ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ЗВІТ


НазваВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ЗВІТ
Сторінка1/14
Дата24.02.2016
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
ЗВІТ

з наукової роботи за 2013 рік
І. Результати науково-дослідної роботи ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка».


 1. Наукова новизна і практична значущість результатів наукових досліджень.

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система наукової роботи, головною метою якої є активізація творчого потенціалу кожного викладача. Усі викладачі коледжу активно ведуть науково-дослідницьку роботу, поглиблюючи свої теоретичні та практичні знання, беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, навчаються в аспірантурі та проходять курси підвищення кваліфікації, удосконалюючи свою професійну майстерність, що сприяє інтелектуальному росту, підвищенню рівня викладання. Результати роботи над обраними педагогічними проблемами апробуються під час написання наукових дисертацій, монографій, статей, методичних рекомендацій, посібників тощо.

Науково-дослідна робота коледжу у 2013 році була спрямована на розв'язання актуальних теоретичних і практичних проблем підготовки майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва, інформаційних технологій, мистецтва, легкої промисловості, туризму, транспорту і транспортної інфраструктури.

Реалізація наукової діяльності здійснювалася на основних принципах:

 • органічна єдність науки, освіти і практики;

 • всебічна підтримка науково-дослідної роботи викладачів, розвиток творчості молоді;

 • багатоманітність форм організації науково-дослідної діяльності;

 • активне залучення студентів коледжу до науково-пошукової роботи;

 • комплексна інформаційно-методична підтримка наукових досліджень і навчального процесу;

 • участь у реалізації комплексних наукових тем, бюджетних та позабюджетних проектів відповідних кафедр університету.

У 2013 році основні наукові та науково-методичні результати, отримані педпрацівниками коледжу, опубліковано в 66 працях, з них: 1 монографія, 46 статей у фахових виданнях України, 2 статті в зарубіжних виданнях. Викладачі коледжу брали участь у 16 наукових конференціях і семінарах різного рівня; 19 тез виступів було опубліковано.

Так, у 2013 році було надруковано збірник статей щодо систематизації та вдосконалення досвіду роботи: «Із досвіду роботи викладачів ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Караман О.Л. - директор ВП «КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка», захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і методика соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України». Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовано теоретичні та педагогічні засади системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми правопорушниками. Результати дослідження можуть бути використанні соціальними педагогами, психологами, педагогічними колективами навчальних закладів різного типу.

Вельченко Г.О. викладач фізики, захистила дисертацію на тему «Удосконалення методів розрахунку магнітних потоків і силової дії магнітного поля в електромагнітних пристроях». Результати роботи використовуються в навчальному процесі в підготовці курсових та дипломних проектів, при викладанні лекційного курсу і на практичних заняттях.

Єфременко О.В.  викладач дисципліни „Фінансовий облік”, доцент кафедри обліку і аудиту інституту економіки і фінансів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, у співавторстві із професором ЛНАУ – Житною І.П. видала монографію „Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності підприємства з використанням оцінок його конкрурентостійкості”.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Дородних В.В. працює над дисертацією за темою: «Педагогічні умови організації методичної роботи в сучасному коледжі».

Одинець О.А. – викладач дисциплін професійної та практичної підготовки зі спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» навчається в аспірантурі, займається дисертаційним дослідженням за темою: «Формування готовності перукарів-модельєрів до професійної творчої діяльності».

Викладач історії ВП КТД ЛНУ імені Тараса Шевченка Колеснікова Є.Б. працює над темою «Патріотичне виховання студентів коледжу засобами суспільно-корисної праці». Наукова новизна цього дослідження полягає в тому, що вперше процес виховання патріотизму студентів коледжу розглянуто з позицій сінергетичного підходу та здійснено його зв'язок з засобами суспільно-корисної праці; удосконалено структуру патріотизму та критерії діагностування ефективності виховання патріотизму як духовно-моральної якості особистості; дістало подальший розвиток визначення педагогічних умов та принципів виховання патріотизму студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Практичне значення полягає у розробці теоретичної моделі виховання патріотизму студентів як самоорганізуючої системи; обґрунтуванні педагогічних умов, принципів, форм, засобів, методів виховання патріотизму; у розробці методичних матеріалів для кураторів студентських груп ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; у складанні. Основні положення цього дослідження можуть бути використані у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації різних типів у процесі виховної діяльності для підвищення рівня національного, патріотичного, духовно-морального та естетичного виховання особистості.

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу й організовується безпосередньо на відділеннях. Науково-дослідна робота студентів, яка включається в навчальний процес, передбачає: виконання індивідуальних завдань, практичних і лабораторних робіт, курсових робіт і проектів, які містять в собі елементи наукових досліджень; виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру під час навчальної, технологічної або переддипломної практики; вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і виконання наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту, обробки наукових даних.

У коледжі ведеться науково-дослідна робота щодо практичної підготовки студентів. Одержані результати можуть бути впроваджені у організацію та проведення практичної підготовки (зокрема, навчальної практики студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації).

Перспективою розробки даної проблеми дослідження вважаємо:

 • подальше вдосконалення змісту фахової підготовки у відповідності до змін соціально-економічного розвитку України;

 • застосування технології імітаційного практичного навчання в фаховій підготовці студентів економічних спеціальностей;

 • забезпечення на базі НТЦ проведення практичних занять зі спеціальних дисциплін (наприклад, «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність організацій», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», тощо);

 • організація інтегрованого НТЦ на базі одного з закладів освіти, де сформована належна навчально-матеріальна база для проходження практики студентами з певної спеціальності і за складеним графіком організовується її проходження студентами з інших навчальних закладів відповідної спеціальності; на його базі проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання, активний обмін педагогічним досвідом; перекваліфікація та організація практичної підготовки безробітних регіону.

У коледжі функціонує навчально-тренувальна фірма „Силует”, на базі якої організовано Арт-студію, яка має форму творчої майстерні. Робота Арт-студії зорієнтована на розвиток наукового мислення та творчих здібностей студентів та викладачів з метою створення і представлення цілісного художнього образу. Арт-студія складається з творчих студій: „Пастиж”, „Боді-арт та фейс-арт”, „Нейл-арт” та „Моделювання”.

У студії „Пастиж” відбувається розробка творчих проектів із використанням існуючих практико-орієнтованих технологій. Творчий проект є формою групової роботи зі студентами (система малих груп та індивідуальний підхід), має внутрішню єдність і цільність, відображає хід і результати розробки обраної теми, відповідає сучасному рівню науки та новітнім мистецьким технологіям.

Роботу студентів у студії „Боді-арт та фейс-арт” присвячено створенню художніх образів з використанням сучасних технологій візажу, боді-арту (ілюзорний боді-арт, бодіпейтинг, аквагрим, менді тощо).

Діяльність студії „Нейл-арт” спрямована на розширення культурного та наукового мислення, формування та розвиток у студентів професійних умінь, виконання різноманітних технік розпису нігтів: френч-дизайн; китайський розпис; хохломська, петриківська, жостівська, гжель; техніка батік; дизайн з використанням декоративних прикрас у якості аплікацій; фотодизайн та фітодизайн; змішані техніки; сюжетний та фрагментний тип дизайну.

Головною метою студії „Моделювання” є створення образів на основі аналізу історії костюму та зачіски, етнічних напрямів мистецтва з урахуванням сучасних тенденцій, технологій перукарського мистецтва та нового погляду в мистецтві на стиль, силует та форми зачісок, виконання елементів зачіски, плетінь, відповідного фарбування та використання різноманітних елементів декору та пастижу.

Роботи студентів творчих студій „Пастиж”, „Боді-арт та фейс-арт”, „Нейл-арт” та „Моделювання” неодноразово були представлені на

тижні перукарського мистецтва, показах художньої самодіяльності, професійних конкурсах та науково-практичних конференціях, зокрема у ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Науково-дослідна робота студентів спеціальності „Туристичне обслуговування” полягає в проведенні науково-пошукової роботи з країнознавства з метою здійснення взаємозв’язку теоретичних знань, набуття практичних професійних умінь, розвитку самостійності і наукового мислення. Результати досліджень студенти демонструють під час участі в науково-практичних конференціях, конкурсах науково-пошукових робіт, семінарах та заняттях з дисциплін професійно-практичного циклу.

Результатом наукової роботи стала участь 34 студентів у олімпіадах, конкурсах різного рівня, було підготовлено 107 науково-пошукових робіт, 54 студента брали участь у наукових конференціях.

 1. Результати наукових досліджень, які впроваджено в 2013 році за межами ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (відповідно до таблиці 1):

Таблиця 1

№ з/п

Назва

та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження

(назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано від упровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

 1. Цінність результатів наукових досліджень для навчальної роботи.

Наукова робота коледжу здійснюється згідно загальної проблеми: «Забезпечення результативності навчально-виховного процесу шляхом ефективного застосування педагогічних технологій». Тематика наукових досліджень і результати науково-дослідної роботи відображають спектр досліджень викладачів навчального закладу.

Науково-дослідна робота у ВП „Коледж технологій та дизайну ЛНУ імені Тараса Шевченка” характеризується тісним системним міжпредметним взаємозв’язком, передбачає озброєння студентів методологією дослідницької роботи, сприяє не лише поглибленню і розширенню знань, а й збагачує світогляд студентської молоді, стимулює розвиток самостійності, творчого потенціалу і інтелектуальних здібностей кожної особистості.

Науково-дослідна робота сприяє реальному здійсненню взаємозв’язку освіти і науки, педагогічної теорії і практики, створенню умов для ефективної професійної діяльності педагогічних працівників та студентів коледжу.

Результати наукового пошуку апробуються на конференціях різного рівня, у повідомленнях на заняттях.


 1. Заходи, здійснені спільно з Луганською облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).
 1. Результати наукового співробітництва з закордонними організаціями (відповідно до таблиці 2):


Таблиця 2

Країна-партнер

(за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, у межах якого здійснюється співробітництво,

термін його дії

Практичні результати від співробітництва


 1. Захист кандидатських дисертацій (відповідно до таблиці 3):

Таблиця 3

Прізвище, ім’я,

по батькові

Тема дисертації

Спеціальність

Науковий

керівник

Місце, дата

захисту

Караман Олена Леонідівна

Теорія і методика соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України (докторська дис.)

13.00.05 – Соціальна педагогіка

Харченко С.Я. – д.п.н.,

професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки

ЛНУ імені Тараса Шевченка

Cпеціалізована вчена рада д 29.053.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»;

13.06.2013

Вельченко Ганна Олександрівна

«Удосконалення методів розрахунку магнітних потоків і силової дії магнітного поля в електромагнітних пристроях»

(кандидатська дис.)

05.09.01 – Електричні машини й апарати

Шведчикова Ірина Олексіївна – д.т.н., доцент, професор кафедри приладів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Cпеціалізована вчена рада Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського,

05.11.2013


7. Отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (ДОДАТОК 1).
8. Подані заявки на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (відповідно до таблиці 4):
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ...
ПН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені...
ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток Київського національного університету...
Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в студентських гуртожитках студмістечка Київського національного університету...
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА Науково-методичний посібник для...
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...
Автореферат розісланий «21»
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету...
Кандидат економічних наук, доцент Інституту міжнародних відносин...
РОЛЬ ЗОЛОТА В ПОДОЛАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ
Україна, Київ, 6 травня 2004 р прес-реліз Microsoft
На базі інформаційно-обчислювального центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрилась перша в Україні...
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса...
Рекомендований для курсантів, слухачів офіцерів ЗС України та усіх інших, хто цікавиться даними проблемами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка