ОБҐРУНТУВАННЯ


Скачати 79.13 Kb.
НазваОБҐРУНТУВАННЯ
Дата18.05.2013
Розмір79.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

ОБҐРУНТУВАННЯ


необхідності ліцензування освітньої послуги

зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

за напрямом підготовки «Культура»

у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Інформаційна діяльність та робота з документами охоплюють сьогодні практично усі сфери науково-практичної діяльності та є найважливішою складовою інформаційного суспільства щодо створення, обробки, пошуку, передачі, зберігання інформації за допомогою новітніх технологій. У всьому світі вдосконалення системи документообігу визнано як один з найпріоритетніших напрямів розвитку науково-технічного прогресу. У даний час відповідно до прийнятих програм на Україні проводиться модернізація організації документообігу, зважаючи на функціонування документів у традиційній та електронній формах. Це відноситься і до Харківського регіону, який є одним з найбільших як по насиченості різного роду інформаційними системами та наукоємними виробництвами.

Саме це потребує глибокого володіння навиками організації, впровадження, ведення і розвитку системи документообігу з урахуванням особливостей документного забезпечення виробничої, рекламно-інформаційної та адміністративно-управлінської галузей.

У харківському регіоні зосереджено великий виробничий та адміністративно-управлінський потенціал, що потребує фахівців у галузі документознавства й інформаційної діяльності високого рівня фундаментальної підготовки, які на базі сучасних інформаційних технологій мають здійснювати не лише вчасне аналітико-синтетичне оброблення інформації в різних галузях суспільно-економічного життя, зокрема державного апарату управління, виробничої, рекламної та митницької галузей, розв’язувати проблеми професійної підготовки й підвищення кваліфікації управлінців, пошуку резервів управлінського персоналу, удосконалювати стиль і культуру ділових стосунків, але й виконувати адміністративно-управлінські функції в зазначених вище сферах. Щорічна потреба в таких спеціалістах у Харківській та сусідніх областях складає мінімум 180-250 фахівців із можливим збільшенням залежно від економічної динаміки.

У Харкові два вищі навчальні заклади (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківська державна академія культури) готують фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Але тільки Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» здійснює це з урахуванням специфіки документно-технічного забезпечення сучасних наукоємних виробництв, що має особливе значення для оптимізації діяльності промисловості в аерокосмічній галузі зокрема.

В умовах активізації євроінтеграційних процесів, економічного та промислового розвитку сучасних підприємств Сходу України у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 2005 р. було розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 6.020100 – «Документознавство та інформаційна діяльність» (ліцензія АВ № 121735, від 01.07.2005 р.) за клопотанням підприємств України, які спеціалізуються в галузі науково-технічного, митницького та рекламно-інформаційного документування. Університет має ліцензований обсяг прийому на навчання 50 осіб денної та 50 осіб заочної форми навчання на рік. Університет готує спеціалістів для здійснення документного забезпечення всіх сфер виробництва відповідно до державного класифікатора професій України ДК 003-95, зокрема для документно-технічної підтримки науково-проектної, організаційно-виробничої, дослідницької та виробничо-кадрової діяльності на адміністративних та керівних посадах.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» є актуальною, що підтверджує підтримка підприємств та організацій України (Харківський машинобудівельний завод «ФЕД», НВО «Хартрон», ВАТ «Турбоатом», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство «ХАЗ» та ін.).

Саме тому, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» порушує клопотання про підтримку пропозиції щодо відкриття спеціалістратури зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» з напряму підготовки 0201 «Культура» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з ліцензованим обсягом прийому – 50 осіб на денну та 50 осіб на заочну форму навчання.

Університет має належне матеріально-технічне забезпечення для підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Наявний достатній аудиторний фонд, студенти на 100 % забезпечені гуртожитками, є достатня кількість ПЕОМ та необхідна для навчання інфраструктура. В університеті зокрема є науково-технічна бібліотека, достатня кількість читальних залів, а також буфет та медичний пункт. Крім того, університет має профілакторій та клініку первинної медично-санітарної допомоги, спортивно-оздоровчий табір на березі Чорного моря, спортивно-оздоровчу базу в курортній зоні Харківської області, спортивний манеж, стадіон, спортивний зал, спортивні майданчики, плавальний басейн.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» має необхідну навчально-методичну базу для підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», зокрема навчально-методичні та наукові розробки, зв’язок із підприємствами – базами практик, професорсько-викладацький склад високої кваліфікації.

В університеті є належне кадрове забезпечення для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність». Працює достатня кількість досвідчених, висококваліфікованих викладачів із ученими ступенями та званнями.

Випусковою кафедрою зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» з напряму підготовки 0201 «Культура» в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» є кафедра «Документознавство та українська мова», яку очолює «Відмінник освіти України» кандидат філософських наук доцент Прилуцька А. Є.

Науково-педагогічний персонал кафедри складається з 17 штатних працівників та 3 сумісників. Серед них 1 професор, 10 кандидатів філософських, філологічних, педагогічних, історичних наук; 8 доцентів; 2 старших викладачі та асистентів. Згідно з рішенням кафедри та навчальним планом до підготовки фахівців зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» залучено викладачів інших кафедр університету, зокрема 7 докторів наук і 7 кандидатів наук, які мають учені звання професора й доцента. Щорічно підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюється шляхом навчання на факультеті підвищення кваліфікації, який функціонує в університеті.

Основними напрямами роботи кафедри документознавства та української мови є підготовка фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а також викладання загальноуніверситетських дисциплін для інших спеціальностей (УМПС та культурологія); науково-дослідна робота (організація Міжнародної науково-практичної конференції; участь у семінарах та симпозіумах; публікації статей; видання монографій, підручників та навчальних посібників), виховна та культурно-просвітницька робота зі студентами.

Для забезпечення навчального процесу кафедра має достатні за площею та належним чином обладнані лекційні, учбові, лабораторні аудиторії та приміщення для професорсько-викладацького і навчально-допоміжного складу, виконання дипломних та науково-дослідних робіт, зокрема, клас із доступом до мережі Інтернет, лабораторію мультимедійних технологій документування, методичний кабінет, кабінет курсового і дипломного проектування, бібліотеку та ін.

Навчально-методичне забезпечення кафедри містить усі необхідні документи, що відповідають рівню підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Найважливішими з них є:

1) освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) – нормативний документ, у якому відтворено завдання освітньої та професійної підготовки спеціаліста з напряму 0201 «Культура» зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», визначено місце такого фахівця в структурі сучасного господарства та основні вимоги до нього. В ОКХ узагальнено вимоги до системи знань і вмінь, до світогляду, до громадянських і професійних якостей випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»;

2) освітньо-професійна програма (ОПП) – нормативний документ, у якому відтворено характеристики сфери й об’єктів діяльності фахівців зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», освітньо-кваліфікаційні вимоги до них, подано структуру освітньо-професійної підготовки;

3) навчальний план підготовки; 4) положення про підготовку;

5) інформаційне забезпечення; 6) робочі програми дисциплін;

7) положення про випускну роботу спеціаліста; 8) тематики практик.

Для проходження практик й участі студентів у науково-дослідній роботі заплановано використання матеріально-технічної бази ХДАВП «ХАЗ», Центрального державного науково-технічного архіву, Державного архіву Харківської області, Харківського машинобудівельного заводу «ФЕД», НВО «Хартрон», ВАТ «Турбоатом», міжнародного авіаційного пункту пропуску «Харків-Аеропорт» Харківської митниці.

У сфері матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на кафедрі документознавства та української мови проведено суттєву модернізацію навчальних класів та аудиторій. Із 2002 р. кафедра розробила та постійно підтримує сайт за адресою http://www.k703.khai.edu, який відповідає вимогам сучасних інформаційних технологій, містить рубрики, які відображають зміст й основні напрями наукової й навчально-методичної діяльності кафедри, зокрема на ньому розміщено основні електронні видання з навчальних дисциплін, методичні розробки, деякі наукові публікації, інформацію для абітурієнтів щодо змісту спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» тощо.

Отже, базова кафедра для підготовки фахівців зі спеціальності 7.020105 –«Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» має можливість методично забезпечити навчальний процес.

Підготовка спеціалістів зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» адаптована до потреб регіону та замовників. Програми практики на підприємствах дають можливість апробовувати та поглиблювати отримані знання й сформовані вміння на конкретних робочих місцях під час вирішення науково-дослідних і виробничих завдань.

Таким чином, виконано вимоги щодо ліцензування підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

У Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» є все необхідне організаційне, кадрове, навчально-методичне й матеріально-технічне забезпечення для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

Працевлаштування фахівців буде здійснюватися відповідно до виробничої необхідності адміністративно-управлінських структур, підприємств й установ м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України й гарантоване офіційними запитами провідних промислових державних та громадських підприємств державної та недержавної форми власності.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» гарантує виконання умов, пов’язаних із проведенням ліцензування.

Схожі:

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки...
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки...
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців
Обґрунтування доцільності затвердження районної цільової соціальної...
Продовження розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, які негативно впливають на економічний розвиток області, демографічну...
ПРОГРАМ А
Розділ Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання програмним методом
ПРОГРАМ А
Розділ Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання програмним методом
ПРОГРАМ А
Розділ Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання програмним методом
ПРОЕКТПРОГРАМ И
Розділ Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання програмним методом
ПРОГРАМ А
Розділ Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання програмним методом
Науково-теоретичне обґрунтування, функції та завдання соціально-педагогічної...

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Експорт є важливим елементом у системі функціонування національної економіки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка