Навчальна програма з правознавства для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Суспільно-гуманітарний напрям


НазваНавчальна програма з правознавства для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Суспільно-гуманітарний напрям
Сторінка4/6
Дата14.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6


Блок ІІІ «ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ІІІ.1 Цивільне право України (25 год)

Тема 1. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин (2 год)

Предмет, метод, цивільного права. Звичай ділового обороту. Аналогія закону. Аналогія права. Цивільний кодекс України (ЦКУ).

Цивільні правовідносини, їх особливості склад (суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин (юридичні факти). Види цивільно-правових відносин за економічним змістом (майнові, немайнові), за юридичним змістом (абсолютні, відносні), за об’єктом (речові, зобов’язальні), залежно від структури (прості, складні), за цілями та характером спрямування (регулятивні, охоронні).

Дії (правомірні, неправомірні) та події. Правомірні дії (юридичні акти, юридичні поступки, юридичні стани).

Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види. Річ та її види.

Називати предмет галузі; суб’єкти цивільно-правових відносин; метод правового регулювання; джерела цивільного права

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни цивільне право; цивільні правовідносини; об’єкти цивільних правовідносин; річ

Пояснювати аналогію закону та аналогію права

Описувати особливості цивільних правовідносин; склад цивільних правовідносин; звичай ділового обороту; об’єкти цивільних правовідносин

Аналізувати положення ЦКУ

Розрізняти види цивільних правовідносин

Характеризувати обставини, за яких виникають цивільні права та обов’язки; види юридичних фактів

Оцінювати роль цивільного права як однієї з найважливіших галузей приватного права України


Тема 2. Суб’єкти цивільних правовідносин (2 год)

Фізичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин. Правоздатність та її характерні ознаки. Дієздатність, її зміст та види (повна, неповна, часткова, обмежена у за рішенням суду, особи, визнані судом недієздатними). Поняття та порядок оголошення безвісно відсутньою чи померлою особу.

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Способи виникнення юридичних осіб (розпорядчий, нормативно-явочний (реєстраційний), дозвільний). Припинення юридичної особи (ліквідація, реорганізація). Види юридичних осіб: в залежності від виду права власності (державні, комунальні, приватні, змішані); в залежності від цілей утворення та діяльності (комерційні, некомерційні); в залежності від фінансування (госпрозрахункові та бюджетні); в залежності від функцій (господарські, негосподарські); в залежності від відношення засновників до майна; в залежності від кількості осіб, що входять до складу юридичної особи (унітарні, об’єднання осіб); за типом правосуб’єктності (публічні, приватні); в залежності від організаційно-правової форми (установи, товариства). Держава як суб’єкт цивільних правовідносин.

Називати ознаки фізичних та юридичних осіб; види юридичних осіб

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни фізична особа, юридична особа; правоздатність, дієздатність

Розрізняти фізичних і юридичних осіб

Описувати види юридичних осіб; зміст цивільної дієздатності фізичних і юридичних осіб

Аналізувати положення цивільного законодавства та правові ситуації

Характеризувати види цивільної дієздатності фізичних осіб; порядок та правові наслідки оголошення фізичної особи безвісно відсутньою чи померлою; способи виникнення та припинення юридичної особи; державу як суб’єкта цивільних правовідносин

Оцінювати рівні цивільної дієздатності фізичних осіб


Тема 3. Правочини

(2 год)

Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину. Недійсність правочинів. Підстави визнання правочину недійсним. Нікчемні та заперечні правочини. Наслідки визнання правочину недійним. Реституція та її види.

Називати ознаки правочину; умови дійсності правочинів; види реституцій

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни правочин; реституція

Розрізняти нікчемні та заперечні правочини

Описувати підстави визнання правочину недійсним

Характеризувати правові наслідки визнання правочину недійсним

Тема 4. Представництво і довіреність (1 год)

Підстави виникнення представництва. Представник. Особа, яку представляють. Види представництва (законне, добровільне, добровільно-обов’язкове). Повноваження представника.

Види довіреностей (загальна (генеральна), спеціальна, разова). Форма довіреності. Нотаріальне посвідчення. Довіреності, що прирівнюються до нотаріально завірених. Передоручення. Підстави припинення довіреності.

Називати підстави виникнення представництва; види представництва

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни представництво; довіреність; передоручення

Розрізняти види довіреностей

Описувати повноваження представника; підстави припинення довіреності

Аналізувати положення цивільного законодавства

Моделювати процедуру складання довіреності

Тема 5. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів (2 год)

Види захисту цивільних прав (судовий захист, захист в адміністративному порядку, захист нотаріусом, самозахист). Здійснення захисту судовим шляхом.

Захист честі та гідності особи. Моральна шкода. Честь. Гідність. Ділова репутація. Умови, необхідні для задоволення судом вимог щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Способи спростування порочних відомостей. Підстави та способи компенсації моральної шкоди.

Строки захисту цивільних прав. Строк позовної давності. Загальний строк. Спеціальні строки. Перебіг строку позовної давності. Зупинення, переривання та відновлення перебігу строку позовної давності. Випадки, на які не поширюється позовна давність

Називати види захисту цивільних прав; способи захисту цивільних прав; строки захисту цивільних прав; випадки, на які не поширюється позовна давність

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни честь, гідність, ділова репутація, моральна шкода, позов, позовна давність

Описувати строки позовної давності; зупинення, переривання та відновлення перебігу строку позовної давності; підстави компенсації моральної шкоди

Аналізувати положення цивільного законодавства та правові ситуації Характеризувати підстави і способи компенсації моральної шкоди

Моделювати процедуру здійснення захисту судом цивільних прав особи

Тема 6. Загальна характеристика права власності та інші речові права (2 год)

Поняття права власності. Зміст права власності. Володіння (добросовісне володіння, недобросовісне володіння). Користування. Розпорядження. Способи набуття права власності (первинні та похідні). Підстави припинення права власності. Суб’єкти права власності. Об’єкти права власності. Речові права на чуже майно (право володіння чужим майном, сервітут, суперфіцій, емфітевзис).

Називати підстави набуття права власності; об’єкти права власності; речові права на чуже майно

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни право власності

Описувати зміст права власності

Характеризувати способи набуття права власності; речові права на чуже майно; підстави виникнення та припинення права власності

Висловлювати судження щодо важливості для людини права власності

Тема 7. Форми та види власності. Захист права власності (2 год)

Право приватної власності. Суб’єкти та об’єкти права приватної власності. Права щодо своєї приватної власності. Виникнення та припинення права приватної власності.

Право державної та комунальної власності. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як представники суб’єкта державної власності (держави). Об’єкти права державної власності. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності.

Право спільної власності. Поняття та види спільної власності. Спільна часткова власність. Спільна сумісна власність.

Захист права власності. Способи захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов.

Називати об’єкти і суб’єкти різних форм власності

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни право приватної власності; право комунальної власності; право державної власності; спільна власність

Описувати форми захисту права власності

Розрізняти форми та види власності

Порівнювати віндикаційний та негаторний позови; спільну часткову і спільну сумісну власність

Аналізувати правові ситуації


Тема 8. Право інтелектуальної власності (2 год)

Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Виникнення права на об’єкти інтелектуальної власності. Патентування.

Авторське право та суміжні права. Суб’єкти авторського права. Автор. Об’єкти авторського права. Твір та його види. Особисті немайнові та майнові авторські права. Суміжні права. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав.

Порушення авторських та суміжних прав. Способи захисту авторських та суміжних прав.

Називати суб’єкти та об’єкти інтелектуальної власності

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни патентування; авторське право; суміжні права; автор; твір

Описувати способи захисту авторських прав

Розрізняти авторське право та суміжні права

Характеризувати особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності; виникнення права на об’єкти інтелектуальної власності

Порівнювати авторське право і право промислової власності

Аналізувати правові ситуації

Висловлювати судження щодо важливості права інтелектуальної власності

Тема 9. Цивільно-правова відповідальність (2 год)

Особливості цивільно-правової відповідальності., її функції. Збитки: поняття та порядок відшкодування. Реальні збитки. Упущена вигода. Підстави притягнення до цивільно-правової відповідальності (фактична, процесуальна, спеціальні випадки).

Види цивільно-правової відповідальності: за підставами виникнення (договірна, позадоговірна), залежно від обсягу відшкодування (повна, часткова, підвищена), залежно від розподілу відповідальності між декількома боржниками (дольова, солідарна, субсидіарна), в залежності від виду порушення договору

(відповідальність за невиконання чи за неналежне виконання), в залежності від вини (змішана, у прядку регресу).

Обставини, що звільняють від цивільно-правової відповідальності (необхідна оборона, вина кредитора, непереборна сила, випадок та ін.). Джерело підвищеної небезпеки. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за чужу вину. Особливості відповідальності малолітніх і неповнолітніх осіб

Називати підстави цивільно-правової відповідальності

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни цивільно-правова відповідальність; джерело підвищеної небезпеки; збитки; упущена вигода; необхідна оборона; непереборна сила

Порівнювати різні види цивільно-правової відповідальності

Описувати особливості цивільно-правової відповідальності; відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Характеризувати обставини, що звільняють від цивільно-правової відповідальності; особливості відповідальності неповнолітніх; відповідальність за чужу вину

Аналізувати положення цивільного законодавства та правові ситуації

Підсумкове узагальнення (1 год)

Тема 10. Зобов’язання у цивільному праві

(2 год)

Поняття зобов’язання, його особливості. Виникнення та припинення зобов’язань. Порушення зобов’язання.

Майново-правові та зобов’язано-правові способи забезпечення зобов’язань: застава, завдаток, при тримання, неустойка, штраф, пеня, порука, гарантія.

Називати види зобов’язань

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни зобов’язання; штраф; пеня; неустойка; порука; гарантія, притримання

Аналізувати положення цивільного законодавства та правові ситуації

Описувати особливості зобов’язань; підстави виникнення і припинення зобов’язань

Характеризувати способи забезпечення зобов’язань

Тема 11. Цивільно-правові договори

(2 год)

Договір та його ознаки. Суб’єкти та об’єкти договору. Умови дійсності договору. Види договорів залежно від форми (усні письмові, письмові нотаріальні); строку (строкові, безстрокові); того, чи має одна сторона право на одержання від другої винагороди (оплатні, безоплатні); моменту виникнення прав та обов’язків у сторін (реальні, консенсуальні); розподілу прав та обов’язків суб’єктів (односторонні, дво- або багатосторонні); ступеня юридичної завершеності (попередні, закінчені); способу укладення (взаємоузгоджувальні, договори про приєднання); хто має право вимагати виконання договору (на користь їх учасників, на користь третіх осіб); змісту (купівлі-продажу, майнового найму, підряду доручення тощо); визначеності мети (каузальні, абстрактні); діяльності, що регулює (майнові, організаційні). Публічний договір. Договір приєднання. Договір на користь третьої особи. Істотні умови договору. Звичайні та випадкові умови. Стадії укладення договору (оферта, акцепт).

Договір купівлі-продажу. Договір позики. Договір підряду. Договір найму. Договір дарування. Договір доручення. Договір комісії. Договір міни.

Захист прав споживачів. Споживач. Виробник. Виконавець. Продавець. Права споживачів. Обов’язки продавців (виробників, виконавців). Строк придатності товару

Називати ознаки договору

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни договір; публічний договір; договір приєднання; споживач, виробник, виконавець, продавець

Описувати види цивільно-правових договорів; умови дійсності договору; стадії та умови укладання договору; права споживачів

Аналізувати положення цивільного законодавства та правові ситуації Характеризувати види договорів за сторонами, змістом, особливостями

Порівнювати договір купівлі-продажу і договір дарування; договір позики і договір майнового найму

Моделювати процедуру захисту прав споживача: процедуру укладання договору
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчальна програма з правознавства для 10-11 класів загальноосвітніх...
Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І )
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних...
Ратушняк Святослав Петрович заступник директора Технологічного багатопрофільного ліцею м. Хмельницького, вчитель історії та правознавства,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6...
Укладач: Казанцева Ольга Павлівна вчитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка