Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж


Скачати 150.68 Kb.
НазваЧеркаський кооперативний економіко-правовий коледж
Дата07.04.2013
Розмір150.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж
Політекономія

плани семінарів

для груп ТК-21, ТМ-21,22

Підготувала доцент, кандидат політичних наук Деркач Ж.В.Затверджено

на засіданні циклової комісії

суспільно-економічних дисциплін


і менеджменту

Протокол № __ від ______20___ року


Голова циклової комісії_________ Деркач Ж.В.

Черкаси

Положення про модульно-рейтинговий контроль оцінки знань студентів в ході вивчення суспільно-економічних дисциплін і менеджменту
1. Мета і завдання

Вивчення навчальних курсів з основ економічної теорії, політології, філософії, історії України та інших соціально-економічних дисциплін здійснюється відповідно до вимог, передбачених Національною доктриною про розвиток освіти України в ХХІ столітті, законом України “Про вищу освіту”, а також з урахуванням змін в навчальному процесі, які викликані вступом України в Болонський процес.

Модульно-рейтингова система дозволяє найбільш достовірно оцінити рівень підготовки студента з кожної дисципліни, оскільки передбачає перевірку ступеня засвоєння кожного розділу навчальної програми.

Рейтинг – це комплексний кількісний показник, який враховує результати студента з усіх видів занять і самостійної роботи з конкретної дисципліни протягом семестру, навчального року і за весь період навчання. В рейтинговому показнику можна враховувати будь-яку форму діяльності студента, характер поведінки на заняттях, якість аудиторної і самостійної роботи, рівень мислення, інтелектуальний потенціал, здатність творчо реалізовувати його на практиці.

Введення рейтингової системи оцінювання знань студентів, основаної на визначенні кількості балів за весь період вивчення дисципліни, збільшує зацікавленість студентів, практично виключає елемент випадковості і суб‘єктивності при визначенні підсумкової оцінки.

Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом модулів після завершення лекційних і семінарських занять, які відносяться до цих модулів проводиться у формі виконання контрольних робіт, які містять запитання для перевірки знань (модуль – це розділи програми певного курсу, об‘єднані смисловою метою). З дисципліни «Основи філософських знань» в групах Б-21,22, Ф-21,22 – 2 модулі; з дисципліни «Економічна теорія» в групах ООН-21,22 – 2 модулі; з дисципліни «Політекономія» в групах Б-21,22, Ф-21,22 – 2 модулі; в усіх не вказаних групах з дисциплін соціально-економічного циклу – 1 модуль.

Головною метою і завданням сучасної методики навчальної роботи циклової комісії є забезпечення прав суверенності і самостійності студента, його здатності приймати нестандартні рішення на основі формування індивідуального стилю мислення, а також виявлення у студентів високої культури, інтелігентності, цивілізованості в складних обставинах суспільно-політичного та особистого життя. Для їх реалізації використовуються різноманітні форми і методи освіти, які забезпечують підвищення творчої активності студентів та дотримання державних стандартів і рівнів освіти. Цілям їх досягнення і підпорядкована модульно-рейтингова система, що спрямована на активізацію поглибленого вивчення студентами суспільно-економічної проблематики і демократизацію форм оцінки їх знань. Вона сприяє формуванню у студентів практичних навичок конкретними і найбільш дієвими способами заробляти екзаменаційну оцінку, а потім у житті – заробітну плату. Виконання її вимог гарантує необхідний обсяг та структуру гуманітарних знань і культури.
ІІ. Структура і методика

Модульно-рейтингова система оцінки знань студентів дає можливість перейти від традиційних (старих), менш ефективних, до більш ефективних інноваційних, саме індивідуально творчих форм співпраці студента з викладачем. Тому нормативи модульно-рейтингової системи можуть послідовно удосконалюватися і урізноманітнюватись інноваційними формами роботи з творчою студентською молоддю. За погодженням з викладачем студенти можуть вибирати будь-які за рейтинговими значеннями форми і методи навчальної роботи, які визначені цією модульно-рейтинговою системою.

Вимоги та нормативи модульно-рейтингової системи доводяться до відома студентів на перших лекціях, семінарських заняттях і консультаціях з відповідних дисциплін.
ІІІ. Основні форми, види і нормативи навчальної роботи студентів

ІІІ.1. Лекції є провідним компонентом навчально-виховного процесу. Винятком тут можуть бути особливі ситуації (хвороба, сімейні обставини тощо). Викладач може оцінити регулярність відвідування лекцій і активні форми роботи на них при складанні студентами тем самостійної роботи.

Всі теми, з яких не проводяться семінарські заняття виносяться на самостійне вивчення. Відповідно вони повинні бути здані викладачеві, який читає лекційний курс. За активну роботу на лекції студент отримує 1 бал за годину і 2 додаткових бали за активну участь у обговоренні питань у ході лекції.

ІІІ.2. Семінарські заняття проводяться в усній формі. За кожний виступ кількість балів визначається згідно з якістю відповідей студента: “відмінно”5 балів, “добре”4 бали, “задовільно”3 бали.

5 (відмінно) – студент отримує:

― за обґрунтовану змістовну відповідь по основному питанню семінару, в якій він використовує не лише матеріали основного підручника, а і додаткову літературу, по ходу розкриває матеріал, винесений на самостійне вивчення, його мова повинна бути грамотною, чіткою, він може користуватися власними записами, але при цьому не читає їх;

― за неодноразові доповнення по основним питанням семінару: участь у обговоренні дискусійних проблем, постановку питань, обґрунтовуючи їх зміст і маючи власну точку зору на їх висвітлення.

4 (добре) студент отримує:

― за обґрунтовану змістовну відповідь по основному питанню семінару, але допустимі одна-дві неточності, чи обмеження про розкриті частини питання; мова повинна бути грамотною, чіткою;

― за кілька доповнень у ході семінару, які частково дають відповідь на основні питання, але не розкривають їх суті;

― за активну участь у обговоренні дискусійної проблеми, але при цьому його виступи не будуть носити фундаментальних знань, а лише доповнення і уточнення.

3 (задовільно) студент отримує:

― за лаконічну відповідь питання семінару, що містить лише основні положення без аргументацій і пояснень;

― за кілька додаткових доповнень навіть якщо студент не мав відповіді по основному питанню;

― за самостійно підготовлений матеріал до семінару, коли студент у ході відповіді в значній мірі користується власними записами.

Якщо студент не відвідав заняття, чи виявився не підготовленим до нього, то він повинен відпрацювати відповідні теми протягом двох тижнів. У цьому випадку знання студента оцінюються за установленою для семінарів системою.

ІІІ.3. Модульні контрольні роботи виконуються письмово кожним студентом згідно з навчальною і робочою програмами після завершення вивчення певного модуля (кількість модулів визначає викладач в навчальній робочій програмі). Перелік питань, що виносяться на модульну контрольну роботу, затверджуються на засіданні циклової комісії, охоплюють тільки ті теми навчальних курсів, з яких проведені семінарські заняття. Залежно від якості виконання контрольної роботи студенту зараховується така кількість балів: “відмінно”10 балів, “добре”8 балів, “задовільно”6 балів, “незадовільно”0 балів.

ІІІ.4. Впродовж вивчення кожного курсу встановлюється, як вид навчально-пошукової роботи студента написання одного реферату до семінарських занять. Ця форма роботи оцінюється за відповідну якість до 15 балів.

Зараховуються тільки ті реферати, які оформлені за встановленими вимогами і здані в кабінет циклової комісії.

ІІІ.5. Самостійна робота студентів. За кожну індивідуально здану викладачеві тему студенту зараховується за відповідну якість до 5 балів.

ІІІ.6. З метою створення умов науково-дослідницької діяльності студентів працює науковий гурток. Систематична участь студентів у їх роботі і відповідна якість виступів з доповідями на них оцінюється загальною за весь період кількістю балів (до 10 балів). Найкращі доповіді-реферати рекомендуються на наукові студентські конференції та конкурси (такі роботи оцінюються до 25 балів).
ІV. Підсумкова процедура модульно-рейтингової системи

Вибір тієї чи іншої залікової форми роботи є демократичним правом студента в межах нормативів даної модульно-рейтингової системи. Визначення загальної кількості балів, необхідної для заліку чи для відповідної екзаменаційної оцінки, проводиться методом додавання усіх набраних балів за термін вивчення окремо кожної навчальної дисципліни.
Для одержання підсумкової оцінки встановлюються такі рейтинги:

з дисциплін, де підсумковий контроль – екзамен

відмінно”100 балів;

добре” 80 балів;

задовільно”50 балів.
Диференційовані заліки:

відмінно”90 балів;

добре” 70 балів;

задовільно”30 балів.
Оптимальна результативність модульно-рейтингової системи оцінки знань можлива лише за умови неухильного виконання її вимог всіма студентами. Відповідальність за її порушення несуть як студенти, так і викладачі. Для ефективного виконання нормативів модульно-рейтингової системи необхідні взаємоповага і співпраця студентів з викладачами на основі щирого бажання досягти високого рівня освіти.


Семінар № 1
Політична економія як наука про суспільне виробництво, економічні інтереси і потреби людей


 1. Політична економія, предмет вивчення, основні категорії та етапи розвитку.

 2. Соціальні та економічні потреби та інтереси суспільства і особи.

 3. Суспільне виробництво, його економічна система і фактори виробництва.

 4. Основні чинники суспільного виробництва і їх розвиток.


Економічний практикум:

 1. Як впливає науково – технічний прогрес на соціальний прогрес?

 2. Які економічні потреби є домінуючими в сучасних умовах?

 3. Яке місце людини в процесі економічного розвитку, як змінюється її роль?

 4. Які перспективи і недоліки суспільного виробництва в умовах інформаційного суспільства.


Самостійна робота:

 1. Методи дослідження соціально – економічних явищ.

 2. Людина як елемент продуктивних сил.

 3. Технічний спосіб виробництва та етапи його історичної еволюції.

 4. Поєднання робочої сили і засобів виробництва у різних суспільно-економічних формаціях.


Рейтинговий контроль:

1.Зародження та розвиток економічної науки в Україні.

2. Економічний вибір та економічна поведінка товаровиробника.

3. Абсолютна та відносна обмеженість економічних ресурсів та їх основні види. Виробничі можливості і криза «трансформації». Принципи раціональності.

Література:

 1. Гальчинський А.С.,Єщенко П.С., Палкін Ю.І. – Основи економічних знань: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 1998.-544 с.

 2. Кейнс Дж. Общая теория зайнятости\\ Вопросы экономики. – 1997.-№ 5.-с.102-113

 3. Основи економічної теорії: політ. Економічний аспект \за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка\ - К.: Либідь, 1994.-576 с.

 4. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн., кн. 1\за ред. Ю.В.Ніколенко. К.: Либідь, 1998.-273 с.

5. Економічна теорія, за ред.. Є. М. Воробйова, Київ – Харків, 2003 р.

Семінар № 2

Товарне виробництво і відносини власності


 1. Товарне виробництво, товар і його властивості.

 2. Розвиток форм вартості і виникнення грошей

 3. Гроші, їх функції, особливості грошового обігу.

 4. Введення української гривні та шляхи її стабілізації.

 5. Розвиток форм власності. Юридична та економічна сторона власності. Форми власності в сучасних умовах.


Економічний практикум:

1. Які форми власності виникли в Україні за роки незалежності?

2. Які шляхи уряду останнім часом направлені на удосконалення форм власності в Україні?

3.Продуктивність праці в золотодобувній промисловості зросла на 10%, а загальний світовий видобуток золота збільшився на 25%. При цьому сукупний попит на споживчих ринках зменшився на 25%.

Визначити :

а) як зміниться ціна на золото?

б) як зміниться ціна на споживчі товари за умов золотого стандарту?

в) як зміняться ціни на споживчі товари за умов функціонування нерозмінних грошових знаків?

4. У грошовій одиниці країни після проведення ревальвації вміст золота збільшився на 50%. Водночас вартість золота знизилась на 30%. Визначте

як зміниться рівень товарних цін :

а) у паперових грошах;

б) у золотих монетах?

5.Сума цін реалізованих за рік товарів – 900 млрд.дол.. З них 200 млрд. продано в кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі по яких настав час оплати за операції, здійснені раніше, становлять 150 млрд.дол.., взаємопогашені платежі 50 млрд. дол. Гроші роблять в середньому 8 оборотів за рік.

Визначте кількість грошей, необхідних для обігу.
Самостійна робота:

 1. Суперечності – джерело та рушійна сили розвитку виробництва

 2. Економічні закони товарного виробництва


Рейтинговий контроль:

 1. Грошові реформи і їхня сутність та спрямування.

 2. Сучасні проблеми конвертованості гривні.

 3. Форми міжнародних грошей, їхня сутність.Реферати:

 1. Сучасні зміни в грошовій політиці України.

 2. Українська гривна: історія і сучасність.


Література:

1. Гальчинський А. С. , Єщенко П. С. , - Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 544с.

2. Економічний словник довідник (за ред. С.В.Мочерного) Київ, 1995.

3. Калина А. В., Осокина В. В. Економическая теория и практика хозяйствования. Киев, 1998.

4. Макконнел К.Р., Брю С.Л., Экономика: принцыпы, проблемы и политика, К, 1993.

5. Основи економічної теорії, підручник : У 2 кн. ( за ред. Ю. В. Ніколенка. - К, 1998.

6. Економічна теорія, за ред.. Є. М. Воробйова, Київ – Харків, 2003 р.

Семінар № 3
Ринкові відносини


 1. Ринок, його структура і функції.

 2. Сутність закону попиту і пропозиції. Механізм утворення ринкової ціни.

 3. Інфраструктура ринку. Особливості біржової структури сучасної України.

 4. Конкуренція і ринок. Види конкурентної боротьби.

 5. Монополія, її суть та форми монополії.Самостійна робота:

 1. Класифікації ринку.

 2. Особливості становлення ринкових відносин в Україні.Рейтинговий контроль:

 1. Концепція еластичності.

 2. Особливості розвитку ринкових відносин в сучасних умовах.Реферати:

1. Сучасні особливості ціноутворення та види цін.

2. Особливості сучасної кон’юнктури ринку.

Література:

1. Гальчинський А. С. , Єщенко П. С. , - Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 544с.

2. Економічний словник довідник (за ред. С.В.Мочерного) Київ, 1995.

3. Калина А. В., Осокина В. В. Економическая теория и практика хозяйствования. Киев, 1998.

4. Макконнел К.Р., Брю С.Л., Экономика: принцыпы, проблемы и политика, К, 1993.

5. Основи економічної теорії, підручник : У 2 кн. ( за ред. Ю. В. Ніколенка. - К, 1998.

5. Економічна теорія, за ред.. Є. М. Воробйова, Київ – Харків, 2003 р.


Семінар № 4
Підприємництво


 1. Підприємництво і його форми.

 2. Капітал підприємства та його кругообіг.

 3. Комерційне підприємство.

 4. Особливості виробництва у сільському господарстві.

5. Особливості формування доходів у банківській справі. Банки і їх місце у соціально-економічній діяльності держави.
Самостійна робота:

 1. Форми підприємств в сучасній Україні їх розвиток в умовах ринку.

 2. Малий бізнес та його особливості.

 3. Орендні підприємства: види, розподіл доходів. Сучасні проблеми орендних доходів.


Рейтинговий контроль:

 1. Класична економічна теорія про роль ринку. “Невидима рука” А. Смітта. Неокласична теорія ринку.(А.Маршал).

 2. Теорії підприємництва (А.Сміт, Ж.Б.Сей, Й. Шумпетер, Ф.Хайнек).


Література:

1. Основи економічної теорії : політ економічний аспект (за ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка) Київ 1994.

2. Самуельсон, Экономика, Севастополь, 1995г.

3.Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн., кн. 1\за ред. Ю.В.Ніколенко. К.: Либідь, 1998.-273 с.

4.Гальчинський А.С.,Єщенко П.С., Палкін Ю.І. – Основи економічних знань: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 1998.-544 с.

5. Економічна теорія, за ред.. Є. М. Воробйова, Київ – Харків, 2003 р

Семінар № 5
Суспільне відтворення та економічне зростання


 1. Суспільне відтворення, його суть, форми, особливості.

 2. Сукупний суспільний продукт і умови його реалізації.

 3. Розподіл сукупного суспільного продукту, фонди заміщення, нагромадження і споживання. Національний доход і національне багатство.

 4. Заробітна плата та суспільні фонди споживання.

 5. Економічний цикл і безробіття.Самостійна робота:

 1. Розкрити особливості економічної кризи в Україні.

 2. Місце банкрутства в економічному процесі. Шляхи його вирішення.

 3. Безробіття, його місце в ринковій економіці. Особливості безробіття в Україні.


Рейтинговий контроль:

 1. Ринок робочої сили і його особливості.

 2. Шляхи вдосконалення структури використання національного доходу.

 3. Довгі хвилі в економіці.


Проблема для обговорення:.

Стан суспільного розподілу доходу в Україні і перспективи його покращення
Реферати:

 1. Національний доход України і державний бюджет.

 2. Циклічність ринкової економіки і удосконалення макроструктури виробництва в умовах НТР.Література:

1. Гальчинський А.С.,Єщенко П.С., Палкін Ю.І. – Основи економічних знань: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 1998.-544 с.

2. Основи економічної теорії : політ економічний аспект (за ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка) Київ 1994.

3. Самуельсон, Экономика, Севастополь, 1995г.

4. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн., кн. 1\за ред. Ю.В.Ніколенко. К.: Либідь, 1998.-273 с.

5. Економічна теорія, за ред.. Є. М. Воробйова, Київ – Харків, 2003 р

Завдання по темам, що виносяться на самостійне опрацювання:


Тема 1. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.

 1. Критерії класифікації ресурсів.

 2. Ресурси зумовлені науково-технічною революцією.

 3. Умови ефективного використання ресурсів.Тема 2. Капіталістична економіка як вища форма ринкової економіки.

 1. Становлення різних капіталістичних відносин на протязі ХХ століття.

 2. Особливості діяльності сучасних монополій.

 3. Перспективи розвитку сучасного капіталу.Тема 3. Перехідна економіка та її закономірності.

 1. Становлення різних форм власності у перехідній економіці.

 2. Україна в умовах перехідної економіки.Тема 4. Роль держави в ринковій економіці.

 1. Соціальна політика держави.

 2. Монополія і конкуренція. Антимонопольне законодавство.Тема 5. Економічне зростання і його чинники.

 1. Особливості економічної кризи в Україні.

 2. Безробіття в умовах сучасної економіки.


Тема 6. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини.

 1. Сімейні доходи, особливості їх формування в сучасних умовах.

 2. Доходи від власності, рентні доходи.

 3. Особливості обчислення сукупного особистого доходу громадян.Тема 7. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

 1. Міжнародні організації та об’єднання.

 2. Суперечності сучасного світового господарювання.

 3. Міжнародні монополії та банки у системі інтернаціоналізації економіки.Схожі:

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО ГУМАНІТАРНИЙ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ КОЛЕДЖ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ...
Велика хартія вольностей” 1215 р. Створення англійського парламенту та його компетенція в епоху середньовіччя
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ...
Поява людини на території України та її розвиток у палеоліті, мезоліті, неоліти та енеоліті
М. Дніпропетровськ Дніпропетровський університет економіки та права...
...
Урок на тему: „ Економіко географічна характеристика Німеччини.”
Сформувати в учнів систему знань про особливості економіко – географічного та політичного положення, населення й господарства Німеччини,...
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Правовий захист дитинства як соціально-педагогічна категорія
Економіко-географічна характеристика Великобританії
Мета: сформувати в учнів систему знань про основні економіко-географічні характеристики Великобританії; вдосконалити практичні навички...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Державного вищого навчального закладу «Нововолинський...
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Нововолинський електромеханічний коледж” здійснюється відповідно...
Державний вищий навчальний заклад «Куп’янський автотранспортний коледж»...
Комунальний заклад охорони здоров′я ″ Ізюмський медичний коледж″ 64300, м. Ізюм, вул. Старопоштова, 41 0-5743 2-12-46
Економіко-географічна характеристика Півдня США
Територія Сполучених Штатів Америки ділиться на три великих економічних райони: промислова Північ, що була рабовласницький Південь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка