1. Загальна характеристика фінансів підприємств


Назва1. Загальна характеристика фінансів підприємств
Сторінка4/4
Дата18.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4

Тема 10. Фінансова санація та банкрутство підприємств1. Неплатоспроможність проявляється в неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності:

1) виконати сплату грошових зобов’язань перед кредиторами через недостатність в нього грошових коштів;

2) виконати після настання встановленого терміну сплату грошових зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками через недостатність в нього активів у ліквідній формі;

3) негайно погасити всі зобов’язання перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками за рахунок наявних грошових коштів і кредитів.

4) фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на організацію відповідних фінансових відносин;
2. Фінансова криза – це:

1) фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на організацію відповідних фінансових відносин;

2) неспроможність суб’єкта господарювання задовольнити у встановленому порядку виконання грошових зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками через недостатність в нього активів у ліквідній формі;

3) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

4) система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації;
3. Банкрутство – це:

1) фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на організацію відповідних фінансових відносин;

2) неспроможність суб’єкта господарювання задовольнити у встановленому порядку виконання грошових зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками через недостатність в нього активів у ліквідній формі;

3) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

4) система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації;


4. Санація трактується як:

1) покриття поточних збитків і збереження ліквідності і платоспроможності підприємства;

2) оздоровлення фінансового стану підприємства;

3) можливість подолання фінансової кризи шляхом проведення санаційного аудиту.

4) забезпечення його життєдіяльності в довгостроковому періоді.
5. Санація підприємства в судовому порядку – це:

1) система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які здійснюються судовими органами з метою запобігання його ліквідації;

2) система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які здійснюються судовими органами в процесі провадження справи про банкрутство;

3) відновлення платоспроможності підприємства шляхом укладання судовими органами мирової угоди між підприємством-боржником та його кредиторами;

4) відновлення платоспроможності підприємства шляхом розпорядження майном підприємства судовими органами.
6. Санаційна спроможність суб’єкта господарювання – це:

1) забезпечення його життєдіяльності в довгостроковому періоді;

2) наявність у підприємства, що зазнало фінансової кризи, фінансових та організаційно-технічних можливостей, які б забезпечили успішне проведення його фінансової санації;

3) наявність у підприємства, що зазнало фінансової кризи, ефективної санаційної концепції, яка б могла забезпечити успішну його діяльність.

4) оздоровлення суб’єкта господарювання.
7. Метою санаційного аудиту є:

1) оздоровлення суб’єкта господарювання;

2) проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

3) оцінка рівня фінансової кризи та виявлення фінансової спроможності її подолання на підприємстві на підставі проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

4) забезпечення його життєдіяльності в довгостроковому періоді.
8. Санаційний аудит проводиться:

1) зовнішніми незалежними аудиторами;

2) адміністрацією господарства;

3) контрольно-ревізійною службою господарства;

4) контрольно-ревізійною службою контролюючих та управлінських органів.

9. Санація без залучення додаткових фінансових ресурсів проводиться шляхом:

1) зменшення номінального капіталу підприємства,

2) конверсії власності у борг;

3) пролонгацією термінів сплати заборгованості;

4) добровільним зменшенням заборгованості.
10. Дійсне банкрутство – це:

1) неспроможність боржника відновити свою платоспроможність

2) неспроможність боржника задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури

3) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

4) оцінка рівня фінансової кризи та виявлення фінансової спроможності її подолання на підприємстві на підставі проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Гриньова В. М. Фінанси підприємств / В.М. Гриньова, В.О. Коюда : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів. -3-тє вид., стер. - К.: Знання-Прес. 2006. - 424с.

 2. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / І.В. Зятковський.– 2-е вид. – К.: Кондор, 2003.- 364 с.

 3. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз / К.В. Ізмайлова.: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.

 4. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч.посіб. / В.О. Мец. –К.: Вища шк., 2003. – 278 с.

 5. Податковий Кодекс України: № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року // www.infodisk.com.ua.

 6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2000 №2240-III–ВР (зі змінами та доповненнями) // www.infodisk.com.ua.

 7. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України N 2464- VI від 08.07.10 р. (зі змінами та доповненнями) // www.infodisk.com.ua.

 8. Пройда–Носик Н.Н. Фінансові ресурси підприємства / Н.Н. Пройда–Носик // Фінанси України – 2003. - №1. – С. 96-103.

 9. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств / Р.А. Слав’юк.: Навчальний посібник. Вид. 2–ге, допов. і переробл. – Луцьк: “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2001. - 456 с.

 10. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств. / Н.В. Тарасенко. – Львів. ЛБІ НБУ,2002.-584с.

 11. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / О.С. Філімоненков – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. –360 с.

 12. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і науковий редактор проф. А.М. Поддєрьогін. 3-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.–460с.

 13. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов та ін. - 2 ге вид. перероб. і доп. - К.: Либідь, 2002. -384 с.

 14. Фінансовий менеджмент: навч.-мет. посібник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк. – К.: КНЕУ, 2001 – 294 с.

 15. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
1   2   3   4

Схожі:

ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Затверджено Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій
Лекція 3 Теоретичні основи фінансів підприємств
Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага,...
ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення
Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом)
Фінанси підприємств Навчальний посібник Схвалено Міністерством аграрної...
Редькін О. С. завідувач кафедри фінансів Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної...
3. Грошові надходження та витрати підприємств 15
Віртуальні схеми складено за темами згідно навчальної програми з фінансів підприємств у вигляді таблиць і структурних схем, в яких...
Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського...
Змістовний модуль Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ Семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Високе (Класичне) Середньовіччя від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду
Скандинавські країни: загальна характеристика (історія, культура,...
Чеська Республіка: загальна характеристика (історія, культура, економіка, суспільство, політична система)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка