Духовний вимір людського буття


Скачати 124.92 Kb.
НазваДуховний вимір людського буття
Дата08.04.2013
Розмір124.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи

Тема: Духовний вимір людського буття.


Мета: розкрити зміст понять; ознайомитися з основними концепціями буття; розвивати просторово-аналітичні; сприяти позитивному сприйняттю студентами навколишнього світу.

Основні поняття: буття, небуття, свідомість, самосвідомість, свідоме, підсвідоме, несвідоме.

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

„Буття” – поняття, що багатьма мислителями минулого і сучасності покладене в основу філософських роздумів. Чому? Тому, що філософські роздуми – це думки про гранично-загальні, глибинні засади навколишнього світу і про потаємні глибинні основи самого людського життя, це прагнення відповісти на питання, які породжені самим життям.

План:

 1. Реальність буття та небуття.

 2. Проблематика походження, розвитку і сутності свідомості.

 3. Свідомість і мова.

 4. Структура і функції свідомості (відчуття, мислення, воля, пам’ять, емоції, інтуїція, увага).

 5. Свідомість та самосвідомість. Свідоме, підсвідоме, несвідоме.

 6. Загадкові явища людської свідомості та психіки.


Проблемні запитання:

  1. Чи самій лише людині притаманна свідомість?

  2. Чим людина відрізняється від тварин?

  3. Чи у всіх людей є свідомість?

  4. Як виникає самосвідомість?

  5. Які проблеми розвитку штучного інтелекту ви можете виділити?

Студенти повинні знати:

 • Основні поняття розділу;

 • Походження, форми, структуру, функції свідомості.

Студенти повинні вміти:

   • працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти самостійно здобувати інформацію, складати конспекти, тези, готувати доповіді, презентації;

   • аргументовано відстоювати свою світоглядну та громадську позицію, толерантно ставитися до протилежних думок.

Література:

    1. Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія. – К., 1993.

    2. Арендт Х. Становище людини. – Львів: Центр гум. досліджень, 1999.

    3. Гуревич П.С. Філософія культури. – М., 1995.

Інтернет-ресурси

  1. uk. wikipedia. org

  2. www. dgerelo.com

  3. nuru. Ru


Тема: Наукове пізнання та його особливості.

Мета: розглянути сутність пізнання; визначити, що є суб’єктом та об’єктом пізнання; розвивати вміння набувати нові знання, спираючись на наявні; навчити студентів самостійно шукати відповіді на питання цієї теми; розширювати між предметні зв’язки.

Основні поняття: гносеологія, чуттєве, раціональне, емпіричне, теоретичне пізнання, логіка, інтуїція, істина.

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

Завдання

Визначте роль та призначення різних видів знань, моделюючи окремі ситуації.

Студентам пропонується продовжити фрази:

   • „про світ фізичних явищ я знаю...”;

   • „про світ живих істот я знаю...”;

   • про світ людей я знаю...„;

   • про себе я знаю...”

Висновок. Із ваших відповідей ми побачили, яким є обсяг та різноманітність накопичених вами знань. Ці знання про предмети, процеси, явища – не вичерпують усієї різноманітності нашого пізнання.

План:

 1. Поняття „гносеологія”. Проблеми пізнання у філософії.

 2. Поняття пізнання та його рівні. Об’єкт і суб’єкт пізнання.

 3. Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне пізнання (розробка схеми чи таблиці).

 4. Опосередковане та безпосереднє пізнання.

 5. Логіка та інтуїція.

 6. Пізнання та творчість. Проблема істини.

 7. Практика як критерій істини.

Проблемні запитання:

   • У чому полягає сутність співвідношення емпіричного і теоретичного знання?

   • Що ми називаємо доказом?

Студенти повинні знати:

 • Зміст філософського вчення про пізнання, істину;

 • Основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності.

Студенти повинні вміти:

   • Застосовувати отримані знання з онтології для вирішення питань гносеології;

   • Користуватися науковою термінологією.

Література:

    1. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004, 2008;

    2. Горлач М.І. Філософія: підручник. – Харків, 2000.

Інтернет-ресурси

 1. Http:// www.philosophy.ru (велика бібліотека філософських текстів російською мовою);

 2. http://www.philosofia.org.ua.


Тема: Цінності як визначальні характеристики людського буття.

Мета: показати унікальність людського існування на Землі; виховати повагу до людей, до людських цінностей, прищеплювати норми загальної моралі.

Основні поняття: аксіологія, цінність, ціль, життєвий смисл.

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

Філософ А. Шопенгауер зазначав: „Люди в тисячу разів більше дбають про збільшення свого багатства, ніж про освіту розуму і серця...”

Запитання для обговорення

   • Чи згодні ви з цим?

   • Як уникнути бездуховності, аморальності в сучасному світі?

План:

    1. Поняття „аксіологія”. Місце аксіології в системі культури.

    2. Цінності як визначальні характеристики людського буття.

    3. Людина в системі цінностей.

    4. Структура цінностей (схема).

    5. Цінність як ядро духовного світу людини.

    6. Проблема суб’єктивного вибору. Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл.


Проблемні запитання:

   • Поясніть як формуються цінності людини?

   • Назвіть основні цінності особистості. Обґрунтуйте.


Студенти повинні знати:

 • Основні положення філософської проблеми цінностей в житті людини і суспільства.


Студенти повинні вміти:

 • порівнювати цінності національні, загальнолюдські, особистісні.


Література:

    1. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004, 2008;

    2. Щерба С.П. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. – Кондор, 2010.


Інтернет-ресурси

 1. http://www.philsci.univ.kiev.ua (бібліотека факультету філософії Київского національного університету ім. Тараса Шевченко);

 2. http://elenakosilova.narod.rU/l.html (посилання на філософські сайти та бібліотеки).Тема: Проблема буття у філософії.

Мета: розкрити філософський зміст категорії буття; розвивати аналітично-просторові уявлення; сприяти розумінню студентами класичного бачення світу.

Основні поняття: онтологія, буття, світ, матерія, рух, простір, час.

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

Буття матерії характеризується не тільки системністю, рухом, але й формами її існування – простором і часом. У чому ж суть основних форм буття?

План:

 1. Розкрити зміст понять „онтологія” та „буття”.

 2. Фундаментальне значення проблеми буття у філософії.

 3. Основні виміри буття:

а) буття речей;

б) буття природи;

в) буття духовного і соціального.

4. Світ як всеохоплююча реальність.

5. Єдність природи, суспільства і людини, матеріального буття і людського духу.

6. Реальність буття та небуття.

7. Єдність матерії, руху, простору, часу.
Проблемні запитання:

   • Як ви зрозуміли, що означає у філософі категорія часу?

   • Доведіть взаємодію простору і часу.


Студенти повинні знати:

   • основні поняття розділу;

   • основні форми буття.

Студенти повинні вміти:

   • працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти самостійно здобувати інформацію за темами розділу, брати участь у дискусіях.

   • Користуватися науковою термінологією.


Література:

 1. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004, 2008;

 2. Бізбіз Т.О. Філософія: посібник. – К., 2010.


Інтернет-ресурси

 1. http://www.philsci.univ.kiev.ua (бібліотека факультету філософії Київского національного університету ім. Тараса Шевченко);

 2. http://elenakosilova.narod.rU/l.html (посилання на філософські сайти та бібліотеки).


Тема: Практика як критерій істини.

Мета: розглянути сутність практики; визначити, що є суб’єктом та об’єктом практики; розвивати вміння розвивати нові знання, спираючись на наявні; навчити студентів самостійно шукати відповіді на питання цієї теми.

Основні поняття: практика, знання, мудрість.

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

Визначте роль та призначення практики. Чи допомагає вона в житті? Доведіть.

План:

    1. Поняття практика.

    2. Форми і рівні практичної діяльності.

    3. Гуманістичний зміст практики.

    4. Функції практики.

 1. Види практичної діяльності.

 2. Знання і мудрість.


Проблемні запитання:

   • Яка відмінність між поняттями практика і виробництво?

   • У чому специфіка практики як способу освоєння світу?

Студенти повинні знати:

   • основні поняття розділу;

   • основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності.


Студенти повинні вміти:

   • свідомо використовувати наукову методологію у різних видах діяльності.


Література:

 1. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004, 2008;

 2. Л.Г. Чабан. Філософія: посібник. – К., 2010.


Інтернет-ресурси

 1. http://rw.web.ur.ra/ph_main.html (словник термінів з філософії російською мовою);

 2. http://www.uct.kiev.ua/~sofi/ .


Тема: Сутність і структура духовного життя суспільства.

Мета: розкрити сутність духовного життя суспільства, показати взаємодію душі й тіла в процесі виховання свідомої людини, члена суспільства, виховувати повагу до людей, до людських цінностей, прищеплювати норми загальнолюдської моралі.

Основні поняття:

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні в цивілізованих суспільствах центральне місце посідає саме духовна культура як феномен ціннісно-пізнавального та знаково-символічного буття людства.

План:

    1. Історична різноманітність і єдність типів суспільства.

    2. Формація і цивілізація.

    3. Сучасні концепції суспільного розвитку.

    4. Рушійні сили історичного розвитку.

    5. Роль і місце насильства в історії.


Проблемні запитання:

   • Розкрийте поняття „рушійні сили суспільного розвитку” у соціальній філософії.

   • Проведіть паралель між поняттями формація та цивілізація.


Студенти повинні знати:

   • Основні положення філософської концепції історичного розвитку.


Студенти повинні вміти:

   • аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок.


Література:

 1. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004, 2008;

 2. Л.Г. Чабан. Філософія: посібник. – К., 2010.


Інтернет-ресурси

 1. http://www.philsci.univ.kiev.ua (бібліотека факультету філософії Київского національного університету ім. Тараса Шевченко);

 2. http://elenakosilova.narod.rU/l.html (посилання на філософські сайти та бібліотеки).Тема: Філософська концепція людини.

Мета: ознайомитись із тлумаченнями понять „людина”, „людство”; з’ясувати сутність людини в різних вимірах; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати активну життєву позицію.

Основні поняття: сутність, людина, особистість, самоцінність, щастя.

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

Люди – господарі своєї долі. В. Шекспір. Поміркуйте над цими словами та висловіть свою думку з приводу цього афоризму.

План:

    1. Сутність людини.

    2. Праця і мова – фактори становлення й розвитку людини.

    3. Самореалізація особи.

    4. Роль особистості в історії.

    5. Самоцінність людського життя.

    6. Проблема людського щастя.

Проблемні запитання:

   • Що ви розумієте під соціалізацією людини?

   • Якими є засоби соціалізації людини?

   • У чому ви бачите багато вимірність людини?


Студенти повинні знати:

   • основні положення філософської концепції людини;

   • зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем.


Студенти повинні вміти:

   • неупереджено, науково, логічно аналізувати та оцінювати явища суспільного життя і виявляти роль особистості в історичному розвитку;

   • на основі отриманих знань долати відчуження особи у студентських колективах і молодіжних групах, допомагати самореалізації студентам.


Література:

 1. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004, 2008;

 2. Л.Г. Чабан. Філософія: посібник. – К., 2010.


Інтернет-ресурси

 1. Http:// www.philosophy.ru (велика бібліотека філософських текстів російською мовою);

 2. http://www.philosofia.org.ua.

Тема: Глобальні проблеми сучасної цивілізації.

Мета: сформувати уявлення студентів про специфічність глобальних проблем людства; акцентувати увагу на соціальних та економічних аспектах цих проблем, на необхідності спільних зусиль усіх людей для їх розв’язання; розвивати навички групової роботи, аналізу інформації; виховувати толерантне ставлення студентів до культури інших народів, любов до світу, в якому вони живуть, почуття відповідальності за його майбутнє.

Основні поняття: глобальні проблеми, цивілізація.

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

Протягом ХХ століття сталося багато якісних, революційних за своєю глибиною та радикальністю змін, які посилили фактори ризику та глобально вплинули на розвиток світової цивілізації. Це пояснює актуальність теми сьогоднішнього заняття. Нам належить осмислити новий рівень глобальних проблем людства і дати відповідь на запитання: „Чи можлива загибель людської цивілізації через глобальні проблеми?”

План:

    1. Поняття про глобальні проблеми.

    2. Причини виникнення глобальних проблем сучасності.

    3. Типи глобальних проблем сучасності.

    4. Соціально-економічна сутність глобальних проблем.

    5. Основні напрямки глобалізації та її показники.

    6. Глобальні проблеми України та шляхи їх вирішення.

Проблемні запитання:

   • Які з глобальних проблем найбільше впливають на життя людей вашого регіону?

   • Як ви вважаєте, чому різні суспільства по різному реагують на глобальні проблеми?

   • Чи можлива загибель людської цивілізації через глобальні проблеми?


Студенти повинні знати:

   • зміст проблем походження глобальних проблем;

   • походження, форми, типи глобальних проблем.

Студенти повинні вміти:

   • аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок.

Література:

 1. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004, 2008;

 2. Л.Г. Чабан. Філософія: посібник. – К., 2010.


Інтернет-ресурси

 1. Http:// www.philosophy.ru (велика бібліотека філософських текстів російською мовою);

 2. http://www.philosofia.org.ua.


Тема: Діалектика та її альтернативи.

Мета: розкрити сутність поняття діалектики: людський критерій розвитку, принципи, категорії, закони; розвивати аналітично-просторові уявлення; сприяти розумінню студентами класичного бачення світу.

Основні поняття:

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: мультимедійне обладнання.

Мотивація навчальної діяльності

„Діалектика є осягнення суперечностей у їх єдності” Георг Гегель. Робота над епіграфом.

План:

    1. Альтернативи діалектичного вчення.

    2. Поняття закону у діалектиці.

    3. Закон заперечення заперечення.

    4. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні.

    5. Закон єдності та боротьби протилежностей.

    6. Принципи діалектики.

    7. Категорії діалектики.


Проблемні запитання:

   • З’ясуйте сутність основних категорій, що характеризують діалектику як теорію розвитку.

   • Розкрийте поняття закону.

   • Розкрийте сутність альтернативних концепцій діалектики.


Студенти повинні знати:

   • сутність поняття діалектики: людський критерій розвитку, принципи, категорії, закони.

Студенти повинні вміти:

   • застосовувати отримані знання при вирішенні дидактичних завдань з тем розділу; свідомо проникати в сутність явищ та процесів реального світу.

Література:

    1. Надольний І.Ф. Філософія: посібник. – К., 1999, 2000, 2004, 2008;

    2. Щерба С.П. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. – Кондор, 2010.


Інтернет-ресурси

     1. http://www.philsci.univ.kiev.ua (бібліотека факультету філософії Київского національного університету ім. Тараса Шевченко);

     2. http://elenakosilova.narod.rU/l.html (посилання на філософські сайти та бібліотеки).
Схожі:

Допомогти учням з ясувати сутність понять «добро», «доброта», «милосердя»...
На дошці записаний епіграф без останнього слова, яке учні повинні назвати в кінці заходу
Дослідження: «Духовний потенціал в структурі особистості учня» Предмет
Методи дослідження: Інтегративна тестова методика «Духовний потенціал особистості» (автор кандидат психологічних наук Едуард Помиткін)....
DO11 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
У статті робиться історичний екскурс для визначення ролі людського капіталу. Розглядаються негативні фактори розвитку людського капіталу...
Тема Реальність і буття. Заняття Філософський смисл проблеми буття
Антологія світової філософії. В 4-х т. Т М., 1969. Стор. 280, 321-330, 370-385, 581-592, 823-830
Закономірності розвитку сучасної освіти
Закономірностей і тенденцій розвитку освітнього простору у різні моменти суспільного буття завжди буде актуальною і затребуваною,...
План Філософський зміст категорії буття. Формування і розвиток філософського...
Вчнння про буття дістало назву “онтологія”. Цей термін запровадив у 17 ст. Німецький філософ Р. Гокленіус. Онтологія є окремою галуззю...
«Інноваційні, виховні та педагогічні технології навчання»
Здоров'я є тим ресурсом, від ступеня володіння яким залежить рівень задоволення практично всіх потреб людини. Воно, виступаючи в...
Філософські проблеми і дисципліни
Воно є джерелом основних філософських проблем та філософських дисциплін. До найпоширеніших належать проблеми, що таке світ, буття,...
Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування,...
Українська мова пройшла нелегкий шлях. Однак, попри всі перешкоди, для багатьох мільйонів людей вона була і є рідною, є мовою їхніх...
СОЦІАЛЬНА ЕКСКЛЮЗІЯ ЯК СТАН ПОВСЯКДЕННОГО БУТТЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ
Наголошується, що для спілкування з такими людьми необхідно володіти специфічними соціальними знаннями й навичками. Важливим аспектом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка