Державний стандарт професійно-технічної освіти


НазваДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Сторінка4/10
Дата12.03.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Право > Державний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

"Основи галузевої економіки і підприємництва"з\п

Тема

Кількість годин

Всього

З них лабораторно – практичні роботи

1

Вступ. Загальні основи суспільного виробництва

1
2

Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку

2
3

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація

3
4

Система підприємництва. Підприємництво у системі ринкових відносин

2
5

Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції. Ціни і ціноутворення. Прибуток та система оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств

3
6

Організація і оплата праці у сільському господарстві

3
7

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних працівників – основа їх соціального захисту

3Всього

17

Тема 1. Вступ. Загальні основи суспільного виробництва
Завдання предмета “Основи ринкової економіки і підприємництва” та його місце у підготовці робітників для сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу.

Стислі відомості про економіку України на сучасному етапі, становлення соціально орієнтованої ринкової економіки.

Потреби суспільства, їх сутність і структура.

Суспільне виробництво та його структура. Основні фактори виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Продуктивні сили суспільного виробництва. Суспільна праця та її необхідність. Процес праці. Праця як джерело добробуту та багатства суспільства. Продуктивність праці.

Сутність відносин власності. Форми власності. Виробничі відносини, їх сутність.

Поняття “економіка”, типи економічних систем.

Поняття “національна економіка”.

Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники.
Тема 2. Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку

Поняття, сутність ринку, його роль. Ринкова інфраструктура. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Закони ринкового господарства.

Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі. Конкуренція  найважливіша властивість ринку.

Інфляція, причини та наслідки.

Тема 3. Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація

Основні напрями реформування економіки України.

Реформування державної власності в сучасних умовах. Роздержавлення та приватизація. Державна програма приватизації в Україні. Орендна форма господарювання.

Аграрні відносини та форми власності в агропромисловому комплексі України.

Приватна власність на землю і майно  основа розвитку підприємництва на селі.

Тема 4. Система підприємництва. Підприємництво у системі ринкових відносин

Підприємництво  соціально-економічна основа ринкової економіки. Сутність підприємництва, особисті й суспільні інтереси в підприємництві. Організаційно-економічні форми підприємництва.

Особливості функціонування підприємницьких структур в агропромисловому комплексі, економічні та екологічні аспекти.

Підприємство. Види, форми підприємств, їх розвиток у системі ринкових відносин.
Тема 5. Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції. Ціни і ціноутворення. Прибуток та система оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств

Показники ефективності сільськогосподарського виробництва. Витрати виробництва. Собівартість продукції та послуг, шляхи її зниження.

Поняття про ціну та її види. Фактори підвищення та зниження цін. Особливості регулювання цін на продукцію сільського господарства та переробних підприємств.

Прибуток та його економічна природа. Види прибутку. Розподіл та використання прибутку на підприємстві.

Рентабельність сільськогосподарського виробництва. Фактори, що впливають на підвищення прибутковості підприємства.

Система оподаткування доходів сільськогосподарських підприємств. Види податків. Пільги при оподаткуванні.
Тема 6. Організація і оплата праці у сільському господарстві

Форми організації праці у сільському господарстві. Організація робочого місця. Раціональний режим праці і відпочинку.

Норми праці, порядок їх встановлення і перегляду.

Тарифна система та її елементи. Кваліфікаційні розряди (класи, категорії), порядок їх присвоєння.

Заробітна плата, її форми і системи. Види заробітної плати. Матеріальне стимулювання працівників залежно від наслідків госпо­дарювання.

Права працівників на оплату праці та їх захист.

Заробітна плата в умовах ринкової економіки.

Реальна заробітна плата і захист від інфляції. Суспільні фонди споживання.
Тема 7. Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних працівників – основа їх соціального захисту

Трудові ресурси та їх використання.

Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. Служба зайнятості в Україні.

Безробіття, його форми. Міграція населення.

Ринок праці. Особливості його формування в Україні.

Сучасний стан ринку праці. Особливості його розвитку в Україні.

Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів. Перепідготовка незайнятого населення. Підготовка конкурентоспроможних робітників з урахуванням суспільних потреб  основа соціального захисту.

Типова навчальна програма з предмета

“Електротехніка”
з/п
Назви тем

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно - практичні роботи

1

Вступ

1
2

Основи електростатики*

1
3

Постійний струм та кола постійного струму*

2

1

4

Електромагнетизм*

1
5

Змінний струм та кола змінного струму*

2

1

6

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

2
7

Трансформатори

2
8

Електричні машини

2
9

Електричні апарати

2
10

Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

1
11

Основні відомості про електробезпеку

1Всього

17

2


Примітка: * теми вивчаються тільки учнями з базовою освітою
Тема 1. Вступ.

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки”. Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.
Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.
Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленця. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Лабораторно-практичні роботи

Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням.
Тема 4. Електромагнетизм.

Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.
Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму.

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне й паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики резонансних кіл.

Синусоїдальні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність: потужність у комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел.

Поняття про несинусоїдальний змінний струм та про нелінійні кола змінного струму.

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при з’єднанні зіркою і трикутником. Рівномірне й нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі.

Лабораторно-практичні роботи

Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного, індуктивного та ємнісного опорів.
Тема 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми ввімкнення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів.

Вимірювання потужності і енергії. Схеми ввімкнення ватметрів та лічильників.

Вимірювання потужності у три - та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й чутливість.
Тема 7. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.

Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.
Тема 8. Електричні машини.

Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни трифазні та однофазні.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми ввімкнення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.
Тема 9. Електричні апарати.

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.
Тема 10. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідро і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання електроенергії.
Тема 11. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні засоби і способи захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.

Поняття про ПТБ та ПТЕ.

Типова навчальна програма

з предмета
Слюсарна справа”


з/п
Тема

Кількість годин

Всього

з них на лабораторно-практичні роботиВступ


1
1.

Основні відомості про метали і сплави Чорні метали, кольорові метали і сплави Допоміжні матеріали. Захист поверхонь деталей від корозії

8
2.

Допуски, посадки та технічні вимірювання, стандартизація

9
3.

Площинне розмічання. Заправка інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та різання металу

6
4.

Обпилювання металів, свердління, зенкерування і розвертання

6
5.

Нарізування різьби, клепання. Термічна обробка сталі

6
всього:

36


Вступ.

Історія обробки металів. Значення якісної обробки металів.
Тема 1. Основні відомості про метали та сплави.

Внутрішня будова матеріалів

Основні властивості металів: фізичні, хімічні, механічні, технологічні.

Випробування матеріалів на твердість.

Чорні метали, кольорові метали і сплави.

Чавун та його застосування.

Класифікація чавунів, їх одержання, властивості, маркування і застосування.

Сталь та її застосування.

Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталей. Класифікація,. маркування, властивості і застосування вуглецевих сталей. Приклади виробів, виготовлених з вуглецевих сталей. Класифікація легованих сталей. Групи конструкційних та інструментальних легованих сталей їх маркування і застосування.

Кольорові метали і сплави. Сплави на основі алюмінію та міді.

Допоміжні матеріали. Захист поверхні деталей машин від корозії.

Види антифрикційних матеріалів та їх застосування.

Загальні відомості про пластмаси. Термо-реактивні і термо-пластичні пластмаси, їх склад, властивості і застосування.

Гума, її властивості і застосування.

Фарби і лаки, їх види, призначення і застосування.

Паливо-мастильні матеріали і технічні рідини.

Характеристика та марки палива для двигунів внутрішнього згорання. Способи отримання палива. Мастильні матеріали, характеристика, класифікація та марки. Технічні рідини, класифікація, марки та застосування.

Корозія металів. Види корозії. Фактори, які впливають на процес корозії. Методи захисту металів від корозії. Способи захисту сільськогосподарської техніки від корозії.
Тема 2. Допуски, посадки та технічні вимірювання, стандартизація

Основні поняття і визначення: охоплювана поверхня (вал), охоплююча поверхня (отвір), розмір, відхилення розмірів, допуск, поле допусків.

Посадка, допуск посадки, зазор, натяг. Посадка в системі вала. Посадка в системі отвору.

Поняття про взаємозамінність деталей.

Основні поняття і означення: випуклість, угнутість, овальність, огранка, конусноподібність, бочкоподібність, сідлоподібність, відхилення від прямолінійності в площині, відхилення від прямолінійності в просторі, відхилення в круглості, відхилення від паралельності площин і осей, відхилення від перпендикулярності площин і осей. Торцеве і радіальне биття.

Шорсткість поверхонь, параметри шорсткості, зразки шорсткості поверхні.

Класифікація вимірювальних засобів. Кінцеві і штрихові міри довжини. Огляд універсальних засобів вимірювання: штангенінструменти, мікрометричні інструменти, важільно-механічні та оптико-механічні прилади.

Поняття про калібри і шаблони.

Вибір вимірювальних засобів.

Методи і засоби вимірювання типових деталей.


Тема 3. Площинне розмічання. Заправка інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та різання металу.

Площинне розмічання. Призначення і види розмічання. Інструмент і приладдя, що використовуються під час розмічання (їхні види, призначення, будова). Послідовність виконання робіт при розмічанні за шаблоном і зразком. Прийоми площинного розмічання. Способи визначення придатності заготовок і підготовка до розмічання. Визначення порядку розмічання. Способи виконання розмічання, перевірка розмічання і накернування деталей. Розмічання за кресленням і шаблоном. Розмічання від краю і центрових ліній. Механізація процесів розмічання (механічний, електричний кернер та інші пристосування).

Дефекти при розмічанні. Запобігання дефектам. Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Рубання металу. Призначення і використання слюсарного рубання.

Інструмент для рубання, вибір інструмента залежно від характеру роботи.

Послідовність робіт при розрубуванні і обрубуванні поверхонь, вирубуванні канавок.

Раціональні прийоми ручного рубання різних металів. Рубання пневматичним (рубальним) молотком. Можливі дефекти при рубанні, запобігання їм. Організація робочого місця, безпечні методи праці.

Випрямляння металу. Призначення і використання випрямляння. Способи і правила випрямляння листового, штабового і пруткового матеріалу, труб. Інструменти, пристосування, які використовуються під час випрямляння. Механізація процесу випрямляння. Можливі дефекти при випрямлянні. Запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Згинання металу. Призначення і використання згинання, правила і способи згинання листового, штабового і круглого матеріалу за радіусом. Особливості згинання деталей із пружних матеріалів. Обладнання, інструмент і пристосування для згинання металу і труб, їхнє призначення і будова

Різання металу. Призначення, прийоми і способи різання металу ножівкою, ручними, важільними, дисковими, стрічковими пилами, абразивними кругами.

Ножівкове полотно. Розміри ножівок. Вибір ножівкового полотна залежно від властивостей розмірів оброблюваного матеріалу.

Будова ручної і механічної ножівок.

Будова ручних і важільних ножиць для різання листового металу. Ручні пневматичні і електричні ножиці, їхнє використання.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.


Тема 4. Обпилювання металів, свердління, зенкерування і розвертання.

Обпилювання металу. Призначення і використання обпилювання у слюсарних роботах. Поняття про припуски на обпилювання і його величина.

Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Напилки драчові, личкувальні, бархатні, надфілі. Вибір напилків залежно від точності обробітку і розміру припуску на обпилювання. Поводження з напилками, догляд за ними.

Послідовність обробітку площин сполучених, криволінійних поверхонь, внутрішніх кутів.

Прийоми обпилювання рівних поверхонь деталей, розпилювання криволінійних і фасонних прорізів і отворів з припасуванням за шаблоном і копіром.

Перевірочний інструмент: кронциркуль, штангенциркуль, масштабна лінійка, кутник, їх будова. Особливості обпилювання поверхонь широких, вузьких і паралельних.

Передові методи обпилювання, розпилювання та припасування (партіями, пакетами, за кондуктором).

Переваги механічного обпилювання і розпилювання. Обпилювальні верстати і пристосування, їхнє призначення та будова.

Правила роботи на обпилювальних верстатах.

Види браку при обпилюванні, причини його виникнення і заходи
запобігання.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Свердління. Сутність свердління. Свердління ручне і механізоване. Інструменти, пристосування, що використовуються при свердлінні. Конструкція свердел. Свердла спіральні.

Правила загострення спіральних свердел. Свердлильні патрони. Їхнє призначення та будова.

Свердлильні верстати, тріскачки, дрилі, їхня будова та призначення, поводження з ними. Пристосування, що використовуються при свердлінні.

Види свердління: наскрізне, глухе, за розміткою, шаблоном. Якість свердління. Вимірювальні інструменти. Охолодження, змащення при свердлінні.

Причини поломки свердел. Заточування свердел, механізований інструмент для свердління; конструкція і прийоми роботи. Брак при свердлінні, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Зенкерування отворів. Призначення зенкерування. Конструкція зенкерів і робота з ними. Зенкерування під гвинт і шурупи. Охолодження і змащення при зенкеруванні. Брак при зенкеруванні, запобіжні заходи. Зенкерування отворів. Зенкування. Припуски на зенкерування і зенкування.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Розвертання отворів. Призначення і використання розвертання. Розвертання ручне і машинне. Способи розвертання циліндричних і конічних отворів. Припуски на розвертання. Різновиди конструкцій розверток і способи їх закріплення.

Технологічний процес і техніка розвертання отворів. Охолодження і змащення при розвертанні. Брак при розвертанні, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.
Тема 5. Нарізування різьби, клепання. Термічна обробка сталі.

Нарізання різьби. Різьби, її призначення та елементи. Профілі різьби. Система різьби. Інструмент для нарізання зовнішньої різьби, його конструкція. Прийоми нарізання зовнішньої різьби. Інструмент для нарізання внутрішньої різьби, його конструкція. Прийоми нарізання різьби. Механізація нарізання різьби.

Перевірочний і вимірювальний інструмент, який використовується при нарізанні різьби.

Можливі дефекти при нарізанні різьби різних типів, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Клепання. Призначення і використання клепання. Стандартні елементи заклепкових з'єднань: заклепки, форми головок, допустимі відхилення діаметра стержня, діаметра отворів під заклепки для точного і грубого складання.

Типи заклепок. Визначення розмірів заклепок за таблицями.

Вибір матеріалу і форма заклепок залежно від матеріалу деталей, що з'єднуються і характеру з'єднань.

Схема розміщення заклепок у міцному та міцнощільному швах. Визначення довжини заклепки залежно від товщини з'єднувальних де­талей і типу з'єднань.

Інструменти і пристрої для ручного клепання, будова та правила користування ними.

Прийоми та способи ручного клепання.

Дефекти у заклепкових з'єднаннях, їх усунення та запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Термічна обробка сталі.

Суть і призначення термічної обробки. Види термічної обробки. Дефекти при термічній обробці сталі.

Мета поверхневого зміцнення стальних виробів. Види поверхневого зміцнення: термічна обробка, пластичне деформування, поверхневе гартування.

Типова навчальна програма

з предмета

ТРАКТОРИ”


з/п
Тема

Кількість годин

Всього

з них лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ. Класифікація, загальна будова тракторів


2
2.

Двигун


29
3.

Трансмісія тракторів.

21
4.

Ходова частина і рульове керування тракторів

10
5.

Начіпна гідросистема тракторів


6
6.

Робоче і допоміжне обладнання тракторів

3
7.

Електрообладнання тракторів

8Тематичні атестації

6
всього:

851   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка