РОЗДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ


Скачати 386.69 Kb.
НазваРОЗДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ
Сторінка1/2
Дата27.03.2013
Розмір386.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
«Допущено до захисту»

Завідувач кафедри

________ доц. Кадемія М.Ю.

« ___ » _____________ 2010р.


КУРСОВА РОБОТА

«Застосування засобів мультимедіа на уроках трудового навчання»


Студента

Групи А освітньо-кваліфікаційного

рівня «Спеціаліст»

очної форми навчання

Сплавського Ігоря Вікторовича

Керівник: ст. викл. Шевченко Л.С.


Вінниця – 2010

ЗМІСТ


ВСТУП …………………………………………………………………

3

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ ………………………

5

1.1. Основні напрямки використання мультимедіа технологій в навчально-виховному процесі …………………………………………

5

1.2. Роль мультимедіа в організації навчального процесу ……………

7

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ……………

13

2.1. Ефективність застосування засобів мультемедіа на уроках трудового навчання ……………………………………………………

13

2.2. Можливості програми PowerPoint при створенні мультимедійних продуктів ……………………………………………..

17

2.3. Використання педагогічних програмних засобів на уроках трудового навчання …………………………………………………….

21


ВИСНОВКИ ……………………………………………………………..

28

ДОДАТКИ ……………………………………………………………….

30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………

38


ВСТУП

Актуальність нашого дослідження зумовлена потребою створення методики та використання мультимедійних засобів на уроках трудового навчання. Адже досі більшість вчителів недооцінюють, а то взагалі заперечують навчальні й розвивальні функції при залучені цих засобів, а також не беруть до уваги можливість економії робочого часу, оперативність обробки якісних показників успішності.

Нині суспільство перебуває в стані переходу від індустріальної епохи до інформаційної. Це означає, що дедалі більша кількість людей відчуває потребу в опрацюванні постійно зростаючого обсягу інформації.

Мультимедіа технології посідають важливе місце в ході інформатизації суспільства, розвитку системи освіти і культури. Освітнє середовище є одним з об’єктів процесу інформатизації. За умов переходу України до сучасного інформаційного суспільства дедалі більш актуальним стає питання про інтеграцію інновацій них методик навчання, насамперед мультимедійних технологій у традиційну шкільну методику.

Важливим пріоритетом для покращення якості освіти є впровадження мультимедіа в навчальний процес.

Саме тому для свого дослідження ми обрали проблему застосування засобів мультимедіа на уроках трудового навчання.

Об’єкт дослідження – процес навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках трудового навчання.

Предмет дослідження – методика застосування засобів мультимедіа при викладанні трудового навчання.

Мета дослідження: розглянути умови ефективного застосування засобів мультимедіа на уроках трудового навчання.

Гіпотеза дослідження: застосування засобів мультимедіа підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання комп’ютерних програм та моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльність учнів.

Завдання дослідження показати:

 1. Застосування засобів мультимедіа на уроках трудового навчання;

 2. Підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання програмних засобів;

 3. Оперативне керування індивідуальною діяльністю учнів та активізацію пізнавальної діяльності учнів за допомогою засобів мультимедіа.

Методи дослідження:

Теоретичний аналіз і синтез застосування засобів мультимедіа в процесі визначення об’єкта, мети, предмету та завдань дослідження, ефективних шляхів, оцінки результатів і викладу теоретичних питань.

РОЗДІЛ 1

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

1.1. Основні напрямки використання мультимедіа технологій в навчально-виховному процесі

Національна доктрина розвитку освіти передбачає активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які б забезпечували подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти. Під інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) розуміють сукупність методів та технічних засобів, які використовуються для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання й використання інформації. Пріоритетним засобом для впровадження ІКТ виступає персональний комп’ютера. За своїми функціональними можливостями він уже сьогодні може стати практично ідеальним засобом навчання й підвищення пізнавальної активності школярів на уроках будь-якого типу. Дослідники відзначають необхідність «комп’ютерної підтримки підручника як засобу посилення функціональності змісту й забезпечення мотивації навчання» [3, с. 58].

Саме тому використання ІКТ [5, с. 63]:

 • робить можливим самостійне здобування необхідних знань, уміле застосовування їх на практиці для розв’язання нагальних проблем;

 • забезпечує цілеспрямоване й системне засвоєння учнями навчального матеріалу;

 • створює умови для розвитку пізнавальних інтересів, творчої особистості дитини;

 • сприяє інтелектуальному вдосконаленню учнів, розвитку дослідницьких умінь і навичок шляхом експерименту, систематизації та конкретизації;

 • сприяє формуванню здатності критично мислити, бачити труднощі й шукати шляхи їх подолання.

За останні кілька років проведено ряд наукових досліджень з проблеми впровадження ІКТ в навчальний процес, серед яких слід відзначити дослідження В. Бикова, Р. Гуревича, М. Деркача, М. Жалдака, Н. Іщука та ін.. Серед зарубіжних педагогів слід відзначити вклад Ф. Жерара, Б. Хантера, Б. Холмберга та інших.

В ході досліджень вчені вважали, що серед перших розробок комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання повинна бути створена така система освіти, яка б мала забезпечувати всі етапи навчання й управління пізнавальним процесом самим учнем, без участі або з мінімальним втручанням учителя у хід роботи, а інші, незважаючи на досить велику популярність електронних посібників в освітньому процесі, наголошували, що комп’ютери повинні переважно до помагати вчителю в рамках традиційних методик навчання, а не «революціонізувати» цей процес. Тому ефективність навчального процесу має підвищуватися шляхом застосування нових інформаційних технологій на таких етапах навчання, які є недостатньо ефективними у їх традиційній організації, або у випадках, коли навчання з використанням традиційних форм, методів та засобів виявляється не зовсім ефективним.

Комп’ютерні технології створюють нові можливості для розвитку в людей почуття гармонії у сприйманні кольорової гами, вихованні належного художнього смаку [5, c.14].

Сьогодні ІКТ стали невід’ємною складовою сучасного світу, вони визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін потребує і система навчання. Нині якісне викладання трудового навчання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет.

Вони дають змогу вчителеві краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найсучаснішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет вчителя, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.

Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчіть, що проблема використання мультимедіа як засобу організації навчально-пізнавальної діяльності розглянута недостатньо. Залишається відкритим питання організації навчально-пізнавальної діяльності учнів виходячи з того, що частина навчальних функцій передається технічному пристрою. На думку багатьох вчених, сучасні педагогічні теорії не можуть бути використані як методологічна основа комп’ютеризації навчання.

Теоретичний аналіз проблеми дозволяє стверджувати, що навчальна діяльність, як різновид діяльності людини, має на меті розвиток мислення учня, передачу йому всього соціально-історичного досвіду людства, виховання ефективного, компетентного члена суспільства.

Проведені дослідження свідчать, що, на думку більшості педагогів використання мультимедійних та інших засобів навчання сприяє підвищенню ефективності навчання. Тому у наукової літературі цій проблемі приділяється значна увага,розроблені як загально дидактичні, так і методичні шляхи та умови використання мультимедійних засобів навчання.

У курсовій роботі доведено, що засоби мультимедіа виступають як принципово нові засоби навчання з широкими дидактичними можливостями в організації процесу навчання. Вони значно покращують можливості подання навчальної інформації; підсилюють мотивацію навчання, пізнавальну активність та самостійність учнів; розширюють варіативність навчальних задач; дозволяють якісно змінити процедуру контролю навчальних досягнень учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом.
1.2. Роль мультимедіа в організації навчального процесу

Мультимедіа - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео. Характерною особливістю мультимедійних веб-вузлів і компакт-дисків є гіперпосилання. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково легкий доступ. Мультимедійна телекомунікаційна послуга дозволяє користувачеві посилати і одержувати будь-яку форму інформації, взаємозамінну за бажанням [10, c. 94].

Вчителю для застосування комп’ютерних технологій на заняттях потрібна, насамперед, теоретична підготовка в оволодінні цими технологіями: Тому використовуючи мультимедійні технології викладач має бути ознайомлений з арсеналом дидактичних можливостей мультемедіа, в тому числі:

 • урізноманітнення форм подання інформації;

 • урізноманітнення типів навчальних завдань;

 • створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;

 • широке застосування ігрових прийомів;

 • широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного);

 • активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта учбової діяльності; посилення мотивації навчання [11, с. 53].

Необхідним було б осмислення критеріїв доцільності використання мультимедійних технологій на певному занятті, якими є [12, с. 48]:

1. Вища, ніж при використанні традиційних засобів навчання, ефективність навчання.

2. Неможливість реалізації певних засобів навчання у вигляді матеріальних об’єктів (оригінали у природних або штучних умовах).

3. Недостатня наочність та зрозумілість або надлишкова складність відповідних вербально-знакових, графічних (статичних або динамічних), знакових, логічно-математичних моделей.

Метою створення і застосування засобів мультимедіа є забезпечення навчально-виховного процесу трудового навчання сучасними засобами навчання, зокрема засобами унаочнення навчального матеріалу, які можуть бути використані як складові навчального середовища нового покоління.

Засоби мультимедіа на уроках трудового навчання дозволяють розв’язати такі основні завдання:

 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю мудьтимедіа технологій у сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів використання різноманітних засобів праці;

 • в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за формування результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства.

Досвід показує, що ідеальної моделі навчання не існує, разом з тим, учителю в процесі планування кожного уроку трудового навчання варто намагатись відшукати раціональне співвідношення між репродуктивною та творчою діяльністю учнів. Разом з тим, завжди більш ефективним є навчальний процес, у якому активно використовуються засоби унаочнення навчального матеріалу.

Уроки можуть бути різними за типом, внутрішньою структурою і методикою проведення. Найбільш поширеною у педагогічній теорії і практиці є класифікація типів уроків, визначена за основною дидактичною метою [16, с. 112]:

 • засвоєння нових знань;

 • формування умінь і навичок;

 • застосування знань, умінь та навичок;

 • узагальнення та систематизації знань;

 • контролю та корекції знань, умінь та навичок;

 • комбінований урок.

Кожний урок, маючи певні цілі та завдання, лише в системі уроків, з використанням зв’язків між різними предметами, забезпечує розв’язання задач процесу навчання учнів у школі. Перед вчителем виникає проблема, як побудувати процес навчання для вирішення дидактичних задач, та як раціонально розподілити час уроку.

Нині значна увага приділяється інтерактивним методам навчання, що здійснюються із застосуванням навчальних комп’ютерних програм, які реалізують діяльнісний підхід до навчання. Засобами реалізації зазначеного підходу слугують комплекси програмно-апаратних засобів (комп’ютер, мультимедійний проектор та сенсорна дошка), які забезпечують можливість організації навчально-пізнавальної діяльності шляхом інтерактивного навчання.

Мультимедійні засоби навчання захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес та стимулюють мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів залежить від умінь, стилю роботи конкретного вчителя. Вони вимагає проектування і розроблення таких засобів навчання, які б дозволили поєднати різні види інформаційного середовища (тексти, музику, графіку, звук, реалістичні зображення) з діяльнісною (інтерактивною) формою навчання, що дає можливість підвищити мотивацію навчання за рахунок комп’ютерної візуалізації, мультимедійного подання об’єктів вивчення. Слід нагадати, що інтерактивність може розглядатись як взаємодія учня з вчителем опосередковано через засоби навчання [5, с. 94].

Останнім часом широке розповсюдження одержали «інтерактивні мультимедіа системи», які є програмно-методичними комплексами, що містять: тексти, звук, статичні зображення, анімаційні зображення, відеофрагменти, відповідні засоби відтворення; дають можливість користувачеві (вчителю, учню) вести фактичний діалог (псевдодіалог, діалог, який імітується програмним засобом) з програмою за допомогою комп’ютера і мультимедійних апаратних засобів – мультимедійного проектора і сенсорної (інтерактивної) дошки.

Мультимедійні засоби подання навчального матеріалу можна класифікувати, за функціями, які ними підтримуються, до засобів унаочнення нового покоління. Для визначення місця мультимедійних засобів навчання у системі засобів навчання і у навчальному процесі, слід враховувати те, що їх педагогічно доцільне застосування:

 1. сприяє розвитку в учнів наочно-образного мислення;

 2. стимулює увагу (мимовільну і довільну) на етапі подання навчального матеріалу;

 3. сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 4. дозволяє пов’язати теоретичні питання, що вивчаються з практикою;

 5. збільшує можливості показу практичних застосувань явищ, які безпосередньо не можуть спостерігатись учнями на уроці;

 6. створює можливості для моделювання процесів і явищ;

 7. дозволяє у найбільш доступній формі систематизувати і класифікувати явища, що вивчаються, із застосуванням схем, таблиць, спеціальним чином відформатованого тексту тощо;

 8. сприяє формуванню мотивації навчання, сприяє збільшенню інтересу до навчання, створенню установки на ефективне навчання;

 9. дозволяє досить швидко і просто оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу суб’єктами навчання і групою (класом) у цілому.

Наприклад, використання засобів мультимедіа завжди буде призводити до підвищення рівня активності учнів, що відповідно підсилює розвиток уваги та підвищує рівень мотивації засвоєння навчального матеріалу. Так само під час виконання складних ремісничих операцій в учнів розвивається сенсомоторна пам’ять. Якщо учитель вважає за необхідне підсилити один з вищевказаних процесів, він може запланувати виконання певних вправ, спрямованих на підсилення уваги учнів, пам’яті або точності виконуваних операцій. Якщо такі види діяльності не заплановано, то й не варто зайвий раз перевантажувати мету уроку й формально виписувати її як «триєдину». Як засоби виконання спеціальних вправ, спрямованих на тренування уваги, можна використовувати імітаційні моделі та тренажери. Засвоєнню термінології, вивченню призначення окремих складових засобів праці (назв і призначення органів керування токарним верстатом, назв і призначення інструментів тощо) сприяє застосування засобів мультимедіа.

РОЗДІЛ 2

ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА

2.1. Ефективність застосування засобів мультемедіа на уроках трудового навчання

Мультимедіа (у перекладі - багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-дисків (CD-ROM). Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо-та відеоінформацію, анімацію, 3D-графіку. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.

Трудове навчання є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання трудового пов’язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями.

Ефективне використання комп’ютера в навчально-виховному процесі залежить від програмного забезпечення. Комп’ютерні програми з трудового навчання поділяються за дидактичними цілями [4, с. 84]:

 1. Навчальні програми подають новий матеріал у вигляді окремих, логічно поєднаних блоків і закінчуються набором запитань або тестів. Ці програми сприяють засвоєнню нової інформації та спрямовують процес навчання залежно від рівня знань та індивідуальних здібностей учнів.

 2. Тренувальні або програми-тренажери розраховані на повторення і закріплення вивченого матеріалу.

 3. Імітаційно-моделюючі програми дозволяють вивчати будь-який розділ на основі моделі. Маніпулюючи доступними для зміни параметрами фізичних величин, учень за реакцією моделюючої системи визначає діапазон їх допустимих змін і усвідомлює суть процесів, які здійснюються під його керівництвом.

 4. Діагностичні, контролюючі програми складають переважно на основі тестів. Вони призначені для діагностування, перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

 5. Інструментальні програми дають можливість учням самостійно розв’язувати задачі за короткий час із меншими зусиллями. Вони звільняють від рутинної обчислювальної та статистичної роботи, надаючи учню свободу у виборі методів розв’язання конкретних задач і простір для творчості.

 6. Інтегровані навчальні програми поєднують в собі ознаки двох або трьох перерахованих вище класів.

На сьогодні ринок навчального програмного забезпечення України пропонує великий перелік програмних засобів різноманітного призначення, але всі вони практично не адаптовані до використання в умовах школи, тому що як правило російськомовні, не відповідають чинній програмі як за обсягом так і за структурою, є ілюстрованими електронними підручниками, енциклопедіями, довідниками, тобто більшість цих програм за дидактичним призначенням є допоміжним, ілюстративним джерелом знань.

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з трудового навчання.

Презентація - це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок-слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео-аудіо фрагменти, анімацію, 3D-графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки вчителів й учнів та активно залучають останніх до співпраці.

На наш погляд, презентація - це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Головна сторінка програми дозволяє користувачу легко вибрати необхідну тему та перейти на необхідний урок.

Матеріал в цій програмі розташований окремими блоками-темами. Кожен урок - це окрема презентація, в якій закладені всі етапи уроку. Обсяг матеріалу різних уроків різний, оскільки в деяких випадках ми включали до уроку додатковий матеріал, який допоможе вчителеві обрати найбільш доступний для розуміння учнів варіант пояснення.

Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем процесу навчання, а саме:

 • використовувати передові інформаційні технології;

 • змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

 • полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

 • розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

 • реалізувати ігрові методи на уроках;

 • здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

 • дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;

 • проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

 • організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;

 • організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках набуває дуже великого значення.

Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв’язок, тобто працює в інтерактивному режимі.

Застосовуючи на уроках трудового навчання мультимедійні технології, вчитель може демонструвати: будову та принцип роботи різних станків, верстатів, тощо, тобто за короткий час демонструвати різні процеси; знайомити з явищами що мають звукове відображення; проводити практичні та лабораторні роботи. Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, виробів [3, с. 204].

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Робота з комп’ютером повинна давати задоволення та радість творчості. Не технологія полегшує або утруднює роботу, а спосіб її застосування.

2.2. Можливості програми PowerPoint при створенні мультимедійних продуктів

Основне завдання методики викладання трудового навчання – створення та використання засобів навчання, що забезпечують досягнення педагогічних цілей. Це здійснюється за допомогою цілого комплексу засобів навчання. Найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів було активізовано. К. Ушинський стверджував: «Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування... За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять». Саме цим пояснюється роль мультимедійних засобів навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм, розвинутих комп’ютерних систем навчання в діяльності сучасного закладу освіти. Пропонуємо значення окремих термінів:

 • мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію, мультиплікацію;

 • анімація – (від латинського «animation» – оживляю) - метод створення серії знімків, малюнків, кольорових плям, ляльок або силуетів у окремих фазах руху, за допомогою якого на екрані виникає враження оживлення мертвих форм уроку;

 • презентація – це набір слайдів, в якому є текст, графічні об’єкти, малюнки.

З метою підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності учнів, пошуку раціональних методів і шляхів розв’язування завдань навчально-виховного процесу доцільно проведення в класі ІКТ уроків всіх типів (особливо уроків вивчення нового матеріалу, узагальнення та систематизації знань), за винятком уроку контролю знань. Для проведення уроків контролю знань доцільне використання стандартного комп’ютерного класу.

Створення і вибір мультимедійного супроводу навчального заняття, вирішення питання про місце і час їх використання, належить учителеві.

Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть використовуватися в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з іншими засобами навчання).

У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.

Вчитель має врахувати конкретні умови навчальної роботи, вікові особливості дітей, рівень знань учнів, їхній життєвий досвід та технічні можливості обладнання класу ІКТ.

Мультимедійний супровід повинен містити багатий фактичний та ілюстративний матеріал, який може бути використаний у навчальних цілях, мати чітке дидактичне призначення, педагогічну спрямованість, адекватно відповідати навчальній програмі й легко активізуватися на комп’ютері.

Навчальна інформація, подана через мультимедійні засоби, не повинна містити наукових помилок. Спрощення допустиме лише в тій мірі, в якій воно не впливає на жодну із сутностей того, що описується. Система понять має подаватися на логічній, науковій основі. .

Одним із головних аспектів програми MS PowerPoint є застосування анімаційного ефекту. Використання анімації дає можливість більш дієво впливати на емоції учнів, що значно підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. Ще одним чинником підвищення ефективності уроку є використання музичних творів. Музика може бути як окремим елементом дослідження, так і відігравати супровідну роль, як це було на запропонованому уроці. Саме за допомогою комп’ютерних технологій можна одночасно, не витрачаючи зайвого часу, демонструвати відео ряд та транслювати музику. Раніше використання такого прийому вимагало від учителя значного напруження, бо треба було вмикати два пристрої; синхронності, як правило досягати не вдавалося, що призводило до зниження емоційного впливу, або ж доводилося залучати учня, що також не сприяло покращенню засвоєння матеріалу.

Іще одним позитивним моментом є те, що демонстраційна дошка дає можливість працювати над структурою тексту, виражальними особливостями мови учням усього класу. Водночас слід відзначити, що використання кольорових маркерів дозволяє акуратно й, разом із цим, дуже чітко виділити потрібне слово, словосполучення, речення чи абзац із запропонованого тексту, що сприяє концентрації уваги на досліджуваному об’єкті. Така ж робота з текстом, уміщеним у підручнику, записаному на звичайній дошці чи в зошиті є менш ефективною, бо неможливо зосередити увагу класу на конкретній частині тексту, а це призводить до зниження рівня засвоєння знань.

Ще одним, на наш погляд, позитивним моментом є те, що якість ілюстративного матеріалу, який використовується завдяки наявності демонстраційної дошки, набагато вищий, ніж той, що демонструється через монітор чи з екрана телевізора. Зображення, по-перше, значно більше за розміром, а, по-друге, зберігає природні кольори.

Отже, усі вищенаведені факти дають зрозуміти, що завдяки можливостям програми PowerPoint урок набуває сучасного вигляду, підвищується його ефективність, емоційність, образність, що є запорукою більш якісного навчання. Також важливим є те, що в учня зростає зацікавленість до навчання.

На уроках де використовується презентація розроблена засобами програми MS PowerPoint вчителеві вже не потрібно писати завдання чи речення, над якими працюють учні на уроці (рис. 2.1). Увесь матеріал у заданій послідовності з’являється на сенсорній дошці, учителеві треба тільки керувати цим процесом (Додаток А).Рис.2.1. Розробка мультимедійної презентації засобами програми PowerPoint

Найбільш ефективним для людського сприйняття вважається використання в мультимедіа-презентації аудіовізуальної інформації, коли людина чує і бачить одночасно. Крім того, важливою частиною мультимедійної презентації є інтерактивність, взаємодія з користувачем. Презентацію можна записати на різні носії інформації: CD і DVD диски. Проглянути презентацію можна на моніторі комп’ютера або екрані телевізора. Мультимедійні презентації знаходять все більш широке застосування в бізнесі.

Презентація, виконана засобами PowerPoint до уроку на тему: «Машинобудівні матеріали. Чорні метали та сплави», має значно менший розмір у порівнянні зі звичайним відео, дозволяє взаємодіяти з учнями, що робить її «живою» та цікавою (Додаток А).
2.3. Використання ППЗ на уроках трудового навчання

Педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей. Трудове навчання, 10-11 класи» є складовою системи засобів навчання і не виключає застосування інших засобів навчання, доповнюючи їх і надаючи учителю нові можливості.

Даний курс включає в себе ілюстрований підручник, великий набір інтерактивних моделей, журнал обліку роботи учнів, питання, тести та завдання. ППЗ буде корисним як вчителям, так і учням загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій тощо.

Застосування всіх видів інтерактивних, аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання спрямовано на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення даного курсу. Це веде до посилення пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх мислення, формуванню активної позиції особистості в сучасному інформатизованому суспільстві. Засоби інформаційних технологій дозволяють скоротити час на отримання нових знань, зроблять даний процес бажаним і цікавим. Використання ППЗ забезпечує розвиток творчих здібностей учнів і бажання займатися самостійною роботою (Додаток Б).

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Трудове навчання, 10-11 класи» - це електронне видання, що містить:

 • набір мультимедійних компонентів – текстів, малюнків, фотографій, анімацій, відеофрагментів та тестових завдань до усіх тем з курсу трудового навчання, які вивчаються у 10-11 класах;

 • програвач мультимедійних компонентів;

 • простий у використанні конструктор, що дозволяє вчителю сформувати набори необхідних наглядних матеріалів для окремого уроку.

ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Трудове навчання, 10-11 класи» забезпечує:

 • проведення уроку за готовим сценарієм;

 • формування вчителем власного уроку, використовуючи стандартний набір базових елементів ППЗ;

 • імпортування окремих базових елементів до обраного уроку;

 • експортування окремих базових елементів з ППЗ;

 • імпортування та експортування уроків створених вчителем за допомогою конструктора уроків;

 • перегляд наборів елементів ППЗ

 • обробка результатів роботи учнів з ППЗ у локальній мережі

 • можливість збереження результатів індивідуальної та групової роботи учнів на сервері.

Одним з модулів ППЗ є програмний модуль «Уроки» – де запропоновано розробником уроки до даного курсу. При цьому викладення навчального матеріалу побудовано таким чином, щоб користувач мав змогу бачити структуру всього уроку, прискорити або уповільнити вивчення, повторити вивчення будь-якої частини уроку. ППЗ зберігає час учнів, яке він марнує на рутинні операції по пошуку навчального матеріалу, на повторення забутих понять чи ознайомленням з невідомими поняттями. Все це стає можливим завдяки довідкової інформації ППЗ. Кожний урок закінчується практичними або контрольними завданнями, тестами.

Даний ППЗ може бути використаний учителем:

 • для підготовки та проведення уроку;

 • для створення власних уроків і редагування існуючих;

 • для проведення тестового контролю знань;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

Даний ППЗ містить ілюстративні матеріали, подані у формі статичних зображень, відеоматеріалів та імітаційних моделей. Текстові матеріали подані як у формі друкованих, так і озвучених текстів, синхронізованих із зображенням.

ППЗ має широкий спектр демонстраційних можливостей:

 • анімація процесів, які складно або й неможливо спостерігати у природному середовищі (рис. 2.2);

 • мультиплікація технологічних процесів та явищ;

 • збільшення або зменшення зображень, їх переміщення, зміна напрямку спостереження тощо.Рис. 2.2. Динамічні зображення (анімація, відеофрагменти) що супроводжуються дикторським текстом, доцільно використовувати на етапі актуалізації опорних знань

Разом з цим, ППЗ надає можливості для індивідуалізації та диференціації навчання, контролю та самоконтролю рівня навчальних досягнень учнів. Він має інформаційно-довідкову систему для самостійного пошуку учнем необхідної інформації та систему діалогового режиму.

Розглянемо алгоритм створення створення нового уроку в межах ППЗ «Бібліотека електронних наочностей. Трудове навчання, 10-11 класи».

Для створення нового уроку необхідно на панелі роботи з поточним уроком у полі «Урок» потрібно ввести назву файлу нового уроку і натиснути кнопку. Буде створено копію поточного уроку, яку можна редагувати, починаючи з назви уроку і закінчуючи складом його базових елементів.

Для додавання певного базового елементу до уроку необхідно перейти до потрібного розділу ППЗ і обрати мишкою базовий елемент. Базовий елемент автоматично додається в обраний кадр поточного уроку.

Для переміщення базових елементів уроку, щоб потрібну послідовність подання навчального матеріалу на уроці, використовуються такі кнопки: . Натисканням на ту чи іншу кнопку користувач переміщує обраний елемент відповідно на один кадр вліво чи вправо.

Щоб вилучити обраний базовий елемент з уроку використовується кнопка.

Для збереження зміни в поточному уроці, необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

Файл автоматично зберігається в папці C:\Program Files\Karvali\Work_5_9_visual_manual\Trud_5_9\data\lessons, йому надається ім’я lessonsN.chl, де N – номер наступного збереженого у папці уроку (N формується програмою автоматично). Інформація про сформовані уроки та їх назви постійно оновлюється у файлі lessons.xml у папці C:\Program Files\Karvali\Work_5_9_visual_manual\Trud_5_9\data.

Переглянути поточний урок, необхідно натиснути кнопку дозволяє кнопка на панелі роботи з поточним уроком (рис. 2.3).Рис. 2.3. Вікно перегляду уроку

Для створення нового звукового файлу необхідно виконати наступні дії:

 • нажати на кнопку;

 • з’явиться вікно «Модуль для запису звуку»;Рис. 2.4. Вікно «Модуль для запису звуку» • нажати на кнопку «Записати фрагмент», для запису звуку;

 • для закінчення запису, необхідно вибрати кнопку «Зупинити запис» (рис. 2.4).Рис. 2.5. Вікно Збереження звукового файлу

Файл автоматично зберігається у поточній папці ППЗ (рис. 2.5).

 • для прослуховування записаного файлу нажати кнопку «Прослухати запис»;

 • для виходу з модулю «Запис звукового фрагменту», нажати на кнопку у верхньому правому куті вікна.

Панель переліку існуючих в програмі уроків дозволяє здійснювати навігацію між розробками уроків до курсу трудового навчання у 10-11 класах, які відповідають діючій програмі з даного предмету (рис. 2.6).Рис. 2.6. Панель переліку існуючих в програмі уроків

Інші базові елементи головного вікна ППЗ у режимі «Урок» працюють аналогічно відповідних елементів режиму «Конструктор».

У робочій області відображаються усі базові елементи, які містяться в обраному розділі (рис. 2.7).Рис. 2.7. Робоча область панелі переліку існуючих в програмі уроків

У робочій області відображаються лише ті базові елементи обраного розділу, які входять в стандартний комплект поставки.

Для перегляду уроків можна використовувати не лише основну програму, але й додатковий її модуль «Програвач уроків».

«Програвач уроків» можна запустити за допомогою кнопки «Пуск»: «Пуск → Програми → Karvali → ППЗ Бібліотека електронних наочностей. Трудове навчання, 5-9 класи → Програвач уроків». Також її можна запустити з папки, де розміщена основна програма, обравши файл «Viewer1.exe».

В полі «Вкажіть розташування уроку» необхідно ввести шлях і назву файлу уроку, який буде переглядатися. Також можна скористатися кнопкою «Огляд», щоб обрати потрібний файл уроку в стандартному вікні відкриття файлів.

Для того, щоб при наступному запуску програми урок завантажувався автоматично, потрібно поставити відмітку у полі «Зберегти місце розташування уроку».

Потім потрібно натиснути кнопку «Так», щоб розпочати перегляд уроку (або «Ні», щоб відмовитися від перегляду уроку).

З’явиться вікно, аналогічне вікну перегляду уроку основної програми (рис. 2.8):Рис. 2.8. Вікно перегляду уроку основної програми

Кнопка дозволяє викликати вікно вибору розташування уроку, щоб завантажити в «Програвач уроку» інший урок.

ВИСНОВКИ

Отже, основна перевага мультимедійних засобів перед іншими комп’ютерними навчальними засобами полягає в динамічності, можливості вносити зміни в процес учіння, виправляти, доповнювати, враховуючи індивідуальні особливості конкретного учня чи колективу.

Мультимедійні засоби надають нові можливості в організації навчального процесу вчителю, а учневі у виявленні і розвитку його творчих здібностей, а також сприяють формуванню самостійної роботи під час навчальної діяльності. Організаційні можливості засвоєння самостійно навчального матеріалу при використанні мультимедійних засобів, без сумніву, набагато вищі ніж у традиційному, бо вони у першу чергу забезпечують полісенсорне сприйняття матеріалу: зорове, слухове та чуттєве, а таке поєднання подачі матеріалу сприяє мобілізації активності учнів, стимулює їх мисленнєву діяльність, викликає інтерес до навчання, довільна увага перетворюється у мимовільну, розвиваються всі види пам’яті і таким чином створюються належні умови для творчого розвитку уяви, яка спонукає кожного учня, незалежно від його індивідуальних задатків, до раціонального пошуку найоптимальніших кроків для самостійного оволодіння матеріалом. По-друге, вони сприяють формуванню мотивів учіння через виявлення потреб та інтересів під час попереднього контролю, який проводиться з метою встановлення вихідного (початкового) рівне знань, умінь та навичок учнів, бо якщо учень неусвідомлює потреби в учінні, якщо в нього немає пізнавального інтересу, він, як правило, не проявляє розумової активності, тому й навчальний процес буде перебувати на стадії «затримки», і водночас не буде давати належного результату. Мотиваційна функція засобів мультимедіа здійснюється через виявлення і представлення комплексу таких протиріч: між новим і раніш вивченим, між знаннями і вміннями, між вміннями і навичками, а також через створення практичної необхідності знань та формування інтересу до них через ряд пошуково-дослідницьких завдань, тому така система роботи розвиває стійкий пізнавальний інтерес до предмета і формує навички самостійного опанування матеріалу. Адже сформувати в учня мотиваційну сферу — означає виробити в нього систему цінностей, виховати потребу в здобутті нових знань і вмінь, розкрити індивідуальну суть навчання, бо учень починає усвідомлювати, що навчання допомагає йому визначити своє місце у житті.

ДОДАТКИ

Додаток А

Розробка презентації уроку на тему «Машинобудівні матеріали. Чорні метали та сплави»Додаток Б

Розробка уроку на тему: «Машинобудівні матеріали. Чорні метали та сплави»

УРОК №__

  1   2

Схожі:

Тема. Використання утиліт командного рядка для діагностики мережі
Формування вмінь і навиків діагностики локальної мережі за допомогою штатних засобів ОС Windows. Закріплення знань, щодо проведення...
Тема. Використання засобів захисту текстових документів
Формування вмінь і навиків захисту текстових документів від ненавмисних пошкоджень та несанкціонованого доступу. Закріплення знань...
Тема. Використання стандартних засобів захисту та зламу захисту PDF-документів
Формування вмінь і навиків створення та захисту PDF-документів від ненавмисних пошкоджень та несанкціонованого доступу. Закріплення...
Тема. Застосування криптографічних засобів захисту інформації. Формування...
Захисту інформації. Отримання знань методів і способів асиметричного шифрування та навиків використання відповідного програмного...
Тема. Створення локальної мережі шляхом безпосереднього з'єднання двох комп'ютерів
Формування вмінь і навиків створення локальної мережі без додаткових зовнішніх апаратних засобів, встановлення, відміни та використання...
Тема. Використання засобів пошуку інформації в Інтернеті: пошукові...
Формування вмінь і навиків використання пошукових вказівників і каталогів. Закріплення вмінь і навиків використання можливостей браузера...
Тема. Апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
Формування знань класифікації, призначення, особливостей застосування апаратних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах....
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Резюме. Розглянуто тенденції розвитку та застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні. Висвітлено такі аспекти, як застосування...
Створення цифрового підпису за допомогою формування пар відкритих...
Захисту інформації. Отримання знань методів і способів асиметричного шифрування та навиків використання відповідного програмного...
Тема. Використання облікових записів користувачів та груп для реалізації...
Формування вмінь і навиків створення облікових записів користувачів та груп і задання для них прав доступу. Систематизація знань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка