Технічний коледж


НазваТехнічний коледж
Сторінка3/19
Дата12.03.2013
Розмір2.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19продовження табл. 3

1


2

3

4

5

Змістовий модуль 5

Автоматизація гідромеханічних технологічних процесів”

Тема 9 “Автоматизація гідромеханічних процесів”


16

9

-

25

Модульна контрольна робота 5

2


Всього годин за ІІ-ий семестр:


50

35

-

77

Усього разом годин:

96

43

10

1214. Практичні заняття

Таблиця 4п/п

Зміст роботи

Кількість годин

1.

Розробка ФСА типових технологічних процесів.


4

2

Аналітичний розрахунок статичних і динамічних характеристик об'єктів рівня. ФСА об'єктів рівня


1

3.

Порівняльний аналіз контурів регулювання витрати, тиску, рівня, температури, показників якості. Особливості автоматизації регулювання рН.


1

4.

Аналіз впливу властивостей ТОК на перехідний процес в САР. Обгрунтування вибору законів регулювання.


1

5.

Аналітичний розрахунок статичних і динамічних характеристик теплообмінників. Вибір ФСА теплообмінників.


2

6.

Аналітичний розрахунок статичних і динамічних характеристик трубчастої печі.. Схема каскадної АСР температурою з допоміжною координатою за витратою палива та за температурою над перевальною стінкою.

2

7..

Розрахунок статичних і динамічних характеристик випарної установки. Схема регулювання з допоміжною АСР співвідношення потоків. Схема автоматизації двокорпусної випарної установки.

2

8.

Розрахунок кристалізаторів. Фактори, що впливають на продуктивність та інтенсивність роботи кристалізатора. Принципи побудови ФСА кристалізаторів.

2

9.

Особливості регулювання тиску в ректифікаційних колонах. Регулювання концентрації основної речовини. Регулювання тиску в колоні. Регулювання ентальпії свіжого розчину. Регулювання процесу відбору проміжної фракції.

2

10.

Розрахунок абсорбера. Схема регулювання абсорбером за допомогою АСР співвідношення. Схема регулювання абсорбером при рециклі абсорбенту.

1

11.

Розрахунок адсорбера. Схема автоматизації адсорбера з нерухомим шаром. ФСА процесу адсорбції.

1

12.

Регулювання протиточного сушильного апарата. Схема регулювання протиточного барабанного сушильного апарата.

2

13.

Транспортери як об’єкти керування. Автоматичний контроль і сигналізація роботи конвеєрного транспорту. Автоматичне керування пристроями пневматичного транспорту.

1

14.

Автоматизація процесів подрібнення твердих матеріалів.

Загальні відомості. Автоматичне керування подрібнювачами. ФСА процесу подрібнення.

1

15.

Синтез і аналіз можливих схем автоматизації змішувачів (дозаторів) рідин і газів.

2

16.

Динамічні та статичні характеристики реакторів. Математичні моделі хімічних реакторів. Регулювання реакторів безперервної дії. Регулювання реакторів напівбезперервної дії. Регулювання реакторів періодичної дії.

2

17.

Регулювання переміщення рідини методом дроселювання потоку. Регулювання за допомогою поршневих насосів (компресорів).

2

18.

Фактори, що впливають на роботу гребкових відстійників. ФСА гребкових відстійників.

1

19.

Особливості роботи нутчфільтрів, фільтрпресів, мішкових фільтрів, дискових вакуум-фільтрів. ФСА фільтрів неперервної дії.

1

20.

Неперервні центрифуги, як об’єкти керування. ФСА вертикальної центрифуги з інерційним розвантаженням.

1

21.

Електрофільтри. ФСА процесу мокрої очистки газів та електричної очистки.

1

22.

Особливості автоматизації процесів очистки стічних вод. ФСА процесу очистки стічних вод.

1

Всього

435. Лабораторні заняття

Таблиця 5п/п

Зміст роботи

Кількість годин

1.

Вступне заняття. Техніка безпеки. Дослідження замкнутої системи автоматичного регулювання витрати.

2

2.

Дослідження замкнутої системи автоматичного регулювання тиску.

2

3.

Дослідження замкнутої системи автоматичного регулювання якості.

2

4.

Дослідження замкнутої системи автоматичного регулювання рівня.

2

5.

Дослідження замкнутої системи автоматичного регулювання температури.

2

Всього

10

Тема №1 ВСТУП. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В АВТОМАТИЦІ
1.1 Поняття про автоматику та автоматизацію
Автоматика, яка є однією з найсучасніших наук, почала служити людям давно. Першими автоматами були, мабуть, пастки, які спрацьовували згідно із заложеним у них нехитрим алгоритмом. Саме слово "автомат" (від грецького automatos - самодіючий) з'явилось ще у стародавні часи. Тоді ж і зародились ідеї перших машин: пристрій, який після розпалювання вогню жрецем відчиняв ворота храму, був предтечею парової машини. Цікаво, що слово "автомат" з'явилось чи не раніше від слова "машина" (від латинського machina).

Машини і автомати розвивались і вдосконалювались постійно, навіть у часи сере­дньовіччя, а пізніше стали основою промислового виробництва. Науку, яка займається розробкою теорії, принципами побудови та створенням і застосуванням автоматичних пристроїв та систем, назвали автоматикою.

Автоматизацією вважається практичне впровадження автоматики у виробництво, що дозволяє замінити фізичну та розумову працю людини, яку вона витрачає на керу­вання виробництвом та технологічними процесами, роботою відповідних технічних засобів.

Основи автоматики, як науки, заклали європейські а пізніше і американські вчені: математики, фізики, природознавці у ХVІІ-ХІХ сторіччях. Російська наука також у значній мірі спричинилася до розвитку багатьох питань розвитку теорії автоматичних систем. На Україні, яка традиційно була однією з найрозвиненіших частин російської імперії, з допомогою західних промисловців почалось прокладання залізничних колій, спорудження шахт, фабрик, заводів, на яких застосовувалась передова на ті часи техні­ка і технологія, тому чимало українців спричинилось до технічного та наукового роз­витку промислового виробництва. Будучи від природи допитливими, кмітливими, пра­цьовитими та акуратними, українці були і є прекрасними механіками, інженерами та вченими в галузі автоматизації, в Україні, так і за її межами.


      1. Основні етапи розвитку автоматики


Історія не донесла до наших днів імен авторів перших автоматів, хоч відомості про будову деяких з них збереглись. Ще за 200 років до нової ери у єгипетському місті Александрії біля храму був встановлений автомат, який продавав свячену воду. Віру­ючі опускали через щілину у статую лева 5-ти драхмову монету, і з пащі лева вилива­лася порція води. Цей же храм був обладнаний автоматичним пристроєм, який відчи­няв його двері. Після того, як жрець розпалював вогонь на камінному алтарі, у ного порожнині нагрівалося повітря, яке витискувало воду з розташованого під ним резер­вуару. Вода по трубці поступала у посудину, що була підвішена на ланцюгу і зв'язана з дверима храму. Посудина наповнювалась водою і натягувала ланцюг, який відчиняв ворота.

Ці пристрої описані стародавнім вченим Героном Александрійським у його праці «Пневматика» приблизно за 120 р. до н.е. Сам Герон Александрійський був також винахідником різних саморушійних пристроїв. Найбільшу славу йому приніс ляльковин театр-автомат, що являв собою велику скриню на колесах, всередині якої знаходився механічний двигун та програмний пристрій. Автоматично відчинялася завіса і з’являлись фігури акторів-автоматів, які за наперед заданою програмою розігрували сцени з часів завоювання Трої.

Крім розважальних автоматів, почали з'являтись автоматичні пристрої, які безпо­середньо служили людям і приносили їм користь. В першу чергу це, звичайно годин­ники. Конструкція найпростішого водяного годинника показана на рис. Цей несклад­ний пристрій мав суттєвий недолік: внаслідок неодинакової швидкості витікання води з часом, шкала такого годинника не могла бути рівномірною.

Досконалішим був інший пристрій, зображений на цьому ж рисунку. Завдяки ав­томатичній стабілізації рівня води у проміжному резервуарі швидкість витікання води з нього була постійною, що дозволило збільшити точність вимірювання часу Функцію робочого органу регулятора рівня виконував глиняний горщик, який при досяганні певного рівня h щільно зачиняв вихідний отвір верхнього резервуара, чим досягалась стабілізація цього рівня, а, значить, швидкість витікання води.


Рис. 1.1. Схема водяного годинника: а - з нерівномірною шкалою часу; б - з регулятором рівномірності часової шкали; 1 - глиняний горщик, що виконував функцію виконавчого органу регулятора рівня
Історичні перекази засвідчують, що давньогрецький філософ Платон (ІVст. до н.е.) використовував такий пристрій не тільки як годинник, але і як автоматичний сигналі­затор. Для цього нижній резервуар виконувався герметичним і коли вода в ньому досягала певного високого рівня, тиск повітря у ньому зростав і спрацьовував клапан, виконаний у вигляді флейти. У потрібний час цей інструмент своїм голосом скликав учнів на початок занять в академії Платона.

У середні віки вдосконаленням і розробкою різних автоматичних пристроїв займа­лись найвидатніші вчені людства, в т.ч. такі як Леонардо да Вінчі - геніальний інженер, математик, художник. Почалась автоматизація деяких процесів на водяних млинах, лісопильнях, у гірництві.

Приблизно у ІХст. з'явились перші механічні годинники, які рухались від тягарок. Вони не мали регулятора швидкості ходу і тому були не дуже точними. Ідея такого регулятора зродилась в 1654 р. у голандця Хрістіана Гюйгенса - відомого фізика, математика і астронома. Очевидно, знаючи вже про закон коливання маятника, відкритий італійським вченим Галілео у попередньому ст'оріччі, він запропонував маятниковий регулятор рівномірності руху годин­ника. Це був перший механічний регулятор швидкості руху.

Початок ХVIIІст. ознаменувався появою першого промислового двигуна - парової машини. Ще у другій половині ХVIIст. багато винахідників пробували створити дви­гун, який перетворював би теплову енергію у механічну. Першому це вдалося зробити французькому доктору медицини Дені Папену (1647-1712), який після зустрічі з Гюнгенсом почав вивчати фізику та механіку і після багатьох експериментів переконався, що пара від нагрітої в котлі води здатна виконувати корисну роботу. Створена ним парова машина складалася з котла і циліндра з поршнем. Після деяких удосконалень (в т.ч. англійськими механіками Севері і Ньюкоменом) парові машини почали застосо­вувати для витягання води з шахт. А створення універсальної парової машини, придат­ної для широкого використання у промисловості, належить англійському винахіднико­ві Джеймсу Уатту (1736-1819). Він не тільки удосконалив існуючі вже парові машини. чим різко підняв їх ККД, але і розробив для них автоматичний центробіжний регуля­тор швидкості обертання вала, який застосовується і до сьогодні. Так розпочалася автоматизація промислового обладнання.

Приблизно у цей же час тенлотехнік Барнаульського металургійного заводу І. Ползунов (1728-1766) розробив свій проект двоциліндрової парової машини і запропону­вав для неї автоматичний регулятор рівня води у котлі. Таким чином було покладено початок розробці автоматичних промислових регуляторів, які діяли за принципом ре­гулювання по відхиленню (цей принцип інколи так і називають: принцип Уатта-Ползунова).

Далі почався нестримний потік розробок в теорії і практиці автоматичних пристро­їв та систем.

1829р. - французький інженер Понселе запропонував інший принцип регулювання - по збуренню, тобто по причині, що викликає відхилення регульованої величини, а у 1845р. Сіменс - принцип регулювання по похідній регульованого параметру.

1868р. - англійський фізик Джеимс Макевелл опублікував першу працю з теорії автоматичного регулювання.

  1. р. - інженер Фарко розробив конструкцію першого сервомотора – виконавчого механізму для систем автоматичного регулювання.

  2. р. - російський електротехнік В.М.Чиколєв винайшов електромашинний підсилювач - основу електромашинної автоматики.

1877р. - професор Петербурзького технологічного інституту І.А.Вишнеградський опублікував працю про основи роботи регуляторів прямої дії.

1879р. - американські інженери Кеннелі і Мактай розробили проект автоматичної телефонної станції на основі застосування крокових шукачів, чим започаткували застосування розподільного принципу передачі інформації.

1880р. - початок застосування електроприводу у вантажо-підйомних та будівельних машинах

1895р. - швейцарський математик А.Гурвіц і словацький професор А.Стодола прове­ли перші теоретичні дослідження стійкості систем автоматичного регулювання.

1909р. - публікована класична робота професора М.Є.Жуковського про основи те­орії автоматичного регулювання.

1927р. - в США вперше впроваджено телемеханічне керування сигналами світлофо­рів та автоматичними стрілками на ділянці залізничної колії довжиною 65 км (штат Огайо).

1945р. - запущена в дію перша цифрова ЕОМ, що дозволяла за короткий час пере­робляти великий об'єм інформації про хід технологічного процесу.

50-і роки - поява екстремальних систем автоматичного регулювання та розробка основ загально-державної системи приладів.

60-і роки - впровадження перших автоматизованих систем керування технологіч­ними процесами (АСК ТП).

70-і роки - поява мікропроцесорних контролерів та регуляторів.

80-і роки - поява мікроелектронних інтегральних та інтелект-туальних сенсорів (давачів).

У тисячах лабораторій по всьому світу ведеться розробка нових методів і техніч­них засобів сучасної автоматики і ніхто із спеціалістів не сумнівається, що їх вплив на наше життя буде вирішальним.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Тема. Поняття про технічний рисунок, креслення
Мета: сформувати уміння та навички виконувати технічний рисунок, креслення у масштабі; ознайомити учнів з типами ліній і умовних...
М. Дніпропетровськ Дніпропетровський університет економіки та права...
...
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 29 травня 1997 р. №97/23/ЄС про обладнання, що...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Державного вищого навчального закладу «Нововолинський...
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно...
Державний вищий навчальний заклад «Куп’янський автотранспортний коледж»...
Комунальний заклад охорони здоров′я ″ Ізюмський медичний коледж″ 64300, м. Ізюм, вул. Старопоштова, 41 0-5743 2-12-46
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
Технічний регламент «Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів» Загальні положення
Цей Технічний регламент визначає обов’язкові вимоги до молочної продукції та процесів її виробництва, у тому числі, стосовно інформації,...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО ГУМАНІТАРНИЙ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ КОЛЕДЖ

ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету...
ВП «Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка