ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка1/4
Дата17.03.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Кафедра філософії та політології


Затверджено

на засіданні Вченої ради університету

протокол №__ від ____________2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

“РЕЛІГІЄЗНАВСТВО”для підготовки бакалаврів

за напрямом «Економіка та підприємництво»

спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форми навчання

статус дисципліни нормативна
Ірпінь 2011


Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка та підприємництво” затвердженої в 2010 р.
Автори: Гурська Л.І., к.ф.н., доцент

Христокін Г.В., к.ф.н., доцентРецензент: Синяков С.В., д.ф.н., професор


Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри філософії та політології

протокол №___ від “___” ______200_р.Завідувач кафедри_______________________ Л.С. Воробйова, доцент, к.ф.н.
Розглянуто і схвалено:


на засіданні вченої ради юридичного факультету,
протокол №__ від “___”______________20__р.
Голова вченої ради

юридичного факультету______________________Самілик Г.М., доцент, к.ю.н.Декан заочного факультету ___________________Бриштіна В.В., доцент, к.е.н.

Завідувач навчально-методичного відділу______________________ Бойко О.О.


Реєстраційний №_______

Структура робочої навчальної програми:
1. Зміст..........................................................................................................................3

2. Передмова.................................................................................................................4-6

3. Опис навчальної дисципліни..................................................................................7

4. Структура навчальної дисципліни..........................................................................8

5. Тематичний план (для заочної форми навчання)...................................................9

6. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями

теми і плани лекційних, семінарських та завдання для

самостійної роботи, індивідуальні завдання, літературні джерела. ......................10

7. Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою......................34

8. Форми і методи контролю оцінювання знань

(для заочної форми навчання)......................................................................................35

9. Тематика наукових робіт.........................................................................................36

10. Контрольні питання з навчальної дисципліни......................................................37

11. Рекомендована література............................................................................... 38-42
ПЕРЕДМОВА

Актуальність і зміст дисципліни. Глобальні духовні зміни, які відбуваються в усьому світі та нашій країні зокрема, висувають нові вимоги до підготовки студентів з курсу гуманітарних дисциплін. Нагальною в наш час стає підготовка фахівців податкової сфери, діяльність яких ґрунтувалася б на глибоких теоретичних та практичних знаннях і навичках і, в той же час, незаангажованих спеціалістів високої загальної культури, патріотів своєї країни та свідомих громадян, які б мали власну систему духовно-моральних цінностей, орієнтувалися б у культурному та релігійному просторі сьогодення.

Мета дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, які необхідні для глибокого розуміння сутності та специфіки складних релігійних процесів і явищ нашого часу.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів зі специфікою релігієзнавства як науки та його структурою; розкрити сутність релігії як духовного феномена, простежити процес трансформації релігії (первісні релігійні вірування, язичництво, національні релігії та світові); сприяти осмисленню особливостей історичних типів релігії, зокрема християнства, його значення та ролі в сучасному суспільстві. Оцінюючи роль і значення релігії у становленні національних культур, житті окремих людей, релігієзнавство сприятиме формуванню світоглядних засад особистості, вихованню свідомих громадян – патріотів, пошуку ними власних моральних орієнтирів та принципів. Компаративний аналіз релігій допоможе зрозуміти різноманітність духовного світу людства, розкрити специфіку формування культурної традиції України, а також визначити сенс особистісного духовного пошуку. Важливим тут є саме науковий підхід, об`єктивний історичний аналіз релігій світу. Здобуті знання допоможуть належним чином осмислити сучасну релігійну ситуацію в Україні.

Треба зазначити, що релігієзнавство часто сприймається в суто академічному його вимірі як теоретична дисципліна, що має обмежуватися ознайомленням студентів з основами історії вірувань різних народів, але повинно залишатися осторонь проблеми формування їх світоглядної та духовної позиції. Такий підхід пояснюється тим, що тривалий час здійснювалось викладання наукового атеїзму. Релігійний вакуум радянських часів змінився поліконфесійністю, поряд з функцією духовного збагачення релігія іноді використовується як елемент духовної агресії, а елементарна обізнаність населення в релігійних процесах залишається дуже низькою. Потрібно повністю використовувати гуманістичний потенціал релігієзнавчої науки і поставити перед нею завдання не лише академічного, але й світоглядного плану.

Так, зацікавленим курс може надати можливість у вивченні власної релігійної і культурно-історичної традиції. В свою чергу, для зацікавлених сучасними тенденціями і перспективами релігійного відродження у світі та Україні є можливість проаналізувати новітні релігійні течії та вчення, зрозуміти роль релігії в етнокультурних процесах, моделі сучасних релігійно-державних відносин. Для більшості курс релігієзнавства дасть змогу розширити свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень, здобути базові знання з історії релігії в світі та знати релігійні традиції України, дізнатися про роль релігії в економічних, національних та державних процесах сучасного суспільства.

Вивчення курсу «Релігієзнавство» має сприяти формуванню наступних знань і вмінь у студентів:

 • застосувати на практиці знання про релігію як духовний феномен, для якого характерна історична трасформація;

 • самостійно орієнтуватися у релігієзнавчій проблематиці; знати особливості національних, світових релігій, вільно орієнтуватися в сучасній релігійній ситуації України;

 • вміти будувати толерантні стосунки з представниками інших конфесій; критично осмислювати негативні прояви релігійних явища і процесів; конструктивно і аргументовано відстоювати та захищати власні світоглядні переконання;

 • творчо використовувати отримані релігієзнавчі знання в повсякденній практиці, спілкуванні та майбутній професійній діяльності,

Форми і засоби поточного та підсумкового контролю. Кожний з розділів включає в себе лекції, семінари, самостійну та індивідуальну роботу. Після завершення освоєння курсу планується проведення контрольної роботи та проведення окремих тестових завдань. Курс релігізнавства завершується складанням диференційованого заліку. В разі активної роботи на семінарах, успішного складання тестових завдань, виконання індивідуальної та самостійної роботи, студент може отримати оцінку без складання заліку, за результатами роботи у семестрі. Студенти, які з поважних причин не змогли бути присутніми на семінарі, повинні відпрацювати заняття у день консультацій викладача. Студенти, які бажають покращити свою оцінку, можуть відпрацювати не більше двох занять у день консультацій викладача. Відпрацювання відбувається лише в усній формі!

Методи і форми викладання дисципліни. Під час викладання поряд із традиційними формами проведення занять (лекції, семінари), використовуються і нетрадиційні форми та методи (дискусії, обговорення, круглі столи, презентації, опонування). Курс має наступну структуру:

 • релігія як культурно – історичний феномен;

 • історичні форми релігії;

 • світові релігії;

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Релігієзнавство» посідає ключове місце в структурно-логічній схемі навчального плану підготовки фахівців економічної спеціальності. Вивчення дисципліни курсу ґрунтується на попередньому вивченні таких загальноосвітніх дисциплін, як:

 • всесвітня історія;

 • історія України;

 • логіка;

 • культурологія;

 • українська література;

 • філософія.

Значення дисципліни. В Національному університеті податкової служби України курс релігієзнавства набуває важливого значення у формуванні особистості працівника податкової служби. Курс релігієзнавства допоможе в формуванні у студентів стійких знань з предмета, визначенні чітких світоглядних позицій, розкриттю специфіки релігійного світогляду в порівнянні з філософським та науковим знанням, орієнтування молоді в складній духовно-релігійній ситуації нашого часу.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО"

Предмет: закономірності виникнення, становлення та розвитку релігії як соціально-історичного феномену.
Мета: оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, які необхідні для глибокого розуміння специфіки складних релігійних процесів і явищ нашого часу.Курс: Перший

Семестр: другий

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни


Кількість кредитів:


 • національних - 1 (54)

 • ECTS - 1,5 (36)


Модулів: 3
Змістових модулів: 3
Загальна кількість годин: 54
0305 - "Економіка і підприємництво"

спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»
Бакалавр


Нормативна
Лекції: 16 годин

Семінари: 20 годин

Індивідуальні завдання

6 годин

Самостійна робота:

18 годин

Форма підсумкового контролю: залік
Попередні дисципліни - історія України, філософія, логіка, культурологія.
Структура навчальної дисципліни „Релігієзнавство”.

Змістові модулі

Кількість годин

Всього

Лекції

Семінари

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль 1 – 1,5 з.к. = (54 год.)

Розділ 1 (ЗМ 1–2) Релігія як культурно-історичний феномен

Т. 1

Предмет релігієзнавства. Сутність та структура релігії.

4

1

2

1

Т. 2

Суспільство та релігія: аспекти взаємодії

4

1

2

1

Розділ 2 (ЗМ 3–4) Історичні форми релігії

Т. 3

Походження релігії, основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.

2

2

Т. 4

Національно-державні релігії країн Сходу (Китаю, Індії, Ірану, Палестини).

6

2

2

2

Розділ 3 (ЗМ 5–11) Світові релігії

Т. 5

Буддизм: світоглядні основи віровчення, організація, напрями.

5

2

2

1

Т. 6

Християнство: виникнення, вчення, організація.

7

2

2

3

Т. 7

Православ‘я.

6

2

2

2

Т. 8

Католицизм.

5

2

2

1

Т. 9

Протестантизм. Неопротестантизм.

6

2

2

2

Т. 10

Іслам.

5

2

2

1

Т. 11

Релігії в Україні.

42

2

Форма підсумкового контролю – залік

Всього

54

16

20

18

Тематичний план (релігієзнавство)

(для заочної форми навчання)

Розділ 1. Релігія як культурно-історичний феномен.

 1. Предмет релігієзнавства. Сутність та структура релігії

 2. Суспільство та релігія: аспекти взаємодії.

Розділ 2. Історичні форми релігії.

  1. Походження релігії, основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.

  2. Національно-державні релігії країн Сходу: Китаю, Індії, Палестини.

Розділ 3. Світові релігії.

3.1. Буддизм: світоглядні основи віровчення, організація, напрями.

3.2. Християнство: організація, виникнення, вчення.

3.3. Православ’я.

3.4. Католицизм.

3.5. Протестантизм. Сучасний неопротестантизм.

3.6. Іслам.

3.7. Релігії в Україні.
Розділ 1 (ЗМ 1-2): Релігія як культурно-історичний феномен

ЗМ 1.: Предмет релігієзнавства. Сутність та структура релігії

Релігієзнавство як навчальна дисципліна, що охоплює і вивчає структурні підрозділи релігії. Застосування теологічного, філософського та наукового підходів до вивчення релігії. Методи наукового дослідження релігії. Розділи наукового релігієзнавства. Відмінності між релігієзнавством, теологією, релігійною філософією та релігією.

Релігія як духовно-історичний феномен. Структура феномену релігії, його складові частини, типи, форми. Релігійна свідомість та її рівні. Релігійна віра та її зв`язок з релігійною практикою. Поняття релігійного досвіду. Релігійні організації. Релігійний культ та культова діяльності.

Типологія релігій. Типи релігійно-філософського світогляду. Зв`язок релігії з іншими формами суспільної свідомості та практики.

Основні поняття: релігія, релігієзнавство, філософія релігії, психологія релігії, соціологія релігії, феноменологія релігії, теологія, релігійна філософія, вільнодумство, релігійна свідомість, релігійний досвід, релігійний культ, релігійна віра, політеїзм, монотеїзм, деїзм, пантеїзм, функції релігії.
План лекції:

 1. Предмет, структура та функції релігієзнавства.

 2. Сутність, функції та структурні компоненти релігії.


Питання для самостійної роботи:

 1. Роль і функції релігієзнавства в суспільстві.

 2. Структурні компоненти феномену релігії.

 3. Основні історичні типи релігій, їх класифікація.


Питання індивідуальної роботи:

 1. Охарактеризуйте основні типи релігійно-філософського світогляду.

 2. Сформулюйте відмінності між поняттями «релігієзнавство», «теологія», «релігійна філософія».

 3. Назвіть відмінності між вірою та релігійною вірою.

 4. Охарактеризуйте співвідношення понять «сакральне» та «профанне», «святе» та «священне».

 5. Як пов’язані між собою релігійний досвід, релігійна практика та релігійна віра.

 6. Вільнодумство та його основні історичні форми.


Проблемні ситуації:

 1. Поміркуйте над проблемою: релігія − опіум для народу, форма духовної влади чи прозріння нової реальності?

 2. Чи можна погодитися з твердженням: «сутність Бога − це проекція сутності людини» Л. Фейєрбах?

 3. На вашу думку: релігійний досвід − переживання Бога чи розкриття внутрішнього виміру людини?

 4. Обговоріть проблему: атеїзм − форма вірування чи наука?


Теми творчих робіт:

 1. Значення вивчення релігієзнавства в процесі підготовки фахівця-економіста.

 2. Особливості релігійного світогляду людини XXI ст.

 3. Синкретичний характер свідомості сучасного студента.

 4. Феномен і форми релігійної та нерелігійної віри.

 5. Церква як соціальний інститут та центр духовності.


Першоджерела:

 1. Вебер М. Социология религии: Типы религиозных сообществ // Вебер М. Избранные произведения. − М., 1990.

 2. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. − СПб., 1993.

 3. Классики мирового религиоведения. Антология. − М., 1996.

 4. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология / Под. ред. А. Красникова. − М., 1998.

 5. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношение с иррациональным. − СПб, 2008.


Основна література:

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За ред. А.Колодного. – К., 2000.

 2. Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник. − Київ, 2010.

 3. Гараджа В. Социология религии. – М., 1996.

 4. Кислюк К.В., Кучерук О.М. Релігієзнавство. − К., 2007.

 5. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігії: Підручник. - К., 2004.

 6. Основы религиоведения: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Яблокова. − М., 1998.

 7. Черній А.М. Релігієзнавство. Підручник. − К., 2008.


Додаткова література:

 1. Бодак В. Релігія і культура. − Дрогобич, 2005.

 2. Виговський Л. Функціональність релігії. − К., Хмельницький, 2004.

 3. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. − К., 1996.

 4. Доусон К.Г. Религия и культура. − СПб., 2000.

 5. Дулуман Є.К. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна // Людина і світ. − 1992. − № 9-10.

 6. Кимилев Ю. Философия религии: Систематический очерк. − М., 1998.

 7. Колодний А. Феномен релігії. − К., 1999.

 8. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения. Учебник для вузов. − М., 2007.

 9. Ларионова В.К. Феноменология религии. Учебное пособие для студентов специальности «религиоведение». − Ивано-Франковск, 2010.

 10. Малерб М. Религии мира. − М., 1997.

 11. Митрохин Л.М. Философия религии. − М., 1993.

 12. Религиоведение: Энциклопедический словарь. − М., 2006.

 13. Черній А. Духовна сутність релігії. − К., 1995.

 14. Філіпович Л.О. , Колодний А.М. Що таке релігія // Людина і світ. − 1992. − № 9-10. − С. 17-20.


ЗМ 2.: Суспільство та релігія: аспекти взаємодії

Взаємодія суспільних та релігійних відносин. Релігія як важливий чинник творення культури. Роль релігії у формуванні моральних та правових принципів суспільства. Специфіка взаємозв’язку релігії та політики. Релігійний екстремізм. Релігія та право. Вплив релігії на формування правових відносин. Дія релігійних принципів в економічній сфері. Проблема взаємозв’язку релігії та науки. Теорії злиття, конфлікту та діалогу розуму та віри. Релігія та мистецтво, їх різножанровий взаємозв’язок.

Моделі державно-церковних відносин: національний та зарубіжний досвід. Вплив на формування відносин між державою та церквою релігійних, історичних, економічних чинників. Державні та церковні відносини в Україні: історичний аспект та сучасність.

Свобода совісті як загальнолюдська цінність. Історичне формування категорії «свобода совісті» у морально-етичному, релігійному та правовому аспектах. Вияви принципу свободи совісті в Україні у різні історичні періоди, особливо в роки її державної незалежності. Врегулювання правових відносин, які пов’язані з реалізацією принципу свободи совісті, міжнародним законодавством та законодавством України. Проблема прав людини в релігії

Основні поняття: релігійна громада, право на свободу совісті, віросповідання, віротерпимість, толерантність, релігійне управління /центр/, духовні навчальні заклади, статути /положення/ релігійних організацій, релігійна організація - юридична особа, реорганізація і ліквідація релігій­них організацій, релігійне майно, власність релігійних організа­цій, предмети релігійного призначення, секуляризація правових відносин, релігійна дискримінація, релігійно-конфесійні меншини, громадянські та політичні права, конвенція, пакт, резолю­ція, конфесійно-етнічні групи, релігійні права і звичаї.
План лекції:

 1. Основні сфери суспільного вияву релігії.

 2. Сучасні моделі державно-церковних відносин.


Семінар: Релігія як культурно-історичний феномен. Суспільство та релігія

 1. Предмет, об’єкт та функції релігієзнавства.

 2. Сутність, структура та функції релігії.

 3. Релігія як чинник суспільних відносин.


Питання для самостійної роботи:

 1. Проблема співвідношення релігії та науки, релігії та культури.

 2. Відмінності релігії від інших форм суспільної свідомості (міф, філософія, мораль, право, політика).

 3. Свобода совісті: її сутність та правовий зміст.

 4. Проблема державно-церковних відносин.


Питання індивідуальної роботи:

 1. Охарактеризуйте місце і роль Церкви в суспільстві.

 2. Яку роль відіграє релігія у формуванні моральних та правових принципів людини та суспільства?

 3. Поясніть дію релігійних принципів в економічній сфері.


Проблемні ситуації:

 1. Ф. Енгельс в свій час зауважив, що “…без античного рабства не було б сучасної цивілізації”. Чи можна те ж саме сказати про релігію?

 2. Як релігія взаємодіяла з наукою в історичному аспекті? Як взаємодіє тепер? Чи можна говорити про їх взаємне зближення?

 3. Яку роль відіграє релігія в житті сучасного суспільства? Чи можна говорити про зникнення релігії в недалекому майбутньому?

 4. Як відомо, релігія виконує в суспільстві інтегративну функцію. Чи може вона виступати дезінтегратором суспільних процесів?


Теми творчих робіт:

 1. Релігія як геополітичний чинник розвитку суспільства.

 2. Релігія і проблеми національно-етнічного становлення.

 3. Релігія та наука: проблема коадаптації.

 4. Церква і бізнес: актуальні аспекти взаємодії.

 5. Роль релігії у формуванні мистецтва.Теми рефератів:

 1. Культуротворча функція релігії.

 2. Становлення ідеї свободи совісті в історії вітчизняної культури.

 3. Державно-правові гарантії свободи віровизнань в сучасній Україні.


Першоджерела:

 1. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації". /Відомості ВР України. № 25 /Доповнення і зміни: Відомості ВР України 1992. № 20 ст.22. № ЗО. ст.418, 1993. № 26. ст.277, 1994. № ІЗ ст.66, 67/. Кн.: Нове законодавство України. Вип.4. К., 1992.

 2. Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", (зміни та доповнення від 23.12.1994 р.) - Відомості ВР України. 1994. № ІЗ ст.67.

 3. Конституція Україні. К., 2010.

 4. Закон України "Про свободу совісті те релігійні організації". - Відомості ВР України. 1991. № 25 /доповнення і зміни: Відомості ВР України. 1992. № 10 ст.277, № ЗО ст.4І8,''499. № 25. ст.22.. 1994. № ІЗ. ст.66-67/. Кн.: Нове законодавство України. Вип.4 К., 1992.

 5. Сборник документов и материалов о религии и церкви. К., 1983.

 6. Декларація про ліквідація всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії або переконань. Резолюція 36/55 ГА 00Н. 25 листопада 1981 року. Кн.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека: документи и материалы. М., 1989.

 7. Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних, мовних меншин. ГА 00Н. 1992. Кн.: Рабінович П.М, Основи загальної теорії права і держави. К., 1994.


Додаткова література:

 1. Морозова Л.А. Государство и церковь: особенности взаимоотношений // Госуд. и право. 1995. № 3.

 2. Довинюков А.С. Свобода совести (анализ. практика, выводы) // Гос. и право. − 1995. − № 1.

 3. На пути к свободе совести. М,, 1990.

 4. Савельев В.Н. Свобода совести : история и теория. М., 1991.

 5. Клочков В,В. Религия, государство, право. М., 1979.

 6. Права человека в истории человечества и в современнои мире. М., 1989.

 7. Мюллерсон Р.А, Права человека: идея, норми, реальность, М., 1991.


Розділ II (ЗМ 3-4) Історичні форми релігії

ЗМ 3.: Походження релігії, основні концепції її виникнення.

Ранні історичні форми релігії

Проблема походження релігії. Релігія та передісторія людства. Проблема “дорелігійного” періоду в історії. Дані етнографії та археології про виникнення релігії. Співвідношення релігійного, соціального та економічного на ранніх етапах розвитку людства.

Концепції походження релігії. Натуралістична, соціальна, соціологічна теорії. Філософські погляди на релігію в історії європейської культури: концепції Л. Фейєрбаха, Г. Гегеля, Шлейєрмахера, К. Маркса. Теологічний погляд на релігію. Сучасні релігієзнавчі концепції релігії: феноменологічні, компаративістські.

Причини формування примітивних форм релігійності. Форми примітивних вірувань: анімізм, магія, фетишизм, тотемізм, шаманство.

Основні поняття: натуралістична теорія, анімістична теорія, соціальна теорія, соціологічна теорія, економічна теорія, теорія Е. Дюркгейма, теорія Г. Спенсера, теорія К. Маркса, теорія І. Канта, теорія Г. Гегеля, фетиш, тотем, шаман, чаклун, анімізм, фетишизм, тотемізм, магія, праматір, камлання, ворожіння, матріархат, патріархат.
Питання для самостійної роботи:

 1. Соціальні, гносеологічні, онтологічні і психологічні чинники релігії.

 2. Класичні та сучасні концепції походження релігії.

3. Форми первісних вірувань та їх особливості.
Питання індивідуальної роботи:

 1. Проблема становлення релігії в історичному контексті.

 2. Первісні форми вірувань та сучасні релігійні культи.

 3. Релігія і проблеми національно-етнічного становлення країн.

 4. Проблема «дорелігійного» етапу в історії розвитку людства?

 5. Проаналізуйте сучасні форми магії.Проблемні ситуації:

1. Як ви можете прокоментувати слова Дж. Фрезера в його книзі “Золота гілка”, що магія виникла раніше релігії, що вона має більш глибоке коріння і являється універсальною формою відносин людина-світ?
Теми творчих робіт:

 1. Сучасна історична наука про виникнення релігії.

 2. Сучасні форми міфу.

 3. Феномен народної магії.

 4. Дохристиянські вірування українського народу.


Теми рефератів:

 1. Сучасна історична наука про виникнення релігії.

2. Система релігійно-міфологічних вірувань Стародавнього Шумеру.

3. Теогонія Стародавнього Єгипту.

4. Історико-культурна цінність античної міфології.

5. Феномен народної магії.

6. Дохристиянські вірування українського народу.
Першоджерела:

 1. Леви-Брюль Л. Мистический опыт и символы первобытных людей // Мистика. Религия. Наука. − М., 1998.

 2. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. − М., 1989.

 3. Фрезер Ж. Золотая ветвь. − М., 1998.

 4. Элиаде М. Аспекты мифа. − М., 1995.

 5. Элиаде М. Священное и мирское. − М., 1994.


Допоміжна література:

1. Мень А. История религии. − В 7 т. – Т.1: Истоки религии. – М., 1991.

 1. Токарев С.А. Первобытные формы религий.--М., 1992.

 2. Токарев С.А. Религия в истории народов мира.--М.,1986.

 3. Мифы народов мира. 2т. М., 1992.

 4. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988.ЗМ 4.: Національно-державні релігії країн Сходу:

Китаю, Індії, Ірану, Палестини

Релігійно-філософські системи Китаю. Соціально-етична доктрина Конфуція. Культ Неба. Культ імператора. Культ предків. Моральні принципи конфуціанства: гуманність, синівська любов, послух. Теорія «виправлених імен». Духовно-практична система Лао-цзи. Вчення про «Дао» та «де». Концепції не діяння та незнання. Ідея довголіття та безсмертя. Принцип гармонії людини та природи. Ідеал мудреця.

Релігії Індії. Ведична релігія. Релігійна література аріїв: Ріг-Веда, Атхарва-Веда, Яджур-Веда, Сама-Веда. Культові книги, мантри. Історичний епос: Махабхарата, Рамаяна. Пурани. Самхіти. Брахманізміндуїзм ведичної епохи. Закони Ману. Ідеї Упанішад: сансара, карма, мокша, реінкарнація. Аскеза, йога. Неперервна обрядовість: жертвоприношення, ритуали, свята. Професійне жрецтво. Класичний індуїзм. Поділ суспільства на касти та варни. Боги Тримурті: Брахма, Шива, Вішну. Веданта і неоведантизм. Напрями індуїзму: вішнуїзм, шиваїзм, кришнаїзм, тантризм. Рух бхакті. Рамакрішна, Вівекананда, М. Ганді, Д. Неру. Сьогодення індуїзму.

Зороастризм. Пророк Зароастр. Релігійний дуалізм. Божества: Ангро-Майнью та Аріман. Культ вогню та ритуальна чистота. Зенд-Авеста. Есхатологія зороастризму. Вплив ідей зороастризму на інші релігії.

Іудаїзм. П’ятикнижжя Мойсея (Тора). Періоди біблійної історії. Діяльність і значення пророків. Побудова Храму. Вавілонський полон та релігійне новаторство іудеїв. Реформаційна діяльність Ездри та побудова нового Храму. Месіанізм-чекання приходу Спасителя (Машиах). Система обрядів і свят. Септуагінта. Розсіяння іудеїв. Від Храму до синагоги. Масоретський текст Біблії. Формування Талмуду: Мішна, Гемара. Мідраші. Релігійно-містичні течії іудаїзму: кабала, хасидизм. Течії та особливості сучасного іудаїзму. Ідеологія сучасного іудаїзму: сіонізм та масонство.

Основні поняття: культ “Неба”, культ предків, гуманність, етикет, даосизм, Лао-цзи, Дао, недіяння, Веди, брахманізм, аскет, Атман, Брахман, карма, перевтілення, йога, медитація, Бхагавад-Гіта, Крішна, бхакті, гуру, мантри, джайнізм, індуїзм, “Тримурті”, Дхарма, Махабхарата, закони Ману, мокша, сансара, каста, варна, веданта, неоведантизм, зороастризм, іудаїзм, Тора, Талмуд.
План лекції:

 1. Соціально-етична доктрина Конфуція та духовно-практична система Лао-цзи.

 2. Особливості та взаємозв’язок релігій Стародавньої Індії: ведизму, брахманізму, індуїзму.

 3. Іудаїзм як перша монотеїстична релігія.


Семінар: Національно-державні релігії країн Сходу:

Китаю, Індії, Палестини

 1. Порівняльна характеристика релігійно-філософських доктрин конфуціанства і даосизму.

 2. Особливості індуїстського віровчення та культу.

 3. Релігія класичного іудаїзму.


Питання до самостійної роботи:

1. Характеристика основних ідей зороастризму.

2. Синто – національна релігія Японії.

3. Особливості сучасного іудаїзму.
Питання для індивідуальної роботи:

  1. Чому конфуціанство стало приоритетною релігією Китаю?

  2. Якій події присвячено святкування іудейської Пасхи? Чим святкування іудейської Пасхи відрізняється від християнської?

  3. Поясність зв’язок між релігією індуїзму та кастовою системою Індії.

  4. Йога як духовно-практична система.

  5. Порівняйте концепції спасіння в індуїзмі та іудаїзмі.

  6. Охарактеризуйте моральний та релігійний дуалізм зороастризму.


Проблемні ситуації:

 1. Ведичне суспільство висувало спочатку три мети: “дхарму” ( релігію або шлях, яким повинна була пройти кожна людина), “артгу” (економічний розвиток, досягнення матеріального добробуту) та “каму” (насолоду). Чому виникла четверта мета – “ мокша” (звільнення). Які причини цьому сприяли?

 2. На відміну від Китаю, де час від часу виникали потужні повстання селян, які ставили за мету поновити соціальну справедливість, Індія майже не знала таких рухів. Чому?

 3. Як ви розумієте відомий даоський вираз: “Людина при народженні слабка і м’яка, при смерті тверда і міцна”?

 4. Лояльність та особиста відданість тій чи іншій фірмі в сучасній Японії є визначальними чинниками в житті японців (в фірму вступають зазвичай лише один раз і залишаються в ній до старості). Чи пов’язано це з кодексом честі самураїв?


Теми творчих робіт:

 1. У чому виявився вплив іудаїзму на формування християнства?

 2. Вплив конфуціанства на формування китайської ментальності.

 3. Проаналізуйте спільне та відмінне в даосизмі та буддизмі.

 4. Релігійна концепція спасіння: особливості східного та західного вияву.

 5. Іудаїзм як релігія Богоодкровення.Реферати:

 1. Синкретизм віросповідної практики в сучасному Китаї.

 2. Проблема людини та держави в філософії Конфуція.

 3. Веди – священні книги давньоіндійських релігій.

 4. Особливості фінансово-економічних засад іудаїзму.

 5. Релігійні традиції Японії.


Першоджерела:

 1. Бхагавад-Гита, как она есть. М.,1990.

 2. Даосские притчи. М.,1992.

 3. Конфуций. Уроки мудрости. — М.-Эксмо-Пресс, Харьков, 1998.

 4. Учение Пятикнижие Моисеево / Пер., и коммент. И. Шифмана. — М., 1993.

 5. Юнг К. Г. О психологии восточньх религии. — М.: Медиум, 1994.

 6. Джавахарлал Неру. Открытие Индии. − В 2 т. − М., 1989.

 7. Фрезер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. − М., 1989.

 8. Элиаде М. Аспекти мифа. — М., 1995.


Допоміжна література:

 1. Дорошенко Е. А. Зороастрийцы в Иране. — М.: Наука, 1982.

 2. Васильев Л.С. История религий Востока. –М., 1988.

 3. Мень А. История религии. В поисках пути истины и жизни. В 7т. М., 1992.

 4. Торчинов Е. А. Даосизм. — М., 1998.

 5. Шуцкий Ю К. Китайская классическая «Книга перемен». — М., 1993.

 6. Гусева И.Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. М., 1977.

 7. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.

 8. Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988.

 9. Лукьянов А.Е. Лао-цзы. Философия раннего даосизма. М.,1991.

 10. Переломов Л.С. Слово Конфуция. М.,1992.

 11. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы.М.,1983.

 12. Светлов С.Г. Путь богов: Синто в Японии. М., 1985.

 13. Ігнатович А.Н. Буддизм в Японии. М., 1988.

 14. Бойс Мэри. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М.,1988.

 15. Рижский М.И. Библейские пророки и пророчества. М., 1987.

 16. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. − М., 1987.


Розділ ІІІ (ЗМ 5-10): Світові релігії
  1   2   3   4

Схожі:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
НВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ КОТОВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА...
Котовська ОДПІ просить розмістити на Вашому веб-сайті у розділі “ВІСТІ З ПОДАТКОВОЇ” наступну інформацію (додається)
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 
Програма підтримки малого підприємництва в м. Тернополі на 2011-2012 роки Тернопіль-2011
Управління економіки, промисловості та праці, структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості,...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Курс “Історія держави та права України” призначений для вивчення студентами юридичного факультету Національного університету ДПС...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Відповідно до п. 52. 1 ст. 52 Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації (пп. 14...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка Військовий...
Шамрай В. О. – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка