ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДСПТО 8271. 000000 2006


НазваДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДСПТО 8271. 000000 2006
Сторінка1/10
Дата13.03.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Право > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ДСПТО 4222.000000 - 2006


(позначення стандарту)

ПРОФЕСІЯ: АДМІНІСТРАТОР
КОД: 4222

КВАЛІФІКАЦІЯ: АДМІНІСТРАТОР

Видання офіційне

Київ 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

від”__”________________200_ р.№ _____
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ДСПТО 8271.000000 - 2006

(позначення стандарту)


ПРОФЕСІЯ: АДМІНІСТРАТОР
КОД: 4222

КВАЛІФІКАЦІЯ: АДМІНІСТРАТОР
Видання офіційне

Київ 2006


ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра освіти і

науки України
____________________

"___"_______________200__ р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра праці та соціальної політики України
____________________

"___"_______________200__р.


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ДСПТО 8271.000000 - 2006

(позначення стандарту)


ПРОФЕСІЯ: АДМІНІСТРАТОР
КОД: 4222

КВАЛІФІКАЦІЯ: АДМІНІСТРАТОР

Видання офіційне

Київ 2006

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист планування і організації роботи з персоналом ЦПТО №1 м. Богуслава.

Секретар Антоніна Дмитрівна, викладач-методист сучасного українського ділового мовлення, діловодства, культури ділового спілкування ЦПТО №1 м. Богуслава.

Дмитренко Валерій Віталійович, старший викладач психології роботи з людьми ЦПТО №1 м. Богуслава.

Секретар Олександр Іванович, викладач-методист інформаційних технологій, дизайну і реклами ЦПТО №1 м. Богуслава.
НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ:
Ковалишин Богдан Михайлович, завідуючий інженерно-технічним сектором Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла УААН.
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Тарасенко Петро Васильович, заступник директора Богуславського районного центру зайнятості.
Нестерук Михайло Юхимович, керівник апарату адміністрації Богуславської районної державної адміністрації

ЛІТЕРАТУРНІ РЕДАКТОРИ:
Снісар З.І., завідувач сектору інноваційних технологій НМЦ ПТО Міносвіти і науки України
ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР:
Секретар Олександр Іванович, викладач-методист інформаційних технологій, дизайну і реклами ЦПТО №1 м. Богуслава.
КЕРІВНИКИ ПРОЕКТУ:
Шляхтичева Л.І., завідуюча сектором відділення змісту професійно-технічної освіти інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Солодка Галина Анатоліївна, директор навчально-методичного кабінету Комітету з професійно-технічної освіти Київської обласної державної адміністрації.
Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти

Професія: адміністратор


Міністерство освіти і науки України


Міністерство праці

та соціальної політики України

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
____________________

"___"_______________200__ р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління політики зайнятості та трудової міграції, начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби

____________________

"___"_______________200__ р.


ПОГОДЖЕНО

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

________________

"____"_______________200_ р.
ПОГОДЖЕНО

Заступник директора,

начальник Відділення змісту

професійно – технічної освіти

Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти Міністерства

освіти і науки України

________________

"____"_______________200р.


ПОГОДЖЕНО

Директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Київської області

______________

„____”__________ 200__ р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

________________

„___”_____________ 200___ р.


Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії 4222 „Адміністратор” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 – ВР.) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу; типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників; типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом; критерії кваліфікаційної атестації випускників; перелік основних обов’язкових засобів навчання; список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає 770 години.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:

  • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

  • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

  • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки що не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.

При організації перепідготовки за робітничою професією термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предметів „Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства” та „Організація обслуговування відвідувачів” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 1 „Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”; розділ 1 „Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, м. Краматорськ, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційної характеристики включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Загальні положення”, п.п. 7, вст. 1, розд. 2, Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних лабораторіях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів/слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів / слухачів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація „кваліфікований робітник” з професії 4222 „Адміністратор” та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з професії 4222 „Адміністратор”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з професії 4222 „Адміністратор”, видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)
1.Професія 4222 Адміністратор

2. Кваліфікація Адміністратор

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

Постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства; права і обов’язки працівників, режим їх роботи; правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів; правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій; технологічні процеси оброблення інформації; стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; ділову мову асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організація реклами; основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, організації праці і управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен уміти:

Забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі. Забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, метолів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ ( пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.
5.Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
5. Сфера професійного використання випускника :

Організація сфери обслуговування відвідувачів;
6. Специфічні вимоги:

6.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

6.2 Стать: жіноча, чоловіча.

6.3 Медичні обмеження

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 4222 “Адміністратор”

Рівень кваліфікації: Адміністратор

Загальний фонд навчального часу - 770 год.п/п

Зміст професійної освіти

Кількість годин

Всього годин

з них лабораторнопрактичні робота

1.

Загальнопрофесійна підготовка

89

 

1.1.

Інформаційні технології

17

8

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

6

1.3.

Основи правових знань

34

12

1.4.

Правила дорожнього руху

8

 

1.5.

Резерв часу

13

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

326

 

2.1.

Документаційне забезпечення управління

51

18

2.2.

Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства

68

24

2.3.

Організація обслуговування відвідувачів

34

20

2.4.

Основи рекламного маркетингу і дизайну

34

18

2.5.

Українське ділове мовлення і редагування службових документів

51

20

2.6.

Основи професійної етики і естетики.

34

14

2.7.

Психологія роботи з людьми

25

10

2.8.

Охорона праці

30

4

3.

Професійно-практична підготовка

348

 

3.1.

Виробниче навчання

204

 

3.2.

Виробнича практика

168

 

4.

Консультації

50

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7

 

6.

Загальний обсяг навчального часу (без п 4)

770

 176

План навчального процеса

Професія "Адміністратор"

п/п

Зміст професійної освіти

Кількість годин

Всього годин

з них лабораторнопрактичні робота

Розподіл годин за навчальними тижнями

4

6

7

4

1

1.

Загальнопрофесійна підготовка

89

 

 

 

 

 

 

1.1.

Інформаційні технології

17

11

1

1

1

 

 

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

6

1

1

1

 

 

1.3.

Основи трудового законодавства

34

12

2

2

2

 

 

1.4.

Правила дорожнього руху

8

 

2

 

 

 

 

1.5.

Резерв часу

13

 

 

1

1

 

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

326

 

 

 

 

 

 

2.1.

Документаційне забезпечення управління

45

18

3

2

3

 

 

2.2.

Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства

68

24

4

4

4

 

 

2.3.

Організація обслуговування відвідувачів

34

20

2

2

2

 

 

2.4.

Основи рекламного маркетингу і дизайну

45

20

3

2

3

 

 

2.5.

Українське ділове мовлення і редагування службових документів

45

20

3

2

3

 

 

2.6.

Основи професійної етики і естетики.

34

18

2

2

2

 

 

2.7.

Психологія роботи з людьми

25

10

3

1

1

 

 

2.8.

Охорона праці

30

18

3

3

 

 

 

3.

Професійно-практична підготовка

348

 

 

 

 

 

 

3.1.

Виробниче навчання

180

 

6

12

12

 

 

3.2.

Виробнича практика

168

 

 

 

 

35

28

4.

Консультації

50

 

 

 

 

 

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація

7

 

 

 

 

 

7

6.

Загальний обсяг навчального часу (без п 4)

770

 

35

35

35

35

35  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка