Тема Свідомість як філософська проблема


Скачати 53.22 Kb.
НазваТема Свідомість як філософська проблема
Дата08.04.2013
Розмір53.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Тема 9.

Свідомість як філософська проблема.
Семінарське заняття № 9 – 2 год.

План

 1. Свідомість, її походження і сутність.

 2. Поняття свідомості. Проблема свідомості в історії філософії та сучасній науці.

 3. Ґенеза свідомості. Роль мови та соціокультурних факторів у її виникненні та розвитку.

 4. Структура свiдомостi: різноманітність підходів.

 5. Сутність і рівні свідомості. Свідоме і несвідоме. Філософські засади психоаналізу, вчення про несвідоме (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: свідомість, самосвідомість, підсвідомість, мислення, мова, абстрактне, когнітивне, психіка, самоідентифікація, мотивація, відображення, творчість, мова, знання, цілепокладання.
Рекомендована література до Теми 9:

Обов’язкова [14; 18; 19; 30; 33; 45; 58]

Додаткова [37; 38; 54; 61; 63; 72; 81; 87; 94; 117; 120; 156; 164; 178]
Тема 10.

Онтологія. Філософське розуміння світу.
Семінарське заняття № 10 – 2 год.

План

 1. Проблема буття і основні шляхи її вирішення.

1.1. Об’єктивне і суб’єктивне буття. Буття, існування, присутність.

1.2. Буття і небуття. Істотне і неістотне буття. Конкретне і абстрактне буття.

1.3. Виявлення та межа буття. Дійсне, можливе і недійсне буття.

 1. Буття і субстанція.

2.1. Матерія як субстанція. Матеріальне буття та його форми.

2.2. Проблема духовних основ світу.

 1. Філософське розуміння категорій “рух”, “простір”, “час”. Їхній взаємозв’язок між собою і з матерією.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: онтологія, буття, сутність, існування, субстанція, акциденція, властивість, атрибут, модус, матерія, рух, простір і час, монізм, дуалізм, плюралізм, матеріальне, ідеальне.
Рекомендована література до Теми 10:

Обов’язкова [14; 18; 19; 30; 33; 45; 58]

Додаткова література до теми [34; 37; 51; 63; 72; 80; 87; 94; 117; 119; 125; 133; 164; 170; 178]
Тема 11.

Гносеологія. Філософія та методологія пізнання.
Семінарське заняття № 11 – 2 год.

План

  1. Основні проблеми теорії пізнання. Поняття гносеології та епістемології.

  1. Суб’єкт та об’єкт пізнання.

  2. Поняття істини. Проблеми її критеріїв. Концепції істиності (когерентна, кореспондентна, прагматична та інши теорії істини).

2. Пізнання як процес.

  1. Чуттєве та раціональне пізнання. Відчуття, сприйняття, уява, поняття. Інтуїція і мислення.

2.2. Теоретичний та емпіричний рівні пізнання.

  1. Об’єкт, суб’єкт і предмет пізнання.

3. Знання як результат пізнання.

4. Знання як суб’єктивний образ об’єктивного світу. Знання і віра, знання і «думка з приводу».
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: гносеологія, епістемологія, знання, пізнання, скептицизм, агностицизм, суб’єкт, об’єкт, абсолютна та відносна істина, об’єктивна та суб’єктивна істина, конкретна та абстрактна істина, методологія, спостереження, сцієнтизм, анти сцієнтизм.
Рекомендована література до Теми 11:

Обов’язкова [14; 18; 19; 30; 33; 45; 58]

Додаткова [37; 54; 63; 72; 85; 87; 94; 117; 120; 164; 173; 178]
Тема 12.

Діалектика та теорія філософських категорій.
Семінарське заняття № 12 – 2 год.

План

 1. Діалектика як спосіб мислення та науковий метод.

 2. Історія становлення та розвитку діалектики: основін етапи.

 3. Основні діалектичні категорії та їх значення.

 4. Основні принципи та закони діалектики.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: діалектика, метафізика, категорії діалектики (причина і наслідок, необхідність і випадковість, сутність і явище, форма і зміст), кількість і якість, закони діалектики, відношення, зв’язок, взаємодія, детермінізм.
Рекомендована література до Теми 12:

Обов’язкова [14; 18; 19; 30; 33; 45; 58]

Додаткова [30; 37; 31; 54; 59; 63; 72; 87; 94; 117; 164; 178]

Тема 13.

Філософська антропологія.
Семінарське заняття № 13 – 2 год.

План

    1. Філософська антропологія (Шеллер, Гелен, Плеснер).

    2. Антропосоціогенез. Єдність біологічного і соціального в людині.

    3. Людина, індивід, особистість. Сенс та призначення людського буття.

    4. Життєва позиція особистості і її роль в практичній діяльності.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: філософська антропологія, свідомість, екзистенція, ерос, лібідо, едіпов комплекс, несвідоме, колективне несвідоме, символ, архетип, трансцендентальне, трансперсональне, гра, антропогенез, антропосоциогенез, духовність, індивід, особа, індивідуальність, особистість.
Рекомендована література до Теми 13:

Обов’язкова [14; 18; 19; 30; 33; 45; 58]

Додаткова [84; 94; 110; 103; 104; 108; 113; 114; 117; 142; 156; 164; 174]
Тема 14.

Соціальна філософія та філософія історії.
Семінарське заняття № 14 – 2 год.

План

 1. Предмет соціальної філософії. Поняття суспільства.

 2. Єдність природного і соціального у структурі соціальнї філософії. Природні чинники існування суспільства.

 3. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система.

  1. Суспільство як система життєдіяльності людини.

  2. Суспільство як процес.

 4. Загальнолюдська єдність культури та історії. Концепції «лінійного» розвитку людства і теорії культурно-історичних типів.

 5. Проблема сенсу історії. Проекти світової історії.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: суспільство, соціум, волюнтаризм, історизм. історицизм, «відкрите суспільство», ментальність, детермінізм, культурно-історичний тип, цивілізація.
Рекомендована література до Теми 14:

Обов’язкова [14; 18; 19; 30; 33; 45; 58]

Додаткова [37; 54; 63; 72; 87; 88; 94; 117; 122; 164; 177; 178; 181]

Тема 15.

Філософські проблеми права.

Семінарське заняття № 15 – 2 год.

План семінарського заняття

 1. Держава та право: філософський аналіз.

 2. Правова держава і громадянське суспільство.

 3. Сутність правосвідомості. Кризи правосвідомості. Правовий нігілізм.

 4. Проблема свободи як фундаментальна проблема філософії і права.

 5. Психологічні та соціальні передумови авторитаризму і тоталітаризму.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: авторитет, влада, деспотизм, політика, право, сутність права, правосвідомість, правовий режим, правова держава, демократія, громадянське суспільство, бюрократія, авторитаризм, охлократія, лібералізм, комунізм, тоталітаризм.
Рекомендована література до Теми 15:

Обов’язкова [14; 18; 19; 30; 33; 45; 58]

Додаткова [37; 54; 63; 72; 87; 92; 94; 112; 117; 136; 137; 164; 178]


Тема 16.


Аксіологія та специфіка ціннісного освоення світу
Семінарське заняття № 16 – 2 год.

План

 1. Цінності в структурі пізнавальної діяльності.

 2. Етичні параметри і критерії теоретичного мислення.

 3. Моральний аспект науково-технічного поступу. Актуальні проблеми етики науки.

 4. Ціннісні аспекти сучасної наукової картини світу.

 5. Універсальний еволюціонізм і загальнонаукова картина світу.

 6. Співвідношення науки і релігійних цінностей.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: постнекласична наука, позитивізм, сциєнтизм, кумулятивізм, інтерпретація, веріфікація, фальсифікація, антропогенна цивілізація, трансперсональний, глобальний еволюціонізм, глобальність, глобалістика.
Рекомендована література до Теми 16:

Обов’язкова [14; 18; 19; 30; 33; 45; 58]

Додаткова [37; 54; 63; 72; 87; 94; 117; 164; 178]

Схожі:

МАТЕРІАЛИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ФІЛОСОФСЬКА...
Проблема природного та культурного в людині за роботою З. Фройда «Незадоволення від культури»
Тема. Філософська проблема кохання та її знецінення в сучасному світі...
Мета: розширювати знання учнів про казку як літературний жанр; формувати вміння та навички виразного читання та аналізу літературного...
МЕТОДОБ'ЄДНАННЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Проблема
Проблема: Створення умов для самоактуалізації та самореалізації кожної дитини через застосування новітніх технологій в умовах національного...
УРОКУ з предмету Екологія Тема програми
Тема програми: Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень
Методичне об’єднання класних керівників Методична проблема
Методична проблема. Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно орієнтованого креативного...
Урок №82 Тема уроку : Проблема прекрасного в поезії Максима Рильського...
Тема уроку: Проблема прекрасного в поезії Максима Рильського періоду «третього цвітіння»
УРОК ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ Тема уроку
Слово вчителя Тема, над якою ми сьогодні будемо працювати на уроці звучить так «Проблема морального вибору людини та розуміння нею...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Творчий світ Д. Павличка: суспільно-політична й філософська поезія, любовна лірика
ДУХОВНО-ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ
Філософська творчість Г. Сковороди як передумова становлення класичної філософської думки в Україні
Особливості навчання сучасних молодших школярів
Сьогодні перед нами, учителями, постає проблема не «чого учити», а «як учити», тобто проблема організації ефективних сумісних форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка