Тема уроку


Скачати 144.63 Kb.
НазваТема уроку
Дата11.01.2014
Розмір144.63 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Хімія, 9 клас

Тема уроку:

Загальна характеристика елементів головної підгрупи VII групи (галогенів).

Мета:

 • Оribbon2sharpзнайомити учнів з особливостями фізичних властивостей галогенів, будови їх атомів;

 • удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати й узагальнювати;

 • вдосконалювати вміння роботи з комп`ютерними програмами;

 • сприяти розвитку пізнавальних і комунікативних компетентностей учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма проведення: Урок-дослідження з використанням програмно-методичного комплексу „Таблиця Мендєлєєва” (робота у творчих групах)

Програмне забезпечення: Програмно-методичний комплекс „Таблиця Мендєлєєва”, програми „Power Point”, Excel.
Хід уроку

І. Етап актуалізації опорних знань.

Учитель: - На попередніх заняттях ми з вами розглянули класифікацію елементів, ознайомились з будовою атома, вчились характеризувати хімічні елементи. Сьогодні нам потрібно поєднати ці знання в межах одної групи елементів, проаналізувати їх та сформулювати певні закономірності. Перед тим, як це зробити, повторимо деякі питання, що нам сьогодні будуть потрібні. Відкрийте сторінку „Елекронного підручника”, „Сучасні уявлення про будову атома” та, попрацювавши з текстом, випишіть в зошити деякі визначення. (Вони вам вже знайомі, але зараз потрібно мати визначення в сукупності, щоб було зручніше працювати).

1. ізотопи

2. квантові числа

3. електронна орбіталь

4. електронегативність

5. електрон

6. протон

7. нейтрон

Учні працюють з текстом, записують визначення та перевіряють їх шля-

хом усного зачитування. Учитель коментує відповіді.

ІІ. Етап мотивації та цілепокладання.

Вчитель створює проблемну ситуацію, запропонувавши учням дати відповідь на запитання:

1. Чому елементи F, Cl, Br, I не існують у вільному стані у природі ?

2. Чому ці елементи знаходяться у 7-ій групі?

3. Чому елементи одної групи утворюють різні за фізичними властивостями речовини?

Учні методом „мозкового штурму” намагаються дати відповідь, вчитель аналізує та коментує припущення, варіанти, запропоновані учнями: ставить перед учнями учбові задачі:

Для того, щоб дати вірні відповіді на 1-е і 2-е запитання слід проаналізувавти наступні характеристики:

1. Діаметр атому

2. Електронегативність

3. Ізотопний склад

Щоб відповісти на 3-е запитання потрібно обробити інформацію наступного змісту:

1. Густина

2. t плавлення та кипіння

3. колір, запах, токсичність

Інформаційним джерелом для вас буде програмно-методичний комплекс „Таблиця Мендєлєєва”. Обробку інформації слід зробити відносно програми „Excel”. Окрема група учнів буде працювати над створенням електронних презентацій.

1) Галогени – історія відкриття.

2) Поширеність елементів в земній корі”

Таким чином у нас будуть працювати 8 творчих груп, які опрацювавши певний обсяг інформації, представять нам відповіді на пункти плану характеристики галогенів, ви запишете в зошиті.

Учням додається друкований зразок (додаток 1).
ІІІ. Етап реалізації мети
1. Робота в групах

Учні формують творчі групи отримують завдання (додаток 2) і 10-15 хвилин працюють над інформацією, використуючи програмно-методичний комплекс.
2. Презентація результатів групової роботи

На наступному етапі уроку учні, які працювали у творчих групах, представляють звіт про свою роботу, згідно змісту завдання, всі інші по ходу звіту заповнюють таблицю в зошитах, оцінюють звіт групи

По деяким параметрам (додаток 3). вчитель аналізує та оцінює роботу.
IV. Систематизація та первинний контроль знань.
Учні аналізують створену таблицю та в зошитах завершують наступні речення.


 1. Галогени не існують у природі у вільному стані, тому що вони… (дуже активні)

 2. Активність галогенів зумовлена тим, що до завершення зовнішнього шару не вистачає… (одного електрону)

 3. Галогени розташовані в 7-ій групі, тому що…(на зовн.шарі – 7 електронів)

 4. Зі зростанням порядкового номеру збільшується

а) …(діаметр атома)

б) … (густина)

в)… (забарвлення)

г)… (токсичність)

Після виконання завдання учні методом самоперевірки, викороставши ключ до завдання (додаток 4) оцінюють результати роботи.

V. Оцінювання роботи.

Вчитель підводить підсумки уроку, називає оцінки роботи учнів в групах і оскільки ця тема не міститься у підручниках «Хімія, 9кл.» пропонує учням наступне домашнє завдання

VI. Домашнє завдання

Користуючись мережою Internet за вибором підготуйте повідомлення обсягом не більш 1 друкованого аркуша по наступним темам (додаток 5), які будуть викоростани далі при вивченні теми.

Запропонована література:

  1. П.Еткінс, Молекули: пер. з англ.-М.: Мир, 1991

  2. А.Т. Пилипенко, Довідник з елементарної хімії,- Київ, Наукова думка, 2005

Додаток №1

Загальна характеристика галогенівФтор хімічний елемент

елемент

Фтор

пр.речов.

Хлор

хімічний елемент

Хлор

пр.речов.

Бром

хімічний елемент


Бром

пр.речов.


Йод

хімічний елемент

Йод

пр.речов.


ФормулаБудова зовнішнього

електр. шару


Діаметр атома

Електроне-

гативність

Найпоширеніший ізотоп

Густота (агргатн.стан)

t° плавління та кіпіння

Колір

Запах

Токсичність

Додаток 2
Завдання творчим групам:

1

1) Знайдіть діаметр атомів елементів F,Cl, Br, J.

2) Побудуйте графік залежності діаметра атомів цих елементів від N періоду.

3) Вкажіть, яку будову зовнішнього електронного шару мають ці елементи.

2

 1. Визначте значення електронегативності F,Cl, Br, J.

 2. Побудуйте стовпчикову діаграму «ЕН галогенів»

 3. Чому F має тільки одну ступінь окиснення ?

3

 1. Визначте ізотопний склад елементів F, Cl, Br, J.

 2. Складіть таблицю типу

  Елемент

  Кількість видів ізотопів


  Найпоширеніший ізотоп


 3. Чому хімічні елементи мають не цілі значення атомних мас?

4

 1. Визначте густину речовин F,Cl, Br, J.

 2. Створити таблицю

Речовина

Густина

Агрегатний стан

Колір

3) Визначте густину по повітрю фтору, хлору.

5

 1. Визначте яку температуру кіпіння та плавління мають F, Cl, Br, J.

 2. Побудуйте графік залежності температури кіпіння і плавління від атомної маси елементу

 3. Який агрегатний стан має F2? Чому?

6

1) Проаналізуйте інформацію про фізіологічну дію галогенів на організм

2) Створить діаграму зміни ГДН (гранічно допустимої норми) галогенів

3) Чому воду хлорують ?
7

 1. Створить електронну презентацію «Поширенність галогенів в земній корі» (4 слайди) з використанням анімацій.

 2. Яка сполука галогенів найбільш використовується людиною? Як її добути

8

1) Створити електронну презентацію «Відкриття галогенів»(4 слайди) з використанням анімацій.

2) Чому історію відкриття фтору можно назвати трагічною?
Додаток 3

Крітерії оцінювання

 1. Відповідність змісту завдання 1-4б

 2. Оформлення звіту 1-4 б

 3. Відповідь на усне запитання 1-4б


Додаток 4

Вірні відповіді

 1. дуже активні 2б

 2. одного електрону 2б

 3. 7 електронів1б

 4. а)діаметр атома

б) густина

в) забарвлення 3б

 1. а) температура кіпіння

б) температура плавління

в) хім. активність

г) токсичність 4б
Додаток 5

Питання домашнього завдання

1.Фізіологічна дія хлору.

2. Хлор, як засіб обробки води: економічна та екологічна оцінка.

3. Вплив сполуки флуору на озоновий шар.

4. Добування хлору в промисловості.

5. Добування фтору в промисловості.

6. Використання фтору та його сполук.

7. Добування йоду.

8. Використання йоду.

9. Добування брому.

10. Використання брому та його сполук.


Схожі:

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
ТЕМА УРОКУ
ТЕМА УРОКУ: Українська національно демократична революція: тріумф чи трагедія українського народу
УРОК 13 Тема уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка