Уроку


НазваУроку
Сторінка4/5
Дата17.03.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Географія > Урок
1   2   3   4   59 клас

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 год, 1,5 год на тиждень)


уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

ВСТУП (1 год)

1
Предмет економічної і соціальної географії України, актуальність курсу. Економічна і со­ціальна географія в системі географічних дисциплін і наук. Зв'язок економічної і соціаль­ної географії з іншими науками

§ 1

Розділ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ (6 год)
Тема 1. Географічне положення України. Державний кордон (2 год)

2
Місце України на політичній карті Європи і світу. Економіко-географічне положення України в Центрально-Східній Європі.

§ 2

Ст.. 15-18

3
Значення транзитних перевезень.

Практична робота 1. Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону і нанесення назв країн, з якими вона межує

§ 2

Ст.. 19-21Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій (1 год)
4
Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України. Сучасний адміністративно-територіальний поділ, його характеристика.

Практична робота 2. Нанесення на контурну карту адміністративних областей України

§ 3, 4

5
Тематичне оцінювання 1.

§ 1-4

Розділ II. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (6 год)Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура (2 год)
6
Відомості про кількість населення в давні часи. Кількість, густота населення, їх територі­альні відмінності. Природний рух населення України і країн Західної Європи. Механічний рух населення.

Практична робота 3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період

§ 5

7
Міграційні процеси в Україні, їх інтенсивність, географія. Статево-віковий склад населення. Депопуляція. Діаспора.

§ 6Тема 2. Національний та етнічний склад населення (1 год)
8
Історія формування української нації. Національний склад населення України. Духовна культура українського народу (мова, освіта, обряди, звичаї, релігія).

Практична робота 4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України

§ 7Тема 3. Система розселень і розвиток поселень (2 год)
9
Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Субурбанізація. Міські агломерації. Система міського розселення України

§ 8 ст. 49,

§ 9

10
Типи міст за їх розмірами та функціями. Типи сільських поселень, особливості їх розмі­щення. Сільське розселення і його географія. Демографічні проблеми сільського населен­ня, шляхи їх розв'язання


§ 8 ст. 50-52

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завданняТема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення (2 год)
11
Поняття «економічно активне населення». Трудові ресурси України, їх географія; проб­леми. Безробіття. Ринок праці. Освіта населення України

§ 8

12
Тематичне оцінювання 2.

§ 5-8

Розділ III. ГОСПОДАРСТВО (30 год)
Тема 1. Загальна характеристика господарства України (2 год)

13
Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Типи економічних систем. Економічна система України

Ст.. 61, § 11

14
Галузева структура економіки. Поняття «галузь», «міжгалузевий комплекс». Виробнича і соціальна інфраструктури. Поняття територіальної структури господарства. Типи підприємств (за формами власності)

§ 12Тема 2. Економічний потенціал України (1 год)
15
Складники економічного потенціалу країни. Економічні показники. Валовий внутрішній продукт, національний дохід

§ 13Тема 3. Промисловість (1 год)
16
Промисловість — провідна сфера матеріального виробництва. Структурно-виробничі й географічні особливості розміщення промисловості України.

Практична робота 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України, аналіз змін, які відбулися в ній за останні 10 років

§ 14

17
Тематичне оцінювання 3.

§ 11-14Тема 4. Паливна промисловість (2 год)
18
Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Практична робота 6. Позначення на контурній карті основних районів вутле-, газо-, нафтовидобутку.

§ 15 ст.76-77, § 16

19
Вугільна, нафтова, газова, нафтопереробна, торф'яна промисловості

§ 15 ст. 78-80Тема 5. Електроенергетика (1 год)
20
Галузева структура електроенергетики. Основні типи електростанцій, найважливіші ЛЕП. Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Екологічні проблеми електроенергетики.

Практична робота 7. Складання секторної діаграми виробництва електроенергії різними видами електростанцій. Нанесення на контурну карту найбільших електростанцій.

§ 17Тема 6. Металургійна промисловість (2 год)
21
Чорна металургія. Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руд, вогне­тривких глин, флюсових вапняків. Виробнича структура галузі

§ 18

22
Кольорова металургія. Основні групи кольорових металів. Склад і сировинна база. Прин­ципи розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

Практична робота 8. Нанесення на контурну карту сировинних баз, основних районів та центрів чорної і кольорової металургії

§ 19Тема 7. Машинобудування і металообробка (2 год)
23
Провідна роль машинобудування в господарстві держави. Структура галузі, принципи розміщення. Найбільші центри. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв'язки. Наукомісткі, трудомісткі й металомісткі галузі

§ 20

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

24
Основні регіональні відмінності розвитку машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення підприємств галузі в нових економічних умовах

§ 21

25
Тематичне оцінювання 4.

§ 15-21Тема 8. Хімічна промисловість (1 год)
26
Галузева структура, природно-сировинна база хімічної промисловості. Використання від­ходів. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Територіальна структура хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку і роз­міщення галузі.

§ 22Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість (1 год)
27
Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лі­сових ресурсів. Структура й значення галузі, особливості її розміщення. Проблеми і пер­спективи розвитку і розміщення галузі

§ 23Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів (1 год)
28
Промисловість будівельних матеріалів. Галузева структура. Природно-сировинна база. Географія цементної промисловості. Промисловість нерудних матеріалів. Проблеми і пер­спективи розвитку і розміщення галузі

§ 24Тема 11. Легка промисловість. (1 год)
29
Легка промисловість. Галузева структура, принципи розміщення. Шкіряно-взуттєва про­мисловість. Народні художні промисли.

§ 25Тема 12. Харчова промисловість (1 год)
30
Особливості спеціалізації та принципи розміщення харчової промисловості, її географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості

§ 26

31
Тематичне оцінювання 5.

§ 22-26Тема 13. Сільське господарство (3 год)
32
Сільське господарство України. Загальна характеристика. Аграрні реформи в Україні

§ 27, 30

33
Рослинництво України, його галузева структура, виробничі особливості. Географія господарства.

Практична робота 9. Нанесення на контурну карту розміщення поясів найважливіших сільськогосподарських культур

§ 28

34
Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази. Рибне господарство

§ 29Тема 14. Транспорт (4 год)
35
Транспорт України. Види транспорту. Найважливіші транспортні вузли, коридори

Ст.. 148.

36
Залізничний транспорт. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли

§ 31

37
Водний транспорт. Морські порти, географія перевезень. Каботаж. Роль морського тран­спорту у міжнародних зв'язках. Географія річкового транспорту

§ 33

38
Автомобільний, повітряний, трубопровідний транспорт. Раціональні радіуси перевезення вантажів. Проблеми і перспективи розвитку транспорту

§ 32, 34

39
Тематичне оцінювання 6.

§ 27-34Тема 15. Соціальна сфера. (1 год)
40
Структура соціальної сфери. Географія підприємств соціальної сфери. Рекреаційно-туристичне господарство.

§ 35

уроку

Дата

Тема уроку

Домашнє завданняТема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України (3 год)
41
Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки .

§ 36, 37

42
Міжнародна торгівля.

§ 38

43
Інтеграція України у світове господарство.

Конспект

44
Тематичне оцінювання 7.

§ 35-38

Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ (7 год)Тема 1. Економіко-географічний поділ України (7 год)
45
Поняття про економічний район, його основні ознаки. Мережа економіч­них районів України, критерії їх виділення та спеціалізація. Донецький економічний район

§ 39

ст.. 170

45
Придніпровський економіко-географічний район

§ 40

47
Північно-Східний економіко-географічний район

§ 41

48
Подільський, Причорноморський економічні райони

§ 44, 45

49
Столичний економіко-географічний район

§ 42

50
Північно-Західний, Центральний, Карпатський економіко-географічні райони

§ 43, 46, 47

51
Тематичне оцінювання 8.

§ 39-47

52
Повторення1   2   3   4   5

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка