ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ: ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ПОЛІТИКІВ»


НазваПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ: ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ПОЛІТИКІВ»
Сторінка1/13
Дата18.03.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Проект

ПРОГРАМА
ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ:
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ПОЛІТИКІВ»


Програма побудована на принципах утвердження об’єднувальної національної ідеї, патріотизму, чесності та відкритості політичних процесів, професіоналізму та ефективності у прийнятті рішень і ґрунтується на положеннях Програми Президента України Віктора Ющенка “10 кроків назустріч людям” та виборчих програм блоків політичних партій, що утворили Коаліцію демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання.
Програма містить конкретні шляхи та механізми реалізації соціально-економічних і політичних реформ, культурних і міжнародних ініціатив держави та є планом дій коаліційного Уряду на період здійснення його повноважень.

І. ЛЮДИНА ТА ЇЇ РОЗВИТОК
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством — цей принцип, закладений Конституцією України, має стати основним під час визначення стратегії гуманітарного розвитку України.
Гармонійний розвиток людини можливий за умови формування громадянського суспільства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, свободи віросповідання, свободи слова, культурно-духовних потреб, якісної освіти та науки, сучасної медицини, безпечного довкілля, реалізації права на працю та гарантій соціального захисту.


1.1. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Державна підтримка розвитку громадянського суспільства має передбачати:
– налагодження конструктивного діалогу між владою, неурядовими організаціями та громадянами;
– вчасне і публічне реагування органів державної влади та органів місцевого самоврядування на ініціативи і звернення представників громадськості;
– збереження миру та злагоди, соціально-політичної стабільності на основі загальнонаціональної єдності.
Для реалізації зазначених пріоритетів Уряд зобов’язується вдосконалити нормативно-правову базу з питань діяльності громадських організацій, що передбачає розроблення проектів законодавчих актів:
– “Про Концепцію державної етнонаціональної політики України”;
– “Про національні меншини в Україні” (нова редакція);
– “Про громадські організації”, який би передбачав механізми взаємодії громадянського суспільства та влади;
– “Про відкритість та прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування”;
– “Про соціальні послуги” (регламентація механізму та умов надання послуг неприбутковими організаціями);
– “Про неприбуткові організації”;
– “Про громадський контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування”;
– “Про соціальний діалог в Україні”;
– “Трудовий кодекс України”.
Важливими чинниками формування громадянського суспільства є забезпечення свободи слова та незалежності засобів масової інформації. З цією метою Уряд зобов’язується забезпечити:
– розвиток і захист національного інформаційного простору;
– створення нормативно-правової бази з питань проведення реформи національної інформаційної сфери, демонополізації та роздержавлення засобів масової інформації, прозорість відносин, пов’язаних з питанням власності у зазначеній сфері, формування національної системи суспільного мовлення як однієї з форм забезпечення демократії в Україні;
– активізацію процесів інтеграції України до світового, зокрема європейського інформаційного простору;
– забезпечення на практиці належного соціального захисту журналістів;
– сприяння самоорганізації журналістського середовища;
– удосконалення законодавства, що регулює договірні відносини між власниками засобів масової інформації та трудовими колективами, стосовно формування та здійснення редакційної політики, а також оприлюднення відомостей про їх власників;
– впровадження цифрового мовлення;
– приведення законодавства в інформаційній сфері у відповідність із стандартами Ради Європи.


1.2. ЯКІСНА ТА СУЧАСНА ОСВІТА
Діти мають бути охоплені різними формами освіти. Держава стимулюватиме утворення нових закладів освіти, у тому числі приватних. Освіта дасть можливість кожній дитині оволодіти українською мовою, вивчити народні традиції, розвинути власну особистість в національній системі освіти.
Держава має забезпечити рівний доступ до високоякісної загальної середньої освіти, що передбачає:
– випереджальне зростання заробітної плати працівників освіти;
– надання цільової підтримки сільським школам, реалізацію у повному обсязі державних програм “Вчитель”, “Шкільний автобус”;
– оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
– підключення до 2010 року всіх загальноосвітніх навчальних закладів до високошвидкісного Інтернету за широкополосною технологією та їх оснащення комп’ютерною технікою;
– розроблення сучасних навчальних програм та їх українознавче наповнення;
– оновлення навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів;
– створення умов для здобуття дітьми-інвалідами загальної середньої освіти, розроблення навчальних програм для дітей, які на сьогодні з різних причин не навчаються;
– наявність у програмах навчання такої складової, як формування усвідомлення проблем дітей із фізичними обмеженнями та соціальної інклюзивності;
– удосконалення системи оцінювання знань школярів за допомогою незалежних центрів тестування.
Реформування системи професійно-технічної освіти з метою забезпечення економіки держави кваліфікованими кадрами, що передбачає:
– формування та розміщення державного замовлення відповідно до потреб економіки та регіональних ринків праці;
– залучення роботодавців до участі у навчальному процесі;
– удосконалення змісту навчання відповідно до вимог сучасного виробництва;
– державну підтримку освіти за гірничими спеціальностями;
– інформатизацію та комп’ютеризацію професійно-технічних навчальних закладів, їх підключення до Інтернет.
Реформування системи вищої освіти відбуватиметься шляхом:
– формування державного замовлення відповідно до потреб суспільства та забезпечення його фінансування з державного бюджету;
– розширення автономії вищих навчальних закладів та демократизації їх внутрішнього життя, в тому числі шляхом підвищення ролі вчених та наукових рад, обмеження періоду перебування особи на посаді ректора (не більш як два строки підряд) і посилення ролі студентського самоврядування;
– адаптації української вищої школи до європейських стандартів і вимог Болонського процесу із збереженням кращих досягнень національної освіти, забезпечення сумісності навчальних планів і програм вищих навчальних закладів України з іншими країнами Європи;
– створення умов для міжнародного обміну студентами та викладачами;
– посилення державного контролю за якістю освітнього процесу, позбавлення ліцензій вищих навчальних закладів, у яких зазначений процес не відповідає встановленим стандартам;
– забезпечення пріоритетного права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету обдарованими дітьми із малозабезпечених сімей;
– створення нормативно-методичного забезпечення для фінансування видатків, пов’язаних із здобуттям освіти.
Держава забезпечує доступність здобуття високоякісної позашкільної освіти шляхом:
– збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, зокрема в районних центрах, селах і селищах;
– формування системи виявлення, добору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки.
Окремим напрямом освітньої та інформаційної політики має стати подолання вузькорегіональних підходів до розв’язання загальнодержавних проблем, формування і поширення на всій території країни єдиної системи оцінок та бачення стратегічних напрямів розвитку держави та суспільства. Важливим завданням є, зокрема, уніфікація підручників з гуманітарних дисциплін та програм їх викладання в усіх освітніх закладах.
Упровадження системи екологічної освіти для всіх вікових та професійних категорій населення.
З метою виконання зазначених завдань Уряд зобов’язується, зокрема, розробити проекти Законів України про внесення змін до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, розробити проект Закону України “Про післядипломну освіту”, запровадити зовнішнє незалежне оцінювання якості знань усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів (замість випускних іспитів у цих закладах і вступних випробувань до вищих навчальних закладів), а також учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації.


1.3. ЕФЕКТИВНА НАУКА
З метою підвищення ролі науки в розвитку сучасного суспільства Уряд зобов’язується забезпечити:
– перетворення провідних університетів на сучасні наукові центри (зокрема, шляхом утворення нових компактних наукових підрозділів та інститутів з широким залученням студентів до проведення наукових досліджень);
– зближення академічної та університетської науки шляхом утворення спільних наукових та освітніх підрозділів відповідно до державної цільової програми;
– оптимізацію співвідношення обсягів державного фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень та вдосконалення механізму такого фінансування на основі державних пріоритетів і висновків наукової та науково-технічної експертизи;
– перехід до фінансування науково-технологічних розробок переважно за результатами проведення відкритого конкурсу та забезпечення фінансування відповідно до вимог Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
– збільшення обсягу фінансування наукових досліджень відповідно до європейських стандартів;
– неперервність зв’язку в ланцюгу: фундаментальні дослідження – прикладні дослідження – науково-технологічні розробки – інноваційне виробництво;
– самоврядність наукових установ, підвищення ролі вчених рад, перехід до виборності керівників наукових установ та обмеження часу їх перебування на посаді (не більш як два строки підряд), формування партнерської моделі взаємовідносин між державою і науковим середовищем;
– подальшу інтеграцію вітчизняних наукових установ у міжнародний науковий процес шляхом активного залучення України до виконання міжнародних наукових програм (зокрема, на рівні Європейського Союзу), спрощення механізму залучення вчених до участі у виконанні зазначених програм та усунення бюрократичних перешкод;
– підвищення соціального статусу наукового працівника;
– впровадження реального механізму захисту прав інтелектуальної власності;
– розроблення проектів Законів України “Про наукові асоціації та товариства”, “Про автономні (наукові) університети”, а також про внесення змін до Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та сприяння їх прийняттю;
– створення умов для активізації наукової та науково-технічної діяльності у приватному секторі економіки;
– концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямах наукового і науково-технологічного та інноваційного розвитку.


1.4. КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
Розвиток національного мовно-культурного простору — основа суспільної злагоди та порозуміння громадян України. Основою має стати курс на примирення та єднання української нації, відродження духовних цінностей українського народу, захист і примноження його культурних здобутків. Досягнення зазначених цілей має стати одним з основних обов’язків держави.
З метою створення цілісного національного мовно-культурного простору, що ґрунтується на утвердженні української мови в усіх сферах суспільного життя, та забезпечення наявності національного культурного продукту на вітчизняному ринку в належному обсязі Уряд зобов’язується:
– розробити проект Закону України “Про культуру”, передбачивши визначення правових засад діяльності у сфері культури, механізм регулювання суспільних відносин, пов’язаних із створенням, використанням, поширенням і збереженням культурних цінностей;
– розробити проекти Концепції державної мовної політики і нової редакції Закону України “Про мови” відповідно до конституційного положення про забезпечення повноцінного функціонування державної мови на всій території України і в усіх сферах суспільного життя, передбачивши водночас вільний розвиток російської та інших мов національних меншин;
– розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” для приведення його у відповідність з метою та об’єктом зазначеної Хартії;
– забезпечити подальший розвиток телеканалу “Культура” та включення його до “соціального пакета” кабельних телесистем.
Збереження та актуалізація національної культурної спадщини має передбачати створення належної нормативно-правової бази та відповідне матеріально-технічне забезпечення. Для досягнення зазначеної мети Уряд зобов’язується:
– розробити проекти Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону культурної спадщини”, “Про збереження архітектурної та містобудівної спадщини“, “Про перелік об’єктів архітектурної спадщини, які не підлягають приватизації“;
– здійснити комплекс заходів з удосконалення та розвитку існуючої системи національних виставкових центрів і галерей;
– здійснити заходи щодо будівництва першої черги культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький Арсенал”;

– забезпечити:
збільшення щонайменше удвічі обсягу видатків розвитку в бюджетному фінансуванні музеїв, бібліотек та заповідників, забезпечивши їх технічну модернізацію і поповнення фондів;
розвиток мереж бібліотек та музеїв відповідно до європейських стандартів. З цією метою розробити проекти Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” і “Про внесення змін до Закону України “Про музеї та музейну справу” та сприяти їх прийняттю;
– продовжити роботу з формування Державного реєстру національного культурного надбання та Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
– виконати державні цільові програми розвитку архівної справи, підготовки, виготовлення та поширення друкованої, електронної, аудіовізуальної інформації про національні культурні цінності українською та іншими мовами;
– розробити проект Закону України “Про внесення змін до Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004—2010 роки” з метою забезпечення подальшого розвитку національних історико-культурних заповідників, реставрації пам’яток, збереження та використання замків України, дерев‘яної, сакральної архітектури, популяризації національної культурної спадщини і забезпечити подальше здійснення заходів, передбачених зазначеною Програмою;
– сприяти залученню коштів у рамках благодійної допомоги, коштів меценатів і спонсорів, зокрема через розроблення та ухвалення проектів Законів України “Про культуру” і “Про меценатство”;
– забезпечити подальший розвиток національних історико-культурних заповідників “Софія Київська”, “Гетьманська столиця”, “Херсонес Таврійський”, “Чигирин”, “Хортиця” як пріоритетів у сфері охорони культурної спадщини.
З метою створення належних умов для функціонування провідних національних закладів у сфері театрального, циркового та музичного мистецтва, підготовки кваліфікованих кадрів для театру, кіно, телебачення та циркового мистецтва Уряд вживатиме заходів щодо:
– закінчення робіт з реконструкції приміщень Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у м. Львові;
– завершення будівництва навчального корпусу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого;
– зміцнення матеріально-технічної бази обласних театрально-видовищних та концертних закладів і підприємств (театрів, філармоній, концертних залів) разом з місцевими органами виконавчої влади;
– проведення ремонту приміщень державних циркових підприємств, зміцнення їх матеріально-технічної бази.
Державний захист національної культурної індустрії має спрямовуватися насамперед на підтримку вітчизняного книговидання, кінематографу та анімації. Для досягнення зазначеної мети Уряд зобов’язується:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український...
Затвердити Програму діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” і подати її на розгляд...
Український незалежний центр політичних досліджень
Український незалежний центр політичних досліджень висловлює глибоке занепокоєння з приводу ліквідації Управління у зв’язках із громадськістю...
І. оцінка лояльності телеканалів до діяльності українських політиків
Розподіл відповідей на запитання: «Як ви оцінюєте лояльність телеканалів до діяльності наступних політиків (за п’ятибальною шкалою)?»....
Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня...
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №1396 “Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів...
Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності...
Затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. №213 із змінами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
НАКАЗ
Міністрів України від 27 лютого 2012 року №148 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Економіка
«Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2004 №24). Програма...
РЕГЛАМЕНТ виконавчих органів Глухівської міської ради Розділ Загальні...
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка