РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності: 0030507 “Російсько-український переклад” Факультет Гуманітарний Кафедра Іноземних мов та перекладу


Скачати 100.09 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності: 0030507 “Російсько-український переклад” Факультет Гуманітарний Кафедра Іноземних мов та перекладу
Дата25.03.2013
Розмір100.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи


______________В.М.Євченко

“_____”______________2004р.


РОБОЧА ПРОГРАМАЗ дисципліни “Англійська мова”

для спеціальності: 7.0030507 - “Російсько-український переклад”
Факультет – Гуманітарний

Кафедра - Іноземних мов та перекладу
Нормативні дані


Форма навчання

курс


семестр

п\з

всього годин

залік

іспит

Денна


I

1

2

36

34

70

3

3

-

-

II

3

4

18

17

35

2

2

-

-

III

5

6

18

17

35

3

-

-

4


Робоча програма складена викл. Автономовою Оленою Борисівною.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ _1_ _липня_2004р. Протокол № 22 _

Зав. кафедрою ____________________Л.М.Лазаренко.
Схвалено Радою гуманітарного факультету

Декан__________________О.В.Попович
Сучасний етап розвитку міжнародних відносин, а також перехід вузів України до підготовки бакалаврів і магістрів, потребують докорінного перегляду процесу викладання іноземних мов у технічних вузах. Метою практичного курсу англійської мови із спеціальності: “Російсько-український переклад” є забезпечити підготовку студента до самостійного читання, розуміння й перекладу літератури на англійській мові, що передбачає наявність у нього таких навичок у різних видах речової діяльності, які по закінченні курсу дали б йому можливість:

 • читати оригінальну літературу для отримання інформації;

 • приймати участь в усному спілкуванні на англійській мові в обсязі, передбаченим програмою;

В процесі досягнення цієї практичної мети реалізуються образовательні та виховальні задачі навчання англійської мови.

Програма передбачає послідовність викладення матеріалу, тематики, видів роботи з поступовим ускладненням навчального матеріалу, типів завдань і вправ, що базуються на ньому.

Зміст навчання

Курс практичної англійської мови надається у формі практичних занять згідно з навчальним планом. На вивчення практичного курсу англійської мови відводиться:

1 семестр – 36 годин

2 семестр – 34 годин

3 семестр – 18 годин

4 семестр – 17 годин

5 семестр – 18 годин

6 семестр – 17 годин
Кожний семестр завершується заліком, окрім шостого. Наприкінці шостого семестру студенти складають іспит.

У першому та другому семестрах особлива увага приділяється граматиці.

Словарний мінімум охоплює найбільше вживану лексику побутової та суспільно-політичної тематики. К закінченню навчання студенти мають засвоїти 2500 лексичних одиниць активно (як для читання і аудіювання, так і для мовлення і письма) і 600-700 лексичних одиниць пасивно.

Позалекційне читання сприяє закріпленню лексико-граматичного матеріалу, а також стимулює розвиток навичок усного та письмового мовлення. Навчальний матеріал розподіляється за тематичним принципом.

1 КУРС
Приблизна тематика для розмовної практики
1. Ми вивчаємо англійську мову.

2. Людина та її оточення (побут, зовнішній вид, характер та спілкування, настрій та звички).

3. Природа. Природні явища. Клімат, погода.

4. Моє рідне місто, домівка, квартира, сучасний дім.

5. Здоровий спосіб життя.

6. Відпочинок. Туризм. В готелі.

7. На почті.

8. Університет. Життя студентів.

9. Дозвілля. Інтереси. Хобі.

10.Україна і світ. Входження України у світову співдружність.

2 КУРС
На другому році навчання робота ведеться з більш складним ніж на першому курсі мовним матеріалом. Використовуються тексти, що забезпечують ускладнення лексико-граматичного матеріалу.
Приблизна тематика для розмовної практики


 1. Телефон.

 2. Магазини: торгові центри, супермаркети, “ланцюгові” магазини, бутіки, базари.

 3. Людина та екологія.

 4. Їжа. Національні кухні.

 5. Охорона здоров’я. У лікаря.

 6. Театр.

 7. Сучасний кінематограф.

 8. Вибір професії.

 9. Освіта як основний фактор життєвого успіху.

 10. Дозвілля. Інтереси. Хобі.


3 КУРС

На цьому етапі у процес навчання вводиться лексика, яка містить в собі широко розповсюджені слова та словосполучення літературної та розмовної мови, а також термінологію, пов’язану з основами ділового спілкування в типових ситуаціях: знайомство, розмову по телефону, ділова зустріч, замовлення квитка та номеру у готелі, ведення ділових переговорів.
Приблизна тематика розмовних тем


 1. Вітання. Знайомство.

 2. Сучасна англійська домівка.

 3. Зустріч з бізнесменом.

 4. Сучасний кінематограф.

 5. Свята у Великобританії.

 6. Проблеми сучасної освіти у Англії та України.

 7. Подорожі.

 8. Ділове спілкування.

 9. Гроші та ділові відносини.

10.Книга джерело знань. Людина та комп’ютер.


Форми контролю
Перевірка формування вмінь і навичок з практичного курсу англійської мови здійснюється у формі поточного контролю та підсумкового (модульного) контролю:

 Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях так і по закінченні чергової теми.

 Підсумковий, модульний контроль приурочують до закінчення семестру та проводять у вигляді підсумкової контрольної роботі в аудиторії.

Урахування рейтингу :


 1. Пропонується наступна схема видів поточних контролів:

 1. Відвідування занять- 10%

 2. Письмові види КСРС – 40%

 3. Усні види КСРС -40%

 4. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%


Поняття, що використовуються : ОБ- отримані бали- сума балів, що іх студент реально отримав за поточний період

М- максимально можлива сума балів за поточний період
Наприклад, при навчальному навантаженні 18 годин на семестр викладач може вивести бали за такою схемою:

 1. Відвідування занять- 10%- ОБ1 (отримані бали № 1)
100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Таким чином, якщо студент Ф. пропустив 8 годин аудиторних занять, то він отримає (18 - 8) : 18 Х 100%= 55%

Тобто, студент відвідав 55 % пракичних аудиторних занять, що згідно із таблицею складає 0,2 бали. Це- ОБ1

Тепер викладач має поділити Отриманий бал № 1 на М № 1(1,8) ОБ1:М1= 0,2 : 1,8 = 0,1


 1. Письмові види КСРС – 40% - ОБ2 (отримані бали № 2)

Припустимо, що студени виконали дві письмові КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5= 10 М2 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4 3+4=7 =ОБ2 Коефіцієнт дорівнює 7,8. Це складає (7:10)* 7,8=5,8 ОБ2:М2 * 7.8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік
 1. Усні види КСРС -40%ОБ3 (отримані бали № 3)

Припустимо, що студени виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5+5 = М3 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 , 2 та 4= ОБ3 Це складає (9:15)* 7,8=4,7 ОБ3: М3* 7,8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік 1. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%ОБ4 (отримані бали № 4)

Припустимо, даний студент прийняв участь у науково- практичній конференції . За творчість та науковість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- 1,8 бала (відмінно) прояв однієї з цих якостей- 1,4 (добре) одноразовий - 1 бал (задовільно) ці якості виявляються рідко або ніколи- 0,6 - 0 балів (незадовільно). Таким чином, студент Ф. має 1 бал

Тепер викладач має поділити ОБ4 на М4(1,8) ОБ:М=0,55

постійний прояв

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

прояв однієї з цих якостей

1,4

Прогнозований залік- автомат

одноразовий

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”


ці якості виявляються рідко або ніколи

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Всього студент набрав 1+ 5,8+4,7+1=12,5 бали з максимально можливих 18.

ОБ1+ ОБ2+ ОБ3+ ОБ4=ОБ

М1+ М2+ М3+ М4= М

Його рейтинг складе (ОБ: М)*5 = рейтинг (12,5:18)*5=3,47


 1. Якщо рейтинг складає від 3,7 балів до 4,6 бали, то пропонується виставити залік- автомат.

Якщо рейтинг складає від 0 балів до 2 балів то пропонується виставити „незалік”.

Якщо рейтинг складає від 2,1 бала до 3, 6 бала, то пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


 1. За спрощеною схемою студент може приблизно визначити рейтингову оцінку , що прогнозується , таким чином:

Сума оцінок за всі види КСРС поділена на кількість КСРС .

Наприклад: за 6 годин, що були вівідені на КСРС було виконано 6 КСРС різних типів. Студент набрав 4+3+3+5+2+4=21 24:6=3,5 бали Рейтинг студента складає 3.5 бали. Викладач може окремо врахувати пропуски занять і зняти від 0,1 до0,5 бали, або додати заохочувальні бали від 0,1 до 0,5 і згідно з отриманим підсумковим рейтингом визначити екзаменаційну оцінку.
Примітка :

Рекомендації грунтуються на наступних нормативних документах:

Положення про організацію та контроль самостійної роботи у ПДТУ від 04.03.2002

Положення про визначення рейтингу студентів у навчальному процесі у ПДТУ від 20.03.2003.

Рекомендації щодо впровадження системи рейтингової оцінки знань на кафедрі іноземних мов та перекладу (протокол № 14 от 14.04.2003)
Екзаменаційні нормативи з англійської мови
1питання. Студент має прочитати та перекласти незнайомий текст, включающий не менш 1800 печатних знаків, який містить 5-6 незнайомих слів. Швидкість читання 400-450 печатних знаків в хвилину. (Час підготовки - 25 хвилин.)

2питання. Переклад іноземною мовою 5-6 речень, що містять засвоєний лексико-граматичний матеріал. (Час на підготовку – 20 хвилин.)

3питання. 5 хвилинне повідомлення та бесіда по однієї з вивчених тем. (5-6 запитань різних типів.)

Рекомендована література


 1. В.К.Шпак “Англійська мова” Київ “В.Ш.”, 1998р.

 2. І.Ф.Жданова, Г.А.Дудкіна “Підручник англійської мови для ділового спілкування” Москва “В.Ш.”, 2000р.

 3. A.K.Ivanova, V.F.Satinova “English Revision Course” Мінськ “В.Ш.”, 1991р.

 4. І.С.Богдацький, Н.М.Дюканова “Бізнес-курс англійської мови” Київ “Логос”, 1998р.

 5. Raymond Murphy “English grammar in use”, Cambridge University Press.

 6. Методичні вказівки “Для розвитку навичок усного мовлення” (Для студентів I - II курсу усіх спеціальностей) ПДТУ, 1996р.

 7. Методичні вказівки “Изменения видо-временных форм английского глагола в действительном залоге.” ПДТУ, 2002р.

 8. Методичні вказівки “Изменения видо-временных форм английского глагола в страдательном залоге.” ПДТУ, 1999р.

 9. В.К.Мюллер “Англо-русский словарь” Москва, 1970р

10.О.С.Ахманова “Англо-русский словарь” Москва, 1972р

Схожі:

Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З КУРСУ ІСТОРІЇ...
Укладач : ст викладач кафедри іноземних мов та перекладу Богатирьова Олена Євгенівна
РОБОЧА ПРОГРАМА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена Доц. Жарковою Євгєнією Михайлівною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу 1 липня...
РОБОЧА ПРОГРАМА ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Євтушенко Наталею Іванівною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
РОБОЧА ПРОГРАМА ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена викладачем Віговською Ларисою Анатоліївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка