СТРУКТУРА УРОКУ


Скачати 88.32 Kb.
НазваСТРУКТУРА УРОКУ
Дата24.02.2016
Розмір88.32 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
ТЕМА: Постанова

МЕТА: ознайомити учнів з документом постанова, навчити правилам оформлення даного документу

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: роздатковий матеріал

СТРУКТУРА УРОКУ

 1. Організаційний етап

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.

 1. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке розпорядження? (Розпорядження - це акт управління посадової особи, державного органу, організації, що виданий у межах їхньої компетенції)

 2. Види розпоряджень. ( розпорядження загального характеру - тривалої дії; розпорядження окремого характеру -стосуються окремого вузького питання.)

 3. З яких частин складається текст розпорядження? (Текст розпорядження складається з констатуючої та розпорядчої частини. Констатуюча частина містить інформацію про причину, з якої видано розпорядження, в розпорядча - завдання, виконання яких сприятиме розв'язанню проблем, що виникли. Тут можуть вживатись слова ЗОБОВ'ЯЗУЮ, ДОЗВОЛЯЮ тощо.)

 4. Як оформлюється розпорядження?( Розпорядження оформляють на загальних або спеціальних бланках формату А4. Після підписання розпорядження на ньому проставляється дата, індекс, гербова печатка.)

 5. Що таке наказ?( правовий акт, що його видає керівник для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед даним підприємством, установою, органом влади.)

 6. Види наказів за призначенням. (особового складу, по основній діяльності)

 7. З яких частин складається текст наказу? (Текст наказу складається з констатуючої та розпорядчої частин. У першій подаються факти та думки, які є основою для видання наказу; в другій перелічуються приписані дії. Якщо наказ видається на основі письмової вказівки вищої організації (постанова, наказ), то в констатуючій частині наказу зазначаються назва виду документа, його номер, дата і заголовок. Розпорядча частина наказу починається словом НАКАЗУЮ, яке друкується з нового рядка великими літерами від нульового положення табулятора. За необхідності текст розділяють на пункти, які номерують арабськими цифрами. В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу. При необхідності окремим пунктом у кінці наказу перелічують розпорядчі документи, які цим наказом відміняються, змінюються або доповнюються.)

 1. Вивчення нового матеріалу

ПОСТАНОВА - правовий акт, який приймається вищими та деякими центральними органами управління для розв'язання найважливіших питань, що стоять перед цими органами, і для встановлення стабільних норм та правил поведінки.

Постанови приймаються Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України й іншими органами управління.

Текст постанови складається з двох частин: з констатуючої і розпорядчої. Констатуюча частина містить вступ, оцінку ситуації і, якщо необхідно, підставу для видання чи посилання на правовий акт вищого органу. У розпорядчій частині подається перелік заходів, визначається виконавець (виконавці) та термін виконання.

Постанову підписують дві особи: голова колегіального органу й керуючий справами (секретар).

У постановах розкривають господарські, політичні й організаційні питання. Часто за допомогою постанов затверджують різні нормативні документи (типові інструкції, нормативи тощо).

Розрізняють такі види постанов:

 • постанови, що адресуються для виконання іншим органом;

 • постанови організаційного характеру.

Перші призначені для виконання підприємствами, установами, посадовцями. Другі дозволяють вирішувати організаційні питання діяльності комісій, комітетів (питання, пов'язані зі створенням органу, розподілом обов'язків між членами, затвердженням плану).

Комісії, що наділені владними повноваженнями (адміністративні, наглядові, у справах неповнолітніх), приймають постанови, обов'язкові для виконання.

Комісії, що не наділені владними повноваженнями, приймають постанови рекомендаційного характеру.

Реквізити:

1) Герб України; 1

2) назва установи, що підготувала постанову; 7

3) назва виду документа (ПОСТАНОВА); 10

4) дата; 11

5) місце видання; 14

6) заголовок до тексту (стислий виклад змісту); 19

7) текст; 21

8) підписи. 23

Зразки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 17 жовтня 1997 р. № 1153 Київ

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити ПримІрну інструкцію з діловодства у міністерствах, Інших центральних органах виконавчої влади, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади:

- розробити на основі Примірної інструкції і затвердити не пізніше як у тримісячний термін інструкцію з діловодства у власних апаратах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їхнього управління;

- забезпечити неухильне додержання інструкцій з діловодства, затверджених відповідно до цієї постанови, здійснювати систематичні перевірки стану діловодства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їхнього управління.

3. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України здійснювати контроль за застосуванням інструкцій з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України (підпис) В. Пустовойтенко

(печатка)

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Виконавчий комітет

ПОСТАНОВА

від 11 травня 1997 р. м. Чернівці

Про хід виконання плану вивезення і поставок деревини на III квартал 1997 року

Визнаючи, що підприємства управлінь місцевої паливної промисловості незадовільно виконують встановлені завдання з поставок лісоматеріалів, виконавчий комітет Чернівецької обласної Ради народних депутатів

ПОСТАНОВИВ:

1. Підприємствам паливної промисловості вивезти 1325 куб. метрів лісоматеріалів з Путивльського лісгоспу до 5 серпня 1997 року.

2. Затвердити додаткове завдання поставки лісоматеріалів, подане Управлінням паливної промисловості.

3. Обласному управлінню торгівлі забезпечити продаж поставленого лісоматеріалу населенню.

Голова Чернівецької обласної (підпис) СІ. Іванюк

ради народних депутатів

Секретар (підпис) М.В. Ковальчук

 1. Закріплення нових знань

 1. Що таке постанова?

 2. З яких частин складається текст постанови?

 3. Хто підписує постанову?

 4. Види постанов.

 5. Реквізити постанови.

 1. Підсумок уроку

Д/З Постанова
ТЕМА: Ухвала

МЕТА: ознайомити учнів з документом ухвала, навчити правилам оформлення даного документу

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: роздатковий матеріал

СТРУКТУРА УРОКУ

 1. Організаційний етап

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.

 1. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке постанова?

 2. З яких частин складається текст постанови?

 3. Хто підписує постанову?

 4. Види постанов.

 5. Реквізити постанови.

 1. Вивчення нового матеріалу

УХВАЛА - правовий акт, який приймається місцевими радами народних депутатів, виконавчими комітетами, держадміністраціями колегіально для вирішення найважливіших питань, що входять до їхньої компетенції. Ухвалами також називають спільні акти, які видаються кількома неоднорідними органами (колегіальними і тими, що діють на основі принципу єдиноначальності, державними органами, громадськими організаціями тощо).

За своїми юридичними властивостями ухвали поділяються на нормативні та індивідуальні. Нормативними називають рішення про роботу підприємств торгівлі, побутового обслуговування населення тощо; індивідуальними - рішення про прийняття до експлуатації будівель, встановлення опікунства тощо.

В ухвалі зазначається територія, коло осіб, на яких вона поширюється, конкретні посадові особи, установи, котрі зобов'язані контролювати виконання документа.

Коло питань, з яких приймаються ухвали місцевих рад народних депутатів, досить широке, через те що ради здійснюють державне керівництво усіма галузями господарського і соціально-культурного життя.

Ухвали місцевих рад, а також їхніх виконкомів укладаються за єдиною формою. Відмінність між ними полягає лише в тому, що ухвали рад не нумерують, а ухвали виконкомів мають порядкову нумерацію.

Реквізити ухвали:

1) Герб України; 1

2) назва місцевої ради народних депутатів; 6

3) зазначення місця видання; 14

4) назва виду документа (УХВАЛА); 10

5) дата або дата й номер; 11

6) заголовок; 19

7) текст; 21

8) підписи голови та секретаря; 23

9) печатка. 26

Ухвала складається із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, і з постановчої, що містить перелік заходів із зазначенням термінів виконання й перелік службових осіб, відповідальних за вчасне втілення їх у життя, а також тих, кому доручено контроль за виконанням ухвали.

Зразок

Жовтнева районна рада народних депутатів ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УХВАЛА

12.02.96 № 13 м. Донецьк

Про затвердження списків підприємств, організацій та установ Жовтневого району на надання житлової площі трудящим, згідно з чергою в будуправлінні мПромбуд-2" тресту "Донецькметалургбуд"

Розглянувши списки на надання житлової площі трудящим підприємств, організацій та установ Жовтневого району І пропозиції житлової комісії, керуючись Положенням про порядок надання житлової площі в Україні, виконком Жовтневої районної ради народних депутатів

УХВАЛИВ:

Ніколаєнку Семену Леонідовичу, електрогазозварнику, який працює у системі тресту з 1976 р., в БУ "Промбуд-2" - з 1978 р., мешкає по вул. Щорса, 25, кв. 4, займає дві кімнати площею 26,1 кв. м у трикімнатній квартирі (з підселенням), у якій на площі 36,4 кв. м мешкає шість чоловік, для сім'ї з трьох чоловік у складі:

1. Ніколаєнко Семен Леонідович - заявник;

2. Ніколаєнко Ірина Пилипівна - дружина;

3. Ніколаєнко Андрій Семенович - син

виділити двокімнатну квартиру повторного заселення № 18 на вул. Червонофлотській, № 66, житловою площею 27,3 кв. м згідно з чергою № 16 з 1979 р.

Голова виконкому М.І. Миронова

(підписи)

Секретар виконкому В.І. Дудченко

 1. Закріплення нових знань

 1. Що таке ухвала?

 2. Види ухвал за юридичними властивостями.

 3. Реквізити ухвали.

 4. З яких частин вона складається?

 1. Підсумок уроку

Д/З Ухвала

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Створення нової бази даних. Структура таблиці. Типи полів та їхні властивості
Структура таблиці — це структура запису, тобто сукупність назв полів, їхніх типів та властивостей, визначених користувачем під час...
УРОКУ Тема: Розробка та вивчення будови моніторів на основі ЕПТ
Структура уроку відповідала його типу та меті, відбувався взаємозв’язок між етапами, раціональний розподіл часу на всіх етапах, вчителька...
УРОКУ Тема: Розробка та вивчення будови моніторів на основі ЕПТ
Структура уроку відповідала його типу та меті, відбувався взаємозв’язок між етапами, раціональний розподіл часу на всіх етапах, вчителька...
План: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України
Практична робота № Закон України про ЦЗ. Структура ЦЗ України. Структура ЦЗ на ОНГ
СТРУКТУРА УРОКУ
Що є найбільш важливими характеристиками робіт, що залучають або відштовхують людей?
Уроку: комбінований. Структура уроку
Мета: засвоєння учнями знань про сутність та етапи економічного аналізу проекту; формування вмінь визначати собівартість та ціну;...
Уроку: комбінований. Структура уроку
Мета: засвоєння учнями знань про сутність та етапи економічного аналізу проекту; формування вмінь визначати собівартість та ціну;...
СТРУКТУРА УРОКУ
Процес підбору кандидатів і вивчення їх відповідності функціональним обов'язкам передбачає
СТРУКТУРА УРОКУ
Мета: сформувати навички форматувати дані, комірки, діапазони, комірок в електронній таблиці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка