Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності: ’’Організація міжнародних перевезень’’ Факультет: Транспортних технологій


Скачати 105.03 Kb.
НазваРобоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності: ’’Організація міжнародних перевезень’’ Факультет: Транспортних технологій
Дата15.04.2013
Розмір105.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Міністерство вищої освіти і науки

Приазовський державний технічний університет
<<Затверджую>>

Проректор по навчальній роботі
__________ Євченко В.М.
“ “ _____ 2004 року

Робоча програма


З дисципліни ’’Англійська мова’’

Для спеціальності: ’’Організація міжнародних перевезень’’

Факультет: Транспортних технологій

Кафедра: Іноземних мов та перекладу


Форма навчання

Курс

Семестр

Практичні заняття

Всього годин

Самостійна робота

Залік

Іспит

Денна

1

1

36

108

24

3

-

2

34

3

-

2

3

18

18

17

-

5


Робоча програма складена ст. викладачем Васильєвою Т.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол № 22
Зав. кафедрою__________ Л.М.Лазаренко


Схвалено Радою факультета транспортних технологій.
Декан__________________ В.К.Губенко

1 Розподіл навчальних годин
11Розподіл навчальних годин на рік

Форма навчання

Семестр

Практичні заняття

Всього годин

Самостійна робота

Залік

Іспит

Денна

1

36

108

24

3

-

2

34

3

-

3

18

18

17

-

5


12Розподіл навчальних годин на тиждень

Семестр

Курс

Практичні заняття

Самостійна робота

1

1

2

1

2

2

1

3

2

1

12.Мета і задачі навчання


Метою навчання англійській мові є підготовка студентів до спілкування в усній і письмовій формах на цій мові, що припускає наявність у них таких умінь у різних видах мовної діяльності, що по закінченні курсу дають йому можливість:

· читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації;

· брати участь в усному спілкуванні англійською мовою в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.

3. Структура курсу


Відповідно до діючого навчального плану на курс навчання іноземній мові приділяється 70 годин обов'язкових аудиторних занять у 1,2 семестрах, 36 годин у 3 семестрі.

Перший та другий семестри завершуються заліком третій семестр завершується підсумковим іспитом.

У четвертому семестрі студенти пишуть курсову роботу по одній із запропонованих викладачем тем. Семестр закінчується диференційованим заліком.
Зміст навчання видам мовної діяльності

3.1 Перший етап навчання (1-2 семестр 1 курсу).


Курс:''International Trade''(1 семестр) і курс ‘Transport’ (2 семестр).

Задачі етапу:скорегувати отримані в школі уміння і навички читання і виробити уміння читати оригінальні тексти з метою повного і точного розуміння, що міститься в цій інформації, а також загальні ознайомлення з їх змістом.

Лексичний мінімум до кінця 1 етапу навчання повинен складати не менш 2000 слів і словосполучень. У цей мінімум входить лексика, вивчена в школі і лексика за курсом ''International Trade'' і ‘Transport’.
Граматичний мінімум. Додатково до шкільного мінімуму у 1 і 2 етапах відповідно до курсу ''International Trade'' і ‘Transport’ входять:

1. Word formatіon

2. Questіon formatіon.

3. Copula verbs.

4. Condіtіonal sentences.

5. Modal verbs: must/have to.

6. The Passіve.

7. Іnversіon.

8. Modal verbs: to be to, should.

9. Іng-forms.

10. Sequence of Tenses.

11. Reported Speech.

12. Derіvatіve and Compound nouns.

13. Used to + Іnfіnіtіve.

14. Relatіve clauses.
Словотворчий мінімум. Студент повинен опанувати різними видами читання оригінальних текстів за курсом ''International Trade'' і ’’Transport’’ для:

a) точного і повного витягу текстової інформації (вивчаюче читання) з використанням словника: обсяг тексту - 1600 п.зн. за 1 акад. годину;

b) ознайомлення з загальним змістом(ознайомлювальне читання); обсяг тексту - 3200 п.зн. , швидкість - 600-650 п.зн. у хв., розуміння - не менш 75% змісту тексту.
Говоріння й аудювання . Студент повинен уміти

a) розуміти на слух мову як при безпосереднім спілкуванні, так і у фонозаписи, що містить до 3% незнайомих слів про значення яких можна догадатися. Тривалість звучання - у межах 4-х хвилин, темп пред'явлення - 200-220 слів у хвилину,

b) підготувати повідомлення по наступним передбаченим курсом ''International Trade'' темам:

1. Trading

2. Exporting

 1. Export documentation

 2. Agents

 3. International Trade and Exchange

 4. Trade Restrictions

 5. Methods of Payment

та темам, передбаченим курсом ’’Transport’’

 1. Tranport. Advantages and disadvantages of different means of transport

 2. Transport of Britain.

 3. Main transport documents

 4. Packing and marking

 5. Insurance

 6. Customs Entries and Duties

 7. Organizations of operations in Russia ports

 8. General description of a ship

 9. Types of ships: Universal ships, Multi-purpose vessels, Specialized ships,

Обсяг висловлення - приблизно 10-12 фраз, швидкість- приблизно 120 слів у хвилину;

c) брати участь в обговоренні прочитаного чи прослуханого матеріалу. Обсяг висловлення - 18-20 фраз.

3.2Другий етап навчання


Другий етап навчання (2 курс) - (3 семестр) включає курс ''Types of Cargo. Cargo operations'' (3 семестр) 

Задачі етапу

По закінченню 2 етапу студент повинен:

а) брати участь у бесіді, виконуючи різні ролі (розмовляючого, слухаючого, лідера, партнера і т.д.);

б) робити повідомлення про спеціальність, використовуючи отриману при

читанні інформацію.
Лексичний мінімум по закінченню 2 етапу повинен складати 2500 слів і

словосполучень, у котрий входить 12ОО слів і словосполучень для говоріння.

У лексичному мінімумі не враховується інтернаціональна лексика, подібна

в плані вираження і співпадаюча по змісту, а також стройові слова.
Вимоги до мовних умінь. Студент повинен:

а) змінювати спосіб читання відповідно до поставленої задачі,

новою ситуацією й ін. (вивчення, ознайомлення і т.д.),

б) передавати в усній і письмовій формі отриману інформацію при

читанні інформацію як рідною мовою, так і англійською

мовою. Обсяг тексту для вивчаючого читання - не менш 1800 п.зн.

за 1 акад.година з використанням словника; зразкова cкopость

читання - 400-450 п.зн. у хв.;для ознайомлювального читання обсяг

тексту - 3600 п.зн.; швидкість читання - не менш 600-650 п.зн. у

хв. Швидкість переглядового читання - не менш 1000-1200;п.зн. у хв.

Говоріння й аудирование. Студент повинен уміти:

а) розуміти на слух монологічну і діалогічну мову при

темпі 220 слів у хв.;

б) Виступати з повідомленнями по темам, включеним у курс ''Types of Cargo. Cargo operations'' (3 семестр), а саме:

 1. General Cargoes.

 2. Container Cargoes

 3. Bulk Cargoes

 4. Liquid Cargoes

 5. Dangerous Cargoes

 6. Gas Cargoes

 7. Cargo Operations: Loading, Stowage, Dunnage, Discharging

 8. Shipping Documents

Письмо


Розвиток навичок листа англійською мовою передбачає уміння скласти і написати:

1. Телеграми і факси

2. Лист-запит

3. Лист-скаргу

4. Коротку біографію

5. Лист-вимогу до упакування і транспортування товарів

4 Самостійна робота студентівВиди самостійної роботи

Орієнтована кількість годин

41

Підготовка до практичних занять

23

42

Підготовка до контрольних робіт

5

43

Робота з фаховою літературою

5

44

Опрацювання матеріалів,що засвоюються самостійно

8

45

Курсова робота

105. Вимоги до курсової роботи


Метою курсової роботи є подальше вдосконалення мовної підготовки студентів, а також опанування вмінням анотувати та реферувати науково-технічну фахову літературу

Теми курсових робіт узгоджуються з профільною кафедрою Курсова робота з іноземної мови має форму реферату

Об’єм матеріалу для курсової роботи має складати біля 30 тис друкованих знаків за семестр Об’єм реферату який пишуть рідною мовою складає 4-5 сторінок На додаток студент складає термінологічний словник(біля 100 лексичних одиниць)

На курсову роботу складається анотація а також надається список використаної літератури

Рекомендовані теми курсових робіт 

 1. Transport in Europa.

 2. International air transport

 3. International sea transport

 4. Export documentation

 5. Import documentation

 6. The role of a freight forwarder

 7. Insurance

 8. Packing

 9. Marking

 10. Warehousing

 11. Cargo operations

 12. Sea ports

 13. The future development of international transport

 14. Types of payment in international trading operations

 15. Incoterms.

6. Поточний і підсумковий контроль.Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестрі).
Заліки по англійській мові проводяться по закінченні 1-5 семестрів. Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності.
Іспит. Студенти допускаються до іспиту після того, як одержать усі передбачені програмою заліки. На іспиті перевіряється досягнутий рівень практичного володіння англійською мовою відповідно до вимог програми по видах мовної діяльності

7. Вимоги щодо іспиту.

7.1 Зміст підсумкового іспиту


1. Перевірка уміння читати з повним і точним розумінням змісту оригінального тексту за фахом. Обсяг тексту - 1200 п. зн., швидкість читання 400-450 п. зн. у хвилину. Контроль розуміння виконується за допомогою письмового навчального перекладу. Час на читання і письмовий переклад (з використанням словника) - 30 хвилин.

2. Перевірка уміння читати з метою ознайомлення зі змістом оригінального тексту за фахом. Розуміння змісту тексту перевіряється за допомогою передачі текстової інформації на рідній чи англійській мові.Обсяг тексту - 2400 п. зн. , час,що відводиться на читання - 4 хвилини. Швидкість читання - 600-650 п. зн. у хв. У тексті допускається до 5 % незнайомих слів.

3. Перевірка уміння :

a) робити усне повідомлення по вивченому матеріалі, обсяг висловлення 10-12 фраз; швидкість - 120 слів у хв.;

b) брати участь у бесіді з питань, зв'язаним зі спеціальністю студента; обсяг висловлення- 18-25 фраз.

72 Структура екзаменаційного білета

1.Прочитати та перекласти незнайомий текст із словником 

2 Прочитати та перекласти знайомий текст без словника . Скласти питання до тексту.

Перелік текстів

 1. Tranport

 2. Main transport documents

 3. Packing and marking

 4. Insurance

 5. Customs Entries and Duties

 6. Functions of Sea Ports

 7. Types of ships

 8. Universal vessels

 9. Multi-purpose vessels

 10. Container ships

 11. Roll –on/Roll-off vessels

 12. Bulkers

 13. General Cargoes

 14. Container Cargoes

 15. Dangerous Cargoes


2Бесіда за фахом

Перелік питань

 1. Speak on the advantages and drawbacks of railway transport

 2. What are the chief advantages and limitations of air transport?

 3. Tell a few words about advantages and disadvantages of road and water transport

 4. Speak on the main transport documents: the Bill of Lading.

 5. Speak on the main transport documents: Railway consignment note.

 6. Speak on the main transport documents: Airwaybill.

 7. What is the role of a forwarding agent?

 8. Speak on exporting: its problems, ways of exporting, its importance.

 9. Name the main documents involved in exporting goods.

 10. Will you tell a few words about methods of payment, please?

 11. Why is it important for the exporter to have the goods insured and where can the exporter insure the goods?

 12. Speak on insurance.

 13. Speak on packing

 14. Tell a few words about marking, please!

 15. Speak on bulk cargoes.

 16. Speak on dangerous cargoes. What should be done to avoid the interaction of dangerous cargoes with moisture?

73 Критерії оцінки знань студентів


“Відмінно” – студент грамотно в повному обсязі та без помилок виконує письмові завдання білета (переклад). Грамотно висловлюється з запропонованої фахової тематики, вживаючи при цьому вивчену лексику.

“Добре” – студент грамотно в повному обсязі виконує письмові та усні завдання, але мають місцеві незначні неточності та погрішності.

“Задовільно” – завдання екзаменаційного білета виконані, але є помилки та погрішності, які вплинули на зміст відповіді.

“Незадовільно” – завдання виконано частково, мають місце істотні помилки, які вплинули на зміст відповіді.


8 Навчально-методичні матеріали

81 Основна література


1. Susan Norman .’’Export English’’ , London

 1. Методические указания по развитию навыков чтения и устной речи по специальности ''Организация внешнеторговых перевозок'' , Мариуполь , ПГТУ, 1997 г.

 2. Методические указания по развитию навыков чтения и устной речи по специальности ''Организация таможенного контроля'' , Мариуполь , ПГТУ, 2002 г.

 3. Марк Харрисон ''Практическая грамматика английского языка. Oxford University Press.

 4. R.Murphy. ’’English Grammar in Use’’ Cambridge University Press.

 5. Китаевич Б.Е. ''Морские грузовые операции''. Учебно-практическое пособие по английскому языку . Москва, ''Рос Консульт'', 1999 г.

7. Методические указания по грамматике английского языка для студентов всех специальностей по теме: «Изменение видо- временных форм английского глагола в действительном залоге ». Мариуполь, ПГТУ, 2002.

8. Методические указания по грамматике английского языка для студентов всех специальностей по теме: «Изменение видо- временных форм английского глагола в страдательном залоге ». Мариуполь, ПГТУ,1997.

9 Англо-русский словарь-справочник Москва ’’Моби’’ 1992 г.

10. Большой англо-русский словарь ИГальперин М’’Русский язык’’ 1979 г

8.2 Додаткова література


 1. F.W.King, D.Ann Cree. English Business Letters.

 2. А.Т.Нортон . Справочник по международным коммерческим контрактам. ''Мир, право , информация'' , Москва, 2001.

 3. Е.Е. Израилевич. Деловая корреспонденция и документация на английском языке. Москва. Юнвес . 2001

 4. Практический словарь делового английского языка. ''Эрви'' ,Санкт-Петербург, 1991
  1. Технічні засоби


 1. English (American) Streamline (audio), Oxford University Press, 1997.

 2. Headway ( audio), Oxford University Press, 1999.

 3. Електрона версія питань до заліку та іспиту

 4. Електрона версія тестових завдань

 5. S.Norman. ‘Export English’. An intermediate course of business English (audio). London.

Схожі:

Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури...
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
РОБОЧА ПРОГРАМА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка