, особи, визнані судом недієздатними). Поняття та порядок оголошення безвісно відсутньою чи померлою особу.

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Способи виникнення юридичних осіб (розпорядчий, нормативно-явочний (реєстраційний), дозвільний). Припинення юридичної особи (ліквідація, реорганізація). Види юридичних осіб: а) в залежності від виду права власності (державні, комунальні, приватні, змішані); б) в залежності від цілей утворення та діяльності (комерційні, некомерційні); в) в залежності від фінансування (госпрозрахункові та бюджетні); г)в залежності від функцій (господарські, негосподарські); д) в залежності від відношення засновників до майна; е)в залежності від кількості осіб, що входять до складу юридичної особи (унітарні, об’єднання осіб); ж) за типом правосуб’єктності (публічні, приватні); з) в залежності від організаційно-правової форми (установи, товариства). Держава як суб’єкт цивільних правовідносин

Називати ознаки фізичних та юридичних осіб; види юридичних осіб

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни фізична особа, юридична особа; правоздатність, дієздатність

Розрізняти фізичних і юридичних осіб

Описувати види юридичних осіб; зміст цивільної дієздатності фізичних і юридичних осіб

Аналізувати окремі статті ЦКУ

Характеризувати види цивільної дієздатності фізичних осіб; порядок та правові наслідки оголошення фізичної особи безвісно відсутньою чи померлою; способи виникнення та припинення юридичної особи; державу як суб’єкта цивільних правовідносин


Тема 3. Правочини

(1 год.)

Ознаки правочинів. Умови дійсності правочину. Правочини, що укладаються обов’язково у письмовій формі. Недійсність правочинів. Підстави визнання правочину недійсним. Нікчемні та заперечні правочини. Наслідки визнання правочину недійним. Реституція та її види

Називати ознаки правочинів; умови дійсності правочинів; види реституцій

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни правочин; реституція

Розрізняти нікчемні та заперечні правочини

Описувати підстави визнання правочину недійсним

Характеризувати правові наслідки визнання правочину недійсним

Тема 4. Представництво і довіреність (1 год.)

Підстави виникнення представництва. Представник. Особа, яку представляють. Види представництва (законне, добровільне, добровільно-обов’язкове). Повноваження представника.

Види довіреностей (загальна (генеральна), спеціальна, разова). Форма довіреності. Нотаріальне посвідчення. Довіреності, що прирівнюються до нотаріально завірених. Передоручення. Підстави припинення довіреності

Називати підстави виникнення представництва; види представництва; форми довіреностей

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни представництво; довіреність; передоручення

Розрізняти види довіреностей

Описувати повноваження представника; підстави припинення довіреності

Аналізувати окремі статті ЦКУ

Моделювати процедуру складання довіреності

Тема 5. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів (1 год.)

Види захисту цивільних прав (судовий захист, захист в адміністративному порядку, захист нотаріусом, самозахист). Здійснення захисту судовим шляхом.

Захист честі та гідності особи. Моральна шкода. Честь. Гідність. Ділова репутація. Умови, необхідні для задоволення судом вимог щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Способи спростування порочних відомостей. Підстави компенсації моральної шкоди. Способи компенсації моральної шкоди.

Строки захисту цивільних прав. Строк позовної давності. Позовна давність. Термін строку. Загальний строк. Спеціальні строки. Перебіг строку позовної давності. Зупинення, переривання та відновлення перебігу строку позовної давності. Випадки, на які не поширюється позовна давність

Називати види захисту цивільних прав; способи захисту цивільних прав; строки захисту цивільних прав; випадки, на які не поширюється позовна давність

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни честь, гідність, ділова репутація, моральна шкода, позов, позовна давність

Описувати строки позовної давності; зупинення, переривання та відновлення перебігу строку позовної давності; підстави компенсації моральної шкоди

Аналізувати відповідні статті ЦКУ

Характеризувати підстави і способи компенсації моральної шкоди

Моделювати процедуру здійснення захисту судовим шляхом


Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

Тема 6. Загальна характеристика права власності та інші речові права (2 год.)

Поняття права власності. Зміст права власності. Володіння (добросовісне володіння, недобросовісне володіння). Користування. Розпорядження. Способи набуття права власності (первинні та похідні). Підстави припинення права власності. Форми власності в Україні (державна, комунальна, приватна). Види права власності (право особистої власності, право спільної власності). Суб’єкти права власності. Об’єкти права власності. Обмежені речові права на чуже майно (право володіння чужим майном, сервітут, суперфіцій, емфітевзис)

Називати підстави та способи набуття права власності; об’єкти права власності; способи набуття права власності; обмежені речові права на чуже майно

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни право власності

Описувати зміст права власності; форми та види права власності в Україні

Характеризувати способи набуття права власності; обмежені речові права на чуже майно


Тема 7. Форми та види власності. Захист права власності (3 год.)

Право приватної власності. Суб’єкти та об’єкти права приватної власності. Права щодо своєї приватної власності. Виникнення та припинення права приватної власності.

Право державної та комунальної власності. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як представники суб’єкта державної власності (держави). Об’єкти права державної власності. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності.

Право спільної власності. Поняття та види спільної власності. Спільна часткова власність. Спільна сумісна власність.

Захист права власності. Способи захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов

Називати об’єкти і суб’єкти різних форм власності

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни право приватної власності; право комунальної власності; право державної власності; спільна власність

Описувати форми захисту права власності

Розрізняти форми та види власності

Порівнювати віндикаційний та негаторний позови; спільну часткову і спільну сумісну власність


Тема 8. Право інтелектуальної власності (2 год.)

Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Виникнення права на об’єкти інтелектуальної власності. Патентування.

Авторське право та суміжні права. Суб’єкти авторського права. Автор. Об’єкти авторського права. Твір та його види. Особисті немайнові та майнові авторські права. Суміжні права. Суб’єкти та суб’єкти суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав. Порушення авторських та суміжних прав. Способи захисту авторських та суміжних прав

Називати суб’єкти та об’єкти інтелектуальної власності

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни патентування; авторське право; суміжні права; автор; твір

Описувати способи захисту авторських прав

Розрізняти авторське право та суміжні права

Характеризувати особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності; виникнення права на об’єкти інтелектуальної власності

Порівнювати авторське право і право промислової власності

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

Тема 9. Цивільно-правова відповідальність (2 год.)

Особливості цивільно-правової відповідальності. Функції. Збитки: поняття та порядок відшкодування. Реальні збитки. Упущена вигода. Підстави притягнення до цивільно-правової відповідальності (фактична, процесуальна, спеціальні випадки).

Види цивільно-правової відповідальності: а)за підставами виникнення (договірна, позадоговірна), б) залежно від обсягу відшкодування (повна, часткова, підвищена), в)залежно від розподілу відповідальності між декількома боржниками (дольова, солідарна, субсидіарна), г) в залежності від виду порушення договору

(відповідальність за невиконання чи за неналежне виконання), д) в залежності від вини (змішана, у прядку регресу). Обставини, що звільняють від цивільно-правової відповідальності (необхідна оборона, вина кредитора, непереборна сила, випадок та ін.). Джерело підвищеної небезпеки. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за чужу вину. Особливості відповідальності неповнолітніх

Називати особливості цивільно-правової відповідальності Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни цивільно-правова відповідальність; джерело підвищеної небезпеки; збитки; упущена вигода; необхідна оборона; непереборна сила

Порівнювати різні види цивільно-правової відповідальності

Описувати підстави притягнення до цивільно-правової відповідальності: особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Характеризувати обставини, що звільняють від цивільно-правової відповідальності; особливості відповідальності неповнолітніх; відповідальність за чужу вину


Тема 10. Зобов’язання у цивільному праві

(1 год.)

Поняття зобов’язання. Особливості. Виникнення та припинення зобов’язань. Порушення зобов’язання.

Забезпечення зобов’язань. Майново-правові та зобов’язано-правові способи забезпечення зобов’язань. Застава. Завдаток. Притримання. Неустойка. Штраф. Пеня. Порука. Гарантія

Називати види зобов’язань

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни зобов’язання; штраф; пеня; неустойка; порука; гарантія, притримання

Аналізувати відповідні статті ЦКУ

Описувати особливості зобов’язань; підстави виникнення і припинення зобов’язань

Характеризувати способи забезпечення зобов’язань

Тема 11. Цивільно-правові договори

(2 год.)

Договір та його характерні риси договору. Суб’єкти та об’єкти договору. Умови дійсності договору. Види договорів залежно від форми (усні письмові, письмові нотаріальні); строку (строкові, безстрокові); того, чи має одна сторона право на одержання від другої винагороди (оплатні, безоплатні); моменту виникнення прав та обов’язків у сторін (реальні, консенсуальні); розподілу прав та обов’язків суб’єктів (односторонні, дво- або багатосторонні); ступеня юридичної завершеності (попередні, закінчені); способу укладення (взаємоузгоджувальні, договори про приєднання); хто має право вимагати виконання договору (на користь їх учасників, на користь третіх осіб); змісту (купівлі-продажу, майнового найму, підряду доручення тощо); визначеності мети (каузальні, абстрактні); діяльності, що регулює (майнові, організаційні). Публічний договір. Договір приєднання. Договір на користь третьої особи. Істотні умови договору. Звичайні та випадкові умови. Стадії укладення договору (оферта, акцепт).

Договір купівлі-продажу. Договір позики. Договір підряду. Договір найму. Договір дарування. Договір доручення. Договір комісії.

Захист прав споживачів. Споживач. Виробник. Виконавець. Продавець. Права споживачів. Обов’язки продавців (виробників, виконавців). Термін придатності товару

Називати характерні риси договору; суб’єкти та об’єкти договору

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни договір; публічний договір; договір приєднання; споживач, виробник, виконавець, продавець

Описувати різні види цивільно-правових договорів; суб’єкти та об’єкти договору; умови дійсності договору; стадії та умови укладання договору; права споживачів

Аналізувати відповідні положення ЦКУ

Характеризувати окремі види договорів за сторонами, змістом, особливостями

Порівнювати договір купівлі-продажу і договір дарування; договір позики і договір майнового найму

Моделювати процедуру захисту прав споживача
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Работа должна быть направлена на развитие у учащихся коммуникативной компетенции; кроме того, программа очерчивает до­статочно широкий...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І )
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка