НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни "МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (для спеціалістів, магістрів) Київ 2010


Скачати 201.26 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни "МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (для спеціалістів, магістрів) Київ 2010
Дата13.03.2013
Розмір201.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи


МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


МАУП

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни

"МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"


(для спеціалістів, магістрів)

Київ 2010

Підготовлено кандидатом економічних наук, професором кафедри менеджменту організацій В. П. Сладкевичем
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій

( протокол № 12 від 28.08.2010 ).
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом


Сладкевич В. П.

Навчальна програма дисципліни “Мотиваційний менеджмент”(для спеціалістів, магістрів) – К.: МАУП, 2010. – с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку , тематичний план , зміст дисципліни «Мотиваційний менеджмент», варіанти контрольних робіт і вказівки до їх виконання , питання для самоконтролю , а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП),

2010


Пояснювальна записка
Управління мотивацією персоналу – найважливіше завдання сучасних менеджерів, від успішного вирішення якого залежить ефективність діяльності очолюваних ними організацій. Тому навчальна дисципліна “Мотиваційний менеджмент” входить в курс підготовки спеціалістів і магістрів МАУП.

Предметом дисципліни “Мотиваційний менеджмент” є управління мотивацією персоналу сучасних організацій.

Мета вивчення дисципліни – розширити і поглибити знання в галузі основ теорії та практики мотиваційного менеджменту; сформувати уміння і навички майбутніх менеджерів по мотивації різних категорій працівників і колективів в практиці управління.

Основні завдання дисципліни:

 • усвідомлення сутності та необхідності мотивації, її місця в системі управління, зв’язку з іншими функціями менеджменту;

 • визначення місця мотивації в соціально-психологічній структурі особистості, змісту мотиваційного процесу, основних мотиваційних характеристик особистості;

 • засвоєння положень початкових, змістовних і професійних мотиваційних теорій і особливостей їх застосування в практиці управління;

оволодіння основними методами мотивації різних категорій робітників, управління мотивацією колективу на різних стадіях їх формування і розвитку.

Дисципліна “Мотиваційний менеджмент” тісно пов’язана з теоретичними і практичними проблемами менеджменту, соціології, психології, педагогіки та інших наук, і спрямована на формування спеціаліста у сфері менеджменту і бізнесу, який володітиме сучасними методами управління мотивацією персоналу.

Тематичний план дисципліни «Мотиваційний менеджмент»пор.


Назва змістовного модулю та теми

І Теоретичні основи мотиваційного менеджменту

Тема 1

Природа мотивації та її роль в системі управління

Тема 2

Характеристика основних видів мотивації

Тема 3

Індивідуальний характер процесу мотивації

Тема 4 Аналіз еволюції концепцій мотивації


ІІ Формування системи мотивації в організації


Тема 5

Моніторинг мотиваційного середовища

Тема 6

Моделі та методи матеріального стимулювання

Тема 7

Технології нематеріальної мотивації підлеглих

Тема 8

Мотиваційні механізми коригування поведінки персоналу

Тема 9

Мотиваційний потенціал менеджера

Зміст дисципліни «Мотиваційний менеджмент»
Модуль 1.Теоретичні основи мотиваційного менеджменту
Тема 1. Природа мотивації та її роль в системі управління

Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні. Місце мотивації в системі управління, її зв’язок з іншими функціями менеджменту: плануванням, організацією, контролем, прийняттям рішень тощо. Мотиваційний менеджмент як навчальна дисципліна, його місце в системі управлінських, психологічних, педагогічних дисциплін, предмет, об’єкт вивчення, структура, основні функції. Мотиваційний менеджмент як вид діяльності, його принципи і методи. Характеристика основних цілей та завдань мотиваційного менеджменту на сучасному етапі управління організаціями.

Мотивація як процес. Скорочена, розгорнута, внутрішньо-організована, зовнішньо-організована моделі мотиваційного процесу. Стадії мотиваційного процесу. Елементи мотиваційного процесу. Потреби як основа мотивації, їх види і властивості. Поняття про мотиви діяльності. Зв’язок мотивів і потреб, мотивів і спрямованості особистості. Класифікація мотивів. Мотиваційна сфера особистості. Стимули, стимулювання. Класифікація стимулів. Мотиваційні характеристики особистості: спрямованість, установки, інтереси, ідеали, очікування та інші. Складність мотивації персоналу в управлінні.

Література: 1-7, 9, 10, 12, 15, 32, 33, 40, 47, 52, 53
Тема 2. Характеристика основних видів мотивації
Матеріальна мотивація як прагнення до більш високого рівня життя. Трудова мотивація, її специфіка. Статусна мотивація як рушійна сила поведінки людини. Застосування нормативної мотивації в управлінні. Характеристика примусової мотивації. Стимулювання як вид мотивації. Порівняльна характеристика та взаємодія внутрішньої (процесійної) і зовнішньої мотивації. Позитивна мотивація, її види. Вплив негативної мотивації на поведінку робітника.

Види мотивації за рівнем інтенсивності. Закон Еркса-Додсона. Демотивація персоналу.

Види мотивації за формами соціальної поведінки працівників: мотивація саморозвитку, досягнення, самоствердження, ідентифікації з іншими людьми, спілкування, симпатії, допомоги , агресії.
Література: 1-7, 10, 12, 19, 27, 31, 45, 53, 54


Тема 3. Індивідуальний характер процесу мотивації
Персонал як обєкт мотиваційного впливу. Структура і специфіка персоналу підприємства. Необхідність врахування індивідуальних психологічних якостей особистості при її мотивації:типу характеру, типу темпераменту, рівня інтелекту працівника.

Особливості мотивації працівників залежно від їх віку та досвіду роботи. Мотивація нових робітників, їх орієнтація (загальна, спеціальна) та адаптація (професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна). Мотивація досвідчених працівників. Мотивація менеджерів. Особливості мотивації організаційної поведінки жінок.

Особливості мотивації персоналу на підприємствах різної форми власності: приватної, колективної державної, спільної; на різних етапах життєвого циклу організації.

Особливості мотивації персоналу в різних національних культурах. Проблеми мотивації працівників підприємств України.
Література: 1-7, 11, 19, 21, 26, 29, 41, 47Тема 4. Аналіз еволюції концепцій мотивації
Історія розвитку управління мотивацією до кінця ХІХ століття. Наукові засади управління мотивацією. Роль Ф. Тейлора та інших представників наукової школи у формуванні мотиваційного менеджменту. Внесок в розвиток мотиваційного менеджменту А. Файоля (адміністративна школа управління). Хоуторнські експерименти. Школа людських відносин в управлінні.
Психологічні теорії мотивації: теорія гомеостазу, теорія прагнення до середнього рівня напруги, психоаналітична теорія мотиваціїЗ.Фрейда.

Первинні теорії мотивації: теорія «Х», «У» Д. Мак-Грегора, теорія «Z» У. Оучі.

Змістовні мотиваційні теорії.Теорія ієрархії потреб А.Маслоу. Теорія існування зв’язку і зростання К. Альдерфера. Теорія набутих потреб Д. Мак-Клелланда. Теорія двох факторів Ф. Герцберга .

Процесійні теорії мотивації. Теорія очікувань В. Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Теорія визначення завдань Е. Лока.

Комплексні теорії мотивації. Теорія М. Портера та Е. Лоулера: сполучення елементів теорії очікувань і теорії справедливості. Концепція партисипативного управління. Теорія підсилення мотивації Б. Скіннера: залежність поведінки від колишнього досвіду робітника. Сучасна система поглядів на управління мотивацією персоналу.
Література: 1-7, 9, 10, 12, 19, 23, 26, 33, 40, 42, 43, 47, 51, 55


Модуль II. Формування системи мотивації в організації.
Тема 5. Моніторинг мотиваційного середовища

Методи вивчення мотивації. Проведення анкетування з метою виявлення потреб працівників. Тестування як метод аналізу мотивації персоналу. Метод експертних оцінок. Співбесіда (інтерв’ю) як інструмент оцінки особливостей мотивації підлеглих.Спостереження як метод вивчення мотиваційого середовища. Аналіз біографічних фактів як інструмент вивчення мотивації працівників.

Оцінка ефективності управління мотивацією, її форми і методи.
Література: 1-7, 9, 10, 12, 19, 23, 26, 33, 40


Тема 6. Моделі та методи матеріального стимулювання
Природа фінансових стимулів. Принципи організації оплати праці. Система організації заробітної платні, її складові. Особливості тарифної системи. Форми і системи заробітної платні: погодинна , відрядна, інші.

Структура оплати праці персоналу. Базовий оклад і надбавки. Змінна частина заробітної плати: комісійні, премії та бонуси, участь у прибутках, участь в акціонерному капіталі. Преміювання, класифікація премій. Пільги і соціальний пакет. Гнучка програма додаткових виплат і соціальних послуг, її зміст та переваги. Матеріальне стимулювання різних категорій працівників. Умови створення ефективної системи стимулювання праці. Можливі проблеми у матеріальному стимулюванні працівників.

Політика оплати праці та стратегія організації. Особливості оплати праці на підприємствах різних форм власності.

Література: 1-7, 8, 14, 16, 25, 27, 35, 47

Тема 7. Технології нематеріальної мотивації підлеглих
Поняття про методи мотивації. Організаційні методи мотивації: регламентація діяльності. розпорядження, залучення до управління, мотивація перспективою. Методи дисциплінарного впливу. Мотивація визначенням цілей. Делегування як форма наділення владою. Кар’єра робітника, її вплив на мотивацію.Контроль та оцінка діяльності.

Морально-психологічні методи мотивації: похвала, визнання, повага, довіра, одобрення, підтримка. Переконання персоналу як метод мотивації. Навіювання як метод мотивації. Маніпуляція як метод мотиваційого впливу. Використання нейро-лінгвістичного програмування в процесі мотивації персоналу.

Методи задоволення основних потреб підлеглих (згідно теорії А. Маслоу).

Винагорода як метод позитивного підкріплення. Зміст внутрішньої та зовнішньої винагороди. Рекомендації по управлінню винагородою.

Критика як метод негативної мотивації. Психологічний механізм дії покарання. Рекомендації по використанню покарання в управлінні.

Література: 1-7, 13, 16, 24, 32, 42, 46, 59


Тема 8. Мотиваційні механізми коригуваня поведінки персоналу

Механізми мотивації колективу, команди, робочої групи. Корпоративна культура як механізм мотивації колективу. Формування організаційної лояльності у персоналу. Мотивація персоналу при організації нововведень. Мотивація інноваційної активності персоналу.

Мотивація підвищення кваліфікації персоналу. Мотивація підвищення рівня трудової дисципліни.

Мотиваційний вплив на процеси плинності персоналу. Мотивація скорочення персоналу.

Зміст роботи і мотивація. Вплив на мотивацію працівника дизайну, спрощення, розширення, ротації, збагачення робочих завдань. Складність завдань і мотивація. Нормування праці та мотивація. Застосування моделі збагачення змісту праці.

Умови на робочому місці та мотивація персоналу. Вимоги до умов на робочому місці: інформаційні, економічні, фізіологічні, ергономічні, технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні та інші.

Впровадження системи мотивації персоналу організації.
Література: 1-7, 10, 12, 16, 22, 32, 33, 44, 45, 47, 51, 61Тема 9. Мотиваційний потенціал менеджера
Менеджер як суб’єкт управління мотивацією підлеглих. Специфіка управлінської діяльності. Вимоги до якостей менеджера. Вплив характеристик особистості менеджера на його мотиваційний потенціал.

Природа і характеристики влади як інструмента мотивації підлеглих. Прагнення до влади в мотиваційній системі особистості. Теорії мотивації влади. Мотиваційна ефективність особистісних та організаційних джерел влади менеджерів.

Мотиваційний аспект лідерства в управлінні, характеристика основних стилів лідерства, їх мотиваційна ефективність.

Стрес як специфічна особливість управлінської діяльності. Вплив стресу на стан здоров’я і мотиваційну ефективність. Причини і симптоми стресу.Дії, які можуть попередити або послабити стрес.

Самомотивація як засіб підвищення ефективності діяльності. Конструктивні установки. Підвищення впевненості. Самонавіювання. Самопереконання. Визначення пріоритетів у виконанні завдань.Самооцінка і самоконтроль. Визначення і застосування самовинагороди і санкцій за виконання завдань.
Література: 1-7, 9, 15, 18, 28, 33, 36, 57


Вказівки до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів.
Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті у процесі вивчення курсу “Мотиваційний менеджмент”, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень в організаціях. Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему.

Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою прізвища (див. таблицю).


Перша літера прізвища студента

Номер варіанта контрольної роботи

А, Б, В

1

Г, Д, Є

2

Ж, З, І

3

Й, К, Л

4

М, Н, О

5

П, Р, С

6

Т, У, Ф

7

Х, Ц, Ч

8

Ш, Щ

9

Ю, Я

10

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТВаріант 1


 1. Місце мотивації в системі управління.

 2. Організаційна культура як основа мотивації колективу підприємства.

 3. На прикладі організації проаналізуйте методи нематеріальної мотивації персоналу. Розробіть пропозиції щодо їх удосконалення.


Варіант 2


 1. Мотиваційна сфера особистості.

 2. Практичне використання змістовних теорій мотивації в управлінні.

 3. Розкрийте діяльність менеджера по мотивації колективу підлеглих на кожній стадії його формування і розвитку. Наведіть приклади із практики керівництва організації.Варіант 3
 1. Еволюція мотиваційного менеджменту.

 2. Сучасні системи оплати праці.

 3. На прикладі організації проаналізуйте діяльність менеджерів по задоволенню основних потреб підлеглих (згідно теорії А.Маслоу). Розробіть пропозиції щодо її удосконалення.Варіант 4
 1. Проблеми мотивації робітників на підприємствах України.

 2. Етапи і елементи процесу мотивації.

 3. На прикладі підприємства проаналізуйте діяльність менеджерів по мотивації колективу на основі використання елементів організаційної культури. Розробіть пропозиції щодо її удосконалення.Варіант 5
 1. Практичне використання процесійних теорій мотивації в управлінні.

 2. Елементи системи організації оплати праці.

 3. На прикладі організації проаналізуйте особливості мотивації різних категорій працівників, наприклад: початківців, досвідчених робітників, жінок; лінійних менеджерів і функціональних спеціалістів. Розробіть пропозиції по її удосконаленню.

Варіант 6


 1. Вплив умов на робочому місці на мотивацію працівників.

 2. Особливості використання методів мотивації в різних країнах світу.

 3. На прикладі організації проаналізуйте дії менеджерів по мотивації на згуртування колективів підлеглих. Розробіть пропозиції щодо їх удосконалення.Варіант 7
 1. Аналіз сучасних концепцій мотивації.

 2. Методи мотивації в управлінні.

 3. На прикладі організації проаналізуйте, як впливає на мотивацію персоналу система організації плати праці. Розробіть пропозиції щодо удосконалення системи оплати праці .Варіант 8
 1. Лідерство як передумова ефективної мотивації підлеглих.

 2. Вплив змісту праці на мотивацію робітників.

 3. На прикладі організації проаналізуйте особливості управління винагородою робітників. Розробіть пропозиції по його удосконаленню.


Варіант 9


 1. Влада як основа мотиваційного потенціалу менеджера.

 2. Мотиваційні характеристики особистості.

 3. Проаналізуйте особливості мотивації персоналу на підприємствах різних форм власності в Україні.Варіант 10
 1. Мотиваційний менеджмент як наука, його предмет, об’єкт, принципи, функції та методи.

 2. Мотиваційний аспект взаємодії людини і колективу.

 3. На прикладі організації проаналізуйте особливості впливу на мотивацію працівників використання менеджерами різних стилів лідерства.Питання для самоконтролю


 1. Сутність мотивації, її місце в системі управління, зв’язок з іншими функціями управління.

 2. Зміст мотиваційного менеджменту як навчальної дисципліни, його предмет, об’єкт, структура, основні функції.

 3. Зміст і основні завдання мотиваційного менеджменту як професійного виду діяльності.

 4. Мотивація як процес. Стадії та елементи процесу мотивації.

 5. Персонал як обєкт мотиваційного впливу. Структура і специфіка персоналу підприємства.

 6. Потреби як основа мотивації, їх види та властивості.

 7. Стимули як елемент мотиваційного процесу, її види, вплив на поведінку особистості.

 8. Мотиви як елементи мотиваційного процесу, їх взаємозв’язок, види, вплив на поведінку особистості.

 9. Мотиваційні характеристики особистості.

 10. Використання матеріальної мотивації в управлінні.

 11. Використання нормативної мотивації в управлінні.

 12. Роль статусної мотивації в управлінні поведінкою підлеглих.

 13. Види мотивації за формами соціальної поведінки працівників.

 14. Види мотивації за інтенсивністю її застосування. Закон Еркса-Додсона.

 15. Врахування мотивації агресії в управлінні.

 16. Використання мотивації симпатії в управлінні.

 17. Використання мотивації допомоги в управлінні.

 18. Взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої мотивації.

 19. Внесок представників наукової школи управління у розвиток теорії та практики мотиваційного менеджменту.

 20. Адміністративна школа управління про мотивацію персоналу.

 21. Внесок представників школи людських відносин у розвиток мотиваційного менеджменту.

 22. Психологічні теорії мотивації, їх використання в практиці управління.

 23. Первинні мотиваційні теорії, їх використання в практиці управління.

 24. Характеристика змістовних теорій мотивації.

 25. Процесійні теорії мотивації.

 26. Комплексні теорії мотивації.

 27. Особливості мотивації персоналу на різних етапах життєвого циклу організації.

 28. Особливості мотивації персоналу в різних національних культурах.

 29. Проблеми мотивації працівників підприємств України.

 30. Маніпуляція як метод мотиваційого впливу.

 31. Використання нейро-лінгвістичного програмування в процесі мотивації персоналу.

 32. Методи дисциплінарного впливу на поведінку персоналу.

 33. Співбесіда (інтерв’ю) як інструмент оцінки особливостей мотивації підлеглих.

 34. Класифікація методів мотивації.

 35. Соціально-психологічні методи мотивації.

 36. Організаційно-адміністративні методи мотивації.

 37. Визначення цілей як метод мотивації.

 38. Навіювання як метод мотивації.

 39. Переконання як метод мотивації .

 40. Делегування завдань і повноважень як метод мотивації підлеглих.

 41. Влада як основа мотиваційного потенціалу менеджера.

 42. Лідерство як передумова ефективної мотивації підлеглих.

 43. Кар’єра робітника, її вплив на мотивацію

 44. Винагорода: її сутність, види і рекомендації по застосуванню.

 45. Методи задоволення основних потреб підлеглих .

 46. Врахування індивідуальних психологічних якостей особистостей при їх мотивації.

 47. Мотивація менеджерів.

 48. Зміст праці та мотивація персоналу.

 49. Умови на робочому місці та мотивація працівників.

 50. Професійний розвиток та мотивація персоналу.

 51. Матеріальне стимулювання як економічний метод мотивації.

 52. Принципи організації оплати праці. Система організації заробітної платні, її елементи.

 53. Особливості тарифної системи.

 54. Характеристика систем і форм оплати праці.

 55. Природа фінансових стимулів.

 56. Діяльність менеджерів по мотивації колективів.

 57. Проведення анкетування з метою виявлення потреб працівників.

 58. Змінна частина заробітної плати.

 59. Організаційна культура як основа мотивації колективу фірми.

 60. Мотивація персоналу при організації нововведень.

 61. Особливості мотивації персоналу на підприємствах різних форм власності.

 62. Пільги і соціальний пакет. Гнучка програма додаткових виплат і соціальних послуг, її зміст та переваги.

 63. Методи вивчення мотивації.

 64. Класифікація видів мотивації.

 65. Критика як метод негативної мотивації.

 66. Покарання, особливості його застосування.

 67. Тестування як метод аналізу мотивації персоналу.

 68. Сучасні системи матеріального стимулювання працівників.

 69. Формування організаційної лояльності у персоналу.

 70. Мотиваційна ефективність особистих джерел влади менеджера.

 71. Мотиваційний потенціал основних стилів керівництва.

 72. Особливості мотивації організаційної поведінки жінок.

 73. Структура оплати праці персоналу.

76.Оцінка ефективності управління мотивацією, її форми і методи.

77. Політика оплати праці та стратегія організації. Особливості оплати праці на підприємствах різних форм власності.

78.Мотивація персоналу при організації нововведень.

79.Мотивація підвищення кваліфікації персоналу.

80.Мотивація підвищення рівня трудової дисципліни.

81.Мотиваційний вплив на процеси плинності персоналу. Мотивація скорочення персоналу.

82. Впровадження системи мотивації персоналу в організації.

83. Мотивація інноваційної активності персоналу.

84. Преміювання працівників як елемент оплати праці.

85. Менеджер як суб’єкт управління мотивацією підлеглих.

86.Стрес як специфічна особливість управлінської діяльності. Вплив стресу на стан здоров’я і мотиваційну ефективність.

87.Самомотивація як засіб підвищення ефективності діяльності.

88.Мотиваційна ефективність організаційних джерел влади менеджера.

89.Особливості мотивації працівників залежно від їх віку та досвіду роботи.

90. Задоволення потреб персоналу в повазі, визнанні.

Список літератури
Основної


 1. Занюк С. С. Психология мотивации. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2001.

 2. Занюк С. С. Мотивація діяльності. Луцьк, 1998.

 3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы – СПБ: Издательство «Питер», 2000.

 4. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций - К.: МАУП, 2001.

 5. Уткин Э. А. Мотивационный менеджмент. – М.: ЭКМОС, 1999.

 6. Уткин Э. А. Основы мотивационного менеджмента. – М.: ЭКМОС, 2000.

 7. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – СПБ: Издательство «Питер», 2003.


Додаткової


 1. Абрамов В. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. Одеса. 1995.

 2. Акимова Н. В. Производительность труда в промышлености: проблемы измерения и стимулирования. – К.: Наукова думка, 1991.

 3. Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой активности. – К.: Наукова думка, 1991.

 4. Афонин А. С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты: Учебное пособие. – К.: МЗУУП, 1994.

 5. Афонин А. С. Трудовое поведение (социолого-эконимический анализ). – К.: Украина 1996.

 6. Баткаева И. А. Организация оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике. – М.: ГАУ, 1994.

 7. Боддик Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. – СПб, Питер, 1999.

 8. Вайсбурд В. А. Организация оплаты труда в странах с развитой экономикой. Самара, 1996.

 9. Веснин В. Р. Основы менеджмента. – М, 1996.

 10. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала. – М.: Юристъ, 1998.

 11. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 1990.

 12. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

 13. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. – М., 1994.

 14. Гусина В. Н. О моделях механизма мотивации трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. К., 1996.

 15. Дафт Р. Л. Менеджмент – СПб.: Издательство «Питер», 2000.

 16. Десслер Гари. Управление персоналом: Учебное пособие для студ.: Пер. с англ./под общ. ред. Ю. В. Шлемова. – М.: БИНОМ, 1997.

 17. Друкер П. Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.

 18. Друкер П. Ф. Эффективный управляющий. – М.: СП «Бук Чембер Интернэшнл», 1994.

 19. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М. 1986.

 20. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.

 21. Егоршин А. П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 1997.

 22. Изменения в мотивации труда в новых условиях. М.: НИИтруда, 1992.

 23. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб. – метод. Пособие. – К.: МАУП, 1997.

 24. Карпов А. В. Психология менеджмента: Учебное пособие.-М: Гардарики, 1999.

 25. Колот А. М. Мотивація. Стимулювання і оцінка персоналу.Київ.1998.

 26. Кричевський Р. Л. Если вы – руководитель: Элементы психологии менеджмента в повседневной работе.-М: Дело, 1996.

 27. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции.-М., 1971.

 28. Леушев А. В., Жиделева В. В. Организация оплаты труда за рубежом. Сыктывкар, 1994.

 29. Лук А. Н. Мотивация научного творчества: Обзор амер. и западноевроп. л-ры. – М.: ИНИОН, 1980.

 30. Менеджмент организации: Учебное пособие / Румянцева З. П., Саломатин Н. А., Акбердин Р. З. и др. / - М.: ИНФРА, 1995.

 31. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992.

 32. Мірошніченко О. В. Мотивація праці. Донецьк, 1988.

 33. Морозова Л. Л. Труд и заработная плата. Практическое руководство. М., 1997.

 34. Москвичев С. Г. О личности руководителя и мотивации его деятельности: Учеб. Пособие. – К., 1991.

 35. Москвичев С. Г. Использование фактора мотивации в управлении: Учеб. пособие. – К.: РИПКР, 1990.

 36. Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: Зб.наук.пр. /Редкол.: Д. П. Богиня та ін. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1996.

 37. Наука управляти: з історії менеджменту. Хрестоматія: Навч. посібник. /Упорядник І. О. Скенов. – К.: Либідь, 1993.

 38. Основы менеджмента: Учебник для студ. вузов / Под ред. В. С. Верлоки, И. Д. Михайлова. – Х.: Основа, 1996.

 39. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1995.

 40. Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы: Скор. пер. с англ. – М.: Экономика, 1984.

 41. О’Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. - М.: Прогресс, 1979.

 42. Патрушев В.Д., Калмакан Н.А., Удовлетворенность трудом: социально-экономические аспекты. – М.: Наука, 1993.

 43. Пугачев В.П., Руководство персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998.

 44. Речмен Д., Мескон М., Боуви К., Тилл Д. Современный бизнес. Учебник в 2-х т.: Пер. с англ. – М.: Республика, 1995.

 45. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. – М., 1991.

 46. Туленков Н.В. Введение в теорию и практику менеджмента: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998.

 47. Управление организацией: Учебник для студ.вузов / Под ред. А. Г. Поршнева и др. – М: ИНФРА – М., 1998.

 48. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М., 1997.

 49. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995.

 50. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе М.: Пг.: ОГИЗ, 1923.

 51. Фулер Д. Управляй или подчиняйся! Проверенная техника эффективного руководства. – М., 1992.

 52. Червінська Л.П. Основи мотивації в менеджменті. Суми, 1997.

 53. Чернявський А. Д. Организация управления: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998.

 54. Шегда А.В. Основы менеджмента; Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання» КОО, 1998.

 55. Щекин Г.В. Теория социального управления: Монография. – К.: МАУП, 1996.

ЗМІСТ
Пояснювальна записка

Тематичний план дисципліни

“Мотиваційний менеджмент”

Зміст дисципліни “Мотиваційний

менеджмент”

Варіанти контрольних робіт

Питання для самоконтролю

Список літературиСхожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010
Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н. В
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
Список контрольних питань до іспиту з дисципліни «Мотиваційний менеджмент»
Сутність мотивації, її місце в системі управління, зв’язок з іншими функціями управління
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни: “Цифрові пристрої” (заочне...
Логічні основи включають питання, яки пов’язані з використанням базових логічних функцій для аналізу та синтезу типових цифрових...
1. Державна підтримка підприємництва у зарубіжних країнах
Державна підтримка підприємництва”. Робоча навчальна програма з дисципліни / Ващенко Ю. В. – Київ нац ун-т. імені Тараса Шевченка...
Н. П. ГОНЧАРОВА
Учбово-методичне забезпечення курсу «Інвестиційний менеджмент» для бакалаврів і магістрів усіх форм навчання програма, конспект лекцій,...
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка