РОБОТА ТОРЕЗЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ З ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


Скачати 86.74 Kb.
НазваРОБОТА ТОРЕЗЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ З ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Дата08.05.2013
Розмір86.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


РОБОТА ТОРЕЗЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

З ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Паламар Ірина Іванівна, Торезький професійний ліцей

Парфенчик Марцеліна Казимирівна, Торезький професійний ліцей
Особливість сьогодення полягає в тому, що кожен викладач, майстер виробничого навчання повинен виконувати функції інноватора, фахівця, який у щоденну практику впроваджує освітні новітні ідеї, технології.

Вимоги до освіти і підготовки кваліфікованих працівників для будь-якої галузі виробництва полягають в тому, щоб випускники професійно-технічних закладів були в першу чергу конкурентноспроможними, компетентними людьми, які уміють відстоювати свою точку зору та будуть мати попит на ринку праці.

Сьогодні, коли освіта переходить до новітніх технологій, які передбачають розвиток творчого нестандартного підходу до вирішення проблем, саме інноваційні технології дають нам змогу підвищувати зацікавленість учнів у навчанні, зумовлюють їх постійно отримувати додаткову інформацію, безперервно навчатись.

Провідними принципами інновації є: гуманізація, єдність загальнолюдського, національного і розвивально-виховного характеру навчання, співтворчість викладача та учня, індивідуалізація навчання.

Торезький професійний ліцей свій шлях впровадження інноваційних технологій у навчальний процес почав з того, що став учасником україно-британського проекту «Навчання учнів ділової активності». Цей проект передбачав розвиток якостей ділової активності не тільки під час навчального процесу, але й у позаурочну зайнятість учнів. Викладачі й майстри виробничого навчання активно брали участь у цьому проекті. Всі розуміли, що навчання ділової активності повинно розвивати в учнів такі навички і якості, як: вміння вирішувати проблеми, планувати свою діяльність, відстоювати свою точку зору, самостійність, винахідливість, з особистої ініціативи активно йти до поставленої мети. Тому педагоги почали впроваджувати у навчальний процес інноваційні педагогічні технології переважно інтерактивні. Використовували такі методи: «мозковий штурм», ділові і рольові ігри, дискусії, дебати тощо. Робота на уроці будувалась в основному у малих групах. Використання інтерактивних методів під час проведення уроків теоретичного і виробничого навчання дало свої позитивні результати. Учні з задоволенням працювали у групах, виконували роботу, спілкувалися, вчилися висловлювати свої думки, аналізувати. Рівень навчальних досягнень учнів при проведенні інтерактивних уроків підвищився.

У позаурочний час учні працювали над проектами. Педагоги ліцею приділяли цьому велику увагу, бо проектна діяльність допомагає розвитку таких вмінь:

- ставити цілі, визначати послідовність виконання завдань;

- знаходити оптимальні та ефективні засоби і методи для досягнення визначених цілей;

- знаходити необхідну інформацію з використанням сучасних технологій;

- презентувати результати своєї діяльності.

В основі кожного проекту покладена особлива філософія – орієнтація на кінцевий результат. Ця філософія виховує в учнів повагу до своєї праці, навички планування, вміння презентувати свою роботу [3]. До всіх проектів висувалися вимоги:

- значущість завдань для учнів, що потребує інтегрованих знань і дослідницького пошуку для їх рішення;

- практична, пізнавальна значущість передбачених результатів;

- самостійна діяльність учнів;

- визначення кінцевого результату;

- визначення необхідних знань для роботи над проектом;

- визначення дослідницьких методів.

В ліцеї проводилось декілька визначних проектів.

1. Проект «Реалізуй свої можливості». Мета проекту – створення рекламних листівок та запрошень до відкритих дверей. У проекті брали участь всі навчальні групи. Кожна група презентувала свою роботу. Враховуючи кращі ідеї, були розроблені листівки, запрошення. А учні з професії «Перукар» і «Кравець» продемонстрували зачіски, одяг, художній макіяж. Результат – відкрили групу з професії «Кравець».

2. Проект «Наша символіка». Мета проекту – створення символіки ліцею. Після виконання завдання, роботи всіх груп було висвітлено на стенді «Робота ліцею». Працюючи над проектом, учні вивчали геральдику, розкрили свої творчі здібності, проявили ініціативу. Після обговорення була обрана символіка ліцею: прапор, герб, бренд.

3. Проект «Упорядження території ліцею». Це цікавий і корисний проект випускників будівельних груп. Учні повинні були реалізувати свої практичні навички, які придбали під час навчання. Вони зробили економічні розрахунки, вивчили ринок цін на будівельні матеріали розробили креслення. Проект починався з «мозкової атаки»: учні висували свої ідеї (які архітектурні малі форми можна побудувати на території ліцею, надати їм естетичного вигляду). Проект впроваджено. Зовнішній вигляд території навчального закладу значно покращився. На території з'явилися місця відпочинку – альтанка, квітники, лави.

4. Проект «Моєму місту – 225 років». Кожній групі дано завдання. Протягом місяця учні збирали матеріал, аналізували, систематизували його. Кінцевий результат – створені брошури «Вулиці міста Тореза», «Пам'ятники міста Тореза», «Підприємства міста Тореза».

Після закінчення україно-британського проекту ліцей продовжує працювати над проблемою впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних і виробничих технологій.

Інформаційне забезпечення учнів новими виробничими технологіями лягло в основу проектної діяльності випускників групи з професії «Слюсар з ремонту автомобілів». Під керівництвом майстра виробничого навчання Паламар Ірини Іванівни та Парфенчик Марцеліни Казимирівни, учні створили серію відеофільмів за новими виробничими технологіями: «Шиномонтаж», «Балансування колес», «Заміна мастила у двигунах», «Робота комп’ютерного стенду развал-схождение».

Сучасна система професійно-технічної освіти повинна не тільки розвивати інтелект учнів, їхню професійну майстерність, а й орієнтувати процес навчання на розвиток самостійності, творчості, інноваційного стилю мислення та діяльності. Вирішенню цієї проблеми сприяє вдале використання інноваційних технологій виробничого навчання [4].

Необхідно будувати процес навчання таким чином, щоб учні не лише систематично отримували знання, уміння й навички, а й самі ставали повноцінними співавторами освітнього процесу, відчували потребу в особистому розвитку. Вони повинні вміти працювати в команді, бути комунікабельними, самостійно вирішувати нестандартні виробничі завдання, креативно мислити, генерувати нові ідеї, уникати будь-яких конфліктних ситуацій, уміти швидко виходити з них [1].

Сучасний стан та подальші перспективи розвитку автомобільної галузі у світі та в Україні дає підстави говорити про важливість професії «Слюсар з ремонту автомобілів». Подальші перспективи науково-технічного прогресу в автомобільній галузі потребують відповідних фахівців, рівень кваліфікації яких є однією з найважливіших складових безпеки роботи автомобільного транспорту.

Випускники шкіл, які вступають на навчання до ліцею, не вміють, як правило, працювати в групах, у них відсутнє прагнення до суперництва, здатність до ризику, більшість з них невпевнені в своїх силах і не розуміють того, що в подальшому житті цінним є професіоналізм і творчий підхід до праці. Тому з перших занять ми пропонуємо роботу в малих групах або роботу в парах. Цей метод не дає учневі можливість ухилятися від виконання завдання і сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, переконувати, вести дискусію.

Під час відпрацювання тем «Комплексні роботи», «Розбирально-складальні роботи», «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів» використовуємо метод «Аналіз ситуацій» де пропонуємо життєву або виробничу суперечливу ситуацію і разом з учнями аналізуємо: «У чому проблема ситуації?», «Якими є факти?», «Як вирішити цю проблему?». Цей метод навчає учнів аналізувати і приймати рішення.

Метод «Рольові ігри» потребує великої попередньої підготовки, але не дивлячись на це учні завжди з великою відповідальністю відносяться до проведення такого уроку. Це дає їм змогу виконувати роль і експерта, і слюсаря, і механіка та оцінювати роботу своїх товаришів.

Залучення учнів до активної діяльності сприяє формуванню у них впевненості в успішній реалізації своїх здібностей, проектувати способи вирішення виробничих завдань.

Метод проектів можна вважати одним із інноваційних, він створює умови для самореалізації учнів, допомагає їм включитися в активну соціальну дію.

Профільні проекти спрямовані на вивчення специфіки майбутньої професійної діяльності. Вони дають змогу перевірити і закріпити теоретичні знання на практиці, забезпечує зв’язок теорії з практикою; сприяє набуттю життєвого досвіду, формуванню умінь і навичок [2].

Короткотермінові проекти «Прилади освітлення» та «Зроби сам» над яким працювали учні під керівництвом майстрів виробничого навчання, мав за мету сформувати у учнів уміння самостійно обирати професійні рішення.

Проект проводився поетапно: ідея, підготовка, здійснення, аналіз. Задача майстра – допомагати та консультувати учнів, планувати та організовувати роботу учнів таким чином, щоб можна було досягти визначеної мети. Учні самостійно визначали потрібні ресурси.

Завдяки цим проектам майстерня з ремонту обладнання поповнилася новими стендами: cтенд для розбирання коробки передач, cтенд для ремонту передньої балки, cтенд для ремонту двигуна та для знімання клапанів. Всі ці експонати були виставлені на огляді технічної творчості ліцею та на обласному огляд-конкурсі де отримали гарні оцінки.

На початку роботи над проектом перед учнями була поставлена мета – створити за допомогою інтерактивних та інформаційних технологій відеофільми для вивчення окремих тем програми з професії «Слюсар з ремонту автомобілів», які б ознайомили з новою технікою і технологією при ремонті та обслуговуванні автомобілів. Під час роботи майстер-педагог безпосередньо виконував такі функції:

 • допомагав учням у пошуках джерел, необхідних їм для роботи над проектом;

 • сам був джерелом інформації;

 • координував весь процес;

 • підтримував і заохочував учнів.

Робота над проектом проходила у декілька етапів.

 1. Підготовка. Були визначені теми і завдання проекту. Створена робоча група з 5 учнів.

 2. Планування. Робоча група розробила план роботи над проектом. Розподілила завдання між учасниками, розподілила ролі кожного члена робочої групи.

 3. Дослідження. Учні дослідили і зібрали інформацію про СТО, на яких використовується новітня техніка і технологія при ремонті та обслуговуванні автомобілів.

 4. Виконання. Провели зйомку відео роликів.

 5. Оформлення проекту. Монтаж та озвучення, за допомогою комп’ютерної програми, знятого матеріалу.

 6. Захист проекту на Державній кваліфікаційній атестації.

Працюючи над проектом учні продемонстрували не тільки свої виробничі навички, а й творчу ініціативу, нестандартне мислення.

Проектне навчання заохочує і підсилює прагнення учнів до навчання, тому що воно:

- особистісно орієнтоване;

- використовує безліч дидактичних підходів: спільне навчання, мозковий штурм, рольову гру, дискусію, командне навчання тощо;

- використовує нові педагогічні технології, зокрема інформаційні;

- має високу мотивацію.

Творчий дипломний проект став цікавим навчальним матеріалом, який можна використовувати на уроках теоретичного і виробничого навчання.

Застарілі засоби навчання не дають змогу готувати конкурентноспроможних фахівців. Це підштовхує викладачів та майстрів виробничого навчання ліцею займатися пошуковою роботою [4].

Основне завдання Торезского професійного ліцею – пошук і оновлення змісту професійної освіти. На сьогоднішній день показником творчої праці колективу є його достатньо високий рейтинг в обласних конкурсах фахової майстерності, у виставках технічної та декоративно-прикладної творчості. У навчальному закладі проходить підготовка фахівців високого рівня. Так за період 2000 – 2011 року випущено більше 2000 молодих робітників. З них отримано 3 золотих медалі, 26% випускників дипломи з відзнакою; 35% - підвищені робітничі розряди. 100% випускників влаштовуються на роботу за отриманою у ліцеї професією.

Найкращим показником підготовки кваліфікованих робітників є листи подяки з підприємств області.

Педагогічний колектив Торезького професійного ліцею готовий і надалі працювати над впровадженням в навчальний процес інноваційних педагогічних і виробничих технологій, щоб готувати висококваліфікованих, конкурентноспроможних, затребуваних на ринку праці робітників.
Список використаних джерел


 1. Ніколаєнко С.М. Інноваційний розвиток професійно-технічної освіти в Україні. – К.: Книга, 2007.-232 с.

 2. Петрович В. Всеукраїнська асоціація у творчому пошуку.//Професійно-технічна освіта. – 2006. - №1. – С.55

 3. Ніколаєнко С.М. Освіта – джерело економічного зростання та соціального прогресу ПТО №2. – 2007. – с. 5-8.

 4. Самойлик К.С. Професійно-технічна освіта України: виклики сьогодення//Професійно-технічна освіта. – 2007. - №2. – С. 9-13.


Схожі:

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТИ, ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО...
Влінських проблем на основі впровадження сучасних принципів та інноваційних технологій, розглянуто стан і шляхи розвитку навчального...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НІКОПОЛЬСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ
До Нікопольського професійного ліцею (далі НПЛ) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають...
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Зростання конкуренції на ринку праці пред'являють до всіх працівників незалежно від сфери їх діяльності специфічні вимоги: свободи...
Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес
Оскільки, головними фігурами в навчальних закладах є учень і викладача, які повинні творчо працювати, вчитися, самовдосконалюватися,...
О. А. Магденко Викладач Бердичівського професійного аграрного ліцею
Викладач Бердичівського професійного аграрного ліцею Магденко О. А./ Лабораторно-практичні роботи з предмета «Основи діловодства»/...
ДИПЛОМНА РОБОТА
Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання 1
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Т педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій. Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних...
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
...
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Звіт директора Амвросіївського професійного ліцею Сисенко Анатолія Михайловича про свою діяльність у 2011 -2012 навчальному році...
Снігурівська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний...
Розвиток творчих здібностей учнів через впровадження інноваційних музичних технологій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка