МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Скачати 122.75 Kb.
НазваМетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Дата27.02.2016
Розмір122.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи


КАФЕДРА маркетингу
ЗАТВЕРДЖУЮ”

ПРЕЗИДЕНТ_________ Б.І. ХОЛОД

____”___________ 2014 р.

методичнІ матеріали

до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТАза напрямом підготовки 6.030507 - “Маркетинг ”


Дніпропетровськ

2014

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста / І.В. Тараненко, Л.В. Ткаченко– Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 9 с.
Укладачі:

І.В. Тараненко, кандидат економічних наук, доцент;

Л.В. Ткаченко, кандидат г.-м. наук, доцент
Методичні матеріали обговорено і ухвалено на засіданні кафедри маркетингу, протокол № 8 від 10.02.2014 р.
Відповідальний за випуск: І.В. Тараненко, зав. кафедрою маркетингу

зміст
1. Загальні положення.................................................................................. 3

2. Змістовна програма співбесіди................................................................ 3

3. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань..................... 5

4. Література.................................................................................................. 6
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – з’ясування рівня їх теоретичних знань та практичних навичок осіб, а також виявлення схильності до ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

Випробування проходить у формі співбесіди з фахових дисциплін та передбачає з’ясування рівня теоретичних знань та відповідності цих знань вимогам освітньо-професійної програми за напрямом підготовки «Маркетинг».

Програма співбесіди охоплює дисципліни:

 1. Маркетинг.

 2. Маркетингові дослідження.

 3. Маркетингова політика комунікацій.

 4. Маркетингова товарна політика.

Під час підготовки до вступного випробування рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу матеріалів.

Під час проведення вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу на основі оцінювання якості відповідей на поставлені питання під час співбесіди з членами екзаменаційної комісії.

Співбесіда проводиться з усіма претендентами стосовно зарахування на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Під час співбесіди члени екзаменаційної комісії ставлять запитання, на які вступник повинен дати максимально повні відповіді. Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи своє рішення письмово.
2. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ
Розділ «Маркетинг»


 1. Поняття сутності терміну „маркетинг”. Понятійний апарат маркетингу.

 2. Сутність основних понять маркетингу: потреба, попит, запит, товар, обмін, угода та ринок.

 3. Еволюція поглядів на маркетинг. Концепції маркетингу.

 4. Мікросередовище фірми. Характеристика основних факторів.

 5. Макросередовище фірми. Характеристика основних факторів.

 6. Складові комплексу маркетингу.

 7. Споживацька поведінка індивідуальних споживачів

 8. Сегментування ринку: сутність, цілі, вимоги, фактори

 9. Оцінка та вибір сегментів.

 10. Позиціонування.

 11. Основні елементи маркетингової товарної політики.

 12. Основні цілі цінової політики підприємництва.

 13. Канали розподілу, їх функції, характеристики, типи

 14. Сутність і цілі маркетингових комунікацій. Основні елементи процесу маркетингових комунікацій та основні етапи формування комплексу маркетингових комунікацій

 15. Поняття та сутність стратегічного планування маркетингу. Модель стратегічного планування.

 16. Організація маркетингу на підприємстві. Типові моделі організації служби маркетингу

 17. Основні види маркетингових стратегій

 18. Поняття і сутність конкуренції. Методи конкурентної боротьби: цінова й нецінова конкуренція.

 19. Поняття глобального маркетингу. Мотиви та етапи виходу підприємства на глобальний ринок.

 20. Інтернет – ефективний інструмент сучасного маркетингу.


Розділ «Маркетингові дослідження»


 1. Сутність маркетингового дослідження, його мета та основне призначення.

 2. Маркетингова інформаційна система та її структура. Основні джерела здобування маркетингової інформації.

 3. Організація та етапи маркетингового дослідження. Проект та програма маркетингового дослідження.

 4. Класифікація методів маркетингового дослідження. Кількісні та якісні методи.

 5. Аналіз документів у маркетингу. Види документів.

 6. Кабінетний (вторинний) аналіз маркетингової інформації.

 7. Польові дослідження: види, методи.


Розділ «Маркетингова політика комунікацій»


 1. Роль маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу підприємства.

 2. Рекламна діяльність: організація рекламного процесу та аналіз факторів впливу на рекламну діяльність.

 3. Рекламна діяльність: вибір засобів розповсюдження реклами.

 4. PR – діяльність: основні PR-інструменти та напрямки PR-діяльності.

 5. Заходи щодо стимулювання збуту: визначення, цінові та нецінові заходи. Основні переваги та недоліки їх застосування.

 6. Заходи стимулювання збуту, що спрямовані на споживачів, посередників та власний торговельний персонал.

 7. Директ-маркетинг та його основні напрямки.

 8. Основні форми особистого продажу товарів та послуг.

 9. Мерчандайзинг: визначення та застосування як методу маркетингових комунікацій.

 10. Персональний продаж. Основні етапи процесу продажу.


Розділ «Маркетингова товарна політика»


 1. Товар та послуга як об’єкти маркетингової товарної політики.

 2. Класифікація товарів. Товари широкого вжитку. Товари виробничого призначення.

 3. Ринкова характеристика товарів. Три рівні товару.

 4. Поняття життєвого циклу товару. Етапи життєвого циклу товару.

 5. Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару.

 6. Використання торгових марок. Вибір назви марки. Види марок за належністю власникові.

 7. Сприйняття споживачами торговельних марок.

 8. Концепція упаковки товарів: види упаковок, функції упаковки.

 9. Структура і характеристика товарного асортименту. Формування товарного асортименту3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
3.1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спорідненого напряму конкурсний бал обчислюється шляхом додавання:

– балів фахового вступного випробування, яке проводиться у формі співбесіди відповідно до програм вступних випробувань

– середнього балу документа про освіту (додатка до диплому).

3.2. Фахове вступне випробування має на меті визначити рейтинг вступника, за яким визначається претендент на навчання на підставі виявлення відповідності рівня їх теоретичних знань та практичної підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної програми за напрямом підготовки «Маркетинг» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

В процесі співбесіди комісія повинна оцінити:

 1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи частини явища в єдине ціле.

 2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.

 3. Обсяг знань з теоретичних основ товарознавства, товарознавства харчових продуктів, товарознавства непродовольчих товарів, комерційної діяльності.

Оцінка виставляється членами екзаменаційної комісії за відповіді на поставлені запитання з переліку питань, що складає змістову частину програми.

Оцінка за результатами співбесіди виставляється за 100-бальною шкалою.

3.3. Середній бал документа про освіту (додатка до диплому) розраховується за середньою арифметичною до десятих та переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його помноження на 20.

Наприклад,

4,4 × 20 = 88 балів.

3.4. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького характеру, що відповідають напряму підготовки.

За участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах з професійно орієнтованих дисциплін або спеціальності, наявність опублікованих праць науково-дослідницького характеру вступник отримує 50 додаткових рейтингових балів незалежно від кількості та обсягу публікацій чи кількості конкурсів (олімпіад), в яких вступник приймав участь. Факт наявності та відповідність змісту публікацій напряму підготовки встановлюється членами екзаменаційної комісії в процесі розгляду наданих вступником оригіналів або завірених ксерокопій друкованих видань. У випадку, коли надається ксерокопія, копіюванню підлягають усі сторінки, на яких розміщена публікація, а також титульна сторінка і сторінки змісту видання.

4. ЛІТЕРАТУРА


за окремими дисциплінами

Маркетинг

 1. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю.Є. Петруня. – К.: Знання, 2007. – 450 с.

 2. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.; за ред.. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.

 3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф.Котлер, пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – С.-Пб.: Питер, 2007. – 752 с.

 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. / С.С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2007. – 712 с.

 5. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; Ред. – упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 2-ге вид. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.

 6. Тараненко И.В. Маркетинг: Слайд-конспект. / И.В.Тараненко, С.С. Яременко, О.Г. Литвиненко; ДУЭП. – Д.: ДУЭП, 2007. – 122 с.

 7. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник. / Л.В.Балабанова. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

 8. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент ориентированный на рынок. / Ж.-Ж.Ламбен, Р.Чумпитас, И.Шулигин; 2-е изд.; пер. с англ. под ред. В.Б. Копчанова. – СПб.: Питер, 2008. – 720 с.

Маркетингові дослідження

1. Полторак В. А. Маркетингові дослідження: Навч. Посібник / В. А. Полторак.– К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 165 с.

2. Красовская Е.Ю. Маркетинговые исследования: Слайд-конспект / Е.Ю. Красовская. – Д.: ДУЕП, 2008. – 112 с.

3. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учеб. пособие / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – М., К.: Знання, 2008. – 643 с.

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с.

5. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В.Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.

6. Бернс Элвин С. Основы маркетинговых исследований с использова-нием Microsoft Exсel / Элвин С. Бернс, Рональд Ф. Буш; – М.,: Вільямс, 2006. – 704 с.

7. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с.

8. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

9. Тараненко І.В. Маркетингові дослідження: збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів / І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 112 с.

10. Хаг П. Маркетинговые исследования: руководство по планирова-нию, методологии и оценке / Хаг П. – К.: Знання-Прес, 2005. – 347 с.

11. Черчилль А. Г. Маркетинговые исследования/ А. Г. Черчилль. – СПб.: Питер, 2000. – 458 с.

Маркетинг промислового підприємства:

1. Балабанова О.Л. Управління конкурентоспроможністю підприємст-ва: навчальний посібник / О.Л. Балабанова. – К. :ЦНЛ, 2009. – 448 с.

2. Вачевський В.Ф. Промисловий маркетинг: формування професіо-нальних компетенцій майбутніх маркетологів / В. Ф. Вачевський. – К.: ЦНЛ, 2009. – 650 с.

3. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг и рыночная стратегия: учебное пособие / Зозулев А.В. - К.: Центр учебной литературы, 2010. – 206 с.

4. Карпеко О.И Промышленный маркетинг: учебное пособие./ О.И. Карпеко. – Минск: Издательство БГЭУ, 2010. – 307 с.

5. Макнейл Р. Маркетинговые исследования в сфере B2B / Р. Макнейл. Издательство: Баланс Бизнес-Букс, 2007. – 485 с.

6. Минетт Стив Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / Стив Минетт. – М.: Вільямс, 2003. – 414 с.

7. Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг: навчальний посібник./ В. П. Пилипчук, О. Ф Оснач, Л. П. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури.- 2005. – 285 с. (базовий підручник)

8. Райт Р. B2B – маркетинг: пошаговое руководство / Р. Райт. – Издательство: Баланс Бизнес-Букс, 2007. – 383 с.

9. Старостіна А. О. Промисловий маркетинг: підручник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко.– Знання 2005. – 452 с.

10. Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промисло-вого підприємства: навчальний посібник / О.М.Сумець. – К.:ЦНЛ, 2009. – 280 с.

11. Ткаченко Л.В. Промисловий маркетинг: збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи / Л.В. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 92 с.

12. Уэбстер Фредерик Основы промышленного маркетинга / Фредерик Уэбстер. – М.: Изд. Дом Гребенникова, 2005. – 437 с.

Маркетингова товарна політика

 1. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика / В. Я. Кардаш. – К.: Видавництво «Професіонал», 2010. – 304 с. (базовий підручник).

 2. Іляшенко В.М. Маркетингова товарна політика: підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с.

 3. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 3-тє, доп. та перероб / В.Я. Кардаш, М.Ю. Антонченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с.

 4. Ламбен Ж. Ж. Менеджмент ориентированный на рынок. / Ж.Ж. Ламбен; СПб: Питер, 2007. – 800 с.

 5. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.; за ред. А.О. Старостиної; К.: Знання, 2009. – 1070 с.

 6. Тараненко І.В. Маркетингова товарна політика: збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів / І.В. Тараненко, С.С. Яременко. – Д.: Вид-во Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2012. – 148 с.

Маркетингові комунікації

 1. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій / Т.О. Примак. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. (базовий підручник)

 2. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика: навчальний посібник / Т.Г. Діброва. – К.: Ліра-К, 2009. – 320с.

 3. Дашевська О.В. Маркетингові комунікації: збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи/ О.В. Дашевська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 80 с.

 4. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій / Норіцина Н.І. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

 5. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Бернет Дж., Мориарти С. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с.

 6. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход. – К.: Знання-Прес, 2003. – 578 с.

 7. Яременко С.С. Маркетингова комунікаційна активність промисло-вого підприємства // Зб.наук.праць Всесвітнього Нобелівсього економічного конгресу – Дн.: Вид-во Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2012. – с. 441-448.

 8. Ромат Е. Реклама / Е. Ромат. – Харьков: Студцентр, 2010. – 258 с.


Навчальне видання

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки «Маркетинг»

Підписано до друку Формат 60 Х 84/16. Ум. друк. арк. 0, 5

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

Лист погодження
Випускаючий підрозділ: кафедра маркетингу

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Розробили

доцент

Тараненко І.В.доцент

Ткаченко Л.В.
Затверджено на засіданні кафедри:

Протокол № 8 від 10.02.2014 р.
Завідувач кафедри І.В. Тараненко
Документ узгоджено:


Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

Павлова В.А.Начальник навчально-методичного центру

Глуха Г.Я.Старший методист навчально-методичного центру

Салтан М.К.Начальник центру з формування контингенту

Бойко Л.Г.


Схожі:

ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
МАРКЕТИНГУ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули кваліфікацію молодшого спеціаліста / І. В. Тараненко,...
Список абітурієнтів, які подали ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ на напрям 050502
Сума балів вступних випробувань, творчих конкурсів, та вступних випробувань з фізичної підготовки
КАФЕДРА
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 03010201, 03010201 «Психологія»...
МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Колектив авт. (Кузнецова С. А., Вареник В. М., Євтушенко О. А.) під кер док екон наук, проф. С. А. Кузнецової. – Дніпропетровськ:...
ПРАВА
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра та спеціаліста зi спеціалъності 03040101, 03040101...
МАРКЕТИНГУ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 03050701, 03050701 /...
МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Колектив авт.(Кузнецова С. А., Вареник В. М., Євтушенко О. А., Пестовська З. С.) під кер док екон наук, проф. С. А. Кузнецової. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка