Навчальна програма зі спецкурсу "Філософська антропологія" (для бакалаврів) Підготував


Скачати 131.15 Kb.
НазваНавчальна програма зі спецкурсу "Філософська антропологія" (для бакалаврів) Підготував
Дата15.03.2013
Розмір131.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Кафедра філософії тасоціології
Навчальна програма зі спецкурсу "Філософська антропологія"

(для бакалаврів)

Підготував

асистент кафедри філософії,

канд.філос.наук Гуцуляк О.Б.

Івано-Франківськ

Курс: 4
Семестр: 8
Форма навчання: денна
Кількість аудиторних годин на дисципліну:
лекцій - 24, семінарських занять - 12.

Консультацій - 3 год.
Екзамен - 5 год.

 

Коротка анотація:
"Філософська антропологія" - це курс, який ознайомлює студентів з предметом, об'єктом, функціями, науковим статусом філософської антропології, ознайомлює із об'єктивними законами існування людини як біологічної та соціальної істоти. Курс вивчає та аналізує особливості та сутності феномену людини як соціального та біологічного явища, її основні сутнісні антропологічні особливості.

Метою курсу філософська антропологія є ознайомлення із основними теоретичними концепціями, які аналізують антропологічні особливості людини, її причини появи, спілкування та функціонування у суспільстві. Розглядаються основні антропологічні теорії, які розвивалися у процесі розвитку світової філософії.

Вимоги до знань і вмінь:
Після закінчення курсу студент повинен знати:
- предмет, історичну ґенезу філософської антропології;
- основні теорії антропогенезу;
- джерела та можливості подальшого розвитку людини;
- головні напрямки та теоретичні моделі антропологічних особливостей людини;
- закони розвитку людини у спільноті.

Після закінчення курсу студент повинен вміти:
- вміти застосовувати знання філософської антропології в аналізі явищ і процесів суспільного буття людини;
- аналізувати закономірності суспільного розвитку, процеси соціалізації людини та моделювати можливе протікання суспільно-політичних ситуацій.

СТРУКТУРА КУРСУ

№ п/п


Теми лекційного курсу
Години


1.

Філософська антропологія як теоретична дисципліна. Спроба систематики.

2

2.

Людина як особливий рід сущого. Таємниця антропогенези.


2

3.

Природа і сутність людини. Людина як мікрокосм.


2

4.


Людина як макрокосмос. Метафізика людини.

2

5.

Буття людини.


2

6.

Людина як вільна істота.


2

7.

Людина як істота, яка говорить.


2

8.

Людина як суспільна істота.


2

9.


Людина як творець культури.

2

10.


Антропологічний вимір міфу.

2

11.


Страх і страждання в екзистенції людини.

2

12.

Смерть як таємниця людського буття


2
Разом

24


№ п/п


Теми семінарських занять

Години

1.


Філософська антропологія: предмет та систематика.

2

2.


Теорії антропогенезу.

2

3.


Космічна сутність людини.

2

4.

Людина як вільна істота


2

5.

Людина як істота. Яка говорить. Людина як суспільна істота. Людина як творець культури.


2

6.

Екзистенція і смерть.


2
Разом

12


Форма підсумкового контролю — іспит

 

Плани лекційних занять з курсу «Філософська антропологія»

Тема 1. Філософська антропологія як теоретична дисципліна. Спроба систематики
План.

1. Поняття філософської антропології.

2. Антропоцентризм в системі конкуруючих світоглядних настанов.

3. Філософія про людину. Три значення філософської антропології. Систематика філософсько-антропологічних підходів.
Питання:

філософська антропологія як самостійна галузь знання; світоглядні настанови: природоцентризм (космоцентризм), теоцентризм, соціоцентризм (культуроцентризм), логоцентризм і антропоцентризм; три значення філософської антропології;

філософська антропологія як метод мислення.


Тема 2. Людина як особливий рід сущого. Таємниця антропогенези
План.

1. Людина як особливий рід сущого

2. Теорії походження людини
Питання:

проблема унікальності людини; теорії походження людини: теологічна, діяльнісно-трудова, біолого-психологічна, психоаналітична, символічна та ін.

Тема 3. Природа і сутність людини. Людина як мікрокосм.
План.

1. Природа і сутність людини.

2. Людина як мікрокосм.
Питання:

нетотожність понять природи і сутності людини; концепції людини як мікрокосму.

Тема 4. Людина як макрокосмос
План.

1. Містичний досвід і його ознаки.

2.Антропологія як божественна самосвідомість людини.

3. Ідея "ноосфери".
Питання:

містика, інтуїція, віра, ірраціональність, ноосфера, вчення Тейяра де Шардена і В. Вернадського про Ноосферу

Тема 5. Буття людини
План.

 1. Вчення про буття людини (від античності до Відродження)

 2. Вчення про буття людини у романтизмі.

 3. Буття людини в інтерпретації Ф. Ніцше

 4. Вчення про буття людини в екзистенціалізмі.


Питання:

буття людини як специфічний спосіб її унікального, неповторного існування; теорія «вічного повернення», буття і ніщо; мати і бути.

Тема 6. Людина як вільна істота
План.

 1. Поняття волі. Свобода волі.

 2. Природа волі та її відношення до розуму.

 3. Заперечувачі свободи волі.

 4. Обмеження волі — детермінанти та їх подолання.

 5. Воля, почуття і серце.


Питання:

воля, свобода, свобода волі, воля до свободи, воля до влади, детермінізм, розум, почуття, серце, раціоналізація, ірраціональне

Тема 7. Людина як істота, яка говорить
План.

 1. Проблема людської мови.

 2. Мова як система знаків.

 3. Мова і мислення. Мова і мовлення.

 4. Письмо та його значення

 5. Філософія мови про людську особистість.


Питання:

лінгвогенеза. Теорії походження мов, семіотика, семантика, мислення, мовлення, письмо, види письма, лінгвістична класифікація.

Тема 8. Людина як суспільна істота
План.

 1. Людина і група. Взаємодія і самостійність.

 2. Людина і держава, нація.

 3. Людина і глобальні світові процеси.


Питання:

особа, особистість. Індивід. Індивідуальність, соціум, клас, нація, держава, спільність, самотність, самостійність, глобалізація

Тема 9. Людина як творець культури
План.

 1. Суб’єктивна культура.

 2. Об’єктивна культура

 3. Культура і природа. Культура і штучне.

 4. Культура і гуманізм.

 5. Культура і релігія.


Питання:

культура, пайдея, дидактика, штучне, гуманізм, відкритість культури, маосова і популярна культура, гламур. Субкультури, церковна культура

Тема 10. Антропологічний вимір міфу.

План.

 1. Феномен міфічного

 2. Людина в міфічних системах.

Занепад міфу і „повернення міфу”.
Питання:

міф, міфічне, міфологія, тотем, табу, ритуал, на рація, епос, міфологізація, поетика міфу, політичні міфи.


Тема 11. Страх і страждання в екзистенції людини
План.

 1. Людина як запитуюче буття

 2. Я та Інший

 3. Самогубство як проблема

 4. Гідність і трагічна мудрість людини.Питання:

екзистенція, існування, конечність людського буття, самогубство, абсурд, граничні стани, трансцендування, гідність


Тема 12. Смерть як таємниця людського буття
План.

1.Відпочатковий страх смерті.

2. Смерть в релігійних доктринах.

3. Ідея реінкарнації

4. Ідея смерті в культурі Нового і Модерного часу.
Питання:

страх, турбота; смерть і відродження; реінкарнація, метемпсихоз, погляди на смерть в екзистенціалізмі


Плани семінарських занять з курсу «Філософська антропологія»
Тема 1. Філософська антропологія: предмет та систематика


 1. Місце філософської антропології серед інших наук про людину.

 2. Завдання філософської антропології.

 3. Основні проблеми філософської антропології.


Тема 2. Теорії антропогенезу


 1. Проблема походження людини.

 2. Теорії походження людини: теологічна, діяльнісно-трудова, біолого-психологічна, психоаналітична, символічна та ін.


Тема 3. Космічна сутність людини


 1. Духовне і душевне в житті людини.

 2. Містика, інтуїція, віра та релігія як феномени людського буття.

 3. Ноосфера та інтелектуальна інтуїція.


Тема 4. Людина як вільна істота


 1. Поняття волі. Свобода волі.

 2. Природа волі та її відношення до розуму.

 3. Заперечувачі свободи волі.

 4. Обмеження волі — детермінанти та їх подолання.

 5. Воля, почуття і серце.


Тема 5. Людина як істота, яка говорить.


 1. Проблема людської мови.

 2. Мова як система знаків.

 3. Мова і мислення. Мова і мовлення.

 4. Письмо та його значення

 5. Філософія мови про людську особистість.


Тема 6. Екзистенція і смерть
1. 1.Відпочатковий страх смерті.

2. Смерть в релігійних доктринах.

3. Ідея реінкарнації

4. Ідея смерті в культурі Нового і Модерного часу.


ЛІТЕРАТУРА

Підручники:

1. Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с.

2. Григорьян Б.Т. Философская антропология. - М., 1982.

3. Гуревич П.С. Философская антропология: Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с.

4. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. - Мюнхен-Львів: УВУ, 1995. - С.139-146.

5. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с.

6. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: Проблема людини: Навч. посібник. - К.: Наук.думка. 2000. - 272 с.

 

Джерела:

Аббаньяно Н. Антропологическая природа морали // Философские науки. - 1991. - №11. - С.150-166.

Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. - 1992. - №8. - С.145-158.

Августин Блаженный, св. Исповедь.

Бердяев Н. О назначении человека. - М., 1993.

Бубер М. Философия человека. - М., 1992.

Бубер М. Я и Ты. - М., 1993.

Вейнингер О. Пол и характер. - М., 1991.

Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

Гумбольдт В. фон. План сравнительной антропологии // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. - М., 1985.

Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.

Камю А. Миф о Сизифе: Эссе об абсурде.

Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

Патрик, св. Исповедь.

Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

Райх (Рейч) В. Сексуальная революция. - Тверь, 1992.

Сартр Ж.-П. Нудота. Мур. Слова. - К., 1993.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. - М., 1990.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.

Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990.

Фромм Э. Душа человека. - М., 1992.

Шелер М. Положение человека в космосе.

Штейнер Р. Антропософия: Корни духовного познания и плоды жизни.

 

Рекомендована літратура:

Агаци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. - 1989. - №2.

Буржуазная философская антропология ХХ века. - М., 1986.

Григорьян Б.Т. Человек: Его положение и призвание в современном мире. - М., 1986.

Гуревич П.С. Философская антропология Сартра // Философские науки. - 1989. - №3.

Гуревич П.С. Человек как объект социально-философского анализа // Философские науки. - 1989. - №11.

Диденко Б. Сумма антропологии. Кардинальная типология людей. - М., 1992.

Култаева М.Д. Антропологический поворот буржуазной философской мысли: Предпосылки, задачи, функции // Современная буржуазная философия человека. - К., 1985.

Моисеев Н. Человек и ноосфера. - М., 1990.

Проблема человека в западной философии: Сб. филос. текстов. - М., 1988.

Проблема человека в современной религиозной и мистической литературе. - М., 1988.

Философия человека: Традиции и современность. - М., 1991. - Ч.1-3.

Человек и его быти как проблема современной философии. - М., 1973.

Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. - М., 1991. - Ч.1,2.


Додаткова література:


Быстрицкий Е.К. и др. Бытие человека в культуре. - К., 1992.

Лекторский В.А. Идеалы и реальность гуманизма // Вопросы философии. - 1994. - №6.

Схожі:

Програма спецкурсу з обслуговуючої праці для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл
Основним із завдань, які вирішує трудове навчання є розвиток творчої активності учнів. Програма спецкурсу з обслуговуючої праці "Макраме"...
МАТЕРІАЛИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ФІЛОСОФСЬКА...
Проблема природного та культурного в людині за роботою З. Фройда «Незадоволення від культури»
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010
Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н. В
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
Автори: Лазебний А. М., ст викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Робоча навчальна програма курсу “Криміналістика” складена на основі ОПП для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 030402 «Правознавство»,...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА...
Підготовлено к е н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
Навчальна програма зі спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку...
Міністерства освіти і науки України, які передбачають підготовку висококваліфікованих фахівців з гуманітарних наук для середньої...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка...
Навчальна програма з дисципліни «Фінанси підприємства» (назва дисципліни)...
Сучасна освіта має гармонійно об’єднувати вивчення теорії з аналізом конкретних ситуацій і виконанням імітаційних вправ. Ці дві умови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка