НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” (для бакалаврів) КИЇВ 2010


Скачати 424.21 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” (для бакалаврів) КИЇВ 2010
Сторінка5/5
Дата14.03.2013
Розмір424.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5

ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

На початку навчального семестру, в якому вивчається дана дисципліна, викладач групи видає кожному студентові завдання для індивідуальної самостійної роботи щодо підготовки реферату з установленням терміну виконання.

Студенти опрацьовують основні нормативні акти, складають їх конспект, готують реферати, виступають з ними на семінарах, рецензують реферати інших студентів.

Приступаючи до виконання роботи, студент повинен підібрати і поглиблено вивчити відповідні міжнародні акти та нормативні акти Уряду України, спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти робочий план реферату, що включає розгляд логічно взаємопов'язаних 2—3 питань за темою реферату, основними з яких є розгляд аудиту, підвищення його ефективності, якості.

Розкриваючи зміст питань з аудиту, бажано навести приклади ситуацій з фактами порушень, показати застосування методів і прийомів їх контролю з деталізацією конкретних джерел інформації, окремих показників, які при цьому досліджуються в первинних документах, облікових реєстрах. У кінці роботи треба скласти власні висновки, подати перелік використаної літератури.

Викладач після попередньої позитивної оцінки реферату передає його для рецензування іншим - одному - двом студентам. Рецензування студентами проводиться письмово. Студенти виступають з рефератами на семінарах як доповідачі та як рецензенти.

У кінці семінару викладач узагальнює результати розгляду рефератів на семінарі як доповідачів, так і рецензентів і дає їм оцінку як результат поточного контролю знань студентів.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.

 2. Управління аудитом в Україні.

 3. Професійна етика та правовий статус аудиторів та аудиторських фірм.

 4. Стандарти аудиторської діяльності.

 5. Організація аудиторської перевірки та аудиторські процедури.

 6. Методика проведення аудиту.

 7. Аудиторський ризик.

 8. Аудиторські докази.

 9. Аудиторські робочі документи.

 10. Організація внутрішньогосподарського контролю і аудиту.

 11. Аудит у комп’ютерному середовищі.

 12. Аудиторські послуги.

 13. Аудиторські послуги щодо проведення перспективного аналізу фінансової звітності.

 14. Аудиторські послуги щодо визначення фінансової стабільності підприємства.

 15. Вплив внутрішнього аудиту і контролю на обсяг зовнішнього аудиту.

 16. Структура внутрішнього аудиту і система внутрішнього контролю підприємства.

 17. Залучення аудитором до аудиторської перевірки експертів та інших спеціалістів.

 18. Планування роботи аудитора та аудиторської фірми.

 19. Контроль якості праці та робочого часу аудитора.

 20. Міжнародні та європейські професійні організації аудиторів і їх діяльність.

 21. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.

 22. Міжнародні нормативи аудиту, їх значення та застосування.


Питання для самоконтролю


 1. Аудит як форма економічного контролю

 2. Поняття аудиту, його сутність

 3. Користувачі аудиторських послуг, їх вимоги до аудиту

 4. Етапи розвитку аудиту в світі

 5. Етапи розвитку аудиту в Україні

 6. Предмет та об’єкти аудиту

 7. Суб’єкти аудиту

 8. Методичні прийоми аудиту

 9. Етапи проведення аудиту

 10. Відмінність аудиту від ревізій

 11. Класифікація аудиторських послуг відповідно до МСА

 12. Класифікація аудиторських послуг відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність»

 13. Обов’язковий та добровільний аудит

 14. Господарський кодекс України і аудит.

 15. Порядок формування Аудиторської палати України, її повноваження.

 16. Склад і групи міжнародних стандартів аудиту

 17. Кодекс професійної етики аудиторів, його призначення та роль

 18. Порядок сертифікації аудиторів

 19. Права, обов’язки, відповідальність аудитора

 20. Необхідність планування аудиту та загальний план аудиту

 21. Вимоги МСА щодо планування аудиту

 22. Характеристика програм аудиту, що стосується конкретної перевірки

 23. Знання бізнесу замовника аудиторських послуг: використання отриманої інформації

 24. План та програма аудиту, їх зв’язок та відмінності.

 25. Законодавче та нормативне забезпечення аудиторської діяльності.

 26. Методичне забезпечення аудиту, роль Аудиторської палати України в методичному забезпеченні

 27. Стадії (етапи) та загальні процедури аудиту

 28. Аналітичні процедури. Вимоги МСА щодо використання аналітичних процедур

 29. Вивчення системи внутрішнього контролю з метою планування процедур

 30. Роль підрозділів внутрішнього контролю замовника в оцінці звітної інформації

 31. Анкети і тести систем внутрішнього контролю, їх використання

 32. Аудиторські докази та їх класифікація.

 33. Джерела доказів, прийоми їх отримання

 34. Фактори достовірності доказів

 35. Зовнішні та внутрішні підтвердження: використання в аудиті

 36. Аудиторська перевірка облікових оцінок та пов’язаних сторін

 37. Прийоми документального та фактичного контролю

 38. Аудиторські тести: види і форми

 39. Види відхилень в інформації, норм обліку та їх трактування

 40. Вибірка як метод отримання доказів. Види вибірок

 41. Процедури та методи вибірки даних у процесі аудиту

 42. Вимоги МСА до аудиторських доказів та вибірок

 43. Сутність та складові аудиторського ризику

 44. Методика визначення аудиторського ризику

 45. Поняття суттєвості в аудиті

 46. Поняття та оцінка помилок в обліку та звітності замовника

 47. Поняття та оцінка шахрайства в обліку та звітності замовника

 48. Вимоги МСА щодо оцінки ризиків і суттєвості

 49. Призначення та функції робочої документації аудитора

 50. Класифікація робочої документації аудитора

 51. Склад робочої документації аудитора

 52. Форми і зміст робочої документації аудитора. Вимоги МСА до документування аудиту

 53. Підсумкові документи аудитора

 54. Компоненти та елементи фінансових звітів, що підлягають аудиту

 55. Вимоги МСА до мети та загальних принципів аудиту фінансових звітів

 56. Загальні підходи до аудиту фінансової звітності за формальними ознаками

 57. Поняття аудиту подальшого функціонування замовника

 58. Аудит виправлення помилок в обліку та звітності

 59. Аналіз систем електронної обробки даних замовника

 60. Процедури аудиту з використанням електронних систем

 61. Аудит статутного та додаткового капіталу

 62. Аудит капітальних вкладень

 63. Аудит орендних операцій

 64. Аудит основних засобів

 65. Аудит довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованості

 66. Аудит довгострокових фінансових інвестицій

 67. Аудит нематеріальних активів

 68. Аудит короткострокових фінансових інвестицій

 69. Аудит довгострокової та короткострокової комерційної кредиторської заборгованості

 70. Аудит запасів виробничого підприємства

 71. Аудит запасів торгівельного підприємства

 72. Аудит розрахунків з бюджетом

 73. Аудит розрахунків з оплати праці

 74. Аудит грошових коштів та їх еквівалентів

 75. Аудит резервів та інших облікових оцінок

 76. Аудит доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

 77. Аудит інших операційних та інших доходів підприємства

 78. Аудит витрат виробництва та собівартості продукції (робіт, послуг)

 79. Аудит загально-виробничих витрат

 80. Аудит адміністративних витрат

 81. Аудит витрат на збут

 82. Аудит інших операційних витрат, фінансових витрат

 83. Аудит витрат від участі в капіталі та інших витрат

 84. Аудит витрат з податку на прибуток

 85. Аудит відстрочених активів та зобов’язань

 86. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

 87. Особливості програми та методики аудиту торгівельних підприємств

 88. Особливості програми та методики аудиту сільськогосподарських підприємств

 89. Особливості програми та методики аудиту підприємств промисловості

 90. Особливості аудиту малих підприємств. Вимоги ПМПА 1005.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно – правова

1. Господарський кодекс України, 2003р

2. Цивільний кодекс України. Прийнятий ВРУ 16 січня 2003 року. К:. Атіка, 2003.

3. Про аудиторську діяльність: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 22.04.1993 № 3125-ХП//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23, із змінами та доповн.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 16.07.99 № 996-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40 від 08.10.99, із змінами, та доповн.

5. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 26.01.93 № 2940-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13, із змінами, та доповн.

6. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 18.06.91 №1202-ХИ// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38, із змінами та доповн.

7. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Затверджено рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1591.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 25 від 09.07.99.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

13. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №302 від 29.11.2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 50 від 29.12.2000.

14. Положення про порядок проведення ініціативного контролю якості аудиту і супутніх послуг: Затв. рішенням ради Спілки аудиторів України (протокол від 22.01.03 №1/03 // Аудитор України-2003.-№4.

15. Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 № 109//

16. Положення про Реєстр аудиторських фірм і аудиторів України. Затв. рішенням Аудиторської палати України від 10.03.2000 № 87//

17. Положення про ротацію членів Аудиторської палати України: Затв. рішенням Спілки аудиторів України від 26.02.99 № 2 //

18. Положення про сертифікацію аудиторів: Затв. рішенням Аудитор­ської палати України від 19.11.2002 № 116//

19. Принципи аудиторського нагляду: Положення Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів, 2002: Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 3.

20. Принципи незалежності аудитора та роль корпоративного керівництва у нагляді за незалежністю аудитора: Положення Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів. Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 8.

21. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2007 р. Пер. З англ.. /За ред. Аудиторської палати України. – К:. 2007.
Основна

22. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Знання, КОО, 2001.

23. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. – К.: Каравела, 2008.

24. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. – К.: Каравела, 2008.

25. Лядська В.В. Петраков Я.В. Аудит. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

26. Рудницький В.С. Гончарук А.Я. Аудит. – Оріяна-Нова, 2004.

27. Савченко В.Я. Аудит. – К.: КНЕУ, 2005.
Додаткова

28. Адамс Р. Основи аудита: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. -М: Аудит, ЮНИТИ, 1995.

29. Аренс З.А., Лоббек Дж. К. Аудит: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Ватуля І.Д. та інші. Аудит. Практикум. - К.: Центр учбової літератури, 2007.

30. Аудит. Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України. Навчальний посібник. – К.: Статус, 2005.

31. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: пер с англ. – М. Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992.

32. Дерев’янчук С.І., Олійник С.О. та інші. Основи аудиту /Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. -328с.

33. Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник.- К.:Кондор, 2009 р. – 378с.

34. Петрик О.А. та інші. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності. – К.: КНЕУ, 2008.

35. Стасишен М.С. Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: Каравела, 2007.

Зміст

Пояснювальна записка………………………………………………….…3

Тематичний план дисциплін «Аудит» і «Організація і методика аудиту»……………………………………………………………………………4

Зміст дисципліни «Аудит» і «Організація і методика аудиту»………..5

Варіанти виконання контрольних робіт………..…………………..……9

Завдання для контрольної роботи………………………………..………10

Теми рефератів……………………………………………………………23

Екзаменаційні питання …………………………………………..………25

Список літератури…………………………………………………….…..29

1   2   3   4   5

Схожі:

Михайленко О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010
Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н. В
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка...
1. основи організації бухгалтерського обліку
Згідно з навчальним планом на заключному етапі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту студенти на протязі ІХ-го семестру вивчають...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни "МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (для спеціалістів, магістрів) Київ 2010
Підготовлено кандидатом економічних наук, професором кафедри менеджменту організацій В. П. Сладкевичем
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Навчальна програма зі спецкурсу "Філософська антропологія" (для бакалаврів) Підготував
Курс вивчає та аналізує особливості та сутності феномену людини як соціального та біологічного явища, її основні сутнісні антропологічні...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни: “Цифрові пристрої” (заочне...
Логічні основи включають питання, яки пов’язані з використанням базових логічних функцій для аналізу та синтезу типових цифрових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка