Україні Л. В. Губерського


НазваУкраїні Л. В. Губерського
Дата16.03.2013
Розмір81.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Змістовий модуль №2.

Семінар № 5. Сучасна філософська парадигма

 1. Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

 2. Екзистенційно-антропологічна філософія та її основні напрямки.

 3. Науково-позитивістська філософія та її передумови.

 4. Сучасна релігійна філософія (неотомізм).

 5. Марксистсько-ленінська філософія як завершення філософії доби Модерну.

 6. Основні ідеї філософії Постмодерну.


Проблемно-пошукові питання:

 1. В чому принципова відмінність між сцієнтистською та антисцієнтистською світоглядними позиціями?

 2. Чим обумовлена вагомість ірраціоналістичних течій у сучасній світовій філософії?

 3. Чому в ХХ ст.. особливої актуальності набуває проблема існування людини?

 4. Як вирішувалася проблема людини в екзистенціальній філософії?

 5. Які течії сучасної філософії зводять свій предмет до проблем людини і її існування?

 6. Які течії сучасної філософії зводять філософію тільки до проблем наукового пізнання?

 7. Мати чи бути? Володіння чи буття? як Еріх Фромм аргументує ці різні види само орієнтації у світі?

 8. Визначте особливості постмодерної філософії та її основні принципи.


Література

основна

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ в.: Уч. пособие. - М., 1998.

Історія філософії: Підруч. для студ. вищ. навч. заклад./. За ред. В.І. Ярошовця.- К.: ПАРАПАН, 2002.

Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.

Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодернізм. – К., 1998.

Современная западная философия: Словарь. - М., 1998. - 544 с.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

Хрестоматия по истории философии: В 2-х ч. - М., 1994.

Хюбнер А. Мыслители нашего времени: Справочник по философии Запада XX века. - М., 1996.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.
додаткова

Бодрійяр Ж. Символічний обмін і смерть. - Львів: Кальварія, 2004.

Бодрійяр Ж. Симулякри і симуляція. –Київ: Основи”, 2004.

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Гейзінга Й. Homo ludens. – К, 1994.

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Сумерки богов. М., 1989.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.
Семінар № 6. Українська філософська думка

 1. Українська філософія, її особливості і провідні світоглядні архетипи.

 2. Філософська думка на Україні до виникнення Київської Русі.

 3. Філософська думка часів Київської Русі. Культ книжності, писаного слова та мовчання у культурі києворуської доби.

 4. Суспільно-політична та світоглядна ситуація в Україні XVII-XVIII ст.. Філософська думка в Острозькому колегіумі та Києво-Могилянській академії.

 5. Філософське вчення Г.С.Сковороди: погляди філософа на світ, людину, пізнання.

 6. Київська академічна філософія. П. Юркевич і “українська школа” у філософії доби Російської імперії.

 7. Українська філософська думка ХІХ- початку ХХ ст. (М . Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, В. Винниченко, Д . Донцов та ін.).


Проблемно-пошукові питання:

 1. Чому в усіх узагальнюючих працях, присвячених історії української філософії, автори пишуть про історію філософії «в» Україні, а не «про» українську філософію? Чи можлива взагалі історія української філософії?

 2. Чи можуть бути об’єктом вивчення української філософії твори мислителів, які за етнічною приналежністю не є українцями, або які писали свої твори не українською мовою, проживали за межами України?

 3. Назвіть особливості зародження української філософії.

 4. Охарактеризуйте філософію на теренах України в докиєворуські часи.

 5. Назвіть основні риси філософських пошуків мислителів Київської Русі.

 6. Сформулюйте принципи філософії українського Ренесансу

 7. Визначте основні етапи українського Ренесансу

 8. Яких форм набувала Реформація в Україні?

 9. Охарактеризуйте діяльність братств та визначте їх роль у зародженні академічної філософії.

 10. В чому полягала сутність антропоцентризму та етноцентризму як домінуючих принципів класичного періоду української філософії ?


Література
основна

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 408

Горський В. Історія української філософії.– К.: Наукова думка, 2000.

Історія філософії на Україні. – К., Наукова думка. – 1987.

Історія філософії України. Підручник /Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю. та ін./ - К., 1994.

Нариси історії філософської думки на Україні / Огородник І.В., Огородник В.В. – К., 1991.

Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки України. – К., 2000.

Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К., 2007.

Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. - К.,1993
додаткова

Аляєв Г.Є. Філософський універсум С. Франка. – К., 2002.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI начала ХІІ в. – К., 1988.

Грабовський П. Зібрання творів: – У 3-х т. – К., 1981.

Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1991.

Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. – К., 1970.

Иларион. Слово о законе и благодати // История философии Украины: Хрестоматия – К., 1993.

Литвинов В.Д. Ідеї раннього Просвітництва в філософській думці України. – К., 1984.

Історія філософії на Україні. Вступ. – К., Наукова думка. – 1987.

Історія філософії України. Хрестоматія. – К., Либідь, 1993.

Кашуба M.B. Георгій Конисский. – M., 1979.

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К., 1994.

Становление философской мысли в Киевской Руси. – К., 1984.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1992.

Нічик В.М. Феофан Прокопович. – М., 1977.

Прокопович Теофан. Філософські твори.: У 3-х т.. – К., Науккова думка, 1978. – Т. 2.

Сакович К. Арістотелівські проблеми. – Трактат про душу. // Хроніка 2000. - № 37-38.

Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

Сковорода Григорій. Повне зібр. творів. – У 2-х т. – К., 1973.

Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К.: Наукова думка, 1982.

Українські гуманісти епохи Відродження (Антологія): У 2 томах. – К.: Наукова думка –

Основи,1995.

Тисячу років суспільно-політичної думки України [Антологія]: В 9 томах (14 книгах). – К.: Дніпро, 2002

Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX – XX веков / Лук Н.И., Белодед В.Д., Герасимяк И.И. и др. – К., 1990.

Философская мысль в Киеве: историко-философский очерк / Под ред. В.И. Шинкарука. – К., 1982.

Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

Франко І.Я. Зібрання творів: – У 42-х т. – К., 1976–1981. Т.45.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1991.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – Мюнхен, 1983.

Шевченко В.І. Філософська зоря Л.Барановича. – К.,2001

Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990.

Тема №7. Світ як проблема філософії

 1. Основні підходи до вирішення проблеми начала світу у філософії.

 2. Поняття субстанції, матерії, буття.

 3. Простір і час як форми існування матерії.


Тема № 8. Пізнання та його розуміння в сучасній філософії

1. Проблема пізнання у філософії

2. Єдність чуттєвого і раціонального у пізнанні

3. Істина та її критерії

4. Проблема наукового методу.
Змістовий модуль 3.
Семінар 9. Людина і суспільство в контексті філософії


 1. Поняття людини. Суперечності визначення людини у філософії

 2. Поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість», та їх співвідношення.

 3. Життя, буття та існування як характеристики людини.

 4. Поняття суспільства. Суперечності розуміння суспільства в сучасній філософії

 5. Проблема структури суспільства

 6. Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності


Проблемно-пошукові питання:

 1. Яке місце займає філософія серед наук про людину?

 2. Як визначалась суть людини у різних течіях класичної філософії?

 3. Чим відрізняється розуміння людини у некласичній філософії від її розуміння у класичній?

 4. Розкрийте взаємозв‘язок понять “індивід”, індивідуальність”, “особистість”.

 5. У чому полягає унікальність особистості людини?

 6. У чому полягає парадоксальність феномену свободи oсобистості?

 7. Що таке "самоцінність людини"?

 8. Що таке особистість? Яку роль відіграє видатна особистість у історії?

 9. Розкрийте діалектику суспільства і людини.

 10. Розкрийте суть антропокосмізму.

 11. Як вирішувалась проблема смерті та безсмертя на різних етапах людської історії?

 12. Що таке суспільство? У чому полягає специфіка буття суспільства?

 13. Чим відрізняється формаційний підхід до історії людства від цивілізаційного?


Література
основна
Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. – СПб., 2006.

Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001 .

Проблема человека в западной философии / Сост. П.С.Гуревич. – М., 1988.

Філософія : Курс лекцій. Навч. посібник для студ. вузів / Бичко І.В. та інш. – К., 1993.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.
додаткова:
Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. – 1989.- № 2.

Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М., 1982.

Андрущенко В. Організоване суспільство. – К., 2006 .

Андрущенко В., Губернський, Михальченко. Культура, ідеологія, особистість. Київ. – 2002.

Бауман З. Социология постмодернизма. – Лекция. – Ин-т молодежи, 1991. – 24 с.

Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

Библер B.C. Культура. Диалог культур /У Вопр. философии. – 1989. – №6.

Больнов О.Ф. Філософська антропологія та її методичні принципи / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – Київ: Ваклер, 1996.

Вебер М. Избранное. – М. – 1991.

Григоръян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. – М., 1986.

Злобин Н.С., Межуев В.М. Культура-человек-философия: к проблеме интеграции и развития // Вопр. философии. – 1982. – № 1.

Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

Кон И. С. В поисках себя. – М., 1984.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844року /Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. – К.: ВПЛУ, 1973.

Мысливченко А.Г. Человек как предмет философского познания. – М., 1972.

Павлов С. После коммунизмаю. – М., 1993.

Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги: 2 т. – К., 1992.

Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. философии. – 1989. – № 2.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1990.

Табачковський В. Життєвий світ людини і пізнання: персоналістична інтерпретація / Філософська думка, 2006. – №2.

Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1990.

Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. – М., 1987.

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

Шелер М. Сутність моральної особистості / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. – К.: Ваклер , 1996.

Схожі:

Викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Гузняєва І. А
Ладиченко Т. В. Методика викладання навчального курсу "Людина і світ": 11 кл.: Книга для вчителя / Т. В. Ладиченко, Т. В. Бакка,...
Організація державної влади в Україні
«Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» (ст. 5) та поділу влади: «Державна влада в...
«Філоросійський (виборчий) поворот в Україні»
Україні, згідно яких сьогоднішній президент Віктор Ющенко, звинувачений Москвою в «антиросійській» політиці, вибув з перегонів. Згідно...
Р ІШЕННЯ
З метою розвитку фізкультурно оздоровчого та спортивного руху в Україні, керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве...
Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 1933 років в Україні
З метою гідного вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, забезпечення належної організації та проведення у 2013 році заходів...
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
...
Як вирішити проблему перевищення імпорту над експортом в Україні?
Київському національному економічному університеті відбулась зустріч з відомою в Україні і не тільки персоною, емоційним і харизматичним...
Чому існує AIESEC?
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "АЙСЕК в Україні" (AIESEC в Україні)
ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
...
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА УКРАЇНІ
В Україні трудові відносини як контекст політики зайнятості мають специфіку, яка визначається низкою факторів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка