Р ІШЕННЯ


Скачати 94.02 Kb.
НазваР ІШЕННЯ
Дата29.03.2013
Розмір94.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Проект

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯВід _______________№______ __________сесія_________скликання
м.Вознесенськ

Про внесення змін до Положення

про Комунальну організацію

«Вознесенський міський центр фізичного

здоров’я населення « Спорт для всіх»,

затвердженого рішенням міської ради

від 21 квітня 2006 року №14, зі змінами


З метою розвитку фізкультурно - оздоровчого та спортивного руху в Україні , керуючись п.30 ч.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до Положення про Комунальну організацію «Вознесенський міський центр фізичного здоров я населення «Спорт для всіх», затвердженого рішенням Вознесенської міської ради від 21.04.06. № 14 (у редакції рішення міської ради від 25.09.2009 № 15), виклавши його в новій редакції, що додається.
2.Директору Комунальної організації « Вознесенський міський центр фізичного здоров я населення « Спорт для всіх» Путій Ю.В. подати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту та розвитку культури (Буркут Н.В.)


Секретар міської ради Л.М. Торжинська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

від «_____»____________2012р.№___

(у редакції рішення міської ради від ______________№________)

ПОЛОЖЕННЯ

про Комунальну організацію «Вознесенський мiський центр

фiзичного здоров'я населення «Спорт для вcix»

(нова редакція зі змінами)

м


... Вознесенськ,2012 р.

  1. Комунальна організація «Вознесенський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для вcix» (далi - Центр) є міською бюджетною

1.Комунальна організація «Вознесенський міський центр фізичного здоров’ я населення « Спорт для всіх» ( далі Центр) є міською бюджетною органiзацiєю, що належить до Вiддiлу культури, сім’ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради.

Скорочена назва – КО МЦ ФЗН « Спорт для всіх»

Місцезнаходження 56500 , Миколаївська обл.,м.Вознесенськ, вулШеченка,63-а.
2.Засновником Комунальної організації «Вознесенський міський центр фізичного здоров’ я населення « Спорт для всіх» є Територіальна громада м.Вознесенська в особі Вознесенської міської ради.
3. Центр у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України та Кабінету Мінicтpiв України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями обласної та міської ради, розпорядженнями голови облдержадмiнiстрацiї та мiського голови, наказами Вiддiлy культури,сім’ї, молоді та спорту Вознесенської мiської ради та цим Положенням.

4.Центр діє на підставі та відповідно до рішення міської ради від 21.04. 2006р.

№ 14.

5.Центр здійснює свої повноваження безпосередньо на територiї м. Вознесенська.
6. Центр спiвпрацює з федерацiями з видiв спорту, Фiзкультурно-спортивними товариствами, державними та громадськими органiзацiями, установами та пiдприємствами вcix форм власностi.
7. Основними завданнями Центру є:
1). залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фiзкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та iндивiдyальних форм органiзацiї фiзкультурно-спортивної роботи за мiсцем проживания та в мiсцях масового вiдпочинку населення;
2). проведення різноманітних спортивно-оздоровчих заходів, серед різних верств населення і з великою рекламною можливістю, залучення до співпраці активних жителів міста;
3). формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їx задоволення, просвітницька робота з питань оздоровлення засобами фiзичної культури i спорту;
4). органiзацiя та проведення змагань, конкypciв, показових виcтyпiв, фестивалiв, спортивних свят та iнших заходiв за мiсцем проживання i в мiсцях масового вiдпочинку населення;

5). обладнання та утримання фiзкультурно-оздоровчих i спортивних споруд за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинку населення;
6). функція управління стадіоном ,фізкультурно-оздоровчим корпусом з плавальним басейном , збереження і розвиток спортивних об’єктів міста, створення умов для заняття фізичною культурою та вдосконалення спортивної майстерності;
7). надання спортивних споруд стадіону , фізкультурно- оздоровчого корпусу з плавальним басейном для проведення фізкультурно –оздоровчих та спортивних змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних та культурних свят;
8). організація роботи фізкультурно-оздоровчих груп та залучення населення міста для проведення змістовного дозвілля на стадіоні ,фізкультурно-оздоровчому корпусі з плавальним басейном;

9). надання фізкультурно-оздоровчих послуг;

8. Центр вiдповiдно до покладених на ньоro завдань:
1). бере участь у розробленнi та реалiзaцiї державних i реriональних програм з органiзацiї i проведения фiзкультурно-оздоровчої дiяльнocтi серед рiзних грyп населення за мiсцем проживания та в мiсцях масового вiдпочинку;
2). проводить розроблення, апробaцiю фiзкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технолоriй, нових форм рекреaцiйної та реабiлiтацiйної роботи.

3). органiзовує i проводить фiзкультурно-спортивнi заходи за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинку населення;
4). проводить конференцiї, семiнари, «круглi столи» з питань фiзкультурно­- оздоровчої дiяльностi за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдпочинку;

Здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність лише фахівцями, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень;

5). проводить соцiальний монiторинг щодо рiвня залучення рiзних груп населення до фiзкультурно-оздоровчих та спортивних занять;
6). сприяє змiцненню та розвитку матерiально-технiчної бази фiзкультурно-­ оздоровчої дiяльностi вcix груп населення за мiсцем проживання та в мicцях масового вiдпочинку;
7). здiйснює в установленому порядку iнформацiйно-пропагандистську та видавничу діяльність, органiзовує соцiальну рекламу здорового способу життя та оздоровлення населення міста засобами фiзичної культури i спорту;
.8) налагоджує зв'язки з мiжнародними органiзацiями, якi пiдтримують рух «Спорт для вcix»;
9. Центр для забезпечення координаційної роботи та виконання покладених на нього функцiй включає до своєї структури вiдповiднi пiдроздiли, або, з урахуванням фiнансових можливостей, вiдповiдальну особу за вiдповiдний напрям дiяльностi:
стадіон;

фізкультурно-оздоровчий корпус з плавальним басейном;
1). для успiшного виконання зазначених завдань Центр забезпечує функцiонування:

груп оздоровчих видiв рухової активностi;

клубiв фiзкультурно-спортивної спрямованостi за місцем проживання;

пунктiв прокату спортивного обладнання та iнвентарю;

школи здорового способу життя;

школи волонтерів;

стадіону;

фізкультурно-оздоровчого корпусу з плавальним басейном.
10. Центр має право:

1). одержувати в установленому порядку вiд Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради, федерацiй з видiв спорту, спортивних товариств i iнших державних комунальних та громадських органiзацiй, пiдnриємств та установ, незалежно вiд форм власностi, документи i матерiали необхiдиi для виконання покладених на нього завдань;
2). подавати Вiддiлу культури ,сім’ї, молоді та спорту Вознесенської міської paди пропозицiї щодо вдосконалення фiзкультурно-оздоровчої дiяльностi рiзних грyп населення за мiсцем проживання та в мiсцях масового вiдnочинку, а також до проектiв мiсцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції;
3). укладати угоди з пiдnриємствами, установами та органiзацiями вcix форм власностi на виконання ними робiт щодо пiдвищення рiвня фiзкультурно-оздоровчої роботи за мiсцем проживання та в мicцях масового відпочинку;
4). спiвпрацювати з пiдnриємствами та установами, органiзацiями вcix форм власностi та громадськими об'єднаннями фiзкультурно-спортивної спрямованостi, окремими громадянами в реалiзацiї проектiв щодо оздоровлення населення засобами фiзичної культури та спорту;
5) .скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
11. Центр очолює директор. Директора призначає на посаду, шляхом укладення контракту, та звільняє з посади міський голова.
1). директор здiйснює керiвництво дiяльнiстю Центру, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Центр завдань, визначає ступiнь вiдповiдальностi працівників структурних підрозділів;
2). В установленому порядку призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв структурних підрозділів;
3). складає штатний розпис Центру та його структурних підрозділів, який затверджується міським головою, в межах визначеної граничної чисельностi працiвникiв та фонду оплати праці;
4). затверджує Положення про стpyктypнi пiдроздiли та посадовi інструкції працiвникiв структурних підрозділів;
5). видає, у межах своєї компетенцiї накази, органiзовує та контролює їx виконання;

.6). розпоряджається коштами Центру у межах затвердженого кошторисом витрат;
7). застосовує заохочення та дисциплiнарнi стягнення до працівників стадіону та фізкультурно-оздоровчого корпусу з плавальним басейном;
8). здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством;.
9). діє без доручення від імені Центру, представляє його інтереси, розпоряджається його майном, укладає договори, в т.ч. трудові, видає доручення, відкриває банківські рахунки, видає накази та визначає обов’язки для виконання всіма працівниками стадіону та фізкультурно-оздоровчого корпусу з плавальним басейном.
12. Фінансово-господарська діяльність.

1). Центр є розпорядником коштів нижчого рівня;
2). Центр здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно до мети своєї діяльності, без одержання прибутку;
3). джерелами фінансування Центру є :

бюджетні кошти;

доходи від надання платних послуг;

доходи від договірної діяльності, в т.ч. оренди;

благодійних внесків та спонсорської допомоги;

інше.
4).Центр у процесі проведення основної діяльності має право:

самостійно розпоряджатися виділеними коштами відповідно до його Положення;

безоплатно користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований;

розвивати та вдосконалювати матеріальну базу;

списувати з балансу, в установленому чинним законодавством порядку, необоротні активи, які стали непридатними;

володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Положення;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Положенню Центру.

Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

Майно Центру становлять основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Центру. Право власності на закріплене за Центру майно належить Засновнику. Майно, придбане у процесі діяльності, є власністю Засновника.

Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Відчуження основних фондів та іншого майна Центру здійснюється за погодженням з Управлінням комунальної власності міської ради. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти надходять на рахунок Центру і спрямовуються виключно на поновлення основних фондів.

5). збитки, завдані Центру внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України;

6). кошти Центру витрачаються відповідно до кошторису та їх цільового призначення.
13. Припинення діяльності Центру:
1). припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація або ліквідація Центру здійснюється за рішенням міської ради;
2). при реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника;
3). Центр може бути ліквідованим:

за рішенням міської ради;

на підставі рішення суду.

.4). ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, ліквідація за рішенням суду - органом, що призначається відповідно до діючого законодавства. З дня призначення ліквідаційної комісії, або іншого органу, до нього переходять повноваження управління Центру. Термін подання заяв про претензії до нього сповіщається в одному з офіційних друкованих засобів масової інформації;
5). ліквідаційна комісія або інший орган оцінює наявне майно Центру, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Центру третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його органу управління майном, або органу ,що призначив ліквідаційну комісію;

6). ліквідація Центру вважається завершеною, а Центр таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру;
7). при реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України;
14. Центр є юридичною особою, має самоcтiйний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Секретар міської ради Л.М.Торжинська

Схожі:

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
«Про тимчасове здійснення повноважень Вознесенського міського голови», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 2 статті...
УКРАЇНА ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Відповідно до подання депутата районної ради Нестеренка В.Є., враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України N34/166/131/88...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Вознесенська на 2012 рік, відповідно до рішення міської ради від 30 листопада 2012 року №24 «Про тимчасове здійснення повноважень...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29. 12. 2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Про внесення змін до програми соціально – економічного розвитку м. Вознесенська на 2009 рік, затвердженої рішенням ХLІ сесії міської...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ...
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка