Тема: Аналіз використання основних фондів та обігових засобів підприємства


Скачати 45.45 Kb.
НазваТема: Аналіз використання основних фондів та обігових засобів підприємства
Дата22.04.2013
Розмір45.45 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Географія > Конспект
Самостійна робота №2 (14 годин)
Тема: Аналіз використання основних фондів та обігових засобів підприємства
Мета:

 • Навчальна: студенти повинні оволодіти методикою аналізу ефективності використання основних засобів

 • Розвиваюча: студенти повинні навчитися використовувати результати проведеного аналізу для підвищення ефективності використання ресурсів підприємства

 • Виховна: розвиток у студентів чіткого поняття важливості бережливого відношення до використання виробничих ресурсів


Забезпечення: Конспект лекцій, Обчислювальна техніка
Теоретичне обґрунтування

Необхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, комплектуючими, напівфабрикатами тощо.

У процесі споживання матеріальні ресурси трансформуються в матеріальні витрати. У загальній сукупності в витрати на виробництво займають, як правило, найбільшу частку, що свідчить про високу матеріаломісткість продукції. Відповідно виробнича діяльність підприємства та її результати залежать від ефективної організації постачання і раціонального та економного використання матеріальних ресурсів.

Мета аналізу використання матеріальних ресурсів полягає у визначенні забезпеченості підприємства всіма видами матеріальних ресурсів, пошуку резервів більш раціонального їх використання і зниження матеріаломісткості продукції, що в свою чергу призведе до підвищення ефективності виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів.

Узагальнюючими показниками використання сировини та інших матеріальних ресурсів є матеріаломісткість., матеріаловіддача, вихід готової продукції з тони переробленої сировини та витрати сировини на тону готової продукції.

Показник матеріаломісткості визначається як відношення кількості або вартості витрачених матеріальних ресурсів до кількості або вартості виробленої продукції.

Показник матеріаловіддачі визначається відношенням вартості продукції, що виробляється, до вартості витрачених матеріальних ресурсів.

На рівень цих показників впливає система чинників, серед яких доцільно виділити структурні зрушення в складі продукції, матеріаломісткість окремих видів продукції, прогресивність технології, дотримання технологічної дисципліни, стан нормування матеріальних витрат, кваліфікацію працівників, рівень транспортно – заготівельних витрат, стан обліку і контроль тощо.

Підвищення і зниження матеріаломісткості призводить відповідно до економії або перевитрат матеріальних ресурсів. Для визначення суми одержаної економії чи перевитрат необхідно величину зміни коефіцієнта матеріаломісткості помножити на витрати матеріальних ресурсів у базовому періоді.
Завдання 1
Розрахувати абсолютні та відносні відхилення по витратам на матеріальні ресурси за грудень звітного року. Зробити висновки по проведеним розрахункам.

Вихідні дані представленні в таблиці 1

Таблиця 1

Показники

План/факт

Сировина та основні матеріали

 • тис. грн..
 • тон


Тара та пакувальні матеріали. тис. грн..Енергоресурси, тис. грн..
Завдання 2
Розрахувати та проаналізувати основні показники використання матеріальних ресурсів. Запропонувати резерви більш ефективного використання матеріальних ресурсів.

Таблиця 3


Показники

План/факт

Товарна продукція, тис. грн..Обсяг виробництва, тон
Завдання 3
На основі даних таблиці 4 визначити прогнозуємі та фактичні показники фондовіддачі, фондоємкості, фондоозброєності. Всі дані оформити в аналітичну таблицю звичайного зразку (показники, план, факт, відхилення). Зробити висновки.

Таблиця 4


Показники

Варіанти

Середньорічна вартість ОФ, тис. грн..

1480+n

1495+n

Кількість працюючих, чол..

71+ n

75+n

Товарна продукція

15240+n

15576+n


Завдання 4
На основі завдання 3 визначити вплив на виконання плану по товарній продукції зміни середньорічної вартості ОФ та фондовіддачі. Зробити висновки. Запропонувати резерви ефективного використання основних фондів на підприємстві.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

- Розкрити методику аналізу ефективності використання основних фондів підприємства

- Розкрити значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання основних фондів підприємства

 • Охарактеризуйте етапи проведення аналізу основних фондів підприємства

 • Назвіть фактори, що впливають на зміну товарної продукції, стосовно ОВФ

 • Назвіть шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємстваЛІТЕРАТУРА

 • Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050 106 „ Облік та аудит", за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомір:ПП"Рута", 2003.- 680с.

 • Коробов М.Я.Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб. - 3-тє вид., перероб.і доп. -К.:Т-во „Знання", КОО, 2002. - 294с.

 • Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий: Учеб.пособие/Н.А.Русак, Г.Г.Виногоров, Л.В.Лумецкая и др.; Под общей ред.Н.А.Русак. - Мн.: Выс.шк., 1994. - 232с.

 • Чумаченько М.Г. Економічний аналіз. - К.;2001.-540с.
Схожі:

Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
Анализ майнового стану підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості
Аналіз майнового стану підприємства
В ході проведення аналізу майнового стану підприємства були вивчені та детально проаналізовані показники, що характеризують структуру...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік ремонту і модернізації основних засобів, переоцінка, інвентаризація основних засобів
ТЕМА: «Облік необоротних активів. Надходження основних засобів на підприємства»
МЕТА: навчитися вводити інформацію про господарські операції за допомогою документів
ПЛАН. Вступ. І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують...
Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність … 4
ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Тема «ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА НАЙПРОСТІШІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ»
Аналіз рентабельності підприємства
Дозволяє визначити ефективність вкладення коштів в підприємство і раціональність їх використання
Персональні комп’ютери, програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія 7,...
С-Бухгалтерія 7: створення акту на введення в експлуатацію основних засобів, розрахунок зносу основних засобів у фінансовому обліку,...
Які методи дослідження дисципліни Ви знаете?
Які ви знаєте показники використання та економічної ефективності основних засобів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка