ДО ЗАХИСТУ


НазваДО ЗАХИСТУ
Сторінка1/10
Дата05.05.2013
Розмір1.62 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор _____________Ф.О.Журавка

«___»_____________ 2012 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»


ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ІНСТРУМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ


Виконав студент 5 курсу, група – МОА-11 ____________ К.В.Рябко

«___»_____________ 2012 р.

Керівник дипломної роботи _____________ І.М.Бурденко «___»_____________ 2012 р.

Консультант з охорони праці та

безпеки в надзвичайних ситуаціях ____________Г.О. Пересадько

«___»_____________ 2012 р.

Суми – 2012

РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить сторінки, 27 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел із найменувань, додатків.

Актуальність теми зумовлена тим, що власний капітал є основою для створення і подальшої ефективної діяльності будь-якого підприємства, чим і викликає необхідність дослідження методології обліку інструментів власного капіталу.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних, методичних та практичних питань обліку інструментів власного капіталу та аналіз системи управління охороною праці та безпекою життєдіяльності на ПАТ «Сумихімпром».

Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає облік інструментів власного капіталу ПАТ «Сумихімпром».

Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні та практичні аспекти обліку інструментів власного капіталу на ПАТ «Сумихімпром».

Дослідження ґрунтуються на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів: індукції, дедукції, аналізу, синтезу, аналогії, порівняння, групування, системного підходу та інших.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки:

- Створення і нормальне функціонування підприємства будь-якої форми власності не можливе без формування достатнього обсягу власного капіталу та ефективного управління ним.

- Структура та ефективність використання власного капіталу підприємства безпосередньо впливають на формування добробуту його власників. Адже власний капітал підприємства є головним вимірювачем його ринкової вартості.

- Метою дивідендної політики є оптимізація пропорцій розподілу чистого прибутку на поточне споживання у формі дивідендів і виробничий розвиток з метою максимізації ринкової вартості підприємства.

- Правильне складання Звіту про власний капітал є вкрай важливим для підприємства, так як інформація відображена у ньому дає змогу користувачам оцінити причини і наслідки змін, що відбулися у структурі власного капіталу.

- За результатами проведеного в роботі аналізу показників фінансового стану підприємства, в цілому можна відзначити, що він є нестійким.

- ПАТ «Сумихімпром» створено відповідно до чинного законодавства: виконано усі вимоги щодо реєстрації акціонерного товариства та формування його статутного капіталу, шляхом приватного (закритого) розміщення акцій.

- Дивідендна політика ПАТ «Сумихімпром» складається з трьох етапів: оголошення, нарахування та виплата дивідендів. ПАТ «Сумихімпром» повинно нараховувати на дивіденди і сплачувати до бюджету наступні податки: податок на прибуток та податок з доходів фізичних осіб. Слід відмітити, що податок на додану вартість Товариством не сплачується, так як виплата дивідендів акціонерним товариством може здійснюватися тільки грошовими коштами.

Порядок нарахування та виплати дивідендів на ПАТ «Сумихімпром» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, що забезпечує правильність ведення бухгалтерського обліку таких операції і достовірність відображення їх у звітності Товариства.

- У результаті проведеного дослідження запропоновано доповнити облікову політику ПАТ «Сумихімпром» наступними питаннями:

1) визначенням економічної сутності понять, пов’язаних з фінансовими інструментами;

2) порядком класифікації фінансових інструментів як фінансових зобов’язань, інструментів капіталу чи похідних фінансових інструментів ;

3)порядком визнання інструментів власного капіталу.

- У результаті проведеного аналізу виявлено, що системи управління охороною праці на ПАТ «Сумихімпром» функціонує доволі ефективно: побудована та діє відповідно до законодавчих вимог: забезпечується дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці; у відділі бухгалтерії Товариства створені і постійно підтримуються оптимальні умови праці, які дозволяють зберігати фізичне і психічне здоров’я працівників і підтримувати їх працездатність на високому рівні; крім цього, у бухгалтерії ПАТ «Сумихімпром» створені і підтримуються всі необхідні умови для пожежної безпеки: дотримано основні вимоги приміщення щодо пожежної безпеки, створені заходи попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню, щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ІНСТРУМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ…..………………………………………………..…..12

1.1 Поняття власного капіталу підприємства та його складові частини…………………………………………………………………………..12

1.2 Дивідендна політика підприємства та її вплив на власний капітал…………………………………………………………………………….14

1.3 Зміст, призначення та методика складання Звіту про власний капітал…………………………………………………………………………….23

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ІНСТРУМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПАТ «СУМИХІМПРОМ»……………………….34

2.1 Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Сумихімпром» та аналіз його фінансового стану…………………………...……………………..41

2.2 Законодавчі вимого щодо створення і функціонування акціонерних товариств. Порядок обліку інструментів власного капіталу ПАТ «Сумихімпром»………………………………………………………….52

2.3 Організація нарахування та сплати дивідендів на ПАТ «Сумихімпром»……………………………………………………………64

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕНЯ ОБЛІКУ ІНСТРУМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПАТ «СУМИХІМПРОМ»………….……………………………..71

3.1 Напрямки удосконалення облікової політики ПАТ «Сумихімпром»………………………………………………………………….71

РОЗДІЛ 4 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ПАТ «СУМИХІМПРОМ»…………………………………………………….....87

4.1. Система управління охороною праці в організації………...………87

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці у відділі бухгалтерії ПАТ «Сумихімпром»………………………………………………89

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «Сумихімпром»……..98

ВИСНОВКИ………………………………………………………………98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..87

ДОДАТКИ……………………………………………………..…………..98

ВСТУП

Створення і нормальне функціонування підприємства будь-якої форми власності не можливе без формування достатнього обсягу власного капіталу та ефективного управління ним. Власний капітал є основним показником фінансової стабільності підприємства за рахунок власних внутрішніх джерел.

Тому, за сучасних умов підприємства у процесі фінансово-господарської діяльності постійно здійснюють регулювання різних видів власного капіталу.

В умовах ринкової економіки в Україні процеси, пов’язані з вдосконаленням системи управління власним капіталом набувають особливого значення, оскільки правильна їх побудова та ефективне здійснення є основним шляхом підвищення ефективності діяльності будь-якого підприємства. Саме тому актуальними на сьогоднішній день є питання обліку власного капіталу підприємства.

Проблемам формування і використання власного капіталу приділяють значну увагу такі вчені, як Брейлі Р., Брігхем Ю., Скотт М., Бланк І. О., Крамаренко Г. А., Петруні Ю. Є., Поддєрьогін А. М., Герасименко Р. та ін. Наукові публікації вітчизняних учених Грачової Р., Момот Т. та Примосткої Т. розглядають оцінку, класифікацію та порядок визнання окремих видів фінансових інструментів.

Проте, майже відсутні публікації щодо методологічних основ класифікації, визнання та оцінки інструментів власного капіталу, що залишає відкритою цю проблему і зумовлює актуальність подальшого її дослідження.

В сучасних умовах великого значення набуло створення і ефективне функціонування системи управління охороною праці підприємств.

ЇЇ впровадження - це всебічне сприяння виконанню вимог, які повністю ліквідують, нейтралізують або знижують до допустимих норм вплив на працюючих небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища, забезпечують усунення джерел небезпеки, ізолювання від них персоналу, використання засобів, що усувають небезпечні ситуації та підвищують технічну безпеку, створюють надійні санітарно-гігієнічні та ергономічні умови. Саме тому, сьогодні створення і забезпечення ефективного функціонування системи управління охороною праці є одним з найважливіших завдань та обов’язків власників та керівників підприємств.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних, методичних та практичних питань обліку інструментів власного капіталу та аналіз системи управління охороною праці та безпекою життєдіяльності на ПАТ «Сумихімпром». Виходячи із поставленої мети необхідно вирішити наступні питання:

- дослідити поняття власного капіталу підприємства та визначити його складові частини;

- розглянути поняття та сутність дивідендної політики підприємства та визначити її вплив на власний капітал;

- дослідити механізм погашення фінансових зобов’язань інструментами капіталу;

- дослідити зміст, призначення та методику складання Звіту про власний капітал

- провести аналіз фінансового стану акціонерного товариства;

- розглянути законодавчі вимого щодо створення і функціонування акціонерних товариств та порядок обліку їх інструментів власного капіталу;

- дослідити порядок нарахування та сплати дивідендів акціонерного товариства;

- запропонувати шляхи удосконалення обліку інструментів власного капіталу акціонерного товариства;

- дослідити систему управління охороною праці акціонерного товариства;

- провести аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці у відділі бухгалтерії;

- проаналізувати стан безпеки в надзвичайних ситуаціях акціонерного товариства.

Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає облік інструментів власного капіталу ПАТ «Сумихімпром».

Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні та практичні аспекти обліку інструментів власного капіталу на ПАТ «Сумихімпром».

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених за обраною проблематикою (підручники, статті, дисертації тощо), законодавчі акти, нормативні документи, інструктивні матеріали.

Дослідження ґрунтуються на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів: індукції, дедукції, аналізу, синтезу, аналогії, порівняння, групування, системного підходу та інших.


РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ІНСТРУМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
1.1Поняття власного капіталу підприємства та його складові частини

Власний капітал є основою для створення і подальшої стабільної діяльності будь якого підприємства. Тому питання пов’язані з ним є завжди актуальними. Для кращого розуміння ролі власного капіталу у діяльності підприємства, розглянемо поняття власного капіталу та проаналізуємо його складові частини.

Міжнародні стандарти детально не регламентують питання обліку власного капіталу у силу специфічності національних законодавств, що визначають вимоги до формування власного капіталу для різноманітних форм організації бізнесу і, відповідно, відмінностей національних правил його обліку. В міжнародних стандартах можна знайти: визначення власного капіталу (Концептуальні основи), вимоги до розкриття інформації у звітності (Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (IAS) «Подання фінансових звітів»), правила класифікації фінансових інструментів, які мають як характеристики капіталу, так і характеристики зобов’язання (Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (IAS) «Фінансові інструменти: розкриття та подання») і деякі керівництва по відображенню дивідендів (Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 (IAS) «Події після дати балансу»), власних викуплених акцій (Інтерпретація № 16), витрат, пов’язаних з випуском акцій (Інтерпретація №17).

Розглянемо зміст поняття власний капітал. Власний капітал є третім основним компонентом фінансової звітності. Він визначається як різниця між активами і зобов’язаннями компанії і являє собою частину активів, що належать власникам. Синонімом терміну «власний капітал» є термін «чисті активи». Розмір власного капіталу має першочергове значення для користувачів фінансової звітності. Інформація про зміни у власному капіталі розкривається у спеціальній формі звітності – звіті про рух власного капіталу [12].

В цілому власний капітал підприємства може бути розподілений на наступні складові частини:

- вкладений (інвестований капітал);

- зароблений капітал:

1) доходи і витрати, що відносяться напряму на капітал;

2) накопичений нерозподілений чистий прибуток;

3) резерви, що створюються з чистого прибутку [9].

Складові власного капіталу підприємства наведемо на рисунку 1.1

Власний капітал


Зароблений капітал
стрелка вниз 9 стрелка вниз 10

Вкладений (інвестований) капітал

стрелка вниз 11стрелка вниз 12стрелка вниз 13

доходи і витрати, що відносяться напряму на капітал

накопичений нерозподілений чистий прибуток

резерви, що створюються з чистого прибутку


Рисунок 1.1 - Складові власного капіталу підприємства
Вкладений капітал являє собою величину коштів, вкладених власниками у підприємство. Розмір вкладеного капіталу може змінюватися лише за рахунок додаткових інвестицій або вилучень власників.

Зароблений капітал являє собою величину коштів, зароблених власниками і реінвестованих у діяльність підприємства (частина зароблених коштів може вилучатися власниками, наприклад у вигляді дивідендів). Ця величина показує, на скільки збільшились чисті активи підприємства у результаті його діяльності і за увесь час його існування. Зміна чистих активів обумовлена доходами і витратами, що мають різні причини виникнення і по-різному відображаються в обліку [18].

Найбільш складною є структура капіталу акціонерних компаній. Крім цього, найбільш зацікавленими користувачами у повній інформації про капітал є акціонери, що купують акції на ринку.

Тому поняття власного капіталу, в основному, будемо розглядати у контексті акціонерних компаній.

Вкладений капітал акціонерної компанії, як правило складається з двох частин:

- номінальний випущений капітал – загальна величина номінальної вартості випущених акцій;

- додатковий капітал – величина додатково, зверх номінальної вартості отриманих коштів від випущених акцій; додатковий капітал також може містити різницю між номінальною вартістю і ціною купівлі (продажу) від інших операцій з власним капіталом [48].

Відобразимо склад вкладеного капіталу на рисунку 1.2

Вкладений капітал

прямая со стрелкой 18прямая со стрелкой 19

додатковий капітал

номінальний випущений капітал

Рисунок 1.2 - Склад вкладеного капіталу
При відсутності номінальної вартості всі унесені кошти являють собою номінальний капітал.

З випуском акцій також пов’язані поняття дозволених до випуску акцій, емітованих акцій і акцій, що знаходяться в обігу.

Дозволені до випуску акції – максимальна кількість акцій, які дозволено випустити компанії.

Емітовані акції – це частина дозволених до випуску акцій, яка емітована компанією. Частина, що залишилася, називається не емітованими акціями. Кількість не емітованих акцій має принципове значення для існуючих акціонерів компанії, оскільки відображає ступінь можливої зміни їх часток.

Акції, що знаходяться в обігу - це акції, що емітовані і знаходяться в обігу. Після того, як компанія емітувала акції, вона може їх викупити на ринку для наступного продажу або погашення. Власні викуплені акції згідно з міжнародними стандартами відображаються у складі капталу з мінусом. Прибутки (збитки), пов’язані з купівлею і повторним продажем власних акцій, враховуються напряму у капіталі компанії. Звичайні акції дають власнику право голосу, дивіденди на які нараховуються в залежності від прибутку компанії. Часто звичайні акції називають залишковим капіталом компанії, оскільки всі інші власники цінних паперів компанії мають першочергові права. Привілейовані акції не дають власнику права голосу, однак надають певні переваги, що оговорюються при емісії цих акцій; переваги в отриманні дивідендів, сума яких зазвичай фіксована; можливість накопичення дивідендів, якщо вони не оголошувались та інше [30].

Наведемо схематично співвідношення частин вкладеного капіталу на рисунку 1.3

Дозволений до випуску капітал

Не оплачений випущений капітал
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕКТ проведення занять на навчально-методичному зборі з...
Заступник директора Департаменту цивільного захисту – начальник управління захисту населення і територій
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник служби цивільного захисту в Жовтневому районі...
Виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, заходи щодо функціонування єдиної системи цивільного...
ТЕМАТИКА
Про правові засади цивільного захисту”. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного...
ТЕМАТИКА
Про правові засади цивільного захисту”. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного...
Тема. Використання стандартних засобів захисту та зламу захисту PDF-документів
Формування вмінь і навиків створення та захисту PDF-документів від ненавмисних пошкоджень та несанкціонованого доступу. Закріплення...
Програми соціального захисту окремих категорій громадян у
Програма соціального захисту окремих категорій громадян у м. Синельниковому на 2009-2013 роки була направлена на розв’язання проблем...
1. Стан виконання плану основних заходів з підготовки цивільного захисту
МІНІСТРОМ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Українська Асоціація Захисту Рослин
Положення розроблене на підставі Статуту Української Асоціації Захисту Рослин (далі УАЗР)
Українська Асоціація Захисту Рослин
Це Положення розроблено на підставі Статуту, правил та положень Української Асоціації Захисту Рослин
Українська Асоціація Захисту Рослин
Це Положення розроблено відповідно до законодавства України, Статуту, правил та положень Української Асоціації Захисту Рослин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка