Облік касових операцій


Скачати 252.53 Kb.
НазваОблік касових операцій
Сторінка1/3
Дата15.03.2013
Розмір252.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3
Тема: Облік касових операцій Лекція №7

Кількість годин 2

Група 331,332

Мета


- навчальна: знати облік касових операцій у національній і в іноземній валюті; облік інших грошових коштів

- розвивальна: навчити заповнювати первинні і зведені документи з обліку касових операцій;

- виховна: виховувати правову відповідальність

Вид лекції: оглядова

Між предметні зв’язки: казначейська справа, основи правознавства, фінансовий облік, фінанси, гроші та кредит
Методичне забезпечення: Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене поста­новою НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
Роздатковий матеріал: таблиці «Кореспонденція рахунків за операціями обліку грошових коштів у касі», «Відображення на рахунках операцій з іноземною валютою»
Технічні засоби: проектор

Література:

Основна

1 Атамас П.Й Основи обліку в бюджетних установах. Навчальний посібник. - Київ: Центр навч. літератури, 2005. - 288 с.

2 Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник./ За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 448 с.

3 Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Підручник. - Київ: КНЕУ, 2003. - 483 с.

Додаткова

1 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.1999.

Хід заняття

1. Організація заняття:

1.1 Постановка мети: Для планомірної організації грошового обігу в народному господарстві бюджетні організації, як і інші юридичні особи, зобо­в'язані зберігати свої вільні грошові кошти на рахунках у банку і витрачати їх, як правило, шляхом безготівкових розрахунків. Од­нак у своїй практичній діяльності кожна установа змушена використовувати і готівкові розрахунки, наприклад, за оплатою праці, стипендіями, авансами на господарські потреби та відрядження тощо. Уся готівка, що знаходиться в розпорядженні установи чи цен­тралізованої бухгалтерії, зберігається в касі.
1.2 Актуалізація опорних знань:

Бюджетні установи та організації, як і підприємства виробни­чої сфери, більшість грошових розрахунків здійснюють у безготів­ковій формі, а свої вільні кошти зобов'язані зберігати на поточних рахунках у банках або реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках в органах Державного казначейства.
2. План лекції:

1. Облік касових операцій

2. Облік операцій з іноземною валютою

3. Облік інших грошових коштів
3. Заключний етап:

3.1 Узагальнення та підведення підсумків:

Каса підприємства — це приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та збе­рігання готівки, інших цінностей і касових документів, де, як прави­ло, ведеться касова книга. Посиленню контролю за витрачанням готівки сприяє суворе дотримання порядку здійснення касових опе­рацій, який регламентується «Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженим поста­новою НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Це Положення визначає порядок і терміни зберігання грошей у касі та видачі їх на різні цілі, правила оформлення касових документів, ведення касової книги, контролю законності касових операцій.
3.2 Домашнє завдання: повторити терміни, що були вивчені на попередніх лекціях, виконати самостійну роботу №2

Тема 3.2 Облік касових операцій
План лекції
1. Облік касових операцій

2. Облік операцій з іноземною валютою

3. Облік інших грошових коштів

1. Облік касових операцій
Для планомірної організації грошового обігу в народному господарстві бюджетні організації, як і інші юридичні особи, зобо­в'язані зберігати свої вільні грошові кошти на рахунках у банку і витрачати їх, як правило, шляхом безготівкових розрахунків. Од­нак у своїй практичній діяльності кожна установа змушена використовувати і готівкові розрахунки, наприклад, за оплатою праці, стипендіями, авансами на господарські потреби та відрядження тощо.

Уся готівка, що знаходиться в розпорядженні установи чи цен­тралізованої бухгалтерії, зберігається в касі. Каса підприємства — це приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та збе­рігання готівки, інших цінностей і касових документів, де, як прави­ло, ведеться касова книга. Посиленню контролю за витрачанням готівки сприяє суворе дотримання порядку здійснення касових опе­рацій, який регламентується «Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженим поста­новою НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Це Положення визначає порядок і терміни зберігання грошей у касі та видачі їх на різні цілі, правила оформлення касових документів, ведення касової книги, контролю законності касових операцій.

Розмір суми грошових коштів у касі на кінець кожного робо­чого дня обмежується лімітом, який щорічно встановлюється орга­нами ДКУ за погодженням з бюджетною установою. Для установ і організацій, які обслуговуються органами Державного казначейства України, порядок установлення ліміту каси визначено у Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України від 02.12.2002 №221.

Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться установами, які обслуговуються в органах Державного казначейства України, самостійно на підставі розрахунку встановленого ліміту готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником установи відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Понад встановлену норму в касі можуть зберігатися гроші лише на виплату зарплати, стипендій, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тільки протягом 3 робочих днів, включаючи день отримання готівки у банку. Після цього терміну не видані гроші здаються у банк і за першою вимогою установи видаються назад.

Приймання грошей у касу, їх зберігання та видачу здійснює спеціальна посадова особа — касир, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих ним грошових коштів та інших цінностей. При прийманні касира на роботу з ним укла­дається договір про повну матеріальну відповідальність за збере­ження грошей та інших цінностей у касі.

Касиру забороняється передовіряти виконання своїх функцій іншим особам. У разі необхідності тимчасової заміни касира (у зв'яз­ку з хворобою, відпусткою і т. ін.) виконання його обов'язків за письмовим наказом керівника покладається на іншого працівни­ка, з яким також укладається договір про повну матеріальну відповідальність. В установах, де за штатним розкладом не передбачено посади касира, виплата зарплати працівникам та оплата інших гро­шових витрат здійснюється через підзвітних осіб, призначених на­казом керівника установи.

Надходити готівка до каси бюджетної установи може з по­точного (реєстраційного) рахунка, як повернення невикористано­го авансу підзвітними особами, на відшкодування завданих уста­нові збитків, за платні послуги, за утримання дітей у дошкільних закладах, харчування працівників за місцем роботи, за спортивну форму, одержані путівки з частковою оплатою тощо.

Готівку в касу з поточних (реєстраційних) рахунків касир от­римує за іменним грошовим чеком. Організації, що обслуговують­ся установами банків, отримують у банку чекову книжку, яку збері­гають у касі разом з іншими цінностями. Тим же установам, що обслуговуються органами ДКУ, грошові чеки виписуються на підставі їх заявки та поданого доручення відповідним органом ДКУ. Порядок виплати готівки РК з реєстраційних рахунків регламен­тується «Порядком касового виконання державного бюджету за видатками», затвердженим наказом ДКУ від 22.01.2001 р. № 3.

Для оформлення документів на отримання зарплати, сти­пендій, допомоги, видатків на службові відрядження тощо РК по­дають до органів ДКУ заявку на видачу готівки, за формою, наве­деною у додатку до Порядку № 3 (у двох примірниках). Один при­мірник цієї заявки після видачі готівки повертається РК з відповід­ним відбитком штампа казначея, зберігається як обов'язковий до­кумент і є додатком до бухгалтерських регістрів, що підтверджу­ють обсяг та цільове спрямування бюджетних коштів.

Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюд­жетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність і які мають право отримувати і вида­вати кошти. У заявках на видачу готівки вказуються суми податку з доходів фізичних осіб, суми нарахувань до Фонду соціально­го страхування України та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки і обов'язкові платежі, які утримані та нараховані на фонд заробітної плати. При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки подаються платіжні доручення на перерахування сум податку з доходів фізичних осіб, сум нарахувань до Фонду соціаль­ного страхування України та сум страхових внесків до Пенсійного фонду України, інших податків і обов'язкових платежів, пов'яза­них з виплатою заробітної плати та інших соціальних виплат.

У заявках на видачу готівки розпорядники бюджетних коштів відмічають наявність чи відсутність заборгованості зі сплати по­датків.

На підставі перевіреної заявки органи ДКУ виписують на осіб, вказаних у заявці, грошові чеки на отримання готівки.

На підставі належно оформлених грошових чеків уповнова­жені особи розпорядників бюджетних коштів отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів ДКУ. Невикористана готівка повертається уповноваженими осо­бами розпорядників бюджетних коштів безпосередньо на цей са­мий рахунок за відповідними документами, при заповненні яких обов'язково вказується номер реєстраційного (спеціального реєст­раційного) рахунка, на який повинні бути зараховані кошти.

У разі прийняття рішень розпорядниками бюджетних коштів про придбання продуктів харчування та медикаментів за готівку ці розпорядники письмово повідомляють про це органи Державного казначейства України.

Здійснення видатків готівкою на придбання продуктів харчу­вання та медикаментів проводиться за тими самими документами, що й за перерахуванням, але за наявності на це дозволу головного розпорядника бюджетних коштів.

Після отримання готівки на продукти харчування, госпо­дарські товари і медикаменти до органів ДКУ подаються докумен­ти, які підтверджують здійснені видатки та взяття на облік (при потребі) матеріальних цінностей (акт придбання матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість з підписа­ми осіб, що отримали матеріальні цінності, тощо).

До каси можуть надходити гроші й з інших джерел. В усіх ви­падках при надходженні готівки бухгалтерією оформляється при­бутковий касовий ордер т. ф. № КО-1 з відривною квитанцією, яка після внесення необхідних записів видається на руки здавальнику грошей. Касові ордери дійсні лише в день їх оформлення.

Видача готівки з каси може проводитися, в першу чергу, в рахунок оплати праці, стипендій, допомоги за тимчасовою не­працездатністю, як аванс на господарські витрати та/або на відряд­ження, для зарахування на поточні (реєстраційні) рахунки тощо. Оформляється видача готівки видатковим касовим ордером (т. ф. № КО-2), який підписують керівник і бухгалтер установи. Прибут­кові та видаткові касові ордери, перш ніж вони будуть передані касиру, реєструються у спеціальному журналі (т. ф. № КО-3). При цьому їм надаються порядкові номери. Нумерація касових ордерів наскрізна з початку року, окремо прибуткових і окремо видатко­вих. Оформлені касові ордери передаються бухгалтером особисто касиру. Видавати їх на руки особам, що отримують чи вносять кош­ти, заборонено.

Оплата праці, видача стипендій тощо може здійснюватися на основі розрахунково-платіжних відомостей, на кожній з яких по­винен бути дозвільний підпис керівника та головного бухгалте­ра. Після закриття таких відомостей на фактично виплачену суму складається видатковий касовий ордер (на кожну відомість окре­мо).

В установах, які мають велику кількість підрозділів або обслу­говуються централізованою бухгалтерією, виплата зарплати може здійснюватися за письмовим наказом керівника іншими, крім ка­сира, особами, з якими також укладають письмові договори про повну матеріальну відповідальність. Якщо через віддаленість об­слуговуючої установи розрахунково-платіжна відомість не може бути повернена довіреною особою в касу протягом трьох днів, ви­плата зарплати оформляється через підзвітних осіб.

Видача грошей окремим особам відбувається за умови пред'яв­лення документа, що засвідчує особу одержувача (паспорта, по­свідчення і т. ін.). Касир у видатковому ордері фіксує відповідні дані цього документа: назву, номер, ким і коли виданий. Усі додатки до прибуткових та видаткових касових ордерів (акти, накладні, повідомлення тощо) повинні гаситися спеціальним штампом або написом від руки («Оплачено», «Одержано» і т. ін.) для запобіган­ня можливості їх повторного використання.

Аналітичний облік і контроль руху грошових коштів касир веде у касовій книзі (т. ф. № КО-4). Записи у касову книгу виконуються у двох примірниках через копіювальний папір. При цьому другий примірник є відривним і слугує звітом касира, який щоденно разом з прибутковими і видатковими документами передається касиром під розписку бухгалтеру. Контроль за правильністю ведення касо­вої книги та здійсненням касових операцій покладено на головно­го бухгалтера установи.

Касова книга може вестись за допомогою технічних засобів. При цьому паралельно формуються дві ідентичні машинограми «Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира», реквізити яких повинні повністю відповідати т. ф. № КО-4. У кінці місяця всі при­мірники «Вкладних аркушів касової книги» брошуруються, підпи­суються керівником і головним бухгалтером і зберігаються як регістр аналітичного обліку.

У бухгалтерії звіти ретельно перевіряються, звіряються з пер­винними документами, після чого у звіті за кожною господарською операцією проставляється кореспонденція рахунків.

Для синтетичного обліку наявності та руху грошей у касі при­значений активний рахунок 30 «Каса», який має два субрахунки:

  1. «Каса в національній валюті»;

  2. «Каса в іноземній валюті».

Основні бухгалтерські проведення з обліку руху готівки у на­ціональній валюті України наведено в табл. 1.

На підставі касових звітів з указаною кореспонденцією ра­хунків здійснюють записи в «Накопичувальну відомість за касови­ми операціями — Меморіальний ордер № 1» т. ф. № 380 (бюджет) та в «Картку аналітичного обліку готівкових операцій», затверд­жену наказом ДКУ від 06.10.2000 р. № 100. В останній за кожним звітом касира записують надходження і видаток та виводять зали шок на кінець дня готівки за кожним кодом функціональної та еко­номічної класифікації видатків (окремо за загальним фондом та видами коштів спеціального фонду). У централізованих бухгалте­ріях складається окрема картка для кожної установи, що обслуго­вується такою бухгалтерією, та загальна картка для всіх установ. Картка відкривається на місяць. За її даними здійснюють контроль за дотриманням касової дисципліни у питанні цільового викорис­тання готівки за призначенням.

2. Облік операцій з іноземною валютою
Окремі бюджетні установи (науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, лікарні, митниці, деякі органи державного уп­равління тощо) можуть здійснювати операції з іноземною валю­тою. Джерелами надходження валюти до бюджетних установ мо­жуть бути: асигнування з бюджету для придбання за валюту засобів матеріально-технічного призначення (обладнання і т. ін.) або оп­лати за виконані роботи нерезидентами; цільове фінансування з міжнародних спеціальних фондів; оплата нерезидентами наданих послуг, виконаних науково-дослідних робіт; оплата ліцензій на впровадження винаходів; оплата за навчання, стажування, лікуван­ня іноземних громадян тощо. Напрямками витрачання валютних коштів можуть бути: розрахунки з нерезидентами за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги; оплата послуг банків-нерезидентів; розрахунки за службовими закордонними відряджен­нями; продаж валюти та ін.

Облік бюджетними установами операцій з іноземною валю­тою регламентується «Порядком відображення в обліку операцій в іноземній валюті», затвердженим наказом ДКУ від 24.07.2001 р. № 126 зі змінами та доповненнями та наказом ДКУ від 26.04.2001 р. № 63 «Про внесення до­повнення до інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгал­терського обліку для відображення основних господарських опе­рацій бюджетних установ».

Для розрахунків іноземною валютою бюджетним установам можуть бути відкриті в уповноважених банках валютні рахунки за кожним видом іноземної валюти зокрема. Для їх відкриття у банк подаються такі ж документи, як і для відкриття поточних рахунків у національній валюті, та ліцензія НБУ на пра­во займатися зовнішньоекономічною діяльністю. У бухгалтерсько­му обліку грошові кошти у валюті іноземних держав обліковуються окремо за кожною валютою у накопичувальних відомостях руху грошових коштів загального (спеціального) фонду т. ф. № 381 (бюд­жет) або № 382 (бюджет) — меморіальні ордери відповідно № 2 та № 3. Якщо бюджетна установа використовує у своїх операціях де­кілька видів валютних коштів, має декілька валютних рахунків у банку, то кількість меморіальних ордерів з обліку іноземної валю­ти повинна відповідати кількості видів валюти і рахунків у банку. При цьому меморіальні ордери нумеруються відповідно № 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 і т. ін.

У регістрах бухгалтерського обліку операції з іноземною ва­лютою повинні бути відображені паралельно як в іноземній, так і в національній валюті України (гривнях). З цією метою в меморіаль­них ордерах для кожного запису валютних операцій передбачають 2 рядки за одним порядковим номером (один — для суми в іно­земній, другий — в національній валюті).

Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться бюджетни­ми установами за субрахунками, встановленими планом рахунків:

302 «Каса в іноземній валюті»,

318 «Поточні рахунки в іноземній валюті»,

442 «Інша переоцінка» (для відображення курсових різниць).

На кожне найменування валюти в обліку відкривають окремі суб­рахунки третього порядку залежно від виду валюти або рахунків, від­критих в установах банків (302-1, 302-2,302-3, 318-1, 318-2 і т. ін.).

Первісне визнання операцій, проведених в іноземній валюті, у бухгалтерському обліку перераховується в національну валюту України із застосуванням валютного курсу на дату здійснення опе­рації (дата визнання активу, зобов'язання, доходу тощо).

Аванси, попередня оплата, надані бюджетною установою (одержані від інших осіб) в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за валютним курсом НБУ на дату сплати (одер­жання) авансу, попередньої оплати.

Щомісячно у фінансовому звіті, який складається в націо­нальній валюті України:

- немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за первісною або відновлювальною вартістю (історичною собівартістю), у національну валюту пере­раховуються за валютним курсом на дату здійснення операції;

- немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у національну валюту перераховуються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості;

- монетарні статті, проведені в іноземній валюті, відобража­ються в національній валюті з використанням валютного курсу на звітну дату, тобто за цими статтями виникають курсові різниці, які відображаються у складі власного капіталу як результат переоці­нок.

До монетарних статей належать кошти в касі, на рахунках у банках та в казначействі, у розрахунках з підзвітними особами, іншими дебіторами і кредиторами за умови її подальшого пога­шення грошима. Немонетарними вважаються статті необоротних активів, запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, яка буде погашена не грошима, а взаємозаліками, сировиною, товара­ми, обладнанням, послугами або в результаті інших негрошових операцій. У процесі діяльності установи заборгованість може пе­реходити з монетарної до немонетарної і навпаки.

Як було сказано раніше, немонетарні статті відображаються в бухгалтерському обліку за валютним курсом НБУ на дату здійснен­ня операції і не перераховуються на кожну звітну дату, а монетарні статті перераховуються з використанням курсу НБУ щомісяця (на звітну дату).

Основні операції бюджетних установ з іноземною валютою наведено у табл. 3

Аналітичний облік іноземної валюти у касі бюджетної уста­нови ведеться в касових книгах за кожною валютою зокрема і одночасно в гривнях за офіційним курсом НЬУ. На підставі звіту касира і доданих до нього первинних документів на валютні опе­рації складають окремо на кожен вид валюти «Меморіальний ор­дер — Накопичувальну відомість за касовими операціями», нада­ючи їм відповідно № 1-1, 1-2, 1-3 і т. ін.

Щомісяця і щоквартально бюджетна установа, що викорис­товувала у своїй діяльності іноземну валюту, складає і подає «Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України» за ф. № 2 — валюта, у якому за кодами еконо­мічної класифікації видатків наводить показники наявності, над­ходження та витрачання коштів (касові та фактичні видатки) в іно­земній валюті і в гривневому еквіваленті.

3. Облік інших грошових коштів
Крім грошових коштів на поточних рахунках у банках, реє­страційних та спеціальних реєстраційних рахунках в органах Дер­жавного казначейства України та в касі, бюджетні установи мо­жуть мати інші грошові кошти, до яких зараховують: кошти в ак­редитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування і т. ін., оплачених путівках у будинки відпочин­ку, санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові перекази, у митних марках, у бланках трудових книжок і вкладишах до них, у векселях одержаних та в інших грошових документах, у тому числі прийнятих на тимчасове зберігання від хворих (у лікарнях, сана­торіях тощо). Перелічені цінності зберігаються, як правило, у касі установи.

Приймання в касу та видача з каси грошових документів офор­мляється відповідними касовими ордерами, на яких ставиться штамп «фондовий» або робиться такий же напис від руки черво­ним чорнилом. Облік цих операцій ведеться окремо від грошових коштів у готівці. Реєстрація фондових касових ордерів також ве­деться окремо. Аналітичний облік грошових документів ведеться на спеціальних картках за їх видами або у книзі розрахунків (кон­токорентної форми). Облік бланків трудових книжок ведеться в спеціальній прибутково-видатковій книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них.

Для синтетичного обліку інших грошових коштів планом ра­хунків бюджетних установ передбачені рахунки 33 «Інші кошти» та 34 «Короткострокові векселі одержані».

Рахунок 33 має чотири субрахунки:

  1. «Грошові документи в національній валюті»,

  2. «Грошові документи в іноземній валюті»,

  3. «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»,

  4. «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

На субрахунках 331 і 332 обліковують грошові документи, що належать установі (відповідно у національній та іноземній валю­тах). Розглянемо порядок використання цих субрахунків для відоб­раження деяких операцій з грошовими документами.
  1   2   3

Схожі:

План-конспект уроку Тема: Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами
Мета: навчити вести облік касових операцій в програмі «1С: Бухгалтерия». Навчити вести облік розрахунків з підзвітними особами в...
Лекція 11. Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання...
План Лекції Сутність і класифікація валютних операцій комерційних...
Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків Банківська операція визнається як валютна за умови застосування в процесі...
ТЕМА 7: Оперативний облік надходження платежів
У 2000 році запроваджено більш досконалий програмний комплекс АІС "Облік податків і платежів", який забезпечує автоматизоване виконання...
Тема: Поняття та призначення ЕККА
ЕККА – електронний контрольно-касовий апарат, призначений для реєстрації касових операцій, збору, зберігання, обліку і видачі фінансової...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
До Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії,...
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка