ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В авторефератІ


НазваПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В авторефератІ
Сторінка1/9
Дата15.03.2013
Розмір1.81 Mb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Математика > Автореферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Форма 23
і !

І
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ


Характерно-

тика джерела

Приклад оформлення

Книги: Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст. ; № 14).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики HAH України ; т. 59).

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; Т.1).

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкпяр. — Львів : Капьварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

 2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006: —,93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

 3. Суберляк О. В. Технологія, переробки полімерних та композиційних матеріалів : пируч. (для студ. вищ. навч. закп.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастое 1. В., Нечилорук А А ]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О, В. Гвоздев, Ф. Ю. Яллачик, Ю; П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с.(ПТО: Професійно- технічна освіта).

П'ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гуманитар, центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Г. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.

 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук, ред. Капіущенко В. та ін ]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомні документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] с.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. —2005.— 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия Г А. Дарова. — Одесса : Астролринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

 2. КучеряВенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко,— X.: Право, 2002— .—

Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

 1. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов, редкол,: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721. [2] с.

 2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПГ, 2006. — 125с. '

Матеріали

мэнференцй,

з'їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-зграрників ["Молодь України і аграрна реформа!, (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

 3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв: 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс 2000).

 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць 1 наук. ред. В. 1. Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.

 6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук--практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та Ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС Уіфаїни, 2001. — 452 с.

Препринти

1. Шилябв Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / HAH Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т* ; ХФТИ 2006-4).


2. Ланасюк М. 1. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панаскж М. 1., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС HAH України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / HAH України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. - М„ 2002.-110 с. -Деп. в ВИНИТИ 13.06,02, № 145432.

 2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1. Географія : слоеник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006, —175, [1]с.

 2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : слоеник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

 4. Європейський Союз : слоеник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-пе вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт, сил України HAH України [та ін.].

': .. " !" "..- ; - - К.: Варта, 2006. -- 217, [1] с.

 1. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир, та допоен. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

 2. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісл. В. Й. Шовкун]. — X. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та

нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. —■ (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. М. ЗаболоТько. — К. : МН1АЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпалиеенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01).

 • К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

  1. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107- 9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006.

 • 181с. — (Національні стандарти України).

Зі Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювапьного та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, ЮТ) : ДСТУ EN 61010-2- 020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Паапюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л,). — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006— — (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 5, —2007, —264 с. Т. 6,— 2007. —277 с.

 1. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.1. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. 1. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. —[Суми : Унів. кн., 2003]. — 11с.

 2. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографіч­ні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с.г— (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз,- мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К„ 2005. - 276 с.

Авторе­ферати дисертацій

 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 .Технологія машинобудування" /1. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 .Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології' / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИЛ В 25 и 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги,

переданного, продовжу­ваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання.— 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 2. Гранчдк Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — N8 6. — С. 14—17. ' V

 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов '— основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю.' РыхальскимУ/ Системні дослідження та інформаційні технолопТ. — 2007.' — № 1,—С. 39—61.

 4. Ма Шуін. Проблеми' психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. ■ ■ : '

 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

.6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 1. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стад ник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.

 2. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний II По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М, Чорний. — X, 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : наеч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 МБ. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем, вимоги: Pentium ; 32 № RAM ; Windows 95, 98, 2000, ХР; MS Word 97-2000,— Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодисх", 2004. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул, екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Паелуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

htto://www.nbuv.qov.ua/artfdes/2003/03kllnko.htm.Примітки:

 1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

 1. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Лекція: Оформлення тексту. Списки: версія для друку і PDA Лекція...
Показано створення багаторівневого списку. Представлені можливості налаштування параметрів списку, зміни порядку нумерації, установки...
Приклади оформлення списку літературних джерел ДСТУ ГОСТ 1: 2006
ДСТУ ГОСТ 1: 2006. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання
Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ...
ДСТУ ГОСТ 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який набуває чинності 1 липня...
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС СПИСКУ ДЖЕРЕЛ
Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст. – К., 1981. – 159 с
03. 12. 2013 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення...
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення цінних паперів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕТАЛ-СЕРВІС» з Котирувального...
План розповіді, який оформити у вигляді багаторівневого списку згідно з інд завданням № 1
Створити в папці D:\IT файл з ім’ям doc, де N — номер варіанту. Номер варіанту для ЦІЄЇ індивідуальної роботи співпадає з порядковим...
ПОРЯДОК формування стоп-листа в домені. УКР
«Стоп-лист» складається зі списку безумовно заборонених для реєстрації слів (список виключний, містить слова та усі словоформи, що...
Вибір варіанту здійснюється від позиції прізвища виконавця в списку...
Поняття населення держави і його склад. Громадянство і його значення в сучасних міжнародних відносинах
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ (БР)
Проблеми та перспективи формування зони вільної торгівлі між та Україною та країнами ЄС
Про зареєстрованих кандидатів у депутати до Тернопільської міської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка