ЛЕКЦІЯ Тема: Вступ. Державотворча роль мови. Стилі, типи і форми мовлення


Скачати 400.79 Kb.
НазваЛЕКЦІЯ Тема: Вступ. Державотворча роль мови. Стилі, типи і форми мовлення
Сторінка1/4
Дата06.04.2013
Розмір400.79 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Література > Лекція
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Комунальний вищий навчальний заклад

«Бериславський педагогічний коледж»

Херсонської обласної ради
Предмет українська мова (за професійним спрямуванням)

Семестр УІ

Кількість годин 2


ЛЕКЦІЯ

Тема: Вступ. Державотворча роль мови. Стилі, типи і форми мовлення.


Викладач: Лященко М.Б.

Розглянуто на засіданні предметної (циклової) комісії викладачів української філології

Протокол №___ від_________

Голова предметної (циклової) комісії

Малова І.О.
м. Берислав


Змістовний модуль № 1

Тема лекції : Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення.

Студенти повинні знати:

 • важливість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням);

 • особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови.

Студенти повинні вміти:

 • визначати стилі різних текстів;

 • користуватися державною мовою в усіх сферах життя.

Тип лекції: вступна

Ключові поняття : стиль, тип, функція, жанр.

План

 1. Предмет і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням).

 2. Нормативні документи про державний статус української мови.

 3. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини.

 4. Стилі сучасної української літературної мови.

 5. особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю.

 6. Типи мовлення.

Основна література

 1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери. – Київ: А.С.К., 2003.

 2. Діденко. А.Н. Сучасне діловодство. – Київ: Либідь, 2001.

 3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Харків: Торсінг,2002.

 4. Плющ М.Я., Н.Я. Грипас. Українська мова. Довідник. – Київ: Освіта, 2000.

 5. Погиба Л.Г., Г.О. Грибінченко. Складання ділових паперів. Практикум.- Київ: Либідь, 2002.

 6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – Київ: Літера, 2000.

Додаткова література

 1. Волкотруб Г. Вивчення ділових паперів у школі: Правила складання і вправи. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003.

 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997.

 1. Вступна частина

1.1.Оголошення теми, мети і завдань лекції.

1.2. Ознайомлення з планом лекції, основною та додатковою літературою.

1.3. Коротка характеристика проблеми, встановлення між предметних зв’язків.

1.4. Ознайомлення студентів з внутрішньо - предметними зв’язками (ознайомлення з завданнями наступного практичного заняття )

2. Виклад лекційного матеріалу.
1.Предмет і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням).
Зростає суспільне значення української мови, пожвавлюється її вивчення в усіх організаціях, установах, здійснюється активна навчальна робота щодо ведення справочинства державною мовою.

Сучасний навчальний заклад повинен підготувати молоду людину до життя в нових умовах. Це має бути людина активна, ділова, творча, здатна досягнути поставленої мети.

Основні завдання курсу полягають у тому, щоб глибше ознайомити студентів із стильовими різновидами української мови, навчити користуватися ними у практичній мовленнєвій сфері – у процесі складання різних ділових паперів.

Мета курсу – підвищити загальний мовний рівень студентів, поліпшити орфографічну та пунктуаційну грамотність та познайомити з особливостями офіційно – ділового стилю мовлення, його практичного застосування у широкій сфері діяльності різних фахівців. Це пояснюється впровадженням української мови в усі сфери соціального, політичного й культурного життя.

Одне з найважливіших завдань курсу – формування ділового мовлення студентів.

Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» сприяє підготовці майбутнього спеціаліста системи освіти у двох напрямках:

 1. Орієнтація особистості на потреби сьогодення.

 2. Врахування сучасних досягнень в осмисленні таємниць мистецтва, словесного вираження ділових стосунків між членами суспільства, представниками установ.

2.Державотворча роль мови

Мова – це «характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який полягає у застосуванні історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових актів для позначення явищ об’єктивної дійсності з метою обміну між членами спільноти інформацією»

Вона є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти.

Мова – найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва, побуту, обслуговування, культури, освіти, науки.

Українська мова – єдина національна мова українського народу. Нею послуговуються також українці, які проживають за межами України: у Росії, Білорусі, Казахстані, Польщі, Словаччині, Румунії, Канаді, Австралії та інших країнах. Українська мова входить до найпоширеніших мов світу, нею розмовляє близько 45 мільйонів людей. Вона належить до східної групи слов’янських мов, що входять до індоєвропейської мовної сім'ї.

Відповідно до статті 10 Конституції України, прийнятої Верховною Радою 28 червня 1996 року, українська мова є державною мовою в Україні, «держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».

Державна мова – це «закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, громадянських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики».

Термін «державна мова» з’явився в часи виникнення національних держав. Звичайно, в одно національних державах немає необхідності конституційного закріплення державної мови. В багатонаціональних країнах статус державної закріплюється за мовою більшості населення.

Українська мова мала статус, близький до державного, вже у XIV – першій половині XVI століття, оскільки функціонувала в законодавстві, судочинстві, канцеляріях, державному і приватному листуванні.

Утвердження української мови як державної неможливе, як зазначають учені, «без органічної взаємодії принаймні двох засад:

 1. Створення такої мовної ситуації, за якої українська мова мала б усі можливості безперешкодного вживання, вияву комунікативних функцій, властивих іншим високо розвинутим літературним мовам у сучасних цивілізованих суспільствах;

 2. Ефективного вивчення на різних ділянках освіти у поєднанні з мовним вихованням».

 3. Функції мови

Основні функції мови:

 • мислеоформлююча функція (за допомогою мови людина виражає своє мислення, свідомість, думки);

 • емоційна (мовою виражаємо свої почуття, емоції);

 • пізнавальна (через мову та з її допомогою пізнаємо світ, самих себе);

 • художня, естетична (своєрідне і водночас досконале користування мовою здатне викликати захоплення, почуття краси, насолоди, втіхи);

 • самовиражальна функція (задовольняє потреби нашого «я», наприклад, коли співаємо чи декламуємо тільки для себе, тощо).

 1. Стилі типи і форми мовлення

Стилі і жанри мовлення


Назва стилю

Види творів, у яких стиль реалізується

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлення

Сфера спілкування

Форма реалізації стилю

Мовні особливості стилю

Розмовний

-

Обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи подання допомоги, виховний вплив

Побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими

Діалог

Широко використав. побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені й просторічні слова, звертання, вставні слова, неповні речення тощо

Науковий

Дисертація, монографія, стаття, підручник, лекція, відгук, анотація

Повідомлення про результати наукових досліджень

Наука, техніка, освіта

Монолог

Характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтованість викладу

Офіційно-діловий

Закон, кодекс, статут, наказ, указ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція лист тощо

Регулювання офіційно-ділових стосунків

Офіційно-ділові стосунки

Монолог (діалог)

Переважають стилістично нейтральні мовні засоби: стандартна канцелярська лексика, складні речення, немає емоційно забарвлених слів; виклад гранично точний

Публіцистичний

Виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія

Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку

Громадсько-політичне життя

Монолог (діалог

Використовується суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова. Риторичні запитання, вигуки, повтори; тон мовлення пристрасний, оцінний

Художній

Трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, поема, вірш, байка

Різнобічний вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх засобів

Мистецтво слова

Монолог

Застосовуються всі мовні засоби, особливо широко – слова в переносному значенніТипи мовлення


Назви типів мовлення

На які питання відповідають у висловлюванні

Про що говориться у висловлюванні

Будова висловлювання

Розповідь

Що робить особа або предмет?

Про події, про дії персонажів

Початок, розгортання, завершення дії

Опис

Який предмет, особа, дія?

Про ознаки предмета, особи, дії

Загальне враження, окремі деталі, ознаки

Роздум

Чому саме таким є предмет, особа чи дія?

Про причини ознак та дії

Тези (думка, яка доводиться або заперечується), аргументи (докази), висновкиУсне мовлення як складова частина ділового спілкування

Ділове мовлення має вираження в усній і писемній формі. Усна форма літературної мови – це мова, яка звучить і розрахована на слухове сприйняття, а писемна – це мова зафіксована на письмі й розрахована на зорове сприйняття. Усне мовлення - це діалогічна або полі логічна мова, писемне мовлення – це в основному монолог. Писемне мовлення відрізняється від усного на всіх мовних рівнях (лексичному, морфологічному, синтаксичному тощо). У писемному мовленні широко використовуються додаткові засоби висловлювання (невербальні засоби спілкування – міміка, жести, рухи частинами тіла, інтонація та ін..), які надають мові стрункості, переконливості. Однак цими засобами не варто зловживати у процесі ділового спілкування.

Усне ділове мовлення (звіт, переговори тощо) належать до більш складної форми усного мовлення порівняно з розмовним стилем. Це мовлення має багато лексичних і граматичних особливостей писемно-літературної мови
Домашнє завдання

Законспектувати:

 1. Літературна мова.

 2. Мовна норма.

 3. Культура мови.


Практичне заняття № 1

Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови

Студенти повинні знати:

 • поняття літературної мови, мовної норми;

 • основи культури мовлення.

Студенти повинні вміти:

 • правильно оформляти, укладати документи відповідно до вимог написання ділових паперів.

Кількість годин: 2

План

 1. Роль мови в суспільному житті.

 2. Літературна мова.

 3. Мовна норма.

 4. Культура мови

Література

 1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник.-4-те видання, перероблене і доповнене. – К.: А.С.К.,2006.

 2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – Київ: Либідь.

 3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків: ТОРСІНГ, 2002.

 4. Погиба Л.Г., Грибінченко Г.О. Складання ділових паперів. Практикум. Київ; Либідь,2002.

 5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Київ: Літера,2000.


План та хід заняття

I. Організація студентів до практичного заняття

II. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних. положень теми заняття.

III. Практична частина.

Обговорення проблемних питань за темою заняття

Питання для обговорення

 1. Роль і значення мови в суспільному житті.

 2. Функції мови в житті людини і суспільства.

 3. Мовна норма.

 4. Стилі сучасної літературної мови.

Виконання практичної частини

1. Прочитайте подані висловлювання майстрів образного слова. Визначте основну інформацію кожного уривку

1.Хто стане заперечувати, що лише на багатющому ґрунті рідної мови могли вирости нев’янучі шедеври Чехова, Коцюбинського, Стефаника. Хто стане заперечувати, що багатюща народна мова – це одне з тих художніх достоїнств, якими чарують нас і героїчний епос «Тараса Бульби», і «Тихий Дон» і кращі твори української класики. Запашна мова надає таким творам неповторного аромату.

. ..Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (О. Гончар).

2.Той, хто не знає рідної материнської мови або цураєть­ся, засуджує себе на злиденність душі.

...Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може осягти своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, той збагнув відтінки і па­хощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім'ям своєї родини. Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово, — це людина без роду й племені.

Мова — то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги.

Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури (В. Сухомлинський).

3.Якщо ти не любиш свого народу і нехтуєш його мовою, то хто ж тобі повірить, що ти любиш і поважаєш сусідні народи?.. Мова — це глибина тисячоліть. Це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями й сотнями попередніх поколінь, злеліяний у пісні, у переказі, у приказці.

.. Люби свою мову, плекай і дбай про неї. Це ж дорога твоя спадщина віків і поколінь. Користуйся нею, оберігай п, пере­дай її, збагачену і ще більш розвинену, своїм дітям і онукам, а вони передадуть наступним поколінням (М. Шумило).

4. Мова народу, народності чи їх діаспори — то генетич­ний код національної культури, запорука самобутності та са­мозбереження (Д. Овсянико-Куликовський).

5. …на москалів не вважайте, нехай вони пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди

(Т. Шевченко).

 1. Не умовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну мову, але п'є духовне життя й силу з рідної груді рідного слова

Коли зникає народна мова — народу нема більше! Відберіть у народу все — і він усе може повернути, але відберіть мову, і він більше ніколи не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови ніколи: умерла мова в устах народу — умер і народ (К. Ушинський)

7.Утрачаючи рідну мову, народ?утрачає разом з нею і своє духовне надбання, яке він нажив за багато віків. Утрачає свій особливий спосіб розуміння світу, особливий спосіб пере­давати це розуміння. Утрачає свої запаси мудрості, що збері­гаються в народній поезії, у творах усної народної творчості, якими багатий кожний обдарований народ (О. Єфименко).

8. Питання мови не стоїть для більшості великих народів: француз не вирішує, якою мовою йому говорити й писати, і німець — ні, і багато інших- — ні. Для українців же це пи­тання стоїть в усій своїй грізній величині. Народ, що тисячу літ творив свою мову, якою говорили покоління, докладаючи кожне свою цеглину, цей народ мав право сподіватися, що до нього заговорять його мовою. І той, хто це зробить, хто зуміє зібрати скарби тої мови, повернути їх самому народові, той знайде такий цемент, котрий не дасть загинути мові (Г. Хоткевич).
  1   2   3   4

Схожі:

План: Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова". Українська...
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби
План Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора....
Словник у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури
ЛЕКЦІЯ Тема №3
Стилістика мовлення є продуктами історичного розвитку національної мови і змінюється відповідно до поступу суспільства
Мета заходу: показати роль і значення мови в житті та долі народу,...
Обладнання: зала прибрана в українському стилі, виставка літератури, висловлювання про мову, аудіозаписи
Розвиток мовлення Написання твору-опису за жанровою картиною в художньому стилі
Катерини Білокур; учити добирати, систематизувати робочий матеріал до твору; розвивати мовлення, уміння логічно і послідовно висловлювати...
Лекція на тему: «Роль батьків у вихованні правильної звуковимови...
Роль батьків у вихованні правильної звуковимови у дітей та розвитку їх мовлення
Уроки розвитку мовлення
Вступ. Література і фольклор — скарбниця духовних багатств людства. Роль книги в сучасному житті. ТЛ. Світова література
На допомогу учню 9 класу
Мова й мовлення становлять нерозривну єдність. Мовлення – це процес використання людиною засобів мови з метою спілкування. Крім того,...
Форми існування мови. Суржик Центр кожної мови становить живе розмовне...
Центр кожної мови становить живе розмовне мовлення. Найрозвиненіша й багата мова приречена на повільну смерть, якщо вона виходить...
Тема: Вступ. Мова найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу
Прочитати речення. У яких із них йдеться про мову, а в яких – про мовлення? Як пов'язані мова і мовлення?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка