НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” (для бакалаврів) КИЇВ 2010


Скачати 424.21 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” (для бакалаврів) КИЇВ 2010
Сторінка2/5
Дата14.03.2013
Розмір424.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту


Принципи аудиту та їх характеристика. Предмет та об’єкти аудиту.

Методи аудиту. Поєднання методів документальної комплексної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи, аналізу господарської діяльності.

Література [(1, с.92-120); (2, с.63-72); (3, с.27-30); (6, с.26-32)]
Тема 4. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності та аудиторського процесу

Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Саморегулювання - найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми.

Суб'єкти регулювання аудиторської діяльності: держава та професійні організації. Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функції та обов’язки.

Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифікату та підтвердження професійної придатності аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифікату. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Поняття стандартів і норм аудиту. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Література [(21, с.57-59, 78-82); (22, с.84-110); (25, с.7-32); (26, с.20-25)].
Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Планування аудиту, його мета, конкретизація завдань аудиту у процесі планування. Етапи планування.

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові.

Аудиторські процедури, їх призначення та види.

Література [(21, с.121-172); (22, с.135-143); (23, с.30-34); (25, с.52-72); (26, с.45-51)]
Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його обумовлюють.

Система бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедури, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

Процедури контролю - спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства.

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.

Література [(22, с.111-120, 220-239); (26, с.61-66); (25,с.168-195)]
Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення шахрайства та помилки

Підприємницький ризик та його характеристика. Поняття аудиторського ризику та його складові.

Внутрішньовластивий ризик підприємства та фактори, що його обумовлюють. Ризик контролю, його визначення та складові. Ризик невиявлення. Залежність між ризиком контролю і ризиком невиявлення.

Припустимий аудиторський ризик. Модель аудиторського ризику та її використання на практиці.

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, яких необхідно дотримуватись при її застосуванні. Оцінка ризику у процесі аудиту.

Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику. Поняття суттєвості та її оцінка. Послідовність застосування суттєвості на різних етапах аудиту. Суттєве та несуттєве відхилення. Шахрайство та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють.

Література [(1, с.180-188); (2, с.121-134); (93, с.51-60); (6, с.36-42)]
Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Поняття аудиторської вибірки. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту. Мета вибіркової перевірки.

Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Види вибіркових перевірок.

Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки. Процедури, що не є вибірковими.

Аудиторські докази. Класифікація доказів. Основні умови збору доказів.

Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.

Література [(22, с.73-83, 182-188); (23, с.35-40)]
Змістовий модуль ІІ. Організація і методика аудиту
Тема 9. Робочі документи аудитора

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи, створені під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб.

Класифікація робочих документів аудитора: за часом ведення і використання; за способом і за часом ведення і використання; за способом за джерелами одержання; за ступенем деталізації, за ступенем стандартизації; за формою представлення; за тенденціями складання.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).

Література[(22, с.195-204); 923, с.67-68); (24, с.21-26); (26, с.55-57)]
Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Джерела та завдання інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

Перевірка операцій на рахунках у банках.

Аудит дебіторської заборгованості.

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами.

Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Література [(21, с.300-304); (23, с.134-209); (24, с.258-302, 315-362); (25, с.218-439); (26, с.89-92, 144-148)]
Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації. Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

Аудит операцій з цінними паперами.

Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Література [(21, с.273-300, 312-340, 422-450); (23, с.240-250, 258-261); (26, с.176-181)].
Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Література [(21, с.451-514); (23, с.109-133, 272-282); (24, с.137-158); (25, с.110-167); (26, с.170-175)]
Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних комп'ютерних системах.

Особливості проведення аудиту в умовах ПЕОМ. Система комп'ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки. Заходи щодо його запобігання.

Література [(21, с.233-263); (22, с.164-181); (25, с.196-217)]
Тема 14. Узагальнення результатів аудиту

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Загальні вимоги до аудиторського висновку.

Позитивний висновок, умови його надання. Обставини для неподання безумовно-позитивного висновку: невпевненість та незгода. Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та нефундаментальна невпевненість або незгода та їх причини. Негативний висновок та умови його надання. Відмова від надання висновку.

Вимоги до стилю формування аудиторського висновку. Порядок складання та подання аудиторських висновків. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

Література [(21, с.517-557); (22, с.205-219); (23, с.68-82); (24, с.100-105); (6, с.59-84)]
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчальними планами підготовки фахівців економічних спеціальностей поряд з аудиторними заняттями передбачається самостійна робота студентів, яка є невіддільною складовою навчального процесу. В світовій освітній практиці самостійна робота студентів є домінуючою.

Мета самостійної роботи – закріпити знання, здобуті студентами під час аудиторних занять, самостійно оволодіти в позаурочний час теоретичними знаннями з фахових дисциплін і набути навичок вирішення практичних завдань, що виникають у процесі господарської діяльності.

Контрольна робота виконується на основі завдань, призначених для самостійної роботи студентів із даної дисципліни.

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з бухгалтерського обліку і аудиту, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок і оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

У процесі виконання контрольної роботи студентам необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно – інструктивних документів, опрацювати спеціальну літературу. На основі отриманої інформації дати стислі відповіді на поставлені питання і вирішити практичні завдання.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним із наведених варіантів завдань, який студент вибирає за двома останніми цифрами номера своєї залікової книжки згідно з нижче наведеною таблицею.


Номери завдань

1

2

3

4

5

......

25

Останні дві цифри номера залікової книжки

01

02

03

04

05

.......

25

26

27

28

29

30

........

50

51

52

53

54

55

........

75

76

77

78

79

80

........

00
1   2   3   4   5

Схожі:

Михайленко О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010
Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н. В
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка...
1. основи організації бухгалтерського обліку
Згідно з навчальним планом на заключному етапі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту студенти на протязі ІХ-го семестру вивчають...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни "МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (для спеціалістів, магістрів) Київ 2010
Підготовлено кандидатом економічних наук, професором кафедри менеджменту організацій В. П. Сладкевичем
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Навчальна програма зі спецкурсу "Філософська антропологія" (для бакалаврів) Підготував
Курс вивчає та аналізує особливості та сутності феномену людини як соціального та біологічного явища, її основні сутнісні антропологічні...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни: “Цифрові пристрої” (заочне...
Логічні основи включають питання, яки пов’язані з використанням базових логічних функцій для аналізу та синтезу типових цифрових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка