Тема: Підстановка і підбір значень. Захист, перевірка й приховування інформації


Скачати 64.37 Kb.
НазваТема: Підстановка і підбір значень. Захист, перевірка й приховування інформації
Дата25.03.2013
Розмір64.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Лабораторна робота 8
Тема: Підстановка і підбір значень. Захист, перевірка й приховування інформації
Мета роботи: навчитися виконувати підстановку й підбір значень, захищати, перевіряти та приховувати інформацію в Microsoft Excel.
Порядок виконання роботи


 1. Підготовка до виконання роботи (попереднє ознайомлення з методичними вказівками до лабораторної роботи та опрацювання теоретичного матеріалу за конспектом лекцій і рекомендованою літературою).

 2. Одержання допуску до виконання роботи (контрольні запитання для допуску до роботи).

 3. Виконання лабораторної роботи.

 4. Виконання індивідуального завдання.

 5. Складання звіту про виконання роботи.

 6. Захист роботи.


Обладнання і програмне забезпечення


 1. Персональний комп’ютер.

 2. Операційна система Windows XP,

 3. Електронні таблиці Microsoft Excel 2003.

 4. Роздаткові матеріали.


Література


 1. Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Microsoft Office 2003. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004. – 576 с.

 2. Блаттнер П. Использование Microsoft Office Excel 2003. – М.: Вільямс, 2004. – 864 с.

 3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навчальний посібник. – Львів: Деол, 1998. – 167 с.

 4. Глушаков С.В., Мачула О.В., Сурядный А.С. Редактор электронных таблиц Microsoft Excel XP / Худож.-оформитель А.С. Ютман. – Харьков: Фолио, 2003. – 95 с.

 5. Гончаров А. Excel 7.0 в примерах. – СПб.: Питер, 1996. – 256 с.

 6. Гусева О.Л., Миронова Н.Н. Практикум по Excel. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 160 с.

 7. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 320 с.

 8. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 97 / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1998. – 1072 с.

 9. Долголаптев В.Г. Работа в Excel 7.0 для Windows 95 на примерах. – М.: БИНОМ, 1995. – 384 с.

 10. Должков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 1088 с.

 11. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.

 12. Інформатика та обчислювальна техніка: Корот. тлумач. слов. / В.П. Гондол, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; За ред.. В.П. Гондола. – К.: Либідь, 2000. – 318 с.

 13. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник. / За ред.. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с.

 14. Карберг К. Бизнес-анализ при помощи Excel. – К.: Диалектика, 1999. – 500 с.

 15. Комягин В.Б., Коцюбинський А.О. EXCEL 7.0 в примерах. – М.: Нолидж, 1996.

 16. Коржинский С. Робота на компьютере: Популярный самоучитель (+CD). – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.

 17. Коцюбинский А.О., Гошев С.В. Excel для бухгалтера в примерах. – М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух»». – 2003. – 240 с.

 18. Культин Н.Б. Microsoft Excel: Быстрый старт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 208 с.

 19. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

 20. Microsoft Excel 97. Шаг за шагом: Пер. с англ. – М.: Эком, 1997. – 448 с.

 21. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 352 с.

 22. Мэнсфилд Р. Еxcel 7.0 для занятых / Перев. з англ. – СПБ: Питер, 1997. – 304 с.

 23. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональном компьютере: 2-е изд. доп. – К.: Издательская группа BHV, 2000. – 656 с.

 24. Персон С. MS Excel 97 в оригинале. В 2-х томах. – СПБ: BHV-Петербург, 1998.

 25. Фултон Дженифер. Освой самостоятельно Microsoft Excel 2000. 10 минут на урок.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 224 с.


Короткі теоретичні відомості
Сценарії
На практиці часто виникає потреба виконати розрахунки для декількох варіантів наборів вхідних даних, які у Excel називають сценаріями. Щоб спростити підстановку вхідних даних, які відповідають різним сценаріям, Excel має в меню Сервис опцію Сценарии.

У процесі вибору цієї опції на екран виводиться вікно Диспетчера сценаріїв, загальний вигляд якого показано на рис. 1.

За допомогою кнопки Добавить можна створити новий сценарій, вказавши у відповідних графах (рис. 2) його ім’я і список змінюваних комірок, а потім і значення чисел у цих комірках (рис.3). Для підстановки цих значень у робочий аркуш, треба вибрати наявний у списку сценарій і натиснути кнопку Вывести.

У вікні Диспетчера сценаріїв є також кнопка для зміни, вилучення й об’єднання сценаріїв, а також кнопка виводу звіту. В звіті у формі структури чи зведеної таблиці показано, яких значень набувають обрані вами комірки результату, якщо вхідні дані мають значення, зазначені в сценаріях.


Підбір параметра Опція Підбір параметра з меню Сервис дає можливість підібрати таке числове значення х в одній комірці, яке забезпечило б встановлення потрібного значення у в іншій комірці, залежній від даної. Тобто фактично в процесі цього розв’язується відносно х рівняння f(x)=y.

Щоб скористатися цією можливістю, досить вказати координату і бажане значення числа в комірці у, а також координату комірки х, значення якої потрібно змінювати під час підбору (рис. 4).

Захист робочих книг Excel від несанкціонованого використання або зміни здійснюється за допомогою паролів, що задаються під час запису файлу на диск, так само, як це робиться, наприклад, з документами Word. Але іноді потрібно захистити не весь файл, а тільки його окремі елементи. Для цього в меню Сервис використовується опція Защита, що містить такі опції:

Защитить лист...дозволяє на вибір захистити аркуш від зміни його вмісту, об’єктів і сценаріїв. Захист від зміни вмісту встановлюється для всіх комірок аркуша, крім тих, з котрих на вкладці Защита в меню Формат / Ячейки була знята ознака комірки що захищається.

Защитить книгу...дозволяє на вибір захистити структуру книги (заборона вилучати, додавати і переміщувати робочі аркуші), а також її вікна (заборона змінювати розміри і розташування вікон).

Приховування інформації зазвичай здійснюється для того, щоб тимчасово прибрати з робочого аркуша необхідну для розрахунків, але небажану для виводу інформацію. Для приховування рядків (стовпців) необхідно виділити ці рядки (стовпці) і вибрати в меню Формат / Строки (Столбцы) / Спрятать. Щоб відновити прихований рядок (стовпець), потрібно виділити ті рядки (стовпці), між якими знаходяться приховані, і вибрати в меню Формат / Строки (Столбцы) / Отобразить.

Оскільки приховати можна тільки цілий рядок або стовпець, а не їхню частину, то для запобігання виводу на друкування вмісту окремих комірок, можна порекомендувати, наприклад, задати для них колір символів, що збігає з кольором фону. В процесі цього вміст цих комірок як і раніше можна буде бачити на екрані в рядку формул.

Ще одним способом уникнути друкування небажаної інформації є застосування опції Разметка страницы з меню Вид. Вибравши цю опцію, ви переводите екран у режим, що дозволяє встановлювати межі сторінок, що виводяться на принтер. Таким чином можна підібрати бажаний масштаб сторінки що друкується, а частину комірок взагалі залишити поза межами друкованої області. Після цього, треба повернутись до звичайного режиму відображення, вибравши в меню Вид опцію Обычный.
Хід виконання роботи


 1. Складіть 2-3 сценарії для підстановки значень Ч5 у таблицю (на рис. 1, лабораторна робота 2), і скористайтеся ними.

 2. Сформуйте звіт про те, яким буде результат в комірці Ф8 для всіх значень вхідних даних Ч5, зазначених у сценаріях.

 3. Користуючись функцією Подбор параметра, знайдіть такі значення Ч5, при яких в комірках Ф8 будуть установлені бажані вам значення.

 4. Встановіть для комірок Ч8 додаткову перевірку, що дозволяє вводити в ці комірки тільки числа в діапазоні від 0 до 40%. Передбачте виведення відповідного повідомлення, якщо цю умову буде порушено, і перевірте, як працює ця перевірка.

 5. Захистіть від змін у таблиці на рис. 3 всі комірки, крім комірок Т1, Ч2, Ч3, Ч4, Ч5, Ч6, Ч7 і Ч8. Виділіть ці комірки особливим кольором.

 6. Скопіюйте на окремий робочий аркуш таблицю, показану (на рис. 1, лабораторна робота 2), і перетворіть її в прайс-лист, приховавши всі стовпці, крім найменувань і роздрібної ціни товарів. Приховайте також комірки з числами Ч1- Ч4 та інформацію про відсоток прибутку.


Контрольні питання


 1. Для чого використовуються сценарії?

 2. Як створити і як підставити в таблицю значення, описані в сценарії?

 3. Як створити звіт за результатами підстановки?

 4. Для чого використовується підбір параметра, і як він здійснюється?

 5. Як встановлюється захист від зміни вмісту комірок?

 6. Як зробити, щоб після встановлення захисту аркуша, введення інформації в деякі комірки було дозволено?

 7. Які можливості надає опція Защитить книгу?

 8. Як передбачити перевірку на допустимість даних, що вводяться?

 9. Для чого і як виконується приховування інформації?

 10. Як відновити відображення прихованих рядків і стовпців?

Схожі:

План-конспект Тема: «Використання засобу «підбір параметру»
Обладнання: інтерактивна дошка, персональний комп'ютер з програмою Excel 2010, презентація «підбір параметру»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Реферат №1 (04-12) Студентка УБД-21 Остапенко Н. Предмет: Інформаційна...
Мета реферату: використання СУІБ «Матриця» для проведення аналізу змісту Закону України «Про захист інформації в автоматизованих...
Уроку Тема: “Засоби “Пошук рішення” та “Підбір параметрів””
Мета: навчитися використовувати засоби “Пошук рішення” та “Підбір параметрів” для знаходження розв’язків задач моделювання
Закон України «Про захист прав споживачів»
Тема: Джерела споживчої інформації. Способи доведення інформації до відома споживача. Як написати лист – скаргу про недоброякісний...
35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
Календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
Урок 3 Тема. Додавання, віднімання, множення і ділення наближених значень
Мета: формувати в учнів уміння й навички зна­ходження суми, різниці, добутку і частки наближе­них значень; показати застосування...
«Захист інформації в автоматизованих системах»
В експлуатаційному режимі програмно-технічні комплекси повинні забезпечити ефективне і надійне функціонування інформаційних підсистем...
Тема по програмі
Організаційний момент Привітання, перевірка готовності учнів до заняття, перевірка присутніх
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка