«ЗАТВЕРДЖУЮ»: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН україни


Скачати 431.98 Kb.
Назва«ЗАТВЕРДЖУЮ»: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН україни
Сторінка1/4
Дата10.04.2013
Розмір431.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

імені О.О.Богомольця


«ЗАТВЕРДЖУЮ»:

проректор з науково-педагогічної

роботи

член-кореспондент АМН україни

профессор___________О.П.Яворовський

"___" _________________ 2008 р.

«РЕКОМЕНДОВАНО»:

на методичній нараді кафедри

психіатрії та наркології

Завідувач кафедри:

профессор____________О.К.Напрєєнко

"___" ________________ 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ АЛКОГОЛIЗМУ ТА НАРКОМАНIЙ»

(розроблена на підставі типової програми 2008 року)
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСІВ
Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа»

7.110104 «Педіатрія»

7.110105 «Медико-профілактична справа»

К И Ї В
2008 рік

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПРОфІЛАКТИКИ АЛКОГОЛIЗМУ ТА НАРКОМАНIЙ»

(курс за вибором)


 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча программа курсу за вибором з клінічної наркології для вищих медичних закладів освіти України ПМУ рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.110105.

Велика розповсюдженість вживання та залежності від психоактивних речовин, алкоголю, наркотичних та токсичних речовин; невпинне зростання кількості хворих цими формами патології; виникнення не тільки психічних, але й різноманітних соматичних і неврологічних порушень при зловживанні алкоголем, наркотиками та іншими токсичними психоактивними речовинами; великі економічні й моральні збитки, що наносить вживання та залежність від психоактивних речовин, роблять цю проблему однією з найважливіших. Проблема вживання й залежності від психоактивних речовин має ще й велике соціальне значення.

В зв'язку з цим є необхідним включення наркології в план теоретичної і практичної підготовки лікаря будь-якого медичного фаху.

Робоча программа складена на підставі типової навчальної програми 2008 року.

Робоча программа структурована на 1 модуль, 2 змістові модулі, теми.

Клінічна наркологія як навчальна дисципліна:

 1. грунтується на вивченні студентами психіатрії та наркології, а також медичної психології, які студентами вивчаються на 4 курсі.

 2. є поглибленим курсом наркології з питань первинної, вторинної та третинної профілактики алкоголізму та наркоманій через вивчення чинників ризику, етіології, патогенезу, диференціойно-діагностичних ознак, клініки, перебігу, наслідків, методик лікування вживання та залежності від психоактивних речовин.


Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
Робоча программа дисципліни структурована на 1 модуль, до складу якого входять 2 блоки змістовних модулів:

Модуль 1. «Основи профілактики алкоголізму та наркоманій»

Змістові модулі:

1. Загальні питання наркології. Основи профілактики алкоголізму.

2. Основи профілактики наркоманій та токсикоманій.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є а) лекції, б) практині заняття, в) самостійна робота студентів (СРСР), в організації якої вагому роль мають консультації викладачів.

Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання клінічної наркології. В лекціях викладаються медичні і соціальні аспекти алкоголізму, наркоманій і токсикоманій, особливостей гострої інтоксикації психоактивними речовинами і надання невідкладної медичної допомоги, профілактичні заходи. Перша лекція присвячена загальним закономірностям вживання та залежності від психоактивних речовин, інші лекції - конкретним клінічним формам цієї паталогії.

Практичні заняття та СРС передбачають:

Враховуючи велике значення для ефективності терапії і прогнозування результатів захворювання, його ранньої діагностики, велика увага приділена донозологічним формам вживання алкоголю та інших психоактивних речовин та іх профілактики.

Поряд із детальним описом клінічних особливостей, стадій розвитку, наслідків алкоголізму, наркоманій і токсикоманій, програма передбачає вивчення вікових, статевих та соціальних особливостей даної патології. Враховуючи швидке зростання кількості наркоманій і токсикоманій, їх питомої ваги у складі наркологічної паталогії, велика увага приділена розгляду цих клінічних форм. Чимале місце в програмі відведене питанням організації наркологічної допомоги і засобам лікування та методикам психотерпапії, а також псипрофілактики вживання та залежності від психоактивних речовин.

Необхідність ранньої діагностики та комплексного лікування вживання та залежності від психоактивних речовин вимагає від лікарів всіх медичних спеціальностей знання психогігієни, психопрофілактики цих форм поведінкових розладів та психічних захворювань.

Знання патогенезу, диференційних ознак, донозологічних станів та клінічних особливостей алкоголізму, наркоманій і токсикоманій допоможе лікарям попереджати і лікувати наслідки цих хвороб.

На семінарах в умовах наркологічного диспансеру, відділень наркологічного профілю, базових відділень психіатричної лікарні викладання матеріалу провадиться з безпосередніми клінічними демонстраціями. В процесі спілкування з хворими та особами груп ризику, їх обстеження й курації студенти отримують практичні навички щодо виявлення та первинної й вторинної психологічної профілактики вживання та залежності від психоактивних речовин серед різних груп населення.

Враховуючи міждисциплінарний характер проблеми програма курсу зорієнтована також на надання майбутнім лікарям знань та практичних навичок в медичній психології, які будуть необхідні їм у практичній роботі по профілактиці алкоголізму, наркоманій і токсикоманій серед осіб різного віку, статі та соціального статусу.

Кафедри психіатрії та наркології мають право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних та технічних можливостей, напрямків наукової діяльності.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностичного рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення, трактування та оцінки їх результатів та ін.


Опис навчального плану курсу за вибором

«Основи профілактики алкоголізму та наркоманій»

для студентів медичних факультетів.Структура навчальної дисципліни


Кількість годин, з них


Рік навчання


Види контролю


Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
45

14

16

15

4
Кредитів ЕСТS

1,50
Модуль 1:

Змістових модулів 2.

45/1,5

14

16

15
Поточний


Програма розрахована на 45 годин елективного курсу для студентів 4 курсу медичного факультету, з яких 14 годин лекційних та 16 годин - семінарських (практичних) занять, 15 годин СРС.


 1. МЕТА ВІВЧЕННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ

Мета елективного курсу "Основи профілактики алкоголізму та наркоманій" – кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом базової дисципліни – психіатрія, наркологія та суміжних клінічних дисциплін.

Опис цілей сформулювано через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного змістовного модулю сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення курсу за вибором.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Визначати у комплексі етіологічні фактори, патогенетичні механізми, типи перебігу, та клінічні прояви алкоголізму та наркоманій

 • Визначати тактику ведення хворих на алкоголізм та наркоманії

 • Призначати невідкладну медичну допомогу при гострих отруєннях та психічних розладах у хворих на алкоголізм на наркоманії

 • Використовувати методи профілактики віщезазначених розладів
 1. Зміст програми

Змістовий модуль 1. Основи профілактики алкоголізму. Організація наркологічної служби. Предмет та завдання наркології. Загальні закономірності формування залежності при вживанні психоактивних речовин, лікування.

Конкретні навчальні цілі:

 • Визначати у комплексі етіологічні фактори, патогенетичні механізми, типи перебігу, та клінічні прояви алкоголізму

 • Визначати тактику ведення хворих на алкоголізм

 • Призначати невідкладну медичну допомогу при гострих отруєннях та психічних розладах у хворих на алкоголізм

 • Використовувати методи профілактики віщезазначених розладів


Тема 1. Вступ. Предмет та завдання наркології. Загальні закономірності формування залежності при вживанні психоактивних речовин.

Предмет та завдання наркології. Історія наркології. Поняття та класифікації психоактивних речовин. Співвідношення МКХ-10 та класичної наркологічної термінології. Етіопатогенез залежності від психоактивних речовин (соціально-психологічні, генетичні, психофізіологічні, біохімічні та ін. чинники ризику розвитку алкоголізму, наркоманій і токсикоманій). Психосоматичні взаємовідносини при вживанні психоактивних речовин (загальні закономірності "симптоматичного" алкоголізму, наркоманій та токсикоманій; епізодичне вживання психоактивних речовин та їх вплив на психічний і соціальний стан). Епізодичне та систематичне вживання (зловживання). Донозологічні форми. Адиктивна поведінка.

Тема 2. Організація наркологічної служби. Правові аспекти наркології. Судово-психіатрична, трудова та військово-психіатрична експертиза.

Основи організації наркологічної служби. Діюче законодавство щодо боротьби з поширенням немедичного вживання психоактивних речовин. Трудова експертиза при вживанні й залежності від психоактивних речовин. Військово-лікарняна експертиза. Судово-психіатрична експертиза вживання й залежності від психоактивних речовин та пов'язаних з ними психозів. Осудність. Примусове лікування при залежності від психоактивнмх речовин.

Тема 3. Вікові, статеві та соціальні особливості вживання психоактивних речовин й залежності від них. Вплив екології.

1. Вікові особливості вживання та залежності від психоактивних речовин (по групах: в підлітковому, юнацькому віці, у дорослих, у літніх людей).

2. Статеві особливості вживання та залежності від психоактивних речовин.

3. Мікросоціальні фактори вживання та залежності від психоактивних речовин (коалкоголізм, угрупування наркоманів тощо).

4. Поєднання алкоголізму з соматичними та психічними захворюваннями.

5. Макросоціальні впливи на формування залежності від психоактивних речовин. Соціальний статус та особливості вживання й залежності.

5. Екологічні проблеми та розвиток залежності від психоактивних речовин.

Тема 4. Організація і основні принципи лікування хворих на фоні вживання психоактивних речовин та залежності від них.

Лікування та реабілітація при різноманітних видах наркоманії і токсикоманії та їх ускладненнях (тяжкі гострі інтоксикації, психози та інші психічні розлади). Основні принципи лікування наркоманії і токсикоманії (по групах речовин, що викликали залежність). Дезінтоксикаційна терапія, загальнозміцнююча, стимулююча. Боротьба з потягом до наркотика чи токсичної речовини. Терапія, що підтримує ремісію. Роль психотерапії і соціотерапії. Нові засоби лікування. Терапія психозів та інших психічних розладів, пов'язаних з залежністю від різних груп психоактивних речовин.

Діагностика психічних і соматоневрологічних розладів при вживанні психоактивних речовин та залежності від них.

Практичне заняття в умовах наркологічного диспансеру, відділень наркологічного профілю чи базових відділень психіатричної лікарні присвячене принципам організації сучасної наркологічної допомоги та основним засобам невідкладної допомоги, дезінтоксикації, терапії абстинентного синдрому, потягу до нових вживань психоактивних речовин (по групах речовин, що здатні викликати залежність).


Тема 5. Вживання алкоголю. Закономірності алкоголізації. Клінічна картина алкоголізму. Стадії захворювання. Алкогольна деградація особистості.

Визначення основних понять по темі. Дія алкоголю на організм та психіку. Закономірності алкоголізації. Співвідношення між концентрацією алкоголю в крові та соматоневрологічним і психічним станом людини. Розповсюдженність вживання алкоголю.

Особливості патогенезу алкоголізму. Етапи формування залежності. Перші ознаки алкоголізму, що формується (втрата кількістного та ситуаційного контролю, втрата захистного блювотного рефлексу та інші ознаки). Клініка алкоголізму. Стадії захворювання. Алкогольна деградація особистості.

Просте алкогольне сп'яніння, його стадії. Атипові форми сп'яніння. Особливості алкогольного сп'яніння при різних психічних захворюваннях. Патологічне сп'яніння. Групи ризику за розвитком алкоголізму. Лабораторна діагностика алкогольного сп'яніння.

Клінічні й диференціойно-діагностичні особливості:

а) гострої інтоксикації алкоголем;

б) постінтоксикаційного періоду:

в) хронічної інтоксикації при залежності від алкоголю;

г) абстинентного синдрому при залежності від алкоголю.

Тема 6. Алкогольний абстинентний синдром та його лікування.

Алкогольний абстинентний синдром, ступені його виразності.

Психологічні, сомато-вегетативні та неврологічні прояви алкогольного абстинентного синдрому.

Невідкладні стани при алкоголізмі та їх терапія. Засоби детоксикації. Лікування абстиненції.

Тема 7. Алкогольні психози, діагностика та терапія.

Алкогольні психози. Класифікація, етіологія та патогенез їх виникнення.

Алкогольний делірій. Клінічні форми та перебіг. Лікування та реабілітація хворих. Диференційна діагностика деліріозно-аментивного порушення свідомості алкогольної, інфекційної та травматичної етіології.

Гострий алкогольний галюциноз. Клініка та лікування.

Хронічний алкогольний галюциноз. Клініка, лікування та реабілітація.

Гострий алкогольний параноїд. Клініка та лікування.

Хронічний алкогольний параноїд. Клініка, лікування та реабілітація.

Алкогольне маячення ревнощів. Клініка та лікування. Паранояльне, параноїдне та парафренне становлення маячення при алкоголізмі.

Енцефалопатії при алкоголізмі. Корсаковський психоз. Клініка та лікування. Гостра алкогольна енцефалопатія Гайе-Верніке. Клініка та лікування.

Алкогольна епілепсія. Клініка та лікування.

Алкогольний псевдопараліч. Клініка та лікування.

Патологічне сп'яніння. Клінічні та юридичні аспекти.

Дипсоманія. Диференційна діагностика.

  1   2   3   4

Схожі:

ЗАЯВКА на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Голова: Свінцов Олександр Миколайович д е н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку ДДПУ ім....
Випускаючий підрозділ: Музей
Проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу
Випускаючий підрозділ: навчально-методичний центр
Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом
«Узгоджую» Проректор з науково-педагогічної роботи ХНЕУ
Модель торгової системи на основі розпізнавання образів” в рамках комплексного проекту "Моделі аналізу та прийняття рішень на фінансових...
Список членів правління Асоціації випускників
Голова Павлова Валентина Андріївна – проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу, випускниця...
ЗАТВЕРДЖУЮ: Заст директора з науково-педагогічної роботи начальник НМЦ

Передмова
Буроменський М. В., професор, д ю н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних...
АНАЛІЗ ВІРОВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО РУХУ
Петрик Валентин Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу...
ЕТИКА: ДУХОВНІ ЗАСАДИ Рекомендовано
Хайруліна В. М. член-кореспондент АПН України, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, директор Українського...
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ
Буроменський Михайло Всеволодович, професор, д ю н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка