10. Облік основних засобів


Назва10. Облік основних засобів
Сторінка15/19
Дата10.04.2013
Розмір2.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Бухгалтерські проводки з обліку адміністративних витрат


Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Нарахована зарплата апарату управління

92

661

Проведені відрахування на соціальні потреби

92

65

Списані відрядні витрати

92

372

Акцептований рахунок за оренду приміщення

92

685

Нарахована амортизація основних засобів

92

131Закінчення табл. 18.4


1

2

3

Нарахована амортизація інших необоротних матеріальних активів

92

132

Нарахована амортизація нематеріальних активів

92

133

Акцептований рахунок постачальника за водопостачання, водовідведення, опалення, освітлення

92

631

Відображаються витрати з аудиторських послуг

92

685

Послуги банку за розрахунково-касове обслуговування

92

311

Списуються адміністративні витрати на фінансовий результат

791

92


Витрати на збут – це витрати, пов'язані з реалізацією, продажем (збутом) готової продукції, товарів, робіт і послуг. Вони також, як і адміністративні витрати, відносяться до операційної діяльності, а, отже, не підлягають включенню в собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а списуються на фінансовий результат операційної діяльності.

Бухгалтерський облік витрат на збут ведеться за статтями кошторису витрат, складеного планово-економічною службою підприємства на звітний період (місяць, квартал, рік). Кошторис затверджується виконавчим директором або власником підприємства.

Статті витрат на збут, як передбачено в П(С)БО 16 "Витрати", включають наступні витрати [7]:

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно–експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;

витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Бухгалтерський облік витрат на збут ведеться на балансовому рахунку 93 "Витрати на збут". За дебетом цього рахунку відображається сума визнаних збутових витрат, за кредитом – списання на рахунок 791 "Результат операційної діяльності". Списання таких витрат підприємством може проводитися щомісяця, поквартально або за підсумком за звітний рік у грудні місяці. Таке рішення ухвалює саме підприємство. Отже, на дебеті рахунку 93 "Витрати на збут" можуть накопичуватися витрати за місяць і наростаючим підсумком за період з початку року.

Бухгалтерський облік забезпечує контроль над фактичним використанням коштів за кожною статтею, передбаченою кошторисом витрат на збут. Для цієї мети ведеться аналітичний облік збутових витрат, тобто, за статтями витрат у Журналі 5.

Господарські операції, пов'язані зі збутом продукції, знаходять висвітлення в бухгалтерському обліку наступними записами, які наведені в табл. 18.5.
Таблиця 18.5
Господарські операції, пов'язані зі збутом продукції


Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Нарахована сума зносу на основні засоби, експлуатація яких пов'язана зі збутом продукції

93

131

Нарахована сума зносу інших необоротних активів, які використовуються при збуті продукції

93

132

Закінчення табл. 18.5


1

2

3

Нарахована сума зносу нематеріальних активів, які використовуються при збуті продукції

93

133

Списана вартість використаної тари і тарних матеріалів

93

204

Списана вартість МШП, переданих в експлуатацію

93

22

Згідно з авансовим звітом списані відрядні витрати

93

372

Відображені послуги транспортною організацією; акцептований рахунок за рекламу продукції

93

685

Виконані роботи вітчизняним підрядником з ремонту складських приміщень, де складується і зберігається готова продукція підприємства

93

631

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом продукції, товарів

93

661

Відображені відрахування на заробітну плату працівників, зайнятих збутом продукції до фондів соціального страхування

93

65

Списані на фінансовий результат сума витрат зі збуту продукції (товарів, робіт, послуг)

791

93


При формуванні собівартості продукції (робіт, послуг) до неї не включається ряд витрат, які прямо або побічно пов'язані з виробничим процесом, з виготовленням продукції. Вони об'єднуються у так названу групу – інші операційні витрати.

До складу інших операційних витрат включаються:

витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю (субрахунок 940);

витрати на дослідження і розробки (субрахунок 941);

собівартість реалізованої іноземної валюти, що для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахування іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти, а також витрати, пов'язані із продажем іноземної валюти (субрахунок 942);

собівартість реалізованих виробничих запасів, що для цілей бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості й витрат, пов'язаних з їхньою реалізацією (субрахунок 943);

сума безнадійної дебіторської заборгованості і відрахування в резерв сумнівних боргів (субрахунок 944);

втрати від операційної курсової різниці (субрахунок 945);

втрати від знецінювання запасів (субрахунок 946);

нестачі і втрати від псування цінностей (субрахунок 947);

визнані підприємством штрафи, пені та неустойки (субрахунок 948);

інші витрати операційної діяльності (субрахунок 949).

Для обліку інших операційних витрат Планом рахунків передбачений синтетичний рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності". За дебетом субрахунків рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" відображаються суми визнаних витрат, за кредитом – списання визнаних витрат на фінансові результати або, точніше, в дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" [4].

На субрахунку 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" узагальнюється інформація про витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема, витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи".

На субрахунку 941 "Витрати на дослідження і розробки" ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.

На субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо) і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

На субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості в разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів та про суму списаної безнадійної заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено.

На субрахунку 945 "Витрати від операційної курсової різниці" ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" і 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

На субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження та реалізації. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".

На субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема, витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат наведена у табл. 18. 6.

У ході звичайної діяльності виникають витрати із залучення банківських кредитів, із випуску, утримання і обертання власних цінних паперів, за позабанківськими позиками та інші операції, пов'язані із залученням позикового капіталу, які класифікуються як фінансові витрати.
Таблиця 18. 6
Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Використано виробничі запаси на дослідження і розробки

941

20

Використані МШП на дослідження і розробки

941

22

Нарахована заробітна плата працівникам підприємства, зайнятим дослідженнями і розробками

941

661

Зроблено відрахування на соціальні заходи

941

65

Виконано роботи підрядником, пов'язані з дослідженнями і розробкою

941

63

Списуються витрати підзвітної особи згідно з авансовим звітом

941

372

Списано з поточного рахунку комісійну винагороду банку за послуги з реалізації інвалюти

942

311

Списується вартість реалізованої іноземної валюти

942

334

Списується вартість реалізованих зайво придбаних запчастин

943

207

Проведено уцінку товарів

946

28

Відновлено уцінку товарів, знижених у ціні в поточному звітному періоді

946

28

Відновлено уцінку товарів, знижених у ціні торік

28

716

Відображено витрати з недостачі запасних частин

947

207

Сума недостачі відображена на забалансовому обліку

072Нарахований визнаний штраф податкового органу

948

641

Відображено втрати від курсових різниць при перерахуванні дебіторської заборгованості на дату балансу

945

362

Відображено втрати від курсових різниць при перерахуванні кредиторської заборгованості на дату балансу

945

632

Закінчення табл. 18.6

1

2

3

Списано запаси на витрати будинку відпочинку і т. п.

949

20

Списані МШП на витрати будинку культури

949

22

Виплачено матеріальну допомогу особі, що не працює на даному підприємстві

949

301

Відображено послуги з водопостачання для житлово-комунального господарства

949

631Узагальнення фінансових витрат здійснюється за допомогою рахунку 95 "Фінансові витрати" та рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі".

За дебетом рахунку 95 "Фінансові витрати" і його субрахунками відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема, витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків.

На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків.

На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків.

Типова кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат наведена у табл. 18. 7.
Таблиця 18.7
Кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат


Зміст операції

Дебет

Кредит

Короткостроковий кредит зарахований на поточний рахунок

311

601

Нараховані відсотки банку за користування кредитом

951

684

Погашено короткостроковий кредит підприємством

601

311

Перераховано відсотки банку за користування кредитом

684

311

Нарахована винагорода за користування обладнанням

952

684

Нарахований податковий кредит за ПДВ на винагороду

641

684

Зменшена частка довгострокових фінансових інвестицій в асоційоване підприємство

961

141

Зменшена частка фінансових інвестицій у спільну діяльність підприємства

962

141


До витрат інвестиційної діяльності відносяться:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (субрахунок 971);

втрати від зменшення корисності активів (субрахунок 972);

втрати по активах і зобов'язаннях неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти (субрахунок 974);

суми знецінювання (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій (субрахунок 975);

залишкова вартість списаних необоротних активів і витрати, пов'язані з їхньою ліквідацією (розбирання, демонтаж) (субрахунок 976);

інші витрати (субрахунок 977).

У бухгалтерському обліку витрати інвестиційної діяльності враховуються на тимчасовому рахунку 97 "Інші витрати". За дебетом субрахунків 971 – 977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 "Втрати від зменшення корисності активів" відображаються втрати від зменшення корисності активів. Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів".

На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності" відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".

Типова кореспонденція рахунків з обліку витрат інвестиційної діяльності наведена в табл. 18.8.
Таблиця 18.8
Кореспонденція рахунків з обліку витрат інвестиційної діяльності


Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Списано балансову вартість реалізованих акцій

971

143

Списується балансова вартість реалізованих облігацій

971

352

Акцептовано рахунок брокерської фірми за послуги з реалізації інвестицій

971

685

Списується на витрати курсова різниця

974

632

Зроблено уцінку основних засобів

975

10

Зроблено уцінку інших необоротних матеріальних активів

975

11


Закінчення табл. 18.8


1

2

3

Зроблено уцінку нематеріальних активів

975

12

Зроблено уцінку незавершених капітальних інвестицій

975

15

Нарахована заробітна плата робітником за розбирання будівлі складу

976

661

Зроблено відрахування на соціальні заходи

976

65

Акцептовано рахунок транспортної організації за послуги, пов'язані з ліквідацією будівлі складу

976

685

Списується залишкова вартість ліквідованого токарського верстата

976

104

Акцептовано рахунок підрядної організації за роботу з демонтажу верстата

976

631

З поточного рахунку перерахована благодійна допомога лікарні

977

311

Зроблено відрахування на утримання організації, якій підпорядковане підприємство

977

685


Надзвичайні витрати – це такі втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному звітному періоді. Це втрати від стихійного лиха (посуха, повінь, пожежа, ураган, град, зсуви, землетрус), втрати від техногенних катастроф і аварій (вибух, витік шкідливих речовин, катастрофа поїздів і літаків, аварії на автомагістралях та ін.).

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за результатами цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відбудовних роботах, вартість використаних сировини, матеріалів, запасних частин і т. д.).

Для обліку надзвичайних витрат Планом рахунків передбачений балансовий тимчасовий рахунок 99 "Надзвичайні витрати". Даний рахунок має три субрахунки [8]:

991 "Втрати від стихійного лиха";

992 "Втрати від техногенних катастроф й аварій";

993 "Інші надзвичайні витрати".

За дебетом субрахунків рахунку 99 "Надзвичайні витрати" відображається сума понесених і визнаних витрат, за кредитом – списання витрат на дебет субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій".

На субрахунку 991 "Втрати від стихійного лиха" ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).

На субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 "Інші надзвичайні витрати" ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Типова кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних витрат наведена в табл. 18.9.
Таблиця 18.9
Типова кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних витрат


Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Списано на надзвичайні витрати майно, знищене в результаті надзвичайних подій:основні засоби за залишковою вартістю

99

10

виробничі запаси

99

20

малоцінні та швидкозношувані предмети

99

22

готова продукція

99

26

товари

99

28

кошти

99

30,31

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на відбудовних роботах

99

66

Нараховані відрахування на соціальні потреби від фонду оплати праці працівників, зайнятих на відбудовних роботах

99

65Закінчення табл. 18.9


1

2

3

Оплата підряднику за виконані роботи з усунення та застереження аварії

99

63

Списано надзвичайні витрати на фінансовий результат від надзвичайних подій

794

99


18.5. Об'єкти обліку витрат і калькуляційні одиниці
Об'єктом обліку витрат виступає продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, що вимагають визначення пов'язаних з їхнім виробництвом (виконанням) витрат згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" калькулювання повної собівартості продукції відсутнє, а складається виробнича собівартість продукції (робіт, послуг).

Виробнича собівартість – це сума витрат підприємства на виробництво продукції (робіт, послуг). До складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) згідно з П(С)БО 16 "Витрати" включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Для обчислення виробничої собівартості складають калькуляцію. У плануванні і обліку структура виробничої собівартості визначається номенклатурою калькуляційних статей. Стаття калькуляції є певним видом витрат, що утворюють собівартість. Перелік калькуляційних статей, як нами вже відзначалося, встановлюється самим підприємством.

Калькуляція – це визначення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт і послуг, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей і засобів виробництва за елементами витрат. Калькуляції складають на продукцію основного і допоміжного виробництв щомісяця, за квартал і рік за цільовим призначенням.

Розрізняють такі види калькуляції:

планові (складають на основі прогресивних норм витрат засобів виробництва і робочого часу та використовують як вихідні дані при встановленні цін);

кошторисні (стосуються нових видів продукції, робіт і послуг для розрахунку відпускних цін);

нормативні (складають на основі існуючих норм використання засобів виробництва і робочого часу).

Дані види калькуляції є попередніми, їх складають до початку виробництва продукції і використовують при складанні кошторису. Калькуляції, які за даними бухгалтерського обліку відображають фактичні витрати, називаються звітними. Вони необхідні для контролю за виконанням планових завдань за собівартістю продукції і для виявлення резервів подальшого зниження витрат.

Калькуляції складають на кожному підприємстві за встановленим переліком статей витрат. Розрізняють калькуляції собівартості: цехову, виробничу, галузеву і т. п.

Залежно від технології і характеру продукції, об'єктами калькулювання можуть бути:

1) один продукт (комплекс продуктів) у цілому по виробництву;

2) один продукт (комплекс продуктів) за окремими процесами, стадіями, переділами, фазами виробництва;

3) виріб (група виробів) по підприємству;

4) виріб (група виробів) у розрізі цехів, ділянок, бригад;

5) види робіт, послуг по структурних підрозділах підприємства;

6) напівфабрикати;

7) деталь, вузол.

Об'єкт обліку витрат набагато ширший об'єкта калькулювання. Це відбувається, по-перше, коли немає можливості вести окремий аналітичний облік за кожним видом продукції (наприклад, у єдиному технологічному процесі одночасно добуваються або провадяться кілька видів родинної продукції, зокрема, при комплексному використанні сировини). По-друге, коли ведення окремого обліку є недоцільним (наприклад, між окремими видами продукції встановлена залежність, що визначає ступінь варіювання витрат за кожною з них). По-третє, коли ведення аналітичного обліку витрат за окремими видами продукції можливо і доцільно, але через недосконалість організації ведеться так званий "котловий" облік відносно більших підгруп продукції з наступним умовним розподілом витрат між умовним розподілом витрат між окремими калькуляційними об'єктами.

З об'єктами калькулювання тісно пов'язані калькуляційні одиниці, які є вимірниками об'єкта калькулювання. Калькуляційна одиниця дає можливість розрахувати витрати на виробництво за кожною статтею окремо та в цілому на одиницю випущеної продукції. Економічне значення калькуляційних одиниць складається в забезпеченні адекватного відображення споживчих якостей товару і їхніх кількісних характеристик. При виборі калькуляційної одиниці враховуються умови виробництва та споживання продукту, якісні і кількісні параметри.

Калькуляційні одиниці можна об'єднати в такі основні групи:

1) натуральні (штука, метр погонний, м3, м2, кг, т, л, кВт / година)

2) умовно-натуральні (1 умовна банка, 1 умовна т, 1 пара взуття певного артикула);

3) приведені (маса продукту в перерахуванні на зміст корисних речовин, умовний ящик скла та ін.);

4) експлуатаційні (одиниця потужності машин, двигунів, корисна площа будинку, параметри інструментів);

5) одиниці часу (нормо-години, машино-години, машино-дні).
Контрольні питання для самодіагностики
1. Задачі і принципи обліку витрат на виробництво в умовах ринкової економіки.

2. Ознаки класифікації виробничих витрат.

3. Облік витрат за елементами і статтями калькуляції.

4. Облік адміністративних витрат і порядок їх списання.

5. Групування виробничих витрат в обліку основних цехів.

6. Синтетичний облік витрат на виробництво основних цехів.

7. Склад витрат на збут і порядок їх списання.

8. Наведіть склад витрат, які відносяться до інвестиційних.

9. Наведіть склад витрат, які відносяться до надзвичайних.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік ремонту і модернізації основних засобів, переоцінка, інвентаризація основних засобів
Анализ майнового стану підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості
ТЕМА: «Облік необоротних активів. Надходження основних засобів на підприємства»
МЕТА: навчитися вводити інформацію про господарські операції за допомогою документів
ТЕМА: Облік господарських процесів
Мета заняття: навчити учнів різних методів нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів
План-конспект уроку Тема: Облік основних засобів
Методичне забезпечення: ПК із встановленою програмою «1С: Бухгалтерия», ілюстративний матеріал (плакати або презентації ЕНМК)
Тема: Аналіз використання основних фондів та обігових засобів підприємства
Навчальна: студенти повинні оволодіти методикою аналізу ефективності використання основних засобів
Персональні комп’ютери, програмне забезпечення 1С-Бухгалтерія 7,...
С-Бухгалтерія 7: створення акту на введення в експлуатацію основних засобів, розрахунок зносу основних засобів у фінансовому обліку,...
ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Тема «ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА НАЙПРОСТІШІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ»
" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Технічна підготовка: Прийняття і постановка транспортних засобів на чергування (у розрахунок). Облік транспортних засобів та їхньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка