Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності: “Зварювальне виробництво”, Факультет Зварювальний


Скачати 91.77 Kb.
НазваРобоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності: “Зварювальне виробництво”, Факультет Зварювальний
Дата15.04.2013
Розмір91.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи

Міністерство освіти і науки УкраїниПриазовський державний технічний університет

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

____________В.М. Євченко

“_____” ___________2003 р.


Робоча програмаЗ дисципліни “Англійська мова”

для спеціальності: - “Зварювальне виробництво”,

Факультет - Зварювальний

Кафедра - Іноземних мов та перекладу
Нормативні дані


Форма навчання

курс

семестр

п/з

всього годин

самостійна робота


залік

іспит


Денна

I

1

2

36

34

70

18

17

3

3

-

-

II

3

4

18

17

35

18

9

3

-

-

5Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей.
Робоча програма складена викл. Автономовою Оленою Борисівною
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу
“ 30 ” жовтня 2004 р. Протокол № 6 Зав. каф. Лазаренко Л.М. / /
Схвалено радою зварювального факультету
Декан ____________________Розмишляєв А.Д.

Сучасний етап розвитку міжнародних відносин, а також перехід вузів України до підготовки бакалаврів і магістрів, потребують докорінного перегляду процесу викладання іноземних мов у технічних вузах. З цією метою практичний курс англійської мови із спеціальностей “Зварювальне виробництво”, “Прикладне матеріалознавство” викладається на протязі шести семестрів. Студентів навчають по новітнім навчальним посібникам, тексти яких добиралися з монографій і журнальних статей англійських, американських та вітчизняних авторів в галузі зварювального виробництва. Викладачі кафедри також видають методичні вказывки із спеціальності.

Мета практичного курсу англійської мови із спеціальності “Зварювальне виробництво”, “Прикладне матеріалознавство”:

Забезпечити підготовку студентів до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури на англійській мові в галузі хімії, а також розвинути навички усного мовлення.

Завдання курсу:
 навчити студентів раціонально користуватися спеціалізованими словниками ( як політехнічними, так і галузевими),

 набувати і накопичувати спеціальні знання предмета,

 оволодівати спеціальною термінологією та мовними елементами фахового стилю,

 перекладати тимчасово без еквівалентні терміни, абревіатури та скорочення,

 вміло застосовувати термінологічні відповідності фахового стилю,

 здобути навички та вміння використовувати при написанні курсових робіт, а також під час підготовки анотацій та рефератів,

 вміти відбирати та фіксувати суттєву інформацію у всілякого роду публікаціях,

 вміти використовувати англійську мову в тих ситуаціях, з якими студент може зіткнутися у своїй професійній діяльності.

Зміст навчання.
Курс навчання проводиться у формі практичних занять. Згідно з навчальним планом на вивчення практичного курсу англійської мови із спеціальності “Зварювальне виробництво”, “Прикладне матеріалознавство”

1 сем.  36г.

2 сем.  34г.

3сем.  18г.

4сем.  17г.
Вивчення курсу завершується у кожному семестрі заліком, окрім шостого. Протягом шостого семестру студенти складають іспит. У І і ІІ семестрах особлива увага приділяється англійській граматиці. Оскільки студенти складали вступні конкурсні іспити за програмою, яка містить в собі певну частину граматики, то основним завданням курсу є вивчання, головним чином, неособових форм дієслова: дієприкметника, інфінітива, герундія та їх комплексів, з якими студента дуже часто зустрічаються, перекладаючи науково-технічні та економічні тексти.

Розпочинаючи нову тему викладач попередньо знайомить студентів з лексикою, дефініціями ключових термінів (сприяє збагаченню лексики та фразеології у студентів), а потім починає роботу безпосередньо з перекладом тексту.

Особлива увага приділяється роботі над закріпленням термінології. Регулярно студентам пропонуються словосполучення або речення для письмового та усного перекладу. Вивчення теми закінчується термінологічним диктантом та лексико-комунікативними вправами, спрямованими на спілкування або дискусію.

Форми контролю.
Перевірка формування вмінь і навичок з практичного курсу англійської мови здійснюється у формі поточного контролю та підсумкового контролю:

 • поточний контроль здійснується на окремих заняттях і по закінченні чергової теми;

 • підсумковий контроль здійснюється на прикінці кожного семестру та проводиться у вигляді підсумкової контрольної роботи в аудиторії;

 • у кінці курсу студенти складають іспит за усіма вивченими темами.

Урахування рейтингу :


 1. Пропонується наступна схема видів поточних контролів:

 1. Відвідування занять- 10%

 2. Письмові види КСРС – 40%

 3. Усні види КСРС -40%

 4. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%


Поняття, що використовуються : ОБ- отримані бали- сума балів, що іх студент реально отримав за поточний період

М- максимально можлива сума балів за поточний період
Наприклад, при навчальному навантаженні 18 годин на семестр викладач може вивести бали за такою схемою:

 1. Відвідування занять- 10%- ОБ1 (отримані бали № 1)
100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Таким чином, якщо студент Ф. пропустив 8 годин аудиторних занять, то він отримає (18 - 8) : 18 Х 100%= 55%

Тобто, студент відвідав 55 % пракичних аудиторних занять, що згідно із таблицею складає 0,2 бали. Це- ОБ1

Тепер викладач має поділити Отриманий бал № 1 на М № 1(1,8) ОБ1:М1= 0,2 : 1,8 = 0,1


 1. Письмові види КСРС – 40% - ОБ2 (отримані бали № 2)

Припустимо, що студени виконали дві письмові КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5= 10 М2 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4 3+4=7 =ОБ2 Коефіцієнт дорівнює 7,8. Це складає (7:10)* 7,8=5,8 ОБ2:М2 * 7.8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік
 1. Усні види КСРС -40%ОБ3 (отримані бали № 3)

Припустимо, що студени виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5+5 = М3 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 , 2 та 4= ОБ3 Це складає (9:15)* 7,8=4,7 ОБ3: М3* 7,8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік 1. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%ОБ4 (отримані бали № 4)

Припустимо, даний студент прийняв участь у науково- практичній конференції . За творчість та науковість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- 1,8 бала (відмінно) прояв однієї з цих якостей- 1,4 (добре) одноразовий - 1 бал (задовільно) ці якості виявляються рідко або ніколи- 0,6 - 0 балів (незадовільно). Таким чином, студент Ф. має 1 бал

Тепер викладач має поділити ОБ4 на М4(1,8) ОБ:М=0,55

постійний прояв

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

прояв однієї з цих якостей

1,4

Прогнозований залік- автомат

одноразовий

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”


ці якості виявляються рідко або ніколи

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Всього студент набрав 1+ 5,8+4,7+1=12,5 бали з максимально можливих 18.

ОБ1+ ОБ2+ ОБ3+ ОБ4=ОБ

М1+ М2+ М3+ М4= М

Його рейтинг складе (ОБ: М)*5 = рейтинг (12,5:18)*5=3,47


 1. Якщо рейтинг складає від 3,7 балів до 4,6 бали, то пропонується виставити залік- автомат.

Якщо рейтинг складає від 0 балів до 2 балів то пропонується виставити „незалік”.

Якщо рейтинг складає від 2,1 бала до 3, 6 бала, то пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


 1. За спрощеною схемою студент може приблизно визначити рейтингову оцінку , що прогнозується , таким чином:

Сума оцінок за всі види КСРС поділена на кількість КСРС .

Наприклад: за 6 годин, що були вівідені на КСРС було виконано 6 КСРС різних типів. Студент набрав 4+3+3+5+2+4=21 24:6=3,5 бали Рейтинг студента складає 3.5 бали. Викладач може окремо врахувати пропуски занять і зняти від 0,1 до0,5 бали, або додати заохочувальні бали від 0,1 до 0,5 і згідно з отриманим підсумковим рейтингом визначити екзаменаційну оцінку.
Примітка :

Рекомендації грунтуються на наступних нормативних документах:

Положення про організацію та контроль самостійної роботи у ПДТУ від 04.03.2002

Положення про визначення рейтингу студентів у навчальному процесі у ПДТУ від 20.03.2003.

Рекомендації щодо впровадження системи рейтингової оцінки знань на кафедрі іноземних мов та перекладу (протокол № 14 от 14.04.2003)


Рекомендована література


 1. Е.В.Синявская “Учебник английского языка для технических вузов”

М., «Высшая школа», 1976.

 1. М.С. Красинская “Учебник английского языка для технических вузов,1987г.

 2. В.Н.Бгашев, Е.Ю. Долматовская Английский язык для машиностроительных вузов: Учебник. Москва. Высшая школа, 1990.

 3. И.П.Агабекян. Английский для технических вузов. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2001г.

 4. Журнал “Materials Engineering”.Методичні вказівки


 1. Методические указания к проработке текстов на английском языке. Часть I, II для студентов ІІ, ІІІ курса специальности «сварочное производство», 1986г.

 2. Методические указания для аудирования и развития навыков устной речи по теме «Образование» (Мариуполь, ПГТУ 1998г.)

 3. Методические указания по развитию навыков чтения литературы по теме «Классификация металлов», Мариуполь ПГТУ, 1992г.

 4. Контрольные работы по грамматике английского языка, мариуполь, 2002г.

Словники


 1. Англо-русский словарь по сварочному производству / Сост. В.Т. Золотых. – Москва, 1961.

 2. Словарь-минимум для чтения научно-технической литературы по сварочному производству на английском языке в техническом вузе. / Сост. А.А. Емельянова – Чернигов, 1974г.

 3. The Oxford Russian-Dictionary by Marcus Wheeler, Oxford University press, 1993.

 4. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. A.S. Hornby Oxford University press, London, 1974.

 5. New Websters’ Dictionary and Thesaurus of the English Language. Lexicon Publication Inc. USA, 1993.

 6. Новый большой англо-русский словарь (Барс) под общей редакцией Э.М.Медниковой и Ю.Д. Апресяна, 1993.

 7. Англо-русский словарь / сост. В.М. Мюллер, 1995.

Схожі:

Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури...
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
РОБОЧА ПРОГРАМА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка