Александрова О. А., учитель історії та правознавства НВК «колегіум-школа»№28 Семінар на уроках правознавства як вид практичного інтерактивного заняття


Скачати 93.56 Kb.
НазваАлександрова О. А., учитель історії та правознавства НВК «колегіум-школа»№28 Семінар на уроках правознавства як вид практичного інтерактивного заняття
Дата30.10.2013
Розмір93.56 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
Александрова О.А., учитель історії та правознавства НВК «колегіум-школа»№ 28

Семінар на уроках правознавства як вид практичного інтерактивного заняття
Сьогодні в Україні відбувається реформа навчально-виховного процесу всієї шкільної освіти. Правознавство як навчальний предмет своїми спеціфічними можливостями сприяє розвитку нових рис особистості, її активній інтеграції у демократичне суспільство. Профільне вивчення предмету в 10-11-х класах дає молоді не тільки правові знання, а й формує вміння, навички, життєву позицію, компетентності, яких потребує демократичне громадянське суспільство.

Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої системи навчально - виховної роботи школа повинна перетворитись у зразок демократичного правового простору. Заради досягнення цього учитель правознавства має обирати форми навчальних занять, за яких відбувається постійна взаємодія учнів між собою, їх співпраця, спілкування, співробітництво. Серед спеціфічних форм організації навчального процесу в старших класах особливе місце посідає семінарське заняття.

Семінар – вид занять практичного характеру, спрямованих на поглиблине опрацювання теоретичного матеріалу. Семінарські заняття сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, активізації пізнавальної діяльності учнів, формуванню самостійності суджень, умінню обстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Вони допомагають розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення особистості. Семінари у порівнянні з іншими уроками з правознавства є більш складною формою організації навчання.Семінарські заняття з правознавства

За дидактичною метою

Місце у системі уроків

Особливості дискусії

За видом діяльності

Тематичні

Вивчення однієї конкретної теми уроку

Виноситься велика за обсягом інформація, проблемні та спірні питання, що не мають однозначних відповідей; характеристика та огляд основних положень нормативно-правових актів з теми

1.Семінар — розгорнута бесіда передбачає попередню підготовку учнів із визначених завдань.
2.Семінар — колективне читання: учні зачитують тексти нормативних документів, коментуючи їх зміст з позицій розвитку сучасної правої держави

3. Семінар — прес-конференція: кілька учнів готують повідомлення з вузлових питань, а всі учасники включаються в їх обговорення

Узагальнюючі

Підсумковий урок з великої навчальної теми

Виносяться проблемні завдання, що конкретизують тему. Велика за обсягом інформація поділяється на дрібні складові. Нормативно-правові акти застосовуються до конкретних ситуацій


1.Семінар запитань і відповідей.

2. Семінар — вирішення проблемних завдань: проводиться на основі створення проблемних ситуацій, виділення проблемних завдань і праці над їх розв´язанням.

3. Семінар — "мозковий штурм": учні завчасно ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які потребують вирішення; під час семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв´язання проблеми.

Систематизуючі

Підсумковий урок за розділом

Актуалізація основних понять. Формулювання узагальнюючих висновків. Аналіз нормативно-правової бази з теми. Аналітичні виступи

1. Семінар-конференція: учні завчасно готують доповіді, виступають з ними, відповідають на запитання своїх однокласників.

2. Семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів учнів


До семінарських занять ставляться загальнодидактичні вимоги (науковість, доступність, єдність форми і змісту, забезпечення зворотного зв'язку, проблемність та ін.).
У методиці проведення семінарських занять є певні особливості, зумовлені логікою викладання правознавства (на них слід проводити вивчення нормативно-правових актів). Оптимальним часом для проведення семінарського заняття є дві години. Учням пропонується на розгляд 4-5 питань, дається список рекомендованої для опрацювання літератури, нормативних актів, вказується на спосіб обробки джерел та представлення матеріалів. Учні готують розгорнуті плани, конспекти відповідей.
Тематика семінарських занять в 11 класі

І. Тема. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність

Питання для розгляду:

1.Ознаки та склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних правопорушень.

2. Адміністративна відповідальність.

3. Адміністративне стягнення.

4. Адміністративне затримання

Задачі семінару: Сформувати поняття: адміністративне правопорушення; адміністративне стягнення; адміністративна відповідальність; адміністративне затримання.

Учні повинні навчитися описувати особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, органи, що мають право здійснювати адміністративне затримання, строки затримання, документи, що складаються при адміністративному затриманні, порядок оскарження адміністративного затримання; розрізняти і співвідносити адміністративну відповідальність і адміністративне стягнення; характеризувати види адміністративних правопорушень, види і зміст адміністративних стягнень; аналізувати правові ситуації.
Рекомендовані джерела

 1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

( Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X

Документ 80731-10, чинний, поточна редакція - Редакція від 12.12.2012, підстава 5461-17)

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. Глава 20. Заходи забезпечення

провадження у справах про адміністративне правопорушення.

 1. Копєйчиков В.В.. Правознавство: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.

 2. Наровлянський О.Д. Правознавство: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( профільний рівень).-К.: Грамота, 2011.-392 с.іл.Рекомендований спосіб представлення матеріалу

 • Повідомлення за основними питаннями.

 • Характеристика та огляд основних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення ( розділи ІІ, IV).

 • Рольова гра «Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання».

 • Супровід тезами з КпАП ситуацій: «Особистий огляд і огляд речей», «Вилучення речей і документів» .


ІІ. Тема. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх

Питання для розгляду:

1. Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх. Особливості застосування покарань.

2. Примусові заходи виховного характеру

3. Обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітньому.

4. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх.

Задачі семінару:

Навчити визначати види покарань, які застосовуються до неповнолітніх; характеризувати, описувати та оцінювати особливості застосування цих покарань до неповнолітніх, обставини, що враховуються при призначенні покарань неповнолітнім.

Учні мають вміти аналізувати правові ситуації, використовуючи нормативно- правову базу з теми, називати види кримінальних злочинів, за які відповідають неповнолітні згідно з чинним Кримінальним кодексом України.

Рекомендовані джерела

1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Кримінальний кодекс України

( Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III

Документ 2341-14, чинний, поточна редакція - Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17).

2. http://utou.ru/tv/Kapital'naja-gramotnost'

3.Наровлянський О.Д. Правознавство: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( профільний рівень).-К.: Грамота, 2011.-392 с.іл.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року/ за ред. М. І. Мельника, М.І. Хавронюка.- К.: Каннон, А.С.К., 2002.-104

Рекомендований спосіб представлення матеріалу

 • Використання витягів з телевізійних програм «События» ( Україна), «Капітальна грамотність» ( Росія) як інформаційного блоку та матеріалів для постановки проблемних питань.

 • Доповіді за основними питаннями теми.

 • Короткі повідомлення : «Вік кримінальної відповідальності у сучасних державах», «Класифікація злочинія, за які настає відповідальність з 14 років», «»

 • Коментування за Кримінальним кодексом України особливостей покарань для неповнолітніх, порівнння їх з покараннями для дорослих ( ст. 53-64, 99-102 Кримінального кодексу України).

 • «Мозковий штурм» на тему: «Як реалізується принцип гуманізму при призначенні покарань для неповнолітніх?».

ІІІ. Тема. Семінар – конференція «Цивільне право України»

Питання для розгляду:

1. Суб’єкти цивільних правовідносин.

2. Правочини.

3. Форми та види власності. Захист права власності.

4. Право інтелектуальної власності.

5. Цивільно-правова відповідальність.

Задачі семінару:

Учні мають актуалізувати основні поняття теми: цивільні правовідносини; об’єкти цивільних правовідносин; фізична особа, юридична особа; правоздатність, дієздатність; право власності; право приватної власності; право комунальної власності; право державної власності; спільна власність; патентування; авторське право; суміжні права; цивільно-правова відповідальність; джерело підвищеної небезпеки; збитки; упущена вигода; необхідна оборона; непереборна сила.

Проаналізувати основні нормативно-правові акти з теми.

Висловлювати судження щодо важливості права власності, права інтелектуальної власності.

Оцінювати роль цивільного права як однієї з найважливіших галузей приватного права України.

Рекомендовані джерела

1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Цивільний кодекс України

( Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV).

2.Наровлянський О.Д. Правознавство: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень).-К.: Грамота, 2011.-392 с.іл.

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т.- 2-у вид., перероб. І доп./за редакцією О.В. Дзери, н.С. Кузнєцової.- К.: юрінком Інтер, 2006.-Т.П.-1088 с.

4. Погрібний С. Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України/с. Погрібний// Право України.- 2003.

5.Стефанчук . P. О. Цивільне право України: Навчальний посібник .-К: Прецедент, 2005.
Рекомендований спосіб представлення матеріалу

 • Отримання інформації з першоджерел, перевірка відомостей і уточнення версій за допомогою питань.

 • Учні- дослідники представляють і обговорюють свої роботи – глибокі і грунтовні аналітичні виступи.

 • Повторення і актуалізація основних понять, теоретичних положень.

 • Моделювання процедури здійснення захисту судом цивільних прав особи.

 • «Юридична консультація» - аналіз правових ситуацій, взятих із ЗМІ.


Пам’ятка вчителя при підготовці та проведенні семінарського заняття

 1. Оголошуйте тему заздалегідь, щоб учні мали час для його підготовки.

 2. Мотивуйте учнів на якісну підготовку до семінару, сфокусуйте увагу учнів на проблемі, покажіть її практичну та життєву необхідність для учнів.

 3. Чітко визначайте питання для обговорення, правила ведення дискусії, послідовність виступів та часові межі.

 4. Надавайте повну інформаційну допомогу, рекомендації щодо пошуку та обробки матеріалів. До списку обов’язкової літератури, що рекомендується для підготовки всім учням, пропонуйте додатковий індивідуальний покажчик книг, документів, адресований старшокласникам зі стійким інтересом до правознавства.

 5. Фіксуйте та оцінюйте всі виступи, доповнення, питання, інші продуктивні форми участі учнів у семінарі.

 6. Утворюйте з числа самих же учнів комісії незалежних експертів і спостерігачів, які у процесі семінару уважно слухають виступи, стежать за регламентом, етикетом наукової суперечки, потім виступають із власною думкою.

 7. Обов’язково проводьте рефлексію та підсумок.

Семінарські заняття на уроках правознавства відкривають для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, привчають до пошуку інформиції та критичного її використаня, сприяють досягненню більш високих резельтатів засвоєння знань та формування вмінь.
ЛІТЕРАТУРА
Ксендозова Г.Ю. Перспективные школьные технологии.- М.:Педобщество России,2000

Пометун О. Методика навчання історії в школіО.І. Пометун, Г.О. Фрейман.-К.: Генеза, 2009.-328 с.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок та інтерактивні технології навчання.- К., 2003.

Пометун О.Після цього уроку ваші учні зможуть..., або поговоримо про результати навчання/ Олена Пометун// Історія в школах України.- 2004.- №6.- С.15-19

Інтернет-ресурси.

Схожі:

ПЛАНРОБОТ И
Зорянського, Великоомелянського НВК «школа-гімназія», Квасилівського, Новолюбомирського, Клеванського НВК «школа-ліцей», Оржівського...
Інформація про вшанування пам’яті Лесі Українки у зв’язку зі 100-річчям...
Свято вшановуючи її пам’ять, в Оржівському НВК «школа-колегіум» було проведено ряд заходів
Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних...
Ратушняк Святослав Петрович заступник директора Технологічного багатопрофільного ліцею м. Хмельницького, вчитель історії та правознавства,...
У роботі розповідається про шляхи створення моделі освітньо-розвиваючого...
Виходячи з власного досвіду, автор висвітлює підходи, спрямовані на розвиток школярів засобами історії та права
Величко Юлія Григорівна вчитель історії та правознавства
Богодухівський навчально виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної...
Сценарій свята Першого Дзвоника в Оржівському НВК «школа – колегіум» 2012 рік

Програма для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Основи правознавства...
Тематичні плани та програми курсу «Основи правознавства» для 9 – 11 класів з поглибленим вивченням права
Тема: «Поняття і система юридичної науки (правознавства)»
Семінарське заняття №1 Тема: «Поняття і система юридичної науки (правознавства)»
Журавського В. С. К.: Юридична думка, 2005. с. 31. Наровлянський...
Відповідність програмі: І.І. Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2002. с. 59
Завдання, над яким працює кафедра
Використання комп’ютерних та тестових технологій у процесі викладання історії та правознавства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка