СТАТУТ


Скачати 117.75 Kb.
НазваСТАТУТ
Дата08.05.2013
Розмір117.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток

до рішення Сумської міської ради

«Про створення комунального підприємства «Сумижитло»

Сумської міської ради»

від 27 квітня 2011 року № 410 - МР

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СУМИЖИТЛО»

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Суми 2011р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство «Сумижитло» Сумської міської ради (далі по тексту - Підприємство), створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів України.

1.2. Засновником Підприємства є Сумська міська рада (далі по тексту - Засновник).

1.3. Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

Підприємство користується загальною цивільною правоздатністю юридичної особи та має весь комплекс прав, необхідних йому для досягнення статутних цілей, виконує обов'язки, передбачені діючим законодавством для юридичної особи, може бути позивачем і відповідачем у судах та може бути обмежене у правах лише на підставі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.4. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, печатку та штамп із своїм найменуванням.

1.5. Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами.

1.6. Підприємство здійснює свою діяльність на рівних правових та економічних засадах з суб'єктами господарювання згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Засновника.

1.7. Назва Підприємства:

- повна назва Підприємства українською мовою:

Комунальне підприємство «Сумижитло» Сумської міської ради;

- скорочена назва Підприємства українською мовою:

КП «Сумижитло» СМР;

- повна назва Підприємства російською мовою:

Коммунальное предприятие «Сумыжилье» Сумского городского совета;

- скорочена назва Підприємства російською мовою:

КП «Сумыжилье» СГС.

1.8. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.9. Місце знаходження підприємства: 40030, Україна, м. Суми, вул. Горького, 21.
2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Підприємства є ефективне управління об’єктами житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми, підтримання їх в належному технічному стані, організація забезпечення мешканців житлового фонду житлово-комунальними послугами та здійснення контролю за їх виконанням.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є надання житлово-комунальних послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків балансоутримування, укладання договорів з підприємствами, які на конкурсній основі вибороли право на обслуговування, ремонт та експлуатацію житлового фонду, контроль виконання умов договорів тощо, а також здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить його меті та чинному законодавству України.

2.3 Підприємство здійснює наступні види діяльності по управлінню та утриманню об’єктів житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми.

2.3.1. планування заходів щодо збереження та функціонування об’єктів;

2.3.2.організація забезпечення потреб мешканців в отриманні житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства;

2.3.3. ведення передбаченої законодавством звітності та технічної документації щодо стану, утримання та експлуатації об’єктів;

2.3.4. організація належної експлуатації та утримання об’єктів відповідно до його цільового призначення;

2.3.5. організація роботи з мешканцями об’єктів житлового фонду;

2.3.6. проведення заходів щодо енергозбереження;

2.3.7. визначення порядку утримання, експлуатації та ремонту об’єктів;

2.3.8. забезпечення умов для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил, надання пропозицій щодо використання коштів на виконання капітального та поточного ремонтів;

2.3.9. контроль здійснення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм і правил, вимог щодо строків та регламентів;

2.3.10. здійснення оглядів основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях (зовнішніх та внутрішньобудинкових систем, під'їзних шляхів і тротуарів).

2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності:

2.4.1. надання побутових послуг населенню та підприємствам;

2.4.2. розробка та супроводження інвестиційних проектів;

2.4.3. інвестиційна діяльність;

2.4.4. організація підприємств громадського харчування;

2.4.5. здавання в оренду та суборенду цілісних майнових комплексів і об’єктів нерухомості комунальної власності, за згодою Засновника;

2.4.6. поліграфічна, інноваційна діяльність;

2.4.7. надання інформаційних та організаційних консультативних послуг, проведення експертиз, маркетинг, менеджмент, пошук ділових партнерів;

2.4.8. Створення діючих підприємств, філіалів для здійснення статутних видів діяльності.

2.5. Усі види діяльності, для здійснення яких необхідно отримати відповідну ліцензію, здійснюється тільки після отримання ліцензії.
3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ
3.1. З питань своєї діяльності Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Сумській міській раді та уповноваженому органу – Управлінню

житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради.

3.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:

1) затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

2) визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

3) визначення внутрішньої організаційної структури Підприємства;

4) прийняття рішень щодо відчуження нерухомості, яка передана Засновником Підприємству у господарське відання;

5) контроль за фінансово - господарською діяльністю Підприємства;

6) прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів, укладання договорів застави, іпотеки.

3.3. Рішення Засновника є обов'язковими до виконання Підприємством, якщо вони не суперечать Конституції України та нормам діючого законодавства України.

3.4. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює Директор Підприємства, який призначається та звільняється міським головою. З Директором Підприємства укладається Контракт.

Директор несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства.

Директор діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника), а саме:

1) здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм діючого законодавства, укладає зовнішньоекономічні, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;

2) представляє інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;

3) затверджує та формує штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати в межах діючого законодавства та застосовує заходи заохочення до працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;

4) видає накази і розпорядження, а також вказівки, обов’язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують, внутрішній розпорядок, функціональні обов’язки працівників;

5) приймає рішення щодо системи оподаткування Підприємства, форм керування Підприємством в межах діючого законодавства;

6) вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства, за винятком тих, що повинні бути узгоджені з Засновником.

3.5. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (угоди).

Трудовий колектив:

1) розглядає і затверджує колективний договір;

2) вирішує питання самоврядування трудового колективу;

3) визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг;

4) приймає участь в розробці і прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку.

З.6. Форма, система та розмір оплати праці встановлюються Підприємством за погодженням з Засновником.

3.7. Трудові доходи працівників Підприємства визначаються згідно з їх особистим трудовим вкладом з урахуванням кінцевих результатів діяльності Підприємства, регулюються податками відповідно до законодавства України.

3.8. Підприємство несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю працівникам Підприємства, згідно з чинним законодавством.

3.9. Підприємство забезпечує дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Органом, що представляє інтереси трудового колективу є профспілкова організація або рада трудового колективу.
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Майно Підприємства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі, крім об'єктів житлового фонду, які перебувають на окремому балансі Підприємства.
4.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

1) грошові і матеріальні внески, передані Засновником;

2) доходи, одержані внаслідок здійснення господарської діяльності;

3) кошти державного та місцевого бюджетів;

4) кредити банків та інших кредиторів;

5) кошти, отримані за виконання договірних зобов’язань;

6) безоплатні і благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

7) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України;

4.3. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом застави, внеском у статутний капітал інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані в оренду або відчужені будь-яким іншим способом без згоди Засновника.

4.4 Підприємство зобов'язане використовувати майно, що передане йому в господарське відання, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

4.5 Статутний капітал Підприємства складає 300.000 (триста тисяч) гривень.

Статутний капітал Підприємства може формуватись за рахунок будь-яких матеріальних цінностей, нерухомості, майнових та немайнових прав, грошових коштів, цінних паперів тощо.

4.6 За рішенням Засновника статутний капітал Підприємства може збільшуватись або зменшуватись у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.7 Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до вимог чинного законодавства України.


5. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів при проведенні діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

5.2. За рахунок прибутку Підприємство, насамперед сплачує податки та інші платежі до бюджету згідно з чинним законодавством України.

5.3. Прибуток, що залишається у Підприємства після сплати податків та інших платежів у бюджет (чистий прибуток), залишається у розпорядженні Підприємства.

5.4. Підприємство не має права відчужувати основні засоби без рішення Засновника.

6. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
6.1. Підприємство здійснює облік своєї діяльності та його результатів, веде бухгалтерську та статистичну звітність і несе відповідальність за її достовірність.

6.2. Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

6.3. Підприємство здійснює відрахування відповідних податків та зборів, на державне соціальне страхування тощо у відповідності до норм діючого законодавства.

6.4. Ревізія і контроль здійснюється органами, уповноваженими для цього відповідно до чинного законодавства.
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється у формі реорганізації (злиття, поділу, виділення, приєднання, перетворення) або ліквідації. При реорганізації Підприємства його права і обов'язки переходять до правонаступників.

7.2. Ліквідація чи реорганізація Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рішенням Засновника або суду.

7.3. Підприємство ліквідується у випадках:

1) прийняття відповідного рішення Засновником;

2) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

7.4 Ліквідація Підприємства здійснюється призначеною її ініціатором ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.5 Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

8.2. Порядок використання коштів Підприємства в іноземній валюті визначається Підприємством за погодженням із Засновником.

8.3. Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може за погодженням із Засновником відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. За порушення договірних та кредитно-розрахункових обов’язків, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність всім своїм майном, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернене стягнення.

9.2. Підприємство не відповідає по зобов'язанням Засновника. Засновник не відповідає по зобов'язанням Підприємства.
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Рішення щодо внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства приймаються Засновником.

10.2. Внесені зміни і доповнення до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

10.3 Цей Статут складений в 3 (трьох) примірниках. Всі одержані примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігається на Підприємстві, в державному органі, який здійснив реєстрацію та у Засновника.

10.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту дійсні лише при умові, якщо вони зроблені у письмовій формі, затверджені Засновником та супроводжуються відповідною реєстрацією.

Міський голова Г.М. Мінаєв
Виконавець: Костюк В. Г.

___________28.04.11

Схожі:

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ
Цей Редакційний статут (далі Статут) містить вимоги до створення та поширення інформації
СТАТУТ

СТАТУТ

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАТУТ
Повноваження Міністерства як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
СТАТУТ
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності
СТАТУТ
Засновник здійснює фінансування НВК, його матеріально-технічне забезпечення, встановлює статус
СТАТУТ
Установчими зборами засновників Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка