Розділ Комплексневикористанняпедагогічнихпрограмних ікомп’ютерно-орієнтованихзасобівупідготовцімайбутніхучителів технологій


НазваРозділ Комплексневикористанняпедагогічнихпрограмних ікомп’ютерно-орієнтованихзасобівупідготовцімайбутніхучителів технологій
Сторінка1/5
Дата25.02.2016
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5


ВСТУП2

Розділ 1.Комп’ютерно-орієнтовані технологіїта використання їх в підготовцімайбутнього вчителя технологій

1.1.Психолого-педагогічні основи використання інформаційних

технологій у навчальному процесі5

1.2.Аналіз наявних педагогічних програмних засобів і їхнє застосування в підготовцімайбутньоговчителятехнологій15

1.3.Застосуваннякомп’ютерно-орієнтованихтехнологійуформуванні

знань та умінь студентів19

Висновки до першого розділу29

Розділ 2.Комплексневикористанняпедагогічнихпрограмних ікомп’ютерно-орієнтованихзасобівупідготовцімайбутніхучителів технологій

2.1.Умови готовності викладачів педагогічних ВНЗ до застосування інформаційних технологій у процесі формування професійних знань і умінь майбутніх учителів технологій30

2.2.Загальні вимоги до змісту підготовки майбутніх учителів

технологій 38

Висновки до другого розділу 49

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ51

ДОДАТКИ52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ54


ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження. Сучасна система освіти в Україні продовжує залишатись найбільш людиномісткою сферою суспільства, одним з важливих, навіть визначальних чинників його політичної, економічної, науково-освітньої, всієї соціальної організації. Рівнем розвитку освіти суттєво відтворюється інтелектуальний, духовний і економічний потенціал різних країн.

У наш час зростає кількість тих громадян, які прагнуть здобути вищу педагогічну освіту за умови динамічного зростання вимог до майбутніх фахівців. Тому цілком природним, умотивованим є те, що студентам у процесі навчання доводиться засвоювати значний обсяг інформації, оволодівати вміннями і навичками у сфері майбутньої професії. Цьому значною мірою сприяють уже майже усталені інформаційні технології. Виникнення й повсюдне поширення комп'ютерної техніки, засобів передачі й обміну інформацією стимулює створення різноманітних програмних засобів навчального призначення.

Визначальною проблемою в застосуванні інформаційних технологій продовжує залишатися структура ПЗНП, його зміст і оптимальна організація Web-простору. Інформаційні технології дозволяють перетворити персональний комп'ютер у потужний засіб освіти, в якому змодельовуються всі аспекти навчального процесу - від методичного до презентаційного.

До основних шляхів реформування змісту фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання засобів і методик нами віднесено запровадження поліваріантності освітніх програм, поглиблення їхньої практичної спрямованості, широке використання новітніх педагогічних, інформаційних технологій і впровадження модульної побудови навчального матеріалу.З навчальною метою все повніше використовуються спеціально створені педагогічні програмні засоби й автентичні матеріали, серед яких доцільно виділити ресурси мережі INTERNETяк одного з видів реалізації інформаційних технологій, також і мультимедійні матеріали. Інформаційні технології послуговуються як інструментом для створення тренувальних вправ, як інформаційною базою даних і як засобом навчальної взаємодії в системах INTERNETі дистанційного навчання.

Сучасні процеси української державності, інформатизації й глобалізації суспільства вимагають науково й методично вмотивованого розв'язання проблем і шляхів ефективного поступу в усіх сферах життя.

Наукові дослідження й досвід практичної роботи засвідчили: ефективність розв'язання педагогічних професійних завдань в умовах інформатизації професійного психолого-педагогічного середовища залежить від таких чинників: від розуміння фахівцем професійної сутності завдань, які розв'язуються; рівня готовності фахівця до професійної діяльності в умовах сучасного інформаційного середовища; ступеня усвідомленості соціальної важливості педагогічної професійної діяльності.

Незважаючи на осягнене в досліджуваній сфері, питання використання засобів інформаційних технологій у формуванні професійних знань і вмінь у майбутніх учителів трудового навчання поки що не знайшли належного осмислення й трактування в нинішніх дослідженнях, вимагають додаткового вивчення.

У діяльності педагогічних вищих навчальних закладів поряд із суттєвими надбаннями наявні й певні недоліки й суперечності. Основними в системі педагогічної освіти залишаються суперечності між:

-об'єктивною потребою в прискоренні реформування вищої педагогічної школи й рівнем опрацьованих теоретичних, наукових і методичних основ організації підготовки фахівців в умовах наростання інформатизації педагогічної професійної діяльності;

-наявним традиційним підходом до підготовки майбутніх учителів трудового навчання й потребою впровадження інформаційних технологій у формування професійних знань і вмінь студентів, їхньої готовності до професійної діяльності;

-психолого-педагогічним середовищем, у якому зреалізовується діяльність майбутнього педагогічного фахівця й навчально-інформаційним середовищем ПВНЗ;

-професійною діяльністю вчителя трудового навчання й навчально-пізнавальною діяльністю студента, якою формуються професійні знання і вміння майбутнього вчителя трудового навчання.

Об'єктдослідження-професійноїпідготовцучителів технологій.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування професійної підготовкимайбутніх учителів технологій засобами комп’ютерно–орієнтованих технологій

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, якість професійної підготовки майбутніх учителів технологій на основікомп’ютерно–орієнтованихтехнологій.

Завданнядослідження:

  1. Проаналізувати літературу з використання сучасних інформаційних технологій.

  2. Проаналізувати як впроваджуються та використовуються нові інформаційні технології у навчально-виховному процесі.

  3. Провести аналіз сучасних комп’ютерних технологій.

  4. Визначити роль комп’ютернихтехнологій у процесі.підготовки ввчетелів технологій

  5. Дослідити впливкомп’ютера на рівень навчальної підготовки вчителя технологій

У курсовій роботі використано комплекс методів дослідження, що доповнюють один одного: спостереження, анкетування, бесіда, аналізлітератури.


РОЗДІЛ 1.Комп’ютерно-орієнтовані технологіїта використання їх в підготовцімайбутнього вчителя технологій

1.1.Психолого-педагогічні основи використання інформаційних

технологій у навчальному процесі

У сучасних умовах інтенсивного розвитку ІКТ виникає необхідність у створенні іншого освітнього середовища. Нині актуальним є питання використання програмно-методичних і телекомунікаційних засобів у навчальний процес середньої загальноосвітньої й вищої школи і зокрема, процес вивчення природничо-математичних і загальнотехнічних дисциплін.

Сучасні мультимедійні комп'ютерні програми й ІКТ відкривають тим, хто навчається, доступ до нетрадиційних джерел інформації - електронних підручників, освітніх Web-сайтів, систем дистанційного навчання тощо, це дає можливість підвищити ефективність розвитку пізнавальної самостійної діяльності й дати нові можливості для творчого зростання учнів і студентів.

Розвиток ІКТ йде настільки швидко, що наявні педагогічні дослідження не встигають проаналізувати нові методи, форми і засоби навчання лриродничо-математичних і загальнотехнічних дисциплін.

Аналіз сучасної науково-методичної літератури свідчить про тенденцію все більш широкого використання інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ. Освіта - це така сфера діяльності людини, яка завжди чутливо реагує на різні способи подання інформації. Саме так до сфери освіти увійшли кіно-, відеофільми, касети з магнітофонними записами, а нині активно впроваджуються ІКТ. Питанням інформатизації сучасного навчального процесу й основам використання інформаційних технологій під час навчання різних предметів присвячена значна кількість досліджень.

Одним з перших філософських досліджень, присвячених інформатизації процесу навчання, є дослідження Т.П. Вороніної Науковець помітила, що ІКТ упроваджуються в процес навчання без „відповідних теоретичних розробок", „часто без необхідного педагогічного осмислення і творчої підтримки"

Інформаційна технологія" - загальний термін, який використовують дляпосилань на всі технології, зв'язані зі створенням, обробленням, збереженням, використанням, пересиланням і керуванням інформацією.

Інформаційні технології в освіті - це освітні технології з використанням

комп'ютерів. За визначенням А.В. Смірнова ,інформаційна технологія -технологія обробки, передавання, розповсюдження і представлення інформаціїза допомогою електронно-обчислювальних машин, створення обчислювальнихпрограмних засобів".

Нині в літературі часто зустрічається термін „інформаційна технологія

навчання".Із усіх понять, що розглядаються, це поняття є найбільш шроким і загальним. Коротко розглянемо історію його становлення. З цією метою проаналізуємо поняття „інформаційна технологія" і „технологія навчання". Спочатку в літературі з'явився термін „технологія навчання".Його поява була пов'язана з широким застосуванням у процесі навчання різноманітних технічних засобів. їх впровадження у навчальний процес вимагало застосування своєрідних методичних прийомів. Тому за аналогією зв'язки „техніка - технологія" з'явилася зв'язка -технічні засоби навчання (техніка для навчання) - технологія навчання".

Нині в психолого-педагогічній літературі набув широкого застосування термін "інформаційна технологія"Поява цього терміну пов'язана з широким впровадженням у виробництво, науку, освіту та інші галузі діяльності людини комп'ютерів - універсального засобу збирання, зберігання, оброблення і представлення інформації.

Інформатика - це фундаментальна технічна наука, що систематизує способи створення, оброблення і передавання інформації засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи управління ними.Із цього визначення видно, що інформатика дуже близька до технології, оскільки відповідає на питання: як?

-приймати і зберігати інформацію?

-обробляти інформацію і перетворювати її у форму, зручну для людини?

-застосовувати досягнення інших наук для створення нових засобів обчислювальної техніки?

-управляти технічними засобами за допомогою програм?

Тому не випадково предмет, вивченням якого займається інформатика нерідко називають „інформаційною технологією" або „комп'ютерною технологією".

Інформаційні технології найчастіше застосовуються в навчальному процесі. Інформаційнітехнологіїрозвивають ідеї програмованого навчання, орієнтовані на локальні комп'ютери. Впроцесі цього використовуються готові ПЗНП(навчальніідемонстраційні),комп'ютерні проектні середовища.

Досвідзастосуваннякомп'ютеранапрактичнихзаняттяхдозволяє

висповити деякі загальні педагогічні і методичні міркування відносно ролі

інформаційнихтехнологійвактивізаціїпізнавальноїдіяльностістудентів(учнів) і в організації їхньої самостійної роботи. Застосування комп'ютера внавчальному процесі дозволяє:

1) інтенсифікувати навчальний процес і підвищити його ефективність за рахунок можливості опрацювання значного обсягу навчальної інформації;

2)розвивати пізнавальну активність, самостійність, підвищувати інтерес до дисципліни, що вивчається;

3) установлюватизворотнийзв'язок,необхіднийдлякеруваннянавчальним процесом, систематично контролювати ЗУН і підвищувати якість перевірки знань;

4) удосконалюватиформиіметодиорганізаціїсамостійноїроботи .студентів (учнів);

5) індивіду алізуватипроцеснавчанняумасовійаудиторіїіз збереженням цілісності, що дозволяє враховувати індивідуальні особливості

студентів (учнів), розвивати їхні здібності;

6) здійснювати принцип алгоритмізації навчальної діяльності.Нині накопичено досить солідний фонд ПЗНП, що базуються на застосуванні

технологіїмультимедіа.Мультимедіаєінформаційнимитехнологіями,тобтосукупністюприйомів,методів,способівпродукування,обробки,зберігання,передавання аудіовізуальної інформації, заснованою на використанні компакт-дисків. Це дає нам змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку,аудіо- та відеоінформацію, анімацію.

Під ІКТ ми будемо розуміти мережеві технології, що використовують вокальні мережі і глобальну мережу INTERNETу синхронному і асинхронному режимах часу для різноманітних освітніх цілей.

Насамперед, ІКТ забезпечують можливість проведення дистанційного

навчання, показу відео й анімаційних навчальних матеріалів,які знаходяться нарізних освітніх серверах,роботи над навчальними телекомунікаційнимипроектами,асинхронного телекомунікаційного зв'язку,організаціїдистанційних олімпіад і конкурсів тощо.Під час цього серверидистанційного

навчання забезпечують інтерактивний зв'язок зі студентами черезINTERNET,

утому числі,і в режимі реального часу.ІКТ забезпечують доступ до баз даних

із різних галузей знань.Однією з головних переваг комп'ютерних мереж,наголошуютьР.C. Гуревич, М.Ю. Кадемія використання сучасних засобівобчислювальної техніки - універсального інструменту обробки різноманітноїінформації. Особливо цінним з точки зору навчання є те,що робота вкомп'ютерній мережі практично неможлива без інтенсивного використаннячисельних прикладних програм (текстових і графічних редакторів, електронних таблиць, баз даних), що, безумовно, буде стимулювати їхнє глибоке вивчення. Поява комп'ютерних телекомунікацій в закладі освіти передбачає:

— інтенсивне використання комп'ютера і безпаперової технології як інструмента повсякденної навчальної роботи;

—коригування змісту традиційних дисциплін та їхню інтеграцію;

— розробку методів самостійної наукової і дослідницької роботи студентів і учнів під час виконання різноманітних дослідницьких проектів;

— навчання студентів і учнів методам колективногорозв'язання проблем;

— організацію спільної роботи викладачів різних дисциплін;

— підготовку викладачів (вчителів) до роботи з новим змістом, методами та організаційними формами навчання, до інтенсивного використання засобів обччислювальної техніки в навчальному процесі.

Урезультатістудентитаучні,якіпрацюютьутакомусередовищі,одержують потужну методичну підтримку. Вони набувають необхідних ЗУН упроцесі використання обчислювальної техніки для розв'язання цілком конкретнихзавдань (набір та редагування текстів, створення графічних зображень, робота зтаблблицями тощо).Опановуючи роботу з новими програмнимипродуктами,студенти та учні розвивають навички самоосвіти. Вони вчаться співробітничати зісвоїми колегами, краще розуміють проблеми, що виникають у процесіколективної праці, можуть пояснити своїм товаришам суть і будову достатньоскладних процесів і систем.

Застосуванняінформаційних технологійвосвітівноситьу розвиток.людини різні зміни, які відносяться як до пізнавальних, так і до емоційно-мотиваційних процесів, вони впливають на характер людини, під час цьоговідзначається підсилення пізнавальної мотивації студентів (учнів) у процесіроботи з комп'ютером.

Використання засобів ІКТ у навчанні сприяєзбільшенню частки самостійної навчальної діяльності й активізації студентаучня) „формуванню особистості того, кого навчають, через розвиток йогоздатності до освіти, самонавчання, самовиховання,самоактуалізації,самореалізації".В психолого-педагогічних дослідженняхнаголошується, що ІКТ впливають на формування теоретичного,творчого імодульнорефлексивногомисленнятих,хтонавчається,щокомп'ютернавізуалізаціянавчальноїінформаціїробитьістотнийвпливнаформуванняуявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образністьподання тих або інших явищ і процесів у пам'яті студента (учня) збагачуєсприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Застосування інформаційних технологій не змінює терміни навчання, а часто застосування ПЗНП у навчанні забирає значно більше часу, проте дає можливість викладачу більш глибоко висвітлити те чи інше теоретичне питання. Під час цього застосування ПЗНП допомагає студентам вникнути детальніше в ті процеси і явища, вивчити важливі теоретичні питання, що не могли б бути вивчені без використання інтерактивних моделей.

У навчальних закладах України вже закріпилась тенденція до організації нового структурного підрозділу, що називається медіатекою. Цей термін застосовують, насамперед, для того, щоб підкреслити нові форми послуг з

використанням засобів інформації та сучасної апаратури.

Використовуючи тренувальні та навчаючі програми, учень самостійно регулює навчальний процес.

Розвиток мережі INTERNETздійснюється виключно інтенсивно, дозволяючизабезпечуватидоступдоінформації,добудь-якогоджерелавбудь-якомугеографічному місці, без обмеження обсягу інформації. Телекомунікації галузьінформаційнихтехнологій,темпрозвиткуякихнабагатовипереджаєтемпстворення методик їхнього використання в навчальному процесі.

Безумовно, подібна комп'ютерна мережаповинна бути інтегрована як методично, так і технологічно.Одним із напрямів застосування ІКТ в освіті є дистанційне навчання. Поняттядистанційне навчання (DistanceEducation) запозичене з англійської мови і практики освіти Канади і СІЛА й означає навчання на відстані, коли викладач (учитель) і студенти (учні) розділені просторово.

Під терміном „дистанційне навчання" ми розуміємо процес одержання знань і умінь за допомогою спеціалізованого середовища, заснованого на використанні інформаційних технологій, які забезпечують обмін навчальною

інфорормацією на відстані.

Дистанційне навчання може забезпечуватися різними способами: електронною поштою, телеконференціями, навчальними форумами і чатами, проте найважливішимисучасними напрямами розвитку дистанційного навчання є розміщення на спеціальних-серверах навчальних мультимедійних курсів, дистанційних уроків, у тому числіінтерактивних, анімацій із навчальної тематики, наукових пошукових машин дляпошуку навчальної інформації на спеціальних серверах.

Науковці розглядали різні питання, що зачіпають методичні і практичні аспекти застосування ІКТ в освіті. Насамперед - можливість залучення кожного студента (учня) в активної пізнавальний процес, причому процес не пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної самостійної діяльності кожного студента (учня), застосування(на практиці цих знань і чіткого усвідомлення, де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані. Це можливість працювати спільно, в співпраці, в процесірозв'язуваннярізноманітнихпроблем,проявляючипідчасцьогопевні( комунікативні уміння, можливість широкого спілкування зі своїми ровесниками з інших шкіл і ВНЗ) свого регіону, інших регіонів країни й навіть інших країн світу, можливістьвілногого доступу до необхідної інформації не лише в інформаційних центрах свого навчального закладу, ав наукових, культурних, інформаційних центрах усього світу зметою формування власної незалежної, проте аргументованої думки з тієї або іншоїпроблеми, можливості її всебічного дослідження (вивчення).„Головне, ради чого педагоги всього світу звернулися до телекомунікацій, визначає Є.С. Полат, - це інтерактивність, яка забезпечується, як ми бачили вище,швидкістюпередачіінформаціївобидвакінці.Внавчальномупроцесіінтерактивність ключове поняття.Інтерактивність в дистанційному навчальномупроцесі необхідна під час роботи з окремою програмою, електронним підручником,базоюданих і в процесі спілкування конкретних його учасників

Нині увага фахівців зосереджена на розробці різних навчальних комп'ютерних моделей, моделюючих середовищ і різних видів програм для обчислювального експерименту. Науковець показує, що створення навчальних програм, навчальних і методичних матеріалів, а також підручників і навчальних посібників нового типу, орієнтованих на активне використання інформаційних технологій, „має особливе значення для викладання фізики, оскільки саме тут комп'ютер відкриває принципово нові можливості як в організації навчального процесу, так і в дослідженні конкретних явищ у тих випадках, коли традиційні методи є малоефективними".Це дозволяє вважати комп'ютерне навчання однією з найважливіших сучасних тенденцій в методиці викладання природничо-математичних і загальнотехнічних дисциплін.

Досвід застосування інформаційних технологій у навчальному процесі і, комп'ютерних презентацій зокрема, - зазначають В.Ф. Заболотний, Н.А. Мисліцька, Б.А. Сусь, - показав безсумнівні переваги цього виду навчання:

-інтеграція гіпертексту і мультимедіа (об'єднання аудіо-, відео- і анімаційних ефектів) у єдину презентацію дозволяє зробити викладання навчального матеріалу яскравим і переконливим;

-сполучення вербальних методів навчання з демонстрацією слайд-фільмів дозволяє концентрувати увагу учнів на особливо важливих моментах навчального матеріалу;

-використання технології комп'ютерного підготування учнів до комп'ютерного тестування, контрольних робіт інших видів оперативного контролю знань, дозволяє інтенсифікувати і персоніфікувати процес повторення матеріалу учнями і прискорити адаптацію до віртуального середовища під час наступного комп'ютерного тестування;

-подання навчального матеріалу (уроків, інтерактивних довідкових матеріалів і т.п.) у вигляді презентаційних програм у комп'ютерних класах дозволяє студентам використовувати їх для додаткових занять у години, відведені для самостійної роботи;

-комп'ютерні презентаційні матеріали зручно використовувати для виведення інформації у вигляді роздруківок на принтері в якості роздаткового матеріалу для навчання учнів.

Застосування методу комп'ютерних презентацій у навчальному процесі під час викладання фізики дозволяє інтенсифікувати засвоєння навчального матеріалу і проводити заняття на якісно новому рівні, використовуючи замість аудиторної дошки мультимедійний проектор і великий екран.

Використання засобів ІКТ у навчальному процесі впливає на методичну систему навчання на всіх її рівнях:

- на рівні цілей навчання - з'являється мета підготовки молоді до життя в інформаційному суспільстві;

- на рівні змісту навчання - виникає потреба введення в навчальні дисципліни нового змісту прикладного характеру та перегляду попереднього змісту;

- на рівні методів навчання - дозволяє ширше застосовувати продуктивні, розвиваючі методи навчання дослідницького характеру;

- на рівні організаційних форм - впровадження таких прогресивних форм навчання, як колективно-розподільних, групових та індивідуально-диференційованих.

В курсрвій дослідження засвідчує, що використання інформаційних технологій дає можливість значно розширити і поглибити зміст навчання, доступний для всіх вікових груп. Це досягається завдяки:

-колосальним можливостям унаочнення змісту, поєднання різних модельностей подання інформації, що стає можливим завдяки використанню комп'ютера;

-наданню студентам можливості користування значним обсягом інформації, вироблення корисних дослідницьких навичок;

-використанню комп'ютерних засобів, побудованих на ідеях штучного інтелекту, зокрема експертних систем, що дозволяє забезпечити глибше засвоєння як декларативних, так і процедурних знань як прямого (а не побічного) продукту навчання;

-широкому використанню ігрових форм навчання.

ІКТ технології дозволяють будувати процеснавчання таким чином, що: у зміст навчання включається вивчення стратегій розв'язування завдань, в тому числі творчих; забезпечується аналіз і засвоєння студентом (учнем) своєї власної діяльності; зміст професійного навчання будується з урахуванням реальних виробничих процесів.Використання ІКТ призводить до суттєвих змін у методах і організаційних формах навчання.У процесі нашого дослідження на теоретичному рівні виявлено групи умов ефективності використання комп'ютера в навчально-виховному процесі:

1)умови, що забезпечують формування соціальної і пізнавальної активності як ключових особистісних характеристик студента в умовах широкого використання ІКТ; варіативність програм, доступ до баз даних (інформації), вибір програм, вибір видів діяльності на рівні школи;

2)умови, що забезпечують розвиток самостійності молодої людини: діалоговий характер програм, наявність кінцевого результату (в предметній формі), результати на проміжних стадіях навчання, варіативність мов та виконавців програм;

3)умови, що забезпечують розвиток здатності до самореалізації: інтелектуальна продуктивна праця, визначення адресату навчаючих програм (користувач або програміст);

Зростання ролі ІКТ у багатьох видах людської діяльності цілком природно спричинює зміни в системі освіти, спрямовані на переорієнтацію навчально-виховного процесу з суто репродуктивних механізмів мислення на заохочення творчої активностістудентів (учнів), що розвиватиметься на базі належного інформаційного забезпечення.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Розділ Комплексневикористанняпедагогічнихпрограмних ікомп’ютерно-орієнтованихзасобівупідготовцімайбутніхучителів...
Розділ Комп’ютерно-орієнтовані технологіїта використання їх в підготовцімайбутнього вчителя технологій
«Використання комп’ютерно – орієнтованих технологій й програмних...

«Використання інтерактивних технологій у викладанні історії»
Розділ Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку сучасних технологій навчання у викладанні історії
ІІ Розділ. Практикум з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій
Розділ. Практикум з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій
М.І. Базелюк ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Постановка проблеми
Тому сучасне суспільство ставить перед системою освіти низку нових завдань, пов’язаних з оновленням змісту освіти, розробкою та впровадженням...
«Використання програмного продукту Skype у навчальному процесі»
РОЗДІЛ І ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розділ І. Теоретичні основи застосування інноваційних технологій в процесі вивчення історії
Враховуючи всі переваги новітніх технологій, у мене виникло бажання застосувати їх на своїх уроках історії для того, щоб створити...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. Сутність і основні поняття валютного законодавства...
Валютне законодавство України базується на принципах, які є вихідними нормативно-керівними положеннями основи механізму державного...
«Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для...
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка